دانلود پایان نامه ارشد :اثربخشی طرحواره درمانی بر تنیدگی تحصیلی و رضایت از زندگی تحصیلی

 دانلود متن کامل پایان نامه اثربخشی طرحواره درمانی بر تنیدگی تحصیلی و رضایت از زندگی تحصیلی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی (M.A)

عنوان

اثربخشی طرحواره درمانی بر تنیدگی تحصیلی و رضایت از زندگی تحصیلی

استاد راهنما

دکتر کیوان کاکابرائی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست  مطالب

        عنوان                  صفحه

چکیده 1

فصل یکم: مقدمه پژوهش

1-1- مقدمه. 3

2-1- بیان مساله. 6

3-1- ضرورت پژوهش…. 10

1 – 4 – اهداف پژوهش…. 14

5 -1- فرضیه‏های پژوهش: 15

6- 1- تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش…. 15

6-1-1-تعاریف مفهومی.. 15

6-1-2- تعاریف عملیاتی متغیرها: 16

طرحواره درمانی: 16

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- طرح واره 18

2-2- ضرورت پدیدآیی طرحواره درمانی.. 20

2-3- تعریف یانگ از طرحواره 21

2-4- تدوین طرحواره درمانی.. 21

2-5- تاریخچه سازه طرحواره 22

2-6- کنش‌های طرحواره 22

2-7- تداوم طرحواره 23

2-8- ترمیم طرحواره 23

2-9-چارچوب نظری مدل مبتنی بر طرحواره 24

2-10- ویژگیهای طرحواره‌های‌‌ناسازگار اولیه. 25

2-11- عملکردهای طرحواره 27

2-12- تداوم طرحواره 27

2-13- بهبود طرحواره 28

2-14- پاسخ‌ها و راهبردهای مقابله‌ای ناسازگار. 29

2-15- اجتناب از طرحواره 30

2-16- تسلیم شدن در برابر طرحواره 30

2-17-پاسخ‌های مقابله‌ای.. 31

2-18- سبک‌های طرحواره 32

2-19- جبران افراطی طرحواره 33

2-20- تجارب اولیه زندگی.. 34

2-21- خلق و خوی هیجانی.. 37

2-22- طرحواره‌های ناسازگار اولیه. 38

2-23- تجربه‌های اولیه زندگی.. 38

2-24- سرشت هیجانی.. 39

2-25- جنسیت… 45

2-26- تنیدگی تحصیلی.. 46

2-27- رضایت از زندگی تحصیلی.. 52

2-28- پیشینه‌ی پژوهش…. 56

2-28-1-  خارج از کشور: 56

2-28-2- داخل کشور. 63

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- روش : 67

3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری.. 68

3-2-1- جامعه. 68

3-2-2- گروه نمونه و شیوهی گزینش آن. 68

3-3- ابزار گرد‌آوری اطلاعات… 68

3-3-1- فهرست تنیدگی دوران دانشجویی : 68

3-3-2 – مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانشجویی: 69

3-3-3-  فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره‌های‌ یانگ (YSQ-SF). 70

3-4- روش اجرا 71

3-5- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 74

فصل چهارم:یافته‌های پژوهش

4-1- یافته‌های پژوهشی.. 76

4-1-1- یافته‌های توصیفی.. 76

4-1-2- یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش…. 79

فصل پنجم:بحث و نتیجه‌گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 84

5-1-1- فرضیه اول پژوهش: 84

5-1-2- فرضیه دوم پژوهش: 86

5-2- محدودیتهای پژوهش…. 88

5-3- پیشنهادهای پژوهشی.. 88

5-4- پیشنهادهای کاربردی.. 89

منابع.. 90

پیوست‌ها 104

چکیده

در این پژوهش، اثربخشی طرحواره درمانی بر تنیدگی تحصیلی و رضایت از زندگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه مورد بررسی قرارگرفته­است. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند، تعداد 39 دانشجوی دارای تنیدگی تحصیلی انتخاب شدند. که به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. دادههای پژوهش با استفاده از پرسشنامه­های فهرست تنیدگی دوران دانشجویی گادزلا،  مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانشجویی هبنر، و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره‌های‌ یانگ (YSQ-SF) گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها، از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که طرحواره درمانی می‌تواند باعث کاهش تنیدگی تحصیلی (04/0p<  و  48/9f=  ) و نیز افزایش رضایت از زندگی دانشجویی(01/0p<  و  91/13f= ) دانشجویان شود.

