دانلود پایان نامه ارشد : اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت فاوا برای معلمان دوره متوسطه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

عنوان : ثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت فاوا برای معلمان دوره متوسطه

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

رشته برنامه ریزی درسی

عنوان:اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت فاوا برای معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر بر اساس مدل کرک پاتریک

استاد راهنما:

دکتر مسعود گرامی پور

استاد مشاور:

دکتر عفت عباسی

نیمسال تحصیلی:

94-93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                          صفحه

 

فصل یک: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….    2

1-2 بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………..     2

1- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………   5

1-4 ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….       6

1-5 پرسش های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..  9

1-6 تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………….   11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….    14

2-2 آموزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..    15

2-3 آموزش ضمن خدمت کارکنان ………………………………………………………………………………………………………   16

2-3 انواع آموزش ضمن خدمت کارکنان ……………………………………………………………………………………………..   17

2-3-1 آموزش های ضمن خدمت با توجه به زمان…………………………………………………………………………        17

2-3-2 آموزش ضمن خدمت بر حسب ماهیت…………………………………………………………………………………….   18

2-4  تاریخچه آموزش ضمن خدمت در ایران……………………………………………………………………………………..    19

2-5. تاریخچه آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت آموزش و پرورش……………………………………….   20

2-6. اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان…………………………………………………………………………………..          21

2-7. اصول آموزش ضمن خدمت کارکنان…………………………………………………………………………….      23

2-8. آموزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات…………………………………………….. 24

2-9. روش های آموزشی مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات……………………………      25

2-10. تاریخچه فاوا در آموزش پرورش ایران    26       ……………………………………………………………

2-11. فناوری در آموزش 27     …………………………………………………………

2-12. فاوا در آموزش و پرورش برخی از کشورهای دنیا 28      ……………………………………………….

2-13. جایگاه فاوا در آموزش و پرورش ایران29     ……………………………………………………………

2-14. آموزش ضمن خدمت معلمان و فاوا30     ……………….………………………………………………

2-15. فناوری اطلاعات و ارتباطات31     ……………………….………………………………………………

2-16. ضرورت بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات32     ………..……………………………………

2-17. کاربرد های فناوری اطلاعات و ارتباطات33     ………………..…..……………………………………

2-18. کاربرد آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات34     …………..…..……………………………………

2-19. ارزشیابی آموزش ضمن خدمت کارکنان35     ………………..…..……………………………………

2-20. الگوها و روش های ارزشیابی برنامه آموزش ضمن خدمت37     ………………………………………

2-21. الگوی ارزشیابی اثربخشی کرک پاتریک 39     ………………..…..…………………….……………

2-22. پیشینه تحقیق43         ……………………………………………………………

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   50

3-2 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….    50

3-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………    52

3-4 ابزارپژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….     52

3-5 حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………..      53

3-6 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….       54

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………        54

فصل چهارم: نتایج پژوهش

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….         58

4-2 تحلیل داده های کمی……………………………………………………………………………………………………………..         53

4-3 بررسی نتایج آزمون t تک نمونه ای ومقایسه شاخص های بررسی کیفیت آموزش بر اساس مدل کرک پاتریک ………………………………………………………………………………………………………………………..         72

4-4 تجزیه تحلیل داده های کیفی………………………………………………………………………………………………….        86

فصل پنجم:

5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 101

5-2. بحث درباره یافته ها……………………………………………………………………………………………………………….         102

5-3 پیشنهادهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..         131

4-5. محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………          132

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………..           134

 

                                                                فصل اول:

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1. مقدمه:

معلمان به عنوان یکی از اثرگزارترین عناصر در آموزش و پرورش نیاز به آشنایی با فاوا در امر آموزش دارند، آنها باید دانش و اطلاعات لازم را برای رویاروی با فاوا را کسب کرده تا از این طریق بتوانند با تغییر و تحول در عرصه آموزش همراه شده و به بازسازی و نوسازی دانش و معلومات خود بپردازند. آموزش ضمن خدمت یکی از راهکارهای اساسی برای به روزآمد کردن دانش عمومی، علمی و تخصصی معلمان است که متناسب با تحولات علمی و رشد صنایع آموزش و تغییرات در سیستم آموزش است.

