دانلود پایان نامه ارشد: آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : رشته مدیریت دولتی(منابع انسانی)

عنوان : آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان

 

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد(M.A )

رشته مدیریت دولتی(منابع انسانی)

عنوان:

« آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان

طی 24 سال اخیر( 1368 الی 1391 )»

 

استاد راهنما:

دكتر حسین گنجی نیا

استاد مشاور

دكترحمیدرضا رضایی كلید بری

مهر1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان. صفحه

چکیده. 1

فصل  اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه 3 1-2) بیان مسئله 3

1ـ٣) اهمیت پژوهش 14

1-4) هدف پژوهش 15

١ـ5) بکارگیری سوالهای پژوهش 16

1-6) تعاریف عملیاتی و مفهومی 16

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه 19

2-2) مدیریت زنان 19

2-3) اسلام و مدیریت زن‏ 20

2-4) زنان در عرصه مدیریت 21

2-5) زنان مدیر در جامعه امروز 26

2-5-1) زنان مدیر در آمارهاى موجود 27

2-5-2) آمار جهانى‏ 30

2-6) وضعیت مدیران زن در جامعه ایران 30

2-6-1) حضور زنان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران 33

2-7) زنان ، مدیریت و توسعه 34

2-8) زن و شأن مدیریت 38

2-9) رهبری زنان 38

2-10) تفاوت های مدیریتی زنان و مردان 39

2-11) تفاوت سبک های رهبری زنان و مردان 40

2-11-1) تعریف سبک 40

2-12) انواع سبک مدیریتی زنان 40

2-12-1) دیدگاه زیست شناسی 41

2-13) رویکرد جنسیت و مدیرت 42

2-14) عدم تساوی در ارتقای شغلی زنان 43

2-15) سابقۀ حضور زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی 45

2-16) تاریخچه ای از سیرة مسلمین در باره مشاركت زنان در امور سیاسی 46

2-16-1) نقش آفرینی زنان در تاریخ صدر اسلام 50

2-16-2) نقش زنان در تاریخ صدر اسلام 50

2-17) شایستگی زنان برای فعالیت سیاسی و عهده دار شدن مسؤولیت های سیاسی 51

2-18) میزان مشارکت زنان در رده های مدیریتی 52

2-19) چالش‏ها و موانع مدیریت زنان‏ 55

2-20) شکستن سقف شیشه ای: ارتقاء حضور زنان در سطوح مدیریت 57

2-20-1) شکستن سقف شیشه ای: ارتقاء حضور زنان درسطوح مدیریت‏ 57

2-20-2) ضرورت مشارکت زنان‏ 58

2-20-3) تأثیر سبک رهبری بر جایگاه زنان در سازمان‌ها‏ 60

2-20-4) سقف شیشه ای‏ 62

2-20-5) موانع مشارکت زنان‏ 62

2-20-6) شکستن سقف شیشه ای‏ 66

2-20-7) راههای شکستن سقف شیشه ای ‏ 67

2-21) مدیریت زنان در نظام، آمارها و تحلیل‏ها ‏ 68

2-22) زنان در ارتباط، با مهارت ها ‏ 70

2-23) ضرورت مدیریت بیشتر زنان و علل آن ‏ 71

2-24) نگرش ها درباره پیشرفت نکردن زنان در مدیریت ‏ 74

2-25) زنان و موانع دستیابى به پست‏هاى مدیریتى‏‏ 82

2-25-1) راهکارهاى چیرگى بر مشکلات‏‏ 85

2-25-2) دیدگاه نهادگرا ‏ 87

2-25-3) دستاوردهاى مدیریت زنان‏‏ 87

2-26) سطوح مدیران‏ 88

2-26-1) مدیران عملیاتی (زنان)‏ 88

2-26-2) مدیران میانی (زنان)‏ 89

2-26-3) مدیران عالی (زنان)‏ 90

2-27) بررسی موانع پیشرفت زنان در سازمان و تاثیر آن بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ‏ 91

2-28) بررسی موانع ارتقا زنان ایران در عرصه مدیریت‏ 93

2-29) بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر ‏ 100

2-29-1) تفکیک جنسیتی آموزشی‏ 106

2-29-2) قوانین ناظر بر خانواده‏ 108

2-29-3) قوانین کار‏ 108

2-29-4) تقسیم جنسی مشاغل زنانه و مردانه‏ 109

2-29-5) عوامل فرهنگی بازدارنده اشتغال زنان در ایران‏ 109

2-29-6) حاکمیت تفکر سنتی مرد سالاری در جامعه‏ 110

2-29-7) تفکیک جنسیتی ‏ 111

2-29-8) کاهش سن ازدواج‏ 111

2-30) راهکارهای افزایش مشارکت زنان‏ 112

 

