دانلود پایان نامه ارشد : اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی در کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر در کارگران

 دانلود متن کامل پایان نامه  اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی در کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر در کارگران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی   (M.A)

عنوان

اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی در کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر در کارگران

استاد راهنما

دکتر هادی کرامتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

چکیده 1

فصل یکم. 2

مقدمه پژوهش… 2

مقدمه. 3

بیان مسأله. 5

اهمیت و ضرورت پژوهش… 7

اهداف پژوهش… 9

هدف اصلی. 9

اهداف فرعی. 10

فرضیه‏های تحقیق. 10

تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرهای پژوهش… 10

تعریف عملیاتی. 10

فصل دوم. 11

پیشینه پژوهش… 11

طبقه بندی مواداعتیاد آور براساسDSM-IV-TR.. 14

ملاک های تشخیصی برای سومصرف مواد DSM-IV-TR.. 14

همه گیرشناسی. 17

اعتیاد در ایران. 19

سبب شناسی. 20

سبب شناسی مصرف و وابستگی به مواد 21

نظریه های ژنتیک.. 22

نظریه های نورو و شیمیایی : 22

عوامل فردی. 26

قسمت اول پیشینه اعتیاد 29

راهبردهای پیشگیری از سو مصرف مواد ازنظر محتوایی،بوتوین وهمکاران. 30

تعریف مهارت های زندگی. 32

مبانی نظری مهارت های زندگی. 33

1) نظریه یادگیری اجتماعی. 34

2) نظریه نفوذ اجتماعی. 35

3) نظریه حل مسأله شناختی. 35

4) نظریه هوش چند بعدی: شامل هوش عاطفی. 36

5) نظریه خطر و جهندگی. 36

6) نظریه ساخت گرایی روان شناسی. 37

اهمیت یادگیری مهارت های زندگی. 37

الف) افزایش سلامت روانی و جسمانی. 38

اهداف آموزش مهارت های زندگی. 39

از جمله مهمترین اهداف برنامه آموزش مهارت های زندگی شامل: 39

اجزاء و ابعاد مهارت های زندگی. 40

1-مهارت خودآگاهی. 42

مؤلفه های اصلی خودآگاهی. 43

اهمیت خودآگاهی. 43

2-مهارت کنترل خشم. 43

شیوه های مدیریت خشم. 44

3-مهارت مدیریت استرس.. 44

مهارت های مقابله با استرس.. 45

4-مهارت  مدیریت زمان. 46

5-مهارت مقابله با خلق منفی. 46

مهارت های مقابله با افسردگی. 47

6-مهارت تصمیم گیری. 47

7-مهارت حل مسأله. 48

8-مهارت همدلی کردن. 49

9- مهارت رفتار جرأت مندانه. 49

انواع رفتار جرأت مندانه: 50

10-مهارت ارتباط بین فردی. 50

مهارت های برقراری ارتباط. 51

روش های آموزش مهارت های زندگی. 51

برنامه پیشگیری آموزش مهارتهای زندگی. 51

کشورهای پیشرفته چه کار کرده اند؟ 51

وضعیت برنامه آموزش مهارت های زندگی در ایران. 52

نگرش مثبت نسبت به اعتیاد 53

عوامل موثر بر اعتیاد در محیط های کارگری. 54

3-4-نمونه و روش نمونه گیری. 67

3-5-ابزار پژوهش… 67

3-6-روش اجرای پژوهش… 69

3-7- جلسات آموزشی مهارت های زندگی. 70

جلسات.. 70

جلسه اول. 70

-آشنایی اعضای کارگاه با یک دیگر ،پیش آزمون. 70

-آشنایی اعضای کارگاه با فضای کلاس مهارت های زندگی. 70

جلسه دوم. 70

-مهارت خودآگاهی. 70

-موضوعات خودآگاهی : 70

جسمانی – خود ارزیابی صحیح. 70

-اهمیت اطرافین نزدیک در خود آگاهی. 70

-فشار گروه با محیط کار(مهارت قاطعیت با تکیه بر اعتماد به نفس در کارگران) 70

-تکالیف عملی : جواب به این سوال که چرا افراد جرأتمندانه رفتار نمی کنند . 70

