دانلود پایان نامه ارشد: آموزش قرآن در شش قرن اول

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :الهیات و معارف اسلامی

گرایش :تاریخ و تمدن ملل اسلامی

عنوان : آموزش قرآن در شش قرن اول

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

مقطع: کارشناسی ارشد

رشته: الهیات و معارف اسلامی

گرایش: تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

عنوان:

آموزش قرآن در شش قرن اول

استاد راهنما:

دکتر حسین خانی کلتای

تابستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه——- 5

فصل اول: آموزش قرآن در زمان پیامبر اکرم (ص) 11

1_1 روش آموزش قرآن توسط نبی مکرّم اسلام————– 11

1_2 پیامبر اکرم (ص) نخستین معلّم قرآن کریم———- 13

1_3 کیفیت قرائت و اِقراء پیامبراکرم (ص)————- 14

1-3-1 یک تقسیم بندی روایی—-16

1_4 نظام اِقراء و اِستقراء در روش پیامبر اکرم (ص)—- 20

1_5 استماع و استقرای پیامبر اکرم(ص)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 28

1_6 شیوۀ ترویجی پیامبر اکرم(ص)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 31

1_7 تشویق پیامبر (ص) در حق اهل قرآنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 32

1_8 کمیت اقراء در روش آموزشی پیامبر اکرم(ص)——– 33

1_9 «تَیسیر و تَسهیل» در روش آموزشی پیامبر اکرم(ص)— 35

1_10 پیدایش رگه های انحراف در امر آموزش قرآن کریم– 38

1_11 حزب مفصّل، کتاب آموزشی قرآنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 38

1_12 برخورد حکیمانۀ پیامبر اکرم(ص) با موضوع «غلط خوانی» قرآن کریم—- 41

1_13 پیامبر اکرم(ص)، اهل بیت(ع) و آموزش تدبر در قرآن 44

فصل دوم: آموزش قرآن در زمان خلفای راشدین— 71

2-1 آموزش قرآن در زمان ابوبکر————– 71

2_1_1 قرآن در زمان ابوبکربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 71

2_1_2 جمع قرآن در زمان ابوبکربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 72

2_1_3 چگونگی جمع قرآنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 75

2-2  آموزش قرآن در زمان عمربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 77

2_2_1 قرآن در زمان عمربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 77

2_2_2 معنای نزول قرآن به هفت حرفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 81

2_2_3 نظریۀ جواز تغییر عبارات قرآنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 81

2_2_4 آموزش قرآن عمربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 83

2_2_5 قرائت های شخصی خلیفۀ دومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 86

2_2_6 ترتیب دیوان و تعیین وظیفه و مستمری———– 91

2_2_7 فتوحات و اعزام گزینشی قاریان قرآن توسط خلیفه دوم   91

2_2_8 طبقات قراء—- 93

2_2_9 بعضی از عوامل پیدایش اختلاف قراءات———— 95

2_2_10 قُرّاء سبعه—- 96

2-3 آموزش قرآن در زمان عثمان————— 97

2_3_1 عثمان و آموزش قرآنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 97

2_3_2 اعزام صحابه به همراه مصاحف توسط عثمان بر آموزش قرآن    103

2_3_3 اعجام و نقطه گذاری قرآن کریمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 111

2-4  آموزش قرآن در زمان حضرت علی (ع)——- 115

2_4_1 آموزش قرآن توسط امام علی (ع)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 115

2_4_2 علی (ع) محرم اسرار رسول خدا (ص)————– 117

2_4_3 آموزش قرآن در حوزۀ مکهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 119

2_4_4 آموزش قرآن درحوزۀ مدینه منورهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 121

2_4_5 آموزش قرآن در کوفهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 122

2_4_6 آموزش قرآن در بصرهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 124

2_4_7 آموزش قرآن در جبل عامل عامل البنان———– 126

2_4_8 خوارج و آموزش قرآنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 127

