دانلود پایان نامه ارشد: احساس امنیت و رابطه آن با مشارکت سیاسی دانشجویان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم اجتماعی

گرایش :پژوهش علوم اجتماعی

عنوان : احساس امنیت و رابطه آن با مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان

دانشکده علوم انسانی

گروه علوم اجتماعی

پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی

گرایش پژوهش علوم اجتماعی

 

عنوان:

احساس امنیت و رابطه آن با مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه هرمزگان در سال 1394

 

استاد راهنما:

دکتر محمود رئوفی

 

استاد مشاور:

دکتر یاسر رستگار

 

زمستان1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فهرست مطالب………………………………… 8

فهرست جداول……………………………….. 12

فهرست نمودارها…………………………….. 13

فهرست شکل ها………………………………. 14

چکیده…………………………………….. 15

مقدمه…………………………………….. 16

-1 فصل اوّل کلیات تحقیق……………………….. 17

1-1- تشریح ابعاد مسئله……………………… 19

1-1-1- سازمان پژوهشی………………………. 19

1-1-2- عدالت……………………………… 19

1-1-3- نوآوری…………………………….. 26

1-1-4- عدالت سازمانی و رفتار نوآورانه کارکنان… 35

1-1-5- مدل مفهومی و متغیرهای پژوهش………….. 38

1-1-6- فرضیات پژوهش……………………….. 40

2- فصل دوم مروری بر پیشینه تحقیق……………… 42

2-1- پیشینه پژوهش در حوزه رابطه عدالت سازمانی و نوآوری    43

2-2- جنبه های نوآوری پژوهش………………….. 49

3- فصل سوم روش اجرای پژوهش…………………… 51

3-1- روش و طرح تحقیق……………………….. 52

3-1-1- تحقیقات کاربردی…………………….. 52

3-1-2- تحقیق توصیفی……………………….. 53

3-1-3- جامعه آماری تحقیق…………………… 55

3-1-4- نمونه آماری………………………… 56

3-1-5- روشهای جمع‌آوری اطلاعات……………….. 56

3-1-6- معرفی ابزارهای پژوهش………………… 58

3-1-7- تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه………… 60

3-2- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‏ها…………….. 61

3-2-1- الگوی معادلات ساختاری………………… 62

3-2-2- مزایای روش مدل یابی معادلات ساختاری……. 64

3-2-3- حوزه کاربرد روش مدل یابی معادلات ساختاری.. 65

3-2-4- روش حداقل مربعات جزئی(PLS)……………. 66

3-2-5- مراحل اساسی تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری 66

3-2-6- الگوریتم تحلیل داده ها در روش PLS……… 68

3-2-7- حجم نمونه لازم در روش PLS……………… 69

3-2-8- ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری(مدل اندازه گیری) در PLS…………………………………………. 70

3-2-9- روایی همگرا………………………… 71

3-2-10- روایی واگرا……………………….. 72

3-3- معیارهای ارزیابی برازش مدل اندازه گیری، ساختاری و کلی 72

3-3-1- معیارهای ارزیابی برازش بخش مدل های اندازه گیری    72

3-3-2- معیارهای ارزیابی برازش مدل ساختاری……. 73

3-3-3- معیارهای ارزیابی برازش بخش کلی……….. 74

3-3-4- نکاتی اساسی در مورد مدل یابی معادلات ساختاری 75

3-3-5- متغیرهای موحود در مدل معادلات ساختاری….. 75

3-3-6- گام های اجرای این پژوهش……………… 76

4- فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها……………. 80

4-1- چگونگی جمع آوری داده ها………………… 81

4-2- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری…. 82

4-2-1- جنسیت……………………………… 82

4-2-2- تحصیلات…………………………….. 82

4-2-3- سابقه کار………………………….. 83

4-2-4- گروه شغلی………………………….. 84

4-2-5- سن………………………………… 85

4-2-6- نوع قرارداد………………………… 86

4-3- تحلیل آماری مدل پژوهش به روش حداقل مربعات جزئی(PLS)   88

4-3-1- برازش مدل پژوهش…………………….. 89

5- فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات……………. 105

5-1- بررسی یافته های پژوهش…………………. 106

5-2- مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین. 107

5-3- محدودیت های تحقیق…………………….. 111

5-4- نتیجه گیری…………………………… 111

5-5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی………………. 112

6- فهرست منابع……………………………… 114

7- پیوست ها………………………………… 119

7-1- پیوست 1 – پرسشنامه عدالت سازمانی……….. 120

7-2- پیوست 2 – پرسشنامه رفتار نوآورانه فردی….. 122

7-3- پیوست 3- پرسشنامه انگیزش شغلی درونی…….. 124

7-4- پیوست 4- پرسشنامه جو نوآوری(KEYS)………… 126

7-5- پیوست 5- جدول تسهیل کننده های نوآوری……. 133

7-6- پیوست 6- پرسشنامه اصلی مورد استفاده در  این پژوهش    134

چكیده انگلیسی……………………………… 142

 

