دانلود پایان نامه ارشد : اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

عنوان : اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M. A.”

 

رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی

 

عنوان:

اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران

استاد راهنما:

دکتر مهدی ناظم زاده

تابستان93

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت وضرورت مسئله. 7

1-4- اهداف تحقیق.. 8

1-4-1- اهداف کلی.. 8

1-4-2- اهداف جزئی.. 8

1-5- فرضیه های پژوهش 8

1-6- متغییر های تحقیق.. 8

1-7- تعاریف نظری وعملیاتی متغییرهای تحقیق 9

1-7-1- تعاریف نظری 9

1-7-2- تعاریف عملیاتی متغییرها 10

فصل دوم : ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 12

2-2- مروری بر سیر تاریخی تشکیل آموزش خانواده و انجمن اولیا و مربیان در جهان و ایران 13

2-2-1- تاریخچه تشکیل آموزش خانواده 13

2-2-2- تاریخچه انجمن ملی اولیاء ومربیان.. 14

2-3- اهداف انجمن اولیاء ومربیان.. 15

2-4- سازمان مرکزی انجمن اولیاء ومربیان 16

2-4-1- اساس نامه انجمن مرکزی اولیاءومربیان جمهوری اسلامی ایران.. 16

2-4-2- اهداف انجمن مرکزی اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران 17