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1) جامعه آماری 117

3-2) نمونه آماری 117

3-3) روش پژوهش 117

3-4) ابزار تحقیق 118

3-5) روش گردآوری اطلاعات 118

3-6) روشهای آماری و تحلیل اطلاعات 119

 

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه 121

4-2) توصیف پاسخ سوالات پرسیده شده از پاسخ دهندگان 122

4-3) آزمون سوال های تحقیق 135

 

فصل  پنجم: آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) بیان مجدد مساله 141

5-2) نتیجه گیری(یافته ها) 144

5-3) بحث و نتیجه گیری 148

5-4) پیشنهاد برای پژوهش های آینده 148

5-5) محدودیت 149

منابع و ماخذ 150

 

فهرست جداول

 

جدول4-1) توصیف موانع عدم واگذاری سمت مدیریت به زنان 122

جدول4-2) توصیف راه کارهای لازم برای واگذاری سمت مدیریت به زنان 124

جدول4-3) توصیف موانع عدم حضور زنان در پست مدیریت در سازمان 126

جدول4-4) توصیف مشاغل مدیریتی ای که زنان در آن از توان کاری بالایی برخوردارند 128

جدول4-5) توصیف کارایی (عملکرد) مدیران زن 129

جدول4-6) توصیف وضعیت مهارت کلامی مدیران زن 130

جدول4-7) توصیف وضعیت مهارت های رفتاری مدیران زن 131

جدول4-8) توصیف وضعیت مهارت های فنی مدیران زن 132

جدول4-9) توصیف زمان مناسب واگذاری مسئولیت های مدیریتی به زنان 133

جدول4-10) توصیف استقبال زنان از پذیریش پست های مدیریتی 134

جدول4-11) آزمون فرید من برای رتبه بندی موانع زنان در پست های مدیریت اجرایی 135

جدول4-12) آزمون فرید من برای رتبه بندی موانع اجتماعی حضور زنان در عرصه مدیریت 136

جدول4-13) آزمون فرید من برای رتبه بندی موانع فرهنگی حضور زنان در عرصه مدیریت 137

جدول4-14) آزمون فرید من برای رتبه بندی موانع سیاسی حضور زنان در عرصه مدیریت 1

 

فهرست نمودار

نمودار4-1) نمودار میله ای موانع عدم واگذاری سمت مدیریت به زنان 122

نمودار4-2) نمودار میله ای راه کارهای لازم برای واگذاری سمت مدیریت به زنان 124

نمودار4-3) نمودار میله ای موانع عدم حضور زنان در پست مدیریت در سازمان 126

نمودار4-4) نمودار میله ای مشاغل مدیریتی ای که زنان در آن از توان کاری بالایی برخوردارند 128

نمودار4-5) نمودار میله ای کارایی (عملکرد) مدیران زن 129

نمودار4-6) نمودار میله ای وضعیت مهارت کلامی مدیران زن 130

نمودار4-7) نمودار دایره ای وضعیت مهارت های رفتاری مدیران زن 131

نمودار4-8) نمودار میله ای وضعیت مهارت های فنی مدیران زن 132

نمودار4-9) نمودار میله ای زمان مناسب واگذاری مسئولیت های مدیریتی به زنان 133

نمودار4-10) نمودار میله ای استقبال زنان از پذیریش پست های مدیریتی 134

 

 

 

فهرست اشکال

 

شکل2-1) تعبیر نادرست مدیریت مبتنی بر جنسیت در اذهان عمومی 25

 

 

چكیده

در مقایسه با پژوهش در سایر حوزه های مدیریت ، موضوع حضور زنان در رده مدیریت به عنوان حوزه ای پژوهشی ، نسبتاً جدید است . همچنین احراز پست های کلیدی برای زنان بسیار پیچیده است و متغیر های زیادی را دربر می گیرد . مسئله مورد بررسی در پژوهش حاضر این است که چرا با وجود اینکه نیمی از نیروی انسانی جامعه را زنان تشکیل می دهند و دارای توان بالقوه در افزایش سطح بهره وری جامعه هستند ، حضور آنان در مشاغل مدیریتی جامعه این اندازه ناچیز است . لذا پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال است که موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت چیست ؟ ؛ این پژوهش که با هدف احصا موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت به شیوه توصیفی- پیمایشی و اسنادی انجام گرفته است با جمع آوری 42 پرسشنامه معتبر از میان مدیران استان گیلان به این نتیجه دست یافت که 22 درصد مدیران استان خانم هستند و 5/32%  دستگاههای اجرایی استان از مدیر زن بهره می جویند. مهمترین عوامل موانع ارتقا زنان در عرصه مدیریت به عامل سیاسی، فرهنگی، سازمانی، عامل فردی اقتصادی اختصاص یافته است. و در سایر عوامل به مذهبی ، عدم قدرت تصمیم گیری  نیز اشاره داشته اند.

کلید واژه : مدیریت ، زنان ، موانع ، ارتقاء

تعداد صفحه : 176

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***