کلید واژه‌­ها : طرحواره درمانی،  رضایت از زندگی تحصیلی ، تنیدگی تحصیلی

1-1- مقدمه

دانش‌آموزان و دانشجویان در دست‌یابی به اهداف آموزشی خود با چالش‌ها و مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند. وقتی چنین تجاربی منفی تلقی شود، اثر مخربی بر انگیزش، عملکرد تحصیلی و بهزیستی آنان بر جای خواهد گذاشت. مورفی[1] و آرچر[2] (1996) بیان کردند حضور در مقاطع تحصیلی برای عده زیادی تجارب مثبتی به همراه دارد، ولی برای برخی دیگر مطالب تحصیلی از قبیل آزمونها وغیره با تجربه تنیدگی همراه است.

تنیدگی تحصیلی[3] به احساس نیاز فزآینده به دانش و به طور همزمان، ادراک فرد مبنی بر نداشتن زمان کافی برای دستیابی به آن دانش اشاره می‌کند. (موریس[4]1990؛ نقل از گادزالا[5]وبالوگلو[6]، 2001) بر عوامل پنجگانه تنیدگی‌زا (ناکامی‌ها، تعارض‌ها، فشارها، تغییرات و تنیدگی خود تحمیل شده) و واکنش‌های چهارگانه به این عوامل(فیزیولوژیکی، رفتاری، شناختی، هیجانی) تأکید کرد. میشی[7] و گلاچان[8] و بری[9] (2001) بر اساس نتایج مطالعات ابوذری (1994)، کوپر[10](1988، نقل از میسرا[11] و کاستیلو[12]، 2004) و فیشر[13](1994، نقل از میسرا و کاستیلو، 2004) بر نقش با اهمیت و تعیین کننده استرس تحصیلی در شکل‌گیری تجارب دانشجویان، در کنار متغیرهای شش‌گانه (سن، جنس، انگیزه ادامه تحصیل، عزت نفس کلی، مفهوم خود تحصیلی) دیگر تأکید کردند. کاروس[14]،گیز[15]، موس[16] (1996) در بیان عوامل استرس‌زا در دوران دانشجویی بر نقش با اهمیت تجربه محدودیت زمانی دانشجو در دستیابی به دانش گسترده تأکید می‌کنند. ابوذری (1994) کلم و فرازر[17] (1986، نقل از میسرا، کاستیلو، 2004) خاطر نشان ساختند که دانشجویان در مقاطعی از هر نیم سال تحصیلی، برای مثال در هنگام امتحان و در رقابت با دوستان خود به منظور دستیابی به نمرات بالاتر، استرس بیشتری را گزارش می‌کنند.

مرور ادبیات پژوهش نشان می‌دهد که علاقه فزاینده‌ای نسبت به توصیف و بررسی بهزیستی دانشجویان وجود دارد (کوک، بویک[18]، بارکام[19]، برادلیوآدین[20]، 2006). نتایج مطالعه‌ها، دوملا[21]، اردمن- سیجر[22]، ماری[23]، فان[24]، سوکاس[25] و یوکوزوکا[26](2000) نشان داد که دانشجویان با تجربه تنیدگی بالا علاوه بر علاوه بر اجتناب از تمرین رفتارهای مربوط به سلامت؛ سطوح پایین‌تری از عزت نفس و ادراکات مرتبط با وضعیت سلامت را گزارش کردند. نتایج مطالعه انگ و هوان[27](2006) نیز در بررسی رابطه بین تنیدگی تحصیلی و عقاید خودکشی بر نقش میانجی‌گر افسردگی تأکید کرد. به عبارت دیگر، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تنیدگی تحصیلی از طریق پیش‌بینی نمرات افسردگی افراد به طور غیرمستقیم بر عقاید خودکشی تأثیر می‌گذارد. پولتاوسکی[28]و فرارو[29](2003) در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین تجربه تنیدگی تحصیلی و بیماری جسمی در دانشجویان دختر و پسر آمریکایی و روسی نشان دادند که دختران در مقایسه با پسران تنیدگی ادراک شده بیشتر و سطوح بالاتری از بیماریهای جسمانی را گزارش کردند.