2_4_9 ممیزات خوارج— 127

فصل سوم: آموزش قرآن در زمان امویان——— 134

3_1 آموزش قرآن در دوران خلافت بنی امیه————– 134

3_2 آموزش قرآن و معاویه بن یزید و مروان بن حکم—– 141

3_3 آموزش قرآن و عبدالملک مروانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 141

3_4 آموزش قرآن و ولید بن عبدالملک (ولید اول)——- 141

3_5 آموزش قرآن و عمر بن عبدالعزیزبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 143

3_6 آموزش قرآن و هشام بن عبدالملکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 143

3_7 آموزش قرآن و ولید بن یزید (ولید دوم)———– 144

3_8 آموزش قرآن در عراقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 145

3-8-1 آموزش قرآن در کوفه در دورۀ بنی امیه —-146 3-8-2 آموزش قرآن در بصره در دورۀ بنی امیه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————-148

3_9 آموزش قرآن در عربستان در زمان حکومت خلفای اموی- 151

3-9-1 آموزش قرآن در شهر مقدس مکه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 151

3-9-2 آموزش قرآن در مدینه النبی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 151

فصل چهارم : آموزش قرآن در زمان بنی عباس—- 153

4_1 آموزش قرآن در زمان بنی عباسبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 153

4_2 آموزش قرآن در حوزه ی مکه و مدینه————— 158

4_3 آموزش قرآن در زمان فاطمیانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 165

4_4 بیت الحکمه مامون و آموزش قرآنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 168

4_5 مدارس نظامیه و آموزش قرآنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 169

فصل پنجم : نتیجه گیریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 172

فهرست منابع——— 176

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

 

پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) بعد از بعثت، مأمور به آموزش آن به مردم شد و در طول 23 سال به موفقیت های خارق العاده و چشمگیری رسید.

در این تحقیق و پژوهش، روشهای آموزشی نبی مکرّم اسلام به عنوان اسوه حسنه و کیفیت آموزش قرآن در دوره های بعدی در فصول جداگانه به شرح ذیل توضیح داده شده است:

فصل اوّل: آموزش قرآن در زمان پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله)

فصل دوّم: آموزش قرآن در زمان خلفای راشدین ( ابوبکر، عمر، عثمان، و امام علی (علیه السلام)

فصل سوّم: آموزش قرآن در دوره خلفای بنی امیّه

فصل چهارم: آموزش قرآن در دوره خلفای بنی عباس

فصل پنجم: نتیجه گیری از مطالب نوشته شده می باشد و در کل هدف از این تحقیق به دست آوردن شیوه های صحیح و درست در آموزش کلام وحیانی با استفاده از سنت پیامبر عظیم الشأن اسلام (صلّی الله علیه و آله) و ائمه اطهار(علیهم السلام) می باشد.

 

کلید واژه ها: قرآن، آموزش قرآن، حفظ قرآن، قرائت قرآن، تفسیر قرآن

 

 

 

مقدمه

 

پیامبر اکرم (ص) در آغاز ظهور اسلام به عنوان تنها آموزگار اسلام در مکّه،به آموزش قرآن و احکام و معارف اسلامی به یاران خود می پرداخت.

کم کم با گسترش دانش و افزایش شمار اصحاب ، آنان نیز به آموزش تازه مسلمانان پرداختند ، قرآن کریم در آیات فراوانی به این مسئله اشاره می کند که پیامبر (ص) برای نخستین بار در مدینه ، از خود با واژة معلّم یاد کرد و فرمود:«اِنَّما بُعِثتُ مُعَلِّماً».

من تنها به عنوان آموزگار به رسالت بر انگیخته شده ام.

در این تحقیق کوشیده ایم چگونگی تعلیم و تعلّم قرآن توسط خود پیامبر (ص) و چگونگی آموزش قرآن به وسیلة ایشان را به یاران خود و مسلمانان صدر اسلام طرح و شرح نماییم ، یعنی یک طرح کلّی و چهار چوب آموزش نبوی بدست دهیم.