2-5- تعاریف خانواده 17

2-5-1- منشاء خانواده وتحولات تاریخی آن 18

2-5-2- کار کرد های خانواده 19

2-5-3- کارکرد های اصلی خانواده در حوزه تعلیم وتربیت 19

2-5-4- اشکال مختلف خانواده و خصوصیات آنها 20

2-5-5- الگوهای تعاملی خانواده 20

2-5-6- دیدگاه های اساسی خانواده 22

2-5-6-1- دیدگاه فردی.. 22

2-5-6-2- دیدگاه اجتماعی 22

2-5-6-3- دیدگاه تاریخی.. 23

2-5-6-4- نقش ها و وظایف خانواده 24

2-5-6-5- اهمیت آموزش 24

2-5-7- ضرورت و اهمیت آموزش خانواده 25

2-5-8- مبانی روانشناختی آموزش خانواده 26

2-5-9- عوامل اثر گذار برخانواده 28

2-5-10- اهداف آموزش خانواده 29

2-5-11- محتوا وعناوین آموزشی دوره های آموزش خانواده 29

2-5-12- شیوه های اجرای برنامه آموزش خانواده 31

2-5-13- روش ها 32

2-6- بخش دوم: طیف دیدگاه های تربیتی.. 38

2-6-1- دیدگاه رفتاری 39

2-6-2- دیدگاه شناختی 40

2-6-3- دیدگاه اجتماعی 42

2-6-4- دیدگاه فرایند شناختی.. 42

2-6-5- دیدگاه انسان گرایانه. 43

2-6-6- دیدگاه ماورای فردی یا کل گرایانه. 44

2-6-7- دیدگاه های متفکرین تربیتی.. 45

2-6-7-1- دیدگاه اسلام. 45

2-6-7-2- دیدگاه فارابی.. 46

2-6-7-3- دیدگاه امام خمینی (ره) 47

2-6-8- دیدگاه متفکرین غرب درزمینه تعلیم وتربیت 48

2-6-8-1- دیدگاه ارسطو. 48

2-6-8-2- دیدگاه کمنیوس 48

2-6-8-3- دیدگاه کانت 48

2-6-8-4- دیدگاه برتراند راسل 49

2-7- عوامل آموزشی و اجتماعی در مشکلات تحصیلی دانش آموزان 49

2-8- عدم ارتباط میان خانه ومدرسه 51

2-9- پیشینه مطالعاتی.. 51

2-9-1- تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور 51

2-9-2- تحقیقات صورت گرفته در خارج از کشور 55

فصل سوم : روش تحقیق

3-1-  مقدمه. 58

3-2- روش پژوهش…. 58

3-3- طرح پژوهش و منطق استفاده از آن.. 59

3-4- جامعه و نمونه آماری: 59

3-5- روش نمونه گیری.. 60

3-7- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات… 60

3-8- روایی و پایایی ابزار 62

3-9- روش تجزیه وتحلیل داده ها 62

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- یافته های توصیفی.. 65

4-1-1 یافته های توصیفی پس آزمون فرضیه اول (معرفتی –شناختی) 65

4-1-2 یافته های توصیفی پس آزمون فرضیه دوم (حجاب و پوشش) 65

4-1-3 یافته های توصیفی پس آزمون فرضیه سوم (گفتار مادران) 66

4-1-4 یافته های توصیفی پس آزمون فرضیه چهارم (رفتار شناختی) 66

42 یافته ها در چهارچوب فرضیات پژوهش…. 67

4-2-11 فرضیه اول.. 67

4-2-2-1 فرضیه دوم. 68

4-2-3-1 فرضیه سوم. 69

4-2-4-1 فرضیه چهارم. 70

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث ونتیجه گیری.. 72

5-2 محدودیت های تحقیق.. 79

5-3 پیشنهادات تحقیق.. 80

5-3-1 پیشنهادات کاربردی.. 80

5-3-2 پیشنهادات پژوهشی.. 81

منابع 82

منابع فارسی.. 82

منابع خارجی.. 87

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

جدول 3-1: شیوه نمره گذاری سوالات پرسشنامه. 62

جدول 3-2: پایایی ابزار 62

جدول 4-1 نتایج حاصل از میانگین، میانه ، مد ، انحراف معیار ، خطای استاندارد ضریب چولگی.. 65

جدول 4-2 نتایج حاصل از میانگین، میانه ، مد ، انحراف معیار ، خطای استاندارد ضریب چولگی.. 65

جدول 4-3 نتایج حاصل از میانگین، میانه ، مد ، انحراف معیار ، خطای استاندارد ضریب چولگی.. 66

جدول 4-4 نتایج حاصل از میانگین، میانه ، مد ، انحراف معیار ، خطای استاندارد ضریب چولگی.. 66

جدول 4-5 مقایسه میا نگین های گروه گواه وآزمایشی در فرضیه اول.. 67

جدول4-6 برونداد نتایج آزمون t گروه آزمایش وگروه گواه در فرضیه اول.. 68

جدول 4-7 مقایسه میا نگین های گروه گواه و آزمایشی در فرضیه اول.. 68

جدول 48 برونداد نتایج آزمون t گروه آزمایش وگواه در فرضیه دوم. 69

جدول 4-9 مقایسه میا نگین های گروه گواه وآزمایشی در فرضیه اول.. 69

جدول4-10 برونداد نتایج آزمون t گروه آزمایش وگواه در فرضیه سوم. 69

جدول 4-11 مقایسه میا نگین های گروه گواه و آزمایشی در فرضیه اول.. 70

جدول 4-12 برونداد نتایج آزمون t گروه آزمایش وگواه در فرضیه چهارم. 70

 

