دانلود پایان نامه ارشد : اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

عنوان : اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده تحصیلات تکمیلی –  گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  (M.A  )

عنوان

اثربخشی اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر سرمایه گذاری

و اشتغال بخش کشاورزی (مطالعه موردی: استان گیلان)

استاد راهنما

دکتر حمیدرضا علیپور

استاد مشاور

دکتر شفیعی

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

یکی از مهمترین مراحل فرآیند برنامه ریزی، ارزیابی طرح ها و برنامه هاست. این فرآیند به بهینه نمودن تصمیم گیری ها و سرانجام به امکان پذیری و واقع گرایی طرح ها کمک می نماید. ارزیابی می تواند عام مهمی در اثر بخشی و اصلاح نقاط ضعف برنامه های توسعه و افزایش نظارت تلقی شود. استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور برآورده ساختن نیاز ها و خواسته های بشری، از جمله افزایش تولید، درآمد، اشتغال، رفاه جامعه و … جزو مهمترین هدف های توسعه هر کشور محسوب می شود. برای این منظور معمولا سعی می شود تا با به کارگیری سیاست ها و ابزارهای اجرایی گوناگون در برنامه های توسعه به این هدف دست یافت.

نقش نهادهای ارائه دهنده اعتبارات توسعه در این مورد بسیار مهم است. این نهاده ها از قبیل بانک ها، تعاونی ها، صندوق های قرض الحسنه، منابع غیررسمی و … نقش مستقیمی در رفع مشکلات مذبور دارد. در تحقیق حاضر سعی شده است نقش بانک کشاورزی که مهمترین تامین کننده اعتبارات بخش کشاورزی است مورد بررسی قرار می گیرد.

با این نگرش به بخش کشاورزی و استفاده از آمارهای سری زمانی و با استفاده از نرم افزار spss  به بررسی این موضوع پرداخته شد و نتایج نشان داد که تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی بر اشتغال، سرمایه گذاری و میزان افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی استان گیلان تاثیر مثبتی دارد. بنابراین با بکارگیری نظام اعتباری مناسب، می توان باعث توسعه فرصت های شغلی در این بخش شد.

واژگان کلیدی: اعتبارت بانکی، اشتغال، سرمایه گذاری، ارزش افزوده

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق 12

1-1مقدمه: 13

1-2بیان مساله: 14

1-3اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن: 16

1-4اهدف تحقیق: 17

1-5فرضیه های تحقیق: 17

1-6 ابزار گردآوری اطلاعات: 18

1-7روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 18

1-8قلمرو تحقیق: 19

1-8-1قلمرو موضوعی: 19

1-9-2 قلمرو مکانی: 19

1-9-3 قلمرو زمانی : 19

فصل دوم :ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق 20

2-1مقدمه: 21

2-2اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشورها: 22

2-3بخش کشاورزی در ایران: 24

2-3-1سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی: 25

2-3-2سهم بخش کشاورزی از صادرات: 27

2-3-3ایجاد اشتغال: 28

2-3-4 امنیت غذایی و تامین غذا برای افراد جامعه: 30

2-4عوامل موثر بر ظرفیت تولیدی بخش کشاورزی: 31

2-5 مشکلات وتنگناهای  توسعه بخش کشاورزی در ایران: 34

2-6مفهوم اشتغال: 38

2-6-1رشد اقتصادی و اشتغال: 38

2-6-2 برنامه ها و سیاست های ایجاد اشتغال: 40

2-7 اشتغال در بخش کشاورزی: 45

2-8 بانک ها و وظایف آنها در اقتصاد کشور: 48

2-9بانک کشاورزی: 50

2-10 تعریف اعتبار و اعتبارات: 51

2-11 منابع تامین اعتبار بخش کشاورزی: 53

2-12 اهمیت اعتبارات در ایجاد اشتغال: 56

2-13 نقش سرمایه در تولید: 57

2-14 عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی : 58

پیشینه تحقیق: 60

فصل سوم: روش تحقیق 68

3-1مقدمه: 69

3-2 جامعه و نمونه آماری: 69

3-3 روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها: 70

3-4 روش تحلیل داده‌ها : 72

3-4-1آزمون ضریب همبستگی پیرسون: 73

3-4-2آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف (K-S): 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 75