یكی از نظریه‌های مطرح در عرصة طرحواره‌ها، نظریة طرحواره‌های ناسازگار اولیه یانگ[30] است. یانگ (2005) در نظریة خود پانزده طرحواره  معرفی كرده كه در نتیجة ارضا نشدن پنج نیاز هیجانی مهم، شامل نیاز به پیوند و پذیرفته شدن[31]، خودگردانی[32]، شایستگی و هویت[33]، آزادی در بیان نیازها و هیجانهای سالم[34]، خودابرازی، خود انگیختگی و لذت[35] و جهت‌گیری از درون[36] ایجاد می‌شوند. این طرحواره‌ها عبارت‌اند از: محرومیت هیجانی[37] (عقیده به اینكه دیگران با ما همدلی ندارند و به موقع نیازهای ما ر ا بر آورده نمی‌كنند)، رهاشدگی/ بی ثباتی [38](در این حالت شخص احساس می‌كند كه نزدیكانش از او حمایت عاطفی نمی‌كنند نمی‌توانند از او محافظت نمایند)، بی اعتمادی / بدرفتاری[39](عقیده به اینكه دیگران به ما آسیب می‌رسانند و به ما دروغ می‌گویند، تا امتیازات ما را بگیرند)، انزوای اجتماعی[40](اعتقاد به این موضوع كه فرد با دیگران متفاوت است، و به هیچ دسته‌ای تعلق ندارد)، نقص / شرم[41](احساس اینكه او فردی بد و ناخواسته است، در این شرایط فرد احساس حقارت می‌كند و فكر می‌كند كه هیچ كس او را دوست ندارد)، شكست[42](عقیده به اینكه او شخصی شكست خورده است و در هر زمینه‌ای شكست خواهد خورد)، وابستگی / بی كفایتی[43](عقیده به اینكه او به میزان قابل توجهی برای انجام وظایفش نیازمندكمك دیگران است)، آسیب پذیری به ضرر[44](ترس افراطی ازیك بیماری و یا ترس از اینكه در یك موقعیت به او ضربة شدیدی وارد خواهد شد، كه او قادر به پیشگیری از آن نیست)، گرفتاری/ در دام افتادگی[45](وابستگی عاطفی شدید به یك یا چند نفر از نزدیكان به خصوص والدین)، اطاعت[46](سركوبی بیش از حد عواطف به خصوص خشم به منظور اجتناب از تنهایی)، از خودگذشتگی[47](نادیده گرفتن خود و تمركز بیش از حد در برآوردن نیازهای دیگران در موقعیت‌های زندگی)، بازداری هیجانی[48](تأكید افراطی بر منطقی بودن و ممانعت از ابراز خشم و هر نوع عاطفة دیگر، بیان نكردن احساسات و عواطف)، معیارهای سرسختانه /عیب جویی افراطی[49](عقیده به اینكه شخص باید معیارهای درونی بسیار بالایی داشته باشد، نوعی كمال‌گرای افراطی)، استحقاق[50](عقیده به اینكه شخص از دیگران بالاتر است، و هر كاری كه او انجام می‌دهد و یا ادعا می‌كند درست است). وخویشتن‌داری و خودانضباطی ناكافی[51](ناتوانایی در مهارخواسته‌ها و تمایل افراطی برای خشنودی و اجتناب از موقعیت‌های ناراحت كننده).

 

 

 

 

 

تعداد صفحه :128

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***