در عصر حاضر، رشد و گسترش سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان ارتباط سریع و تبادل اطلاعات را بیش از پیش میسر کرده و افراد هر کجا باشند می توانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خود را در هر زمینه ای دریافت کنند. بی شک بیشترین تاثیر این فناوری ها بر محیط های آموزشی است. کاربرد این فناوری ها در آموزش می تواند در جهت بهبود آموزش های سنتی به کار آید و از این طریق به ارائه آموزش های تخصصی به شیوه های مدرن پرداخت (عطاران، 1385).

2-1. بیان مسئله:

در سازمان های کنونی در زمینه ارزشیابی آموزشی مطالعه و تحقیقات اندکی صورت گرفته است، یکی از دلایل عمده این کم توجهی نیز آن بوده است که تعیین دقیق اثرات و نتایج یک دوره ی آموزشی در شرکت کنندگان و تعیین دقیق نحوه عملکرد آنان در بازگشت به محل کار خود در سازمان، فرآیندی است پیچیده، مشکل و گاه مبتنی بر قضاوت های ذهنی کسانی است که هرچند در تهیه و اجرای ظاهرا موفقیت آمیز یک دوره آموزشی کوشش بسیار بعمل آورده اند اما کمتر به آثار نتایج واقعی و عملی دوره آموزشی توجه دارند (ساعتچی،1381).

آموزش هایی که در سازمان های مختلف ارائه می شود می توان در دو طبقه کلی قرار داد: الف) آموزش قبل از خدمت ب) آموزش ضمن خدمت. آموزش قبل از خدمت عبارت است از آن نوع آموزشی که قبل از ورود یا استخدام فرد در سازمان به وی ارائه می شود این نوع آموزش ها عمدتا بر اساس مسائل و مشکلات سازمانی طراحی و اجرا نمی شود بلکه هدف تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مشاغل مختلف سازمان می باشد (فتحی واجارگاه،1387: 4). اگر چه در بیشتر موارد در هنگام ورود به سازمان، آموزش های رسمی و نظامداری را از طریق دانشگاه ها یا مؤسسات آموزش عمومی پشت سر گذاشته اند، به علت کلی بودن نوع آموزش ها و نیز ماهیت مشاغل که نوعاٌ نیازمند تخصص و خبرگی ویژه ای است، در هنگام اشتغال، افراد نیازمند گذراندن آموزش های خاصی می باشند؛ به عبارت دیگر همگام با استخدام فرد در سازمان، ماهیت مشاغل، وظایفی که فرد باید در شغل مورد تصدی انجام دهد، ابزارها و وسایل ضروری برای اجرای کار و روش های انجام دادن امور مستلزم آن است که فرد درباره نحوه ی اجرای وظایف محوله، آموزش های ویژه ای را دریافت کند. بنابر این آموزش ضمن خدمت از لحاظ سازمانی به آن نوع آموزشی اطلاق می شود که عموماٌ پس از استخدام فرد در سازمان صورت می پذیرد (فتحی واجارگاه،1390 :5). در پژوهش حاظر دسته دوم، یعنی آموزش های ضمن خدمت، مد نظر می باشد.

آنچه در جامعه اطلاعاتی به خصوص در بخش آموزش و پرورش مورد تاکید است، صرف سرمایه گذاری و کاربرد سخت افزاری و ابزار گونه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و استفاده از آن برای انبار کردن اطلاعات نیست، بلکه مساله مهم و اساسی توانمند سازی دانش آموزان در برگزیدن و انتخاب اطلاعات مورد نیاز است. این وظیفه اصلی و مهم معلمان است که دانش آموزان را آماده مواجه با فناوری های جدید کنند (کاستلر[1]، 1995).