-من کیستم ؟ 70

جلسه سوم. 70

-مهارت کنترل خشم. 70

-آشنایی با خشم. 70

-علل ایجاد خشم. 70

-تکلیف عملی: وقتی خشمگین می شوی چه کاری انجام می دهی. 70

-(توضیح سبک های مختلف افراد در موقعیت خشم برانگیز 70

-ویژگی افراد ماهر در کنترل خشم در محیط کاری و همکاران. 70

جلسه چهارم. 71

قاطعیت : ویژگی رفتار قاطعانه ،چگونگی برخورد قاطعانه. 71

-مهارت مقابله با استرس.. 71

-آشنایی با موقعیت های استرس زا در محیط کار 71

– تفاوت های فردی مقابله با استرس.. 71

-تأثیر استرس بر بدن : آثار جسمانی ، روان شناختی. 71

– سبک های مقابله با استرس.. 71

جلسه پنجم. 71

مهارت حل مسأله و تصمیم گیری. 71

-آشنایی با مشکل. 71

ویژگی های افراد ضعیف در مهارت حل مساله و تصمیم گیری. 71

-آگاهی به احساس و هیجان در موقعیت های حل مساله و تصمیم گیری. 71

– تعریف دقیق مساله. 71

– بارش فکری – ارزیابی گزینه ها و انتخاب راه حل. 71

– اجرا و بازبینی راه حل. 71

جلسه ششم. 71

مهارت های ارتباطی. 71

-ضرورت تسلط بر مهارت های ارتباطی در محیط های کاری. 71

-سبک های برقراری ارتباط (منفعل ،پرخاشگر،ابزار وجود) 71

-افزایش کیفیت ارتباطی با دیگران. 71

-فیدبک جلسه ،بازی نقش… 71

جلسه هفتم. 71

تفکر خلاق. 71

-تعریف.. 72

-انواع تفکر واگرا و هم گرا 72

-موانع تفکر خلاق. 72

– اهمیت تفکر خلاق در نگرش منفی نسبت به مواد. 72

جلسه هشتم. 72

پس آزمون. 72

جمع بندی. 72

سلامت روان. 72

تشکر و قدردانی از کارگران و مسئولین برای حضور در کارگاه 72

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 72

فصل چهارم. 73

یافته های پژوهش… 73

الف) یافته های توصیفی. 74

جدول 1- وضعیت تحصیلات آزمودنی ها در گروه های کنترل و آزمایش… 74

جدول 2- وضعیت سن آزمودنی ها در گروه های کنترل و آزمایش… 75

جدول 3- وضعیت گرایش به مواد آزمودنی ها در گروه های کنترل و آزمایش ( پیش آزمون و پس آزمون) 75

یافته های استنباطی. 76

فرضیه پژوهش… 76

جدول 4-  آزمون همگنی واریانسها 76

جدول 5- آزمون کوواریانس برای تاثیر آزمون آموزش مهارتهای زندگی در کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر 76

جدول 6- میانگین های تعدیل شده پس از حذف اثر پیش آزمون. 77

فصل پنجم. 78

بحث و نتیجه‫گیری. 78

محدودیت های پژوهش… 81

پیشنهادات پژوهش… 81

پیشهادات کاربردی. 82

منابع. 83

پیوست.. 89

چکیده

هدف ازانجام این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی درکاهش گرایش به مصرف موادمخدر در کارگران شهرستان کرمانشاه بود.بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 100پرسشنامه گرایش به موادمخدر بین کارگران توزیع واز میان این افراد 40نفرکه نمره بالاتر از 25  گرفته  انتخاب شدند. سپس به گروه  آزمایشی مهارتهای زندگی طی  8 جلسه 2 ساعته آموزش داده شد. طی این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. پس ازاتمام آموزش،‫ همان ابزار به عنوان پس آزمون برروی آزمودنی ها اجراگردید.برای تجزیه وتحلیل نتایج ازآزمون تجزیه وتحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج حاکی ازآن بودکه میزان گرایش به مصرف موادگروه آزمایش درمرحله پس آزمون به طورمعناداری پایین ترازگروه کنترل می باشد.

واژگان کلیدی:مهارتهای زندگی ،مصرف موادمخدر

تعداد صفحه :106

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***