 

فهرست جداول

جدول ‏1‑1- تسهیل کننده های نوآوری(Anderson, De Dreu, & Nijstad, 2004) 29

جدول ‏2‑1- خلاصه ای از پژوهش های مطالعه شده در مرور سوابق موضوع……………………………………………. 47

جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 83

جدول ‏4‑2: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب تحصیلات.. 83

جدول ‏4‑3: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار 84

جدول ‏4‑4- بارهای عاملی مربوط به گویه های پژوهش….. 91

جدول ‏4‑5- پایایی ترکیبی(Composite Reliability) متغیرهای پنهان مدل 92

جدول ‏4‑6- روایی همگرای(AVE) متغیرهای پنهان………. 93

جدول ‏4‑7- مقادیر روایی واگرا(ماتریس فورنل و لارکر) متغیرهای پنهان مدل…………………………………………. 95

جدول ‏4‑8- ضرایب معناداری t (T-Values) برای متغیرهای پنهان مدل   97

جدول ‏4‑9 – مقادیر R2 محاسبه شده برای متغیرهای پنهان. 98

جدول ‏4‑10- ضرایب Q2 برای متغیرهای پنهان مدل…….. 101

جدول ‏4‑11- ضرایب Communality محاسبه شده برای متغیرهای پنهان مدل 102

جدول ‏4‑12- ضرایب معناداری مربوط به مسیر فرضیات اصلی پژوهش   104

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ‏4‑1- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان برحسب متغیر تحصیلات   84

نمودار ‏4‑2- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه کار 85

نمودار ‏4‑3- توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب گروه شغلی 86

نمودار ‏4‑4- نمودار فراوانی و درصد پاسخگویان به تفکیک نوع قرارداد……………………………………………. 87

 

 

فهرست شکل ها

 

شکل ‏1‑1- تئوری رفتار برنامه ریزی شده آیزن (Aizen, 1991)… 38

شکل ‏1‑2- مدل مفهومی پژوهش حاضر………………… 41

شکل ‏3‑1-انتخاب رویکرد مناسب SEM برای تحلیل داده ها(Hsu, 2006)   63

شکل ‏3‑2- مراحل اساسی اجرای تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری (هومن, 1390)……………………………………….. 68

شکل ‏3‑3-خلاصه توالی تحلیل های موجود در روش PLS……. 70

شکل ‏3‑4- متغیرهای موجود در مدل انداز گیری و مدل ساختاری پژوهش……………………………………………. 78

شکل ‏3‑5- گام های اجرای پژوهش حاضر……………… 79

شکل ‏4‑1- فراوانی و درصد پاسخگویان به تفکیک سن…… 88

شکل ‏4‑2- مدل کلی پژوهش در نرم افزار Smart PLS………. 90

شکل ‏4‑3- بارهای عاملی سوالات مربوط به مدل های اندازه گیری در نرم افزار Smart PLS………………………………….. 92

شکل ‏4‑4-  خروجی نرم افزار Smart PLS برای محاسبه ضرایب معناداری t 99

شکل ‏4‑5- خروجی نرم افزار Smart PLS برای محاسبه ضرایب R2 101

شکل ‏4‑6- خروجی نرم افزار Smart PLS برای محاسبه ضرایب معناداری مدل پژوهش………………………………………. 106

شکل ‏5‑1- مدل اصلاح شده پژوهش در نرم افزار Smart PLS…. 108

 

چکیده

جهان در حال وارد شدن به دوره ای است که مسائل انصاف و عدالت در اشکال مختلف و متفاوت به صدر موضوعات و مطالعات مطرح در حوزه تعالی سازمانی صعود خواهند کرد. سازمان های هزاره جدید، سازمان هایی فراصنعتی و دانش بنیان هستند که موفقیت و بقای آنها مبتنی بر خلاقیت و نوآوری است. براین اساس تحقیق حاضر با هدف بررسی نحوه تأثیرگذاری عدالت سازمانی بر رفتارهای نوآورانه فردی کارکنان صورت گرفت. پس از انجام مطالعات نظری، مدل ساختاری پژوهش برپایه مدل رفتار برنامه ریزی شده آیزن، با ارائه چگونگی برهمکنش 4 متغیر عدالت سازمانی، رفتار نوآورانه فردی، جو نوآوری و انگیزش درونی، تدوین و با استفاده از پرسشنامه های مرجع در این حوزه ها نسبت به برازش مدل با داده های جمع آوری شده از 203 نفر از کارکنان یکی از پژوهشکده های سازمان فضایی ایران با روش PLS اقدام شد. که در پایان با محاسبه مقدار شاخص GoF برابر 0.264، برازش مدل ساختاری پژوهش مورد تأیید قرار گرفت و در سطح اطمینان 95 % تمامی فرضیه های ساختاری مدل تأیید شد. براساس یافته های این پژوهش نشان داده شد وجوه سه گانه عدالت سازمانی(رویه ای، توزیعی، تعاملی) مستقل از سایر عوامل نظیر جونوآوری و انگیزش درونی، یکی از عوامل موثر و پیشبین در بروز پنج عملکرد رفتار نوآورانه(فرصتیابی، خلق راه حل، تحقیقات سازنده، حمایت و پشتیبانی، و کاربرد) در سازمان هستند.

