دانلود پایان نامه ارشد:واریته های مقاوم گندم با تحمل بالا به ویروس ها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

عنوان:گندم

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

مقدمه

) .Gallagher, 1984غلات بیش از سه چهارم انرژی و یک دوم پروتئین مورد نیاز بشر را تأمین می کنند (

ویروس های عامل کوتولگی زرد از مهمترین عوامل خسارت زا در غلات می باشند و از عوامل محدود کننده ) . اپیدمی هایMathre , 1982 ; D’Arcy , 1995کشت این محصولات در دنیا به شمار می روند (

; Johnston , 1995گسترده ای از این بیماری در آمریکا ، اروپا و استرالیا به وقوع پیوسته است (

) در دنیا باعث BYDVs ) به طور کلی آلودگی به ویروس های عامل کوتولگی زرد جو ( D’Arcy , 1995

کاهش محصول به میزان 3 ـ 1 درصد در سال می شود . اما گاهی کاهش محصول به میزان 30 ـ 20 درصد ).Burnett , 1990افزایش می یابد و در بعضی موارد ، محصولات به کلی از بین می روند (

) می باشند که با شته به صورت پایا Luteoviridaeاین گروه از ویروس ها متعلق به تیره لوتئوویریده (

Oswaldand Houston,1951 ; Bencharki et al, 2000( گردشی و غیر تکثیری ) منتقل می شوند (

) . این ویروس ها دارای گسترش جهانی و دامنه میزبانی وسیع شامل 150 گونه زراعی و Burnett , 1990 ;

می باشند . پیکره این ویروس ها ایزومتریک و به قطر 25 نانومتر و ژنوم آنهاpoaceaeغیر زراعی از تیره

آر . ان . ای تک لای مثبت می باشد . این ویروس ها محدود به بافت آبکشی هستند و به روش مکانیکی یا از and Rasochova,1997;Plumb,1983 ;Smyrnioudis et al, 2000طریق بذر منتقل نمی شوند . (

) .D’ary, 1995 ; Miller

MAV,PAVجدایه های این ویروس ها در ابتدا براساس رابطه اختصاصی با شته های ناقل به پنج سویه به نامهای

تقسیم شدند . این سویه ها علاوه بر اختصاصیت ناقل ،از نظر سرولوژی نیزقابل تفکیک SGVو RMV , RPV ,

) .Rochow and Duffus , 1981 در نظر گرفته شدند ( BYDVبودند که در نتیجه بعنوان سروتیپ های

منتقل می شود Sitobion avenae و Rhopalosiphum padi توسط دوگونه شته بنامهای PAVجدایه

Rhopalosiphum توسط شته RPV و جدایه Sitobion avenae توسط شته MAVدر حالی که جدایه

Schizaphis توسط شته SGV و جدایه Rhopalosiphum maidis توسط شته RMV ، جدایه padi

Johnson and Rochow,1972; Miller and Rasochova,1997 منتقل می شوند . ( graminum

) .Rochow , 1969 ;

و Luteovirus در جنس BYDV-PAV و BYDV-MAV دارای سه جنس است . Luteoviridaeتیره

همراه با چهار ویروس از تیره Cereal yellow dwarf virus – RPV با نام جدید RPVسروتیپ

قرار گرفته اند . جنس سوم Polerovirus در خارج از تیره غلات در جنس Luteoviridae

) .Miller et al , 2002 a می باشد (Pea enation mosaic از RNA – 1 تنها شامل Enamovirus

به دلیل اهمیت اقتصادی ویروس های مولد کوتولگی زرد غلات تحقیقات وسیعی در سطح جهان در موارد مختلفی همچون انتقال ، دامنه میزبانی ، انتشار ، اپیدمیولوژی ، تاکسونومی ناقلین و روش های کنترل انجام شده ) . کاربردی ترین و اقتصادی ترین روش کنترل این ویروس ها ، D’Arcy and Burnett , 1995است (

استفاده از واریته های مقاوم و متحمل به ویروس ها و یا ناقلین آنها است . اما با توجه به اینکه منابع ژنهای

مقاومت و تحمل در طبیعت محدود می باشد به نظر می رسد استفاده از گیاهان ترانس ژنیک که ژنهای خاصی را بیان می کنند می تواند جایگزین مناسبی باشد . در حال حاضر در سراسر دنیا تعیین ترادف ژنوم این ویروس ها به منظور های مختلف از جمله وارد کردن ژنهای بیمارگر به گیاهان ترانس ژنیک در جریان است . یکی از Miller and Young,1995هدفهای این کار زمینه سازی برای واردکردن ژنهای بیمارگربه ژنوم گیاه است (

) .Barker and Waterhouse , 1999 ;

در ایران از سال ها پیش علائم مشکوک به بیماری کوتولگی زرد جو در مناطق غله خیز کشور مشاهده شده ).اولین بار ایزدپناه و همکاران در سال Hodjat , 1993 ; Mahlooji and Makoui , 1990بود(

69 ـ 1368 گیاهان گندم ، جو و یولاف با علائم مشکوک به ویروس کوتولگی زرد جو را در مزارع اطراف را در آنها نشانRMV وPAV , MAV, RPVوجود سرو تیپ هایELISAشیراز بررسی و با استفاده از روش

دادند ( ایزدپناه و همکاران ، 1370 ) . در سال های بعد این ویروس ها از میزبان هایی مانند گندم و جو با علائم کوتولگی ، زردی و قرمزی از مناطق مختلف ایران از قبیل فارس ، مازنداران ، چهارمحال و بختیاری ، یزد و زنجان گزارش شدند ( اسمعیل زارده و همکاران ، 1379 الف ؛ ایزدپناه و کامران ، 1375 ؛ معینی و همکاران ، 1375 ؛ معصومی و ایزدپناه ، 1375 ؛ اسمعیل زاده و معینی ، 1381 ) .