این تحقیق در پنج فصل نوشته شده است:

 1. فصل اول: در مورد شیوه ی آموزش قرآن کریم توسط پیامبر بزرگوار اسلام
  (ص)
 2. فصل دوم : آموزش قرآن توسط خلفای راشدین (ابوبکر- عمر- عثمان و حضرت علی (ع))
 3. فصل سوم : آموزش قرآن توسط خلفای بنی امیه و مسلمین آن دوره
 4. فصل چهارم : آموزش قرآن توسط خلفای عباسی و مسلمین آن دوره
 5. فصل پنجم : نتیجه گیری

قصد داریم از منابع تاریخی شش قرن اول هجری قمری به سؤالات زیر جواب پیدا کنیم:

 1. روش آموزش نظری و عملی پیامبر اکرم (ص) در قرآن آموزی چگونه بوده است؟
 2. به کودکان و بزرگسالان و بی سوادان و کم سوادان و با سوادان و زنان و مردان و سابقین در ایمان و تازه مسلمان ها، قرآن چگونه آموزش داده می شده است؟
 3. چه انگیزه ای باعث کشش و شوق قرآن آموزی در مسلمین شده و تا کجا ادامه داشته است؟
 4. خلفای بعدی آیا در آموزش قرآن موفق بوده اند یا نه؟ و یا اصلا خواسته اند نقشی داشته باشند یا نه؟
 5. اگر موفق نبوده اند دلایل عدم موفقیت آن ها چه بوده است؟

در این تحقیق از روش کتابخانه ای و شیوه ی گردآوری فیش برداری استفاده شده و هدفی که از این نوشته و تحقیق دارم این است که شاید بتوانم از جستجوهایی که در منابع محدود تاریخی به زبان فارسی انجام می دهم شسته و رفته روش صحیح و ناب آموزش قرآن کریم از طریق پیامبر اکرم (ص) بدست آورده و در اختیار قاریان محترم قرار دهم و هم چنین انحرافات آموزش بعد از عصر پیامبر (ص) را روشن نمایم.

راستش اختلافات و حسادت ها و کینه توزی هایی که متاسفانه گاهی در میان برخی قراء عصر حاضر در برخی مناطق دیده می شود، هم چنین هدف قرار دادن کسب درآمد در قرائت و تلاوت قرآن و عدم اصلاح درون در عده ای وادارم نمود که مقایسه ای بین قاریان این عصر با عصر نبوی داشته باشم تا

حدودی معایب آموزش های ما آشکار و روش های صحیح با استمداد از الطاف حق تعالی به کار گرفته شود.

در این تحقیق سعی شده فقط روش و نحوة آموزش و تعلیم قرآن در مقاطع مختلف سنّی مسلمین مورد بررسی قرار گیرد و به علوم قرآنی (اعجاز قرآن ،‌ تحریف ، محکم و متشابه ، ناسخ و منسوخ ، تفسیر و …) پرداخت نشده است ،‌ فقط به نحوة قرائت و حفظ و عمل به قرآن و آموزش آن اشاره شده است.در کّل فعالیّت هایی که در رابطه با قرآن صورت گرفته است بدون تفکیک موضوع آن ها و پرداختن به علوم مختلف قرآنی.ضمناً در این تحقیق (به دلیل عدم دسترسی به منابع فارسی لازم در ارتباط با موضوع) فقط تا آخر دولت عبّاسی پرداخت شده و در ارتباط با دولت های متقارن بحثی صورت نگرفته است ، امّا به طور مختصر به دو سه دانشگاه اسلامی و چگونگی آموزش آنها اشاره شده است.

در پایان لازم می دانم از زحمات تمامی اساتید خود مخصوصاً آقایان دکتر مهدویان و دکتر حسین خانی که در انجام این تحقیق کمک های فراوانی کردند تقدیر و تشکر نمایم.

 

کلید واژه ها : قرآن ، آموزش قرآن ، حفظ قرآن ، قرائت قرآن ، تفسیر قرآن

تعداد صفحه : 180

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***