فناوری اطلاعات، واسطه ای است که امکان بیان طیف گسترده ای از اطلاعات، اندیشه ها، مفاهیم و پیام ها را فراهم می کند. این پدیده به دلیل برخورداری از ویژگی های متفاوت، دارای تعاریف گوناگونی است. فناوری اطلاعات به مجموعه ای از ابزارها و روش های اطلاق می شود که به نحوی اطلاعات را در اشکال مختلف، جمع آوری، ذخیره، بازیابی، پردازش و توزیع می کند. فناوری اطلاعات در جهت گسترش توانمندی های اندیشه انسان تکوین یافته است. اصطلاح فناوری اطلاعات را میتوان از دو دیدگاه، مورد مشاهده قرار داد: از دیدگاه اول، اصطلاح فناوری اطلاعات برای توصیف فنونی به کار می رود که ما را در ضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازاریابی، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می دهد. از دیدگاه دوم، فناوری اطلاعات به مجموعه ای از ابزارها و روش ها گفته می شود که برای تولید، پردازش و عرضه ی اطلاعات به کاربر انسانی به کار می رود (محمودی، 1386).

هرگز نمی توان ادعا کرد که آموزش به خودی خود سودمند است، مگر از آموزش های ارائه شده ارزشیابی به عمل آید. تردیدی نیست که برنامه های آموزشی از نظر کیفیت تفاوت های زیادی با هم دارند، متاسفانه شمار اندکی از این برنامه ها به طور جامع ارزشیابی می شوند. یکی از مسائل عمده در سازمانهای دولتی، صنعتی و سازمان های دیگر، جدی نبودن کارکنان و مدیران در امر آموزش، ارزشیابی نامناسب از دوره ها و در نتیجه عدم ارائه بازخورد مناسب از نتایج آموزش می باشد و نهایتا به هنگام ضرورت پیگیری لازم معمول نمی گردد (ابطحی، 1379).

بیشتر مدل های ارزشیابی مشهور در سال های گذشته بر اساس الگوی ارزشیابی آموزش چهار سطحی که اولین بار توسط کرک پاتریک (1959) ارائه شده بود، بنا نهاده شده است (کافمن[2]، 1995).

این الگو به عنوان الگوی جامع، ساده و عملی برای بسیاری از موقعیت های آموزشی توصیف شده بود و به وسیله بسیاری از متخصصان به عنوان معیاری در این حوزه شناخته می شود. کرک پاتریک ارزشیابی را به عنوان تعیین اثربخشی در یک برنامه آموزش تعریف کرده و فرایند ارزشیابی را به چهار سطح یا گام تقسیم می کند (مک نیل[3]، 2002).

به عقیده کرک پاتریک چهار سطح مدل او، یک چارچوب منطقی را برای ارزشیابی فراهم می کند او این الگو را در یک هرم منظور داشته و بیان می دارد که هر چهار سطح ارائه شده در الگوی او مهم هستند و نباید نادیده گرفته شوند. زیرا می توان از طریق سنجش نتایج هر سطح تفسیر مطمئنی از سطوح دیگر این مدل داشته باشیم (سالواتور[4]، 1998). به اعتقاد او برنامه های آموزشی را می توان با استفاده از چهار مرحله مورد ارزشیابی قرار داد:

– واکنش: که به منظور عکس العملی است که شرکت کنندگان دریک برنامه آموزشی در مورد آن برنامه آموزشی از خود نشان می دهند.

– دانش: که به منظور میزان فراگیری مهارت ها، تکنیک ها و حقایقی است که در رفتار شرکت کنندگان حاصل شده است.

– رفتار: منظور، نحوه انجام دادن وظایف شغلی و بررسی میزان تغییرات است که رفتار شرکت کنندگان حاصل شده است.

– نتایج: بررسی اثر دوره در مورد عواملی از قبیل کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت، کاهش ضایعات، کاهش کمک کاری ها و غیره می باشد (فتحی واجارگاه،1390).

لذا در این پژوهش، پژوهشگر سعی دارد تا با استفاده از چهار سطح الگوی ارزشیابی مدل کرک پاتریک  به بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت فاوا معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر پرداخته و در پایان راهکارهای برای استفاده مناسب از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای معلمان دوره متوسطه ارائه دهد.

 

 

 

تعداد صفحه : 149

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***