چکیده

هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر کلاس های آموزش خانواده برروی دیدگاه های تربیتی مادران است . روش پژوهش در این تحقیق پیمایشی از نوع آزمایشی می باشد. جامعه مورد بررسی شامل کلیه مادران شرکت کننده در کلاس های اموزش خانواده که از طرف انجمن اولیاء ومربیان برگزار می شد ، بود که از طریق نمونه گیری 32نفر انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه محقق ساخته در 20گویه در قالب چهار فرضیه ی معرفتی شناختی ،پوشش وظاهر ،نوع گفتارواصلاح رفتار اجتماعی ؛در مقیاس لیکرت می باشد که پس از محاسبه ضریب روایی که مورد تأیید متخصصان ومدرسان بودبا ضریب پایای993% بین افراد نمونه توزیع شد وسپس باروش های آماری توصیفی میانگین وانحراف استاندارد وروش استنباطی آزمون tبا استفاده از بسته نرم افزاری spss16مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در فرضیه اول یعنی تأثیر کلاس های آموزش خانواده در دیدگاه معرفتی شناختی مادران در سطح معناداری 95% اطمینان و5% خطا میانگین گروه آزمایشی (13.40) در مقایسه با میانگین گروه گواه(12.79) و همچنین میزان آزمون t ( 930/6) در مقایسه با مقدار آن در جدول افزایش قابل توجهی داشته است .همچنین در فرضیه دوم با عنوان اثر بخشی آموزش خانواده بر ظاهر وپوشش مادران . نتایج نشان داد که میانگین گروه آزمایشی (13.75) در مقایسه با میانگین گروه گواه(10.71) و همچنین میزان آزمون t (565/2) در مقایسه با مقدار آن در جدول افزایش قابل توجهی داشته است .در فرضیه سوم با عنوان اثر بخشی آموزش خانواده بر نوع گفتار مادران . نتایج نشان داد که میانگین گروه آزمایشی (13.26) در مقایسه با میانگین گروه گواه(9.47) و همچنین میزان آزمون t(281/3) در مقایسه با مقدار آن در جدول افزایش قابل توجهی داشته است ودرفرضیه چهارم با عنوان اثربخشی آموزش خانواده بر اصلاح رفتار اجتماعی مادران نتایج نشان داد که میانگین گروه آزمایشی (12.19) در مقایسه با میانگین گروه گواه(8.66) و همچنین میزان آزمون t(695/3) در مقایسه با مقدار آن در جدول افزایش قابل توجهی داشته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که برگزاری کلاسهای آموزش خانواده بر دیدگاه های تربیتی مادران مؤثر بوده است .

کلید واژه ها: آموزش خانواده،دیدگاه ها ی تربیتی، معرفتی شناختی ،حجاب،نوع گفتار ورفتار اجتماعی

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1- مقدمه:

خانواده[1] که سالیان دراز بعنوان یکی از نهاد های بنیادی و سازنده اجتماعات بشری بوده وهست ودر باره نقش ارزنده آن در تربیت افراد جامعه و توسعه و تقویت ارزشهای والای الهی وانسانی و فردی واجتماعی آن شک وتردیدی نمی توان داشت ؛در جوامع صنعتی شده و در جوامعی که در حال صنعتی شدن هستند دچار دگر گونی ها وتحولات عمیق و بنیادی شده است .این دگرگونی ها و تحولات نه تنها شکل خانواده را در جوامع توسعه یافته و صنعتی شده و در حال توسعه و صنعتی شدن تغییر داده بلکه در ماهیت روابط ووظایف افراد خانواده ها وثمرات مطلوب و نامطلوب این روابط خانوادگی تحولات عمیقی را نیز سبب شده است (پروند،1385). خانواده یکی از حوزه های ارتباطی[2] مهم در دانش آموزان جهت رسیدن به اهداف آموزشی ، حوزه ارتباطی است . خانواده از دو جهت اهمیت دارد . یکی از آن جهت که هر دانش آموزی هم اکنون عضوی از یک خانواده است و باید بتواند نقش درست و مؤثر خود را به عنوان یک عضو به خوبی ایفا کند . دیگری از آن جهت که هر دانش آموزی در آینده ای نچندان دور خانواده تشکیل می دهد و همراه با همسرش مسئولیت یک خانواده را برعهده می گیرد . تربیت دانش آموزان برای ورود به موقع وموفق به زندگی خانوادگی و ازدواج از مسئولیت های مهم والدین و هم چنین نظام تربیتی در هر جامعه است (اعتصامی ،1390).در واقع خانواده کوچکترین واساسی ترین واحد اجتماعی است که هر یک از افراد جامعه در آن متولد می شوند و تربیت و پرورش می یابند. در این میان نقش پدر و مادر در تربیت فرزند بسیار مهم و تعیین کننده است،چرا که والدین اولین شکل دهندگان و معماران شخصیت فرزند خود هستند. بنابراین آموزش دادن به والدین در زمینه مسائل تربیتی موجب می گردد که آنان محیط مناسب تری برای رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه فرزندان خود فراهم کنند. این امر نیز پیشرفت و بالندگی افراد خانواده ها و جامعه را در پی خواهد داشت(ثابتی،1376).محیط خانواده همواره باید پاسخگوی نیازهای اعضای تشکیل دهنده آن باشد تا استحکام خانواده امکان پذیر شود. در این راستا،آموزش خانواده وایجاد فرصت های مناسب برای ارائه آن می تواند در انسجام جامعه،ایجاد روابط سالم بین افراد سهم بسزایی داشته باشد. پژوهش ها نشان می دهد که میزان اثر گذاری و فراگیری آموزش خانواده به مراتب بیش از تنظیم و تصویب قوانین اثرات پایدار واساسی در ایجاد نگرش مثبت و تغییررفتار دارد. کلاس های آموزش خانواده تغییرات برنامه ریزی شده ای است که هدف آن نزدیک کردن روشهای تربیتی وآموزش والدین و مربیان و در نهایت تغییر در رفتار آنان است(اسدی،1384).یافته ها نشان می دهند که حتی والدین فرهنگی (پدر ومادر)از خصوصیات کودکان دردوره های مختلف رشد اطلاعات اندکی دارند. یافته ها حاکی از این است که %50 از مادران و%66 از پدران اطلاعات اندکی در باره ویژگی های کودکان در دوران مختلف رشد دارند. از این رو آموزش خانواده،می تواند پاسخی منا سب برای نیاز های آموزشی ، تربیتی و فرهنگی خانواده باشد(حیدری ، باقری و همکاران ، 1385) .