 

 

مقدمه

با ورود به هزاره سوم و عصر دانش، سازمان‌های پژوهشی و دانش محوری شکل گرفته اند که بقا و حفظ مزیت رقابتیشان در بلندمدت وابسته به نوآوری در طراحی و توسعه محصولات جدید  است.(اعرابی و موسوی، 1388) با کوتاه شدن چرخه عمر محصولات در این‌گونه سازمان ها، نوآوری و توسعه محصولات جدید و نوآورانه نقش خون را برای ادامه حیات این سازمانها ایفا می نماید.(Kim & Kim, 2009)

برای سازمان هایی که در محیط متغیر و بدون قطعیت به رقابت می پردازند، نوآوری (ایجاد، انتقال، واکنش و تغییر ایده‌های خلاقانه به عمل) برای رشد، موفقیت و بقای سازمان عامل حیاتی به شمار می رود.(ملاحسینی و برخوردار، 1386) نوآوری فردی کارکنان در محیط کار، پایه اصلی ارتقای عملکرد هر سازمانی است.(ضرغامی و جعفری، 1392) با توجه به پنهان و ضمنی بودن توانمندی خلاقیت و نوآوری افراد، استفاده کارکنان از توان خلاقیت و نوآوریشان در فرایندهای شغلی نیاز به وجود رغبت و تمایل درونی آنها دارد. بر این اساس هم‌زمان با اهمیت برخورداری توانمندی خلاقیت در افراد، مطالعه بر روی مقوله انگیزه آن‌ها نیز برای به کارگیری نوآوری در مراکز تحقیقاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.(Scott & Bruce, 2004) رفتار آینه ای است که افراد در آن تصاویر و برداشت های ذهنی خود را می بینند. اینکه افراد چگونه باورها و احساسات خود را به رفتارها ترجمه می کنند موضوع بسیار پیچیده ای در علم رفتار سازمانی است.( Icek Ajzen, 2005) ادراک از عدالت سازمانی یکی از عوامل مهم در شکل گیری تصویرها و دریافتهای ذهنی کارکنان از سازمان و در نتیجه تعیین کننده رفتارها و بازخوردهای آنان است. بی دلیل نیست که سازمان فضایی آمریکا(ناسا) با تمام ویژگی های منحصر به فرد خود از نظر پیشتازی در حوزه علوم و فناوری های نوین، وسعت و پیچیدگی سازمانی، در ساختار خود دفتر تنوع و برابری فرصت ها[1] را به منظور برطرف کردن موانع برقراری برابری در ناسا و با اهداف ایجاد فرصت اشتغال و توسعه شغلی برابر، و برابری در برخورداری از حمایت های مالی ناسا در تحقیقات گوناگون تشکیل داده است. در بیانیه مأموریت این دفتر، ناسا محیطی معرفی شده است که با افتخار از صدافت، تعالی، کار تیمی و انصاف و برابری پشتیبانی می کند. (Nasa Office of Diversity and Equal Opportunity(ODEO), 2014)

پژوهش حاضر با عنایت به اهمیت ادراک کارکنان از عدالت سازمانی به بررسی تأثیر این مولفه بر رفتارهای نوآورانه فردی کارکنان با توجه به نقش این کارکنان در ایجاد نوآوری سازمانی می پردازد. به این منظور پس از بررسی پیشینه تحقیقات و تعریف مدل مفهومی پژوهش، با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری رابطه این مولفه ها در قالب روش حداقل مربعات جزئی و بر پایه داده های جمع آوری شده از یکی از زیرمجموعه های سازمان فضایی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. اثبات فرضیه های این پژوهش می تواند نیاز به وجود ساختار وظیفه مندی در قبال عدالت سازمانی به خصوص در ساختار سازمان های پژوهش محور را تبیین نماید.

[1] Diversity and Equal Opportunity

تعداد صفحه : 98

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***