4-1مقدمه: 76

4-2 آمار توصیفی: 76

4-2-1متغیر میزان تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به بخش کشاورزی: 77

4-2-2متغیر میزان سرمایه گذاری: 78

4-2-3 متغیر میزان اشتغال: 79

4-2-4 متغیر میزان ارزش افزوده: 80

4-3 آزمون نرمال بودن: 81

4-4 آزمون فرضیه‌ها: 83

4-4-1 بررسی آزمون فرضیه اول: 84

4-4-2 بررسی آزمون فرضیه دوم: 85

4-4-3 بررسی آزمون فرضیه سوم: 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 87

5-1خلاصه نتایج: 89

5-1-1 تجزیه و تحلیل یافته ها: 89

5-1-2 نتایج حاصله در رابطه با اهداف پژوهش: 89

5-1-3 نتایج حاصله بر اساس فرضیه های پژوهش: 90

5-3  محدودیت های تحقیق: 94

5-4  پیشنهادهای پژوهش: 95

منابع  و ماخذ: 97

پیوست: 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست  جداول
عنوان صفحه
جدول(2-1): سهم بخش های عمده اقتصادی از تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1376 25
جدول(2-2):  ارزش افزوده، محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار، خالص مالیات بر واردات در بخش کشاورزی استان گیلان 26
جدول(2-3):صادرات محصولات کشاورزی (میلیون ریال) 27
جدول(2-4):برآورد شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گرو های عمده فعالیت: آبان 1385 29
جدول(2-5): نرخ بیکاری در استان گیلان 40
جدول (2-6) شاغلان 10 ساله و بیشتر در بخش کشاورزی-سالهای 86-89 47
جدول (2-7).  سهم شاغلان بخش كشاورزی بر حسب مناطق شهری و روستایی (1390-1376) 47
جدول (2-8) سهم شاغلان بخش كشاورزی به تفكیك فصول(1391-1380) 48
جدول(2-9): تغییر و تحولات اسم و سرمایه بانک کشاورزی از بدو تاسیس تا سال 1370 51
جدول(2-10):مبلغ تسهیلات پرداختی بانکها به بخش غیر دولتی بر حسب بخش های عمده اقتصادی در پایان سال(بانک کشاورزی به بخش کشاورزی) (استان گیلان) 55
جدول(2-11):عملکرد اعتبارات ملی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای توسعه ” کشاورزی و منابع طبیعی” و “منابع آب” 59
جدول 4-1 جدول توصیفی میزان تسهیلات اعطایی 78
جدول 4-2 جدول توصیفی میزان سرمایه گذاری 79
جدول 4-3 جدول توصیفی میزان اشتغال 80
جدول 4-4 جدول توصیفی میزان ارزش افزوده 81
جدول 4-5: خلاصه ای از آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی 82
جدول 4-6: آزمون کلموگروف–اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها 83
جدول 4-7  تحلیل فرضیه اول 85
جدول 4-8  تحلیل فرضیه دوم 86
جدول 4-9 تحلیل فرضیه سوم 87
جدول 5-1. خلاصه نتایج فرضیه‌ها

 

95
فهرست نمودارها

                                             

عنوان صفحه
نمودار(2-1): سهم بخش های عمده اقتصادی از تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1376 25
نمودار(2-2):صادرات محصولات کشاورزی (میلیون ریال) 28
نمودار(2-3):برآورد شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گرو های عمده فعالیت: آبان 138529
نمودار(2-4):مبلغ تسهیلات پرداختی بانکها به بخش غیر دولتی بر حسب بخش های عمده اقتصادی در پایان سال(بانک کشاورزی به بخش کشاورزی) (استان گیلان) 56
نمودار(2-5): سهم تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی به بخش کشاورزی به کل تسهیلات پرداخت شده این بانک 56
نمودار(2-6):عملکرداعتبارات ملی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای توسعه ” کشاورزی و منابع طبیعی” و “منابع آب” 59
نمودار(4-1): میزان تسهیلات اعطایی 78
نمودار(4-2): میزان سرمایه گذاری 79
نمودار(4-3): میزان اشتغال 80
نمودار(4-4): میزان ارزش افزوده بخش کشاورزی 81