 

1-2- بیان مسئله:

بی شک نهاد خانواده مهم ترین و اصلی ترین پرورشگاه فرد محسوب می شود و یکی از نهاد های آموزشی و پرورشی عمده ی جامعه است (به پژوه، 1389) رفتار والدین سهمی مهم از تأثیرات تربیتی محیط خانواده بر فرزندان را به خود اختصاص می دهد و لزوم آگاهی یافتن از ملاک ها و ضوابط رفتار صحیح از اهم ضروریات در انجام وظایف تربیتی والدین بالاخص مادران است (نادری مهکی ،1389).تحقیقات ترک لادانی ، ملک پور وگلپرور نشان می دهد آموزش مهارتهای زندگی به مادران مشکلات رفتاری دانش آموزان را کاهش می دهد . همچنین واگن سلر[3] (1994) به نقل از ملک پور(1387)، معتقد است اکثر مشکلات کودکان در خانه و مدرسه را از طریق والدین که درک خوبی از چگونگی بر قرار ارتباط مؤثر و صحیح دارند ، می توان اصلاح نمود . یکی از اقدامات آموزش خانواده مبتنی بر نیازهای اعتقادی ، فرهنگی و اجتماعی اجرای برنامه هایی به منظور تحکیم نظام خانواده است آموزش شیوه های تربیتی به مادران و پدران از اقداماتی است که نگرش آنها را نسبت به فرزندان تغییر می دهد . مسائل و مشکلاتی که خانواده و فرزندان با آن روبه رو هستند را کاهش می دهد و از پدید آمدن مسائل جدید پیشگیری می کند . همچنین این اقدام باعث می شود که والدین محیط مناسب تری برای رشد وشکوفایی استعداد های بالقوه فرزندان خود فراهم کنند که پیشرفت افراد خانواده و جامعه را به دنبال خواهد داشت (نیک نژاد و همکاران (1386). برای موفقیت در امر تربیت باید والدین به مهارتهایی از جمله مهارت فنی (دانش کافی به روز ) ، مهارت انسانی (توانایی برقراری ارتباط با آنان ) ، مهارت ادراکی (درک درست از مسائل ومشکلات ) مسلط باشند . برگزاری کلاسهای آموزشی والدین ، تغییر برنامه ریزی شده ای است که با هدف نزدیک کردن روشهای تربیتی آموزشی والدین و مربیان و در نهایت تغییر در رفتار آنان است . تحقیقات نشان داده است که فرزندان والدینی که در این جلسات شرکت می کنند ، مشکلات رفتاری کمتری و پیشرفت درسی و فرهنگی بیشتری پیدا می کنند (هورنبای[4] ،2000) . نتایج مطالعه مزاروس[5] و همکاران (2002) نشان داده که جنب های مختلف آموزش خانواده مهم هستند و در زمینه ترس و اضطراب بچه ها ، آموزش والدین به کاستن آنها و در نتیجه پیشرفت تحصیلی آنها کمک می کند . پژوهش اسدی (1379) تحت عنوان بررسی میزان تأثیر آموزش خانواده بر تغییر رفتار والدین نسبت به فرزندان خود در دوره راهنمایی و متوسطه » نشان می دهد که رابطه معنا داری بین آموزش خانواده وارتقای آگاهی ها ودانسته های تربیتی والدین ، بهبود راهنمایی تحصیلی ، هدایت دینی و اخلاقی فرزندان و شیوه های مناسب روابط خانوادگی وجوددارد . بنابراین باید پذیرفت که مادر یا پدر آگاه و مسئول بودن مشکل است و احتیاج به آگاهی و کسب معرفت لازم دارند.دهرتی[6] (2006) بیان می کند : تحقیقات اخیر نشان داده است که کنش متقابل والدین و فرزندان دو جانبه است . به عبارت دیگر نه تنها تعلیم و تربیت نادرست موجب افزایش رفتارهای نا بهنجار فرزندان می شود ، بلکه گستاخی و لجبازی کودکان نیز موجب بروز خشونت والدین و دیگر رفتارهای منفی می شود و این عامل در کاهش تعلیم و تربیت صحیح مؤثر است . بنابر این برای استحکام رابطه صمیمی بین والدین و فرزندان و به منظورجلوگیری از رفتارهای ضد اجتماعی لازم است برنامه هایی در این زمینه اجرا شود. همچنین به نظر گالاس[7] (1987) ، اصلاح آموزش و پرورش والدین به معنای هدایت آنان در جهت هرگونه مداخله ای است که فرزندانشان را تحت تأثیر قرار می دهند.به نظر آدل[8](1974) می توان از آموزش رفتاری والدین به طور موفقیت آمیزی برای اصلاح رفتارهای ضد اجتماعی[9] استفاده کرد.نخستین کوشش ها جهت آموزش خانواده از مدارس آغاز شده است. در حال حاضر در کشور ما کلاس های آموزش خانواده به همت انجمن اولیاء ومربیان ووزارت آموزش و پرورش در اکثر شهرها و روستاها برگزار می شود. با توجه به اهمیت این گونه کلاس ها در بهبود سطح عملکرد ، دانش ونگرش والدین در زمینه تربیت دینی ، اخلاقی ، اجتماعی و جنسی فرزندان وکمک به آنها در برخورد ورفتار صحیح با فرزندان شان وآگاه ساختن آنها با استعدادها و مشکلات تحصیلی آنها و…، بایستی ارزیابی کامل وکافی نسبت به جلسات آموزش خانواده به عمل آید(تبریزی،1382).گذشته از اهمیت بنیادی وکارکرد تربیتی آموزش خانواده که دربسیاری پژوهش ها تأیید شده است، مشکلاتی نیز در سر راه این فرایند وجود دارد. وجود مشکلات اجرایی در سطح کلاس های آموزش و پرورش وهمچنین در سطوح خرد در مدارس از عوامل مؤثر در برگزاری و کیفیت کلاس های آموزش خانواده به شمار می رود(حیدری ، باقری وهمکاران،1385). بنابراین،درپژوهش حاضر مسئله مورد نظر شامل”میزان اثر بخشی آموزش خانواده بر دیدگاه تربیتی مادران نسبت به فرزندان می باشد.

 

تعداد صفحه : 99

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***