 

 

 

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1مقدمه:

مهمترین موضوعی که ذهن برنامه ریزان کشور را همواره به خود مشغول می دارد این است که

بتوانند نقش و میزان سرمایه مورد نیاز برای دستیابی به اهداف موردنظر در بخش های اقتصادی را برآورد کنند. تا از این طریق بتوانند منابع محدود موجود را بین فعالیت های اقتصادی تخصیص دهند. با توجه به محدودیت سرمایه ها ی دولتی و تسهیلات بانکی برای تجهیز منابع سرمایه، بخش های مختلف اقتصادی کشور برای جذب این منابع با یکدیگر به رقابت برمی خیزند. مهمترین عامل رقابت بین فعالیت های اقتصادی برای جذب سرمایه، سود آوری آن بخش می باشد حال اگر از عامل سود آوری بنگاه به عنوان تنها ابزار، برای تخصیص منابع سرمایه استفاده شود، در اینصورت فعالیت های بخش کشاورزی با توجه به پراکنش مزارع کشاورزی و دور بودن کشاورزان از اطلاعات و امکانات شهری در کوتاه مدت، آنها به عنوان فعا لیت های کم بازده تلقی شده و نمی توانند سرمایه مورد نیاز را کسب کنند. ادامه این وضعیت توسعه مناطق روستایی و کشاورزی، تولیدات مواد غذایی را در بلند مدت به مخاطره می اندازد(امینی و همکار، 1377).

جهت برون رفت از این مشکل، در تمامی کشورها ی توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دولت ها خود را موظف به حمایت از بخش کشاورز ی نموده اند. در این کشورها تخصیص منابع سرمایه به بخش کشاورزی از طریق برنامه ریزی انجام می گیرد. تا از این طریق سود بلند مدت، افزایش مواد غذایی وکاهش خطرات ناشی از سوء تغذیه و تهدید امنیت غذایی کشور را رفع کنند. در کشور ما نیز دولت با درک اهمیت بخش کشاورزی و ضرورت حمایت از این بخش تاکنون تلاش کرده تا به اشکال مختلف در قالب بودجه و اعتبارات بانکی به حمایت از این بخش بپردازد. از جمله این کمک ها می توان به تخصیص 25 درصد از اعتبارات سیستم بانکی به بخش کشاورزی در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی اشاره کرد. لیکن در عمل این بخش تاکنون نتوانسته از تمامی این ظرفیت ها استفاده کند و به اهداف مورد نظر دست یابد.

از این رو آگاهی از میزان و شیوه تأثیر اعتبارات بانکی و بودجه دولتی بر رشد و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی ضرورتی اساسی است. تا از این طریق دولتمردان به تدوین برنامه های توسعه بخش و تخصیص اعتبارات مورد نیاز آن با اطلاعات مناسبی اقدام نمایند(امینی و همکار، 1377).

 

1-2بیان مساله:

اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظراز اساسی ترین نیازهای یك جامعه محسوب می شود (کرباسی و همکاران، 1387). اشتغال را می توان به لحاظ اهمیت در ابعاد عملی شخصیت انسان، منشأ هویت و ابزار رسیدن به سعادت نوع بشر به شمار آورد. و در ابعاد فلسفی، مذهبی، روان شناسی و سیاسی نیز، کار مفید و ثمربخش دارای اهمیت فراوانی است.  به طورکلی، طی سال های اخیر، تأمین اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، در قالب یکی از دغدغه های اقتصادی و به عنوان ضروری ترین هدف برای مدیریت کشور و برنامه های اقتصادی، ابتدا در سطح ساماندهی کشور و همچنین در برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار گرفته است(طیبی و همکاران، 1389). اشتغال و میزان آن، مانند هر متغیر اقتصادی و اجتماعی، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که از جمله آنها می توان به میزان تولید، میزان سرمایه گذاری، سطح قیمتها، سیاست های پولی، سیاست های مالی و … اشاره کرد (بختیاری و پاسبان، 1383).  مطالعات نشان می دهند که در میان این عوامل تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری، می توان بیكاری را كاهش و بهره وری را افزایش داد (كشاورزیان پیوستی و ضیایی بیگدلی، 1385).

تعداد صفحه : 108

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***