همچنین بیماری از میزبان هایی نظیر یولاف ، ذرت ، قیاق ، مرغ و لولیوم نیز گزارش شد ( اسمعیل زاده و همکاران ، 1379 ب ؛ معینی و ایزدپناه 1379 ) .

معینی و ایزد پناه بیماری را در اکثر مناطق استان فارس نظیر باجگاه ، داراب ، استهبان ، فسا ، نیریز ، فیروزآباد ، مرودشت ، کازرون ، سعادت شهر و سپیدان گزارش کرده اند ( معینی و ایزدپناه 1379 ) . آلودگی به هر چهار با آزمون های سرولوژیکی مورد تائید قرار گرفت ( معینی و ایزدپناه RMV و PAV , MAV , RPVسروتیپ

سروتیپ غالب است ( اسمعیل زاده و همکاران ، 1379PAV1379 ) . اما در مجموع نتایج نشان دادند که

الف ) . بررسی های انجام شده توسط افشاریفر و همکاران (1383) بر روی ویروس های کوتولگی زرد جو

) در 20 استان نشان داد که این ویروس ها در ایران گسترشCYDV ) و کوتولگی زرد غلات ( BYDVs(

وسیعی دارند و به خصوص در مناطق معتدل تر به طور قابل توجهی باعث کاهش محصول می شوند و در اکثر تشخیص داده شد ( افشاریفر و همکاران ، 1383 ) . در ایران بعضی از PAVمناطق ، غالب بودن سروتیپ

سروتیپ های این ویروس خالص سازی شده و آنتی سرم آنها تهیه شده است . همچنین مطالعاتی نظیر تعیین BYDVمنابع زمستان گذرانی و تابستان گذرانی ویروس و بررسی اثر تاریخ کشت روی فراوانی سروتیپ های

نیز جهت تشخیص RT-PCR و ELISA , DIBA , TPIAانجام گردیده است . بعلاوه از روش هایی مانند

ویروس های مورد بحث استفاده گردیده است .

اهداف این مطالعه

1 ـ تعیین نوع توارث

2 ـ تعیین میزان غالبیت

3 ـ در صورت وجود اثرت اپیستازی تعیین میزان آن ها

4 ـ تعیین بهترین مدل پردازش برای میانگین ها

2 ـ 2

گیاه شناسی و مورفولوژی

گیاه گندم از قبیله پوآسه ( گرامنیه ) هستند . گندمهای معمولی از جنس تریتیکوم هستند . شامل بیشترین

پراکندگی در دنیا هستند و تقریباً 90 درصد از راضی زیر کشت گندم دنیا را به خود اختصاص داده است . گندم معمولی دارای فرمهای پائیزه و بهاره هستند . گندمهای معمولی را به کمک خصوصیاتی چون شکل سنلبه و ریشک دار یا بدون ریشک ، رنگ ریشک و گلوم و کرک داری ، تراکم یا فشردگی سنلبه ، دندانه های راس گلوم و تعداد درون سنبلچه می توان تشخیص داد .

دانه های گندم به اشکال مختلف مانند گود ، بیضی ، تخم مرغی ، بیضی را ز می باشد . از نظر درشتی و ریزی نیز بسیار متفاوت است . طول دانه بین 12 ـ 4 میلی متر و ضخامت آن بین 4 ـ 5/1 میلی متر است . وزن هزار دانه گندم 60 ـ 15 گرم متغیر است .

گندم گیاهی یکساله هر قدر عمق کاشت زیادتر باشد زمان سبز کردن به تأخیر می افتد . عمق کاشت هر اندازه باشد گره انشعاب در نزدیک خاک تشکیل خواهد شد . در نتیجه متورم شدن دانه در اثر جذب آب و وجود حرارت و اکسیژن ، کلئوریز پوسته دانه یا پریکارپ را شکافته و خارج می گردد . هنگامی که طول غلاف ریشه چه به چند میلی متر . رسید ریشه اولیه ظاهر می گردد . بعد از مدت زمان کوتاهی اولین جفت ریشه جانبی کمی بالاتر از ریشه اولیه ظاهر می شود . بعد از خروج کلئوپتیل از خاک اولین برگ حقیقی پس برگهای بعدی ظاهر می شود . تعداد جوانه های تولید برگ بین 7 الی 15 متغیر است .

برگ گندم شامل دو قسمت اصلی به نام غلاف و پهنک می باشد . محل اتصال غلاف و پهنک غشاء زبانه ای    قرار دارند . Auricle و زائده های گوشواره مانند کوچکی به نام گوشوارک Liguleشکل به نام لیگول

3 ـ 3

می نامند . Flagleafبالاترین و آخرین برگ را پرچم برگ

گندم و به طور کلی غلات ریشه اصلی ندارد بلکه دارای سیستم ریشه ای افشان می باشد که در اطراف و عمق

) و ریشه های ثانوی یا نابجا هستند که ازSeminal rootsخاک نفوذ می کند و شامل ریشه های بذری (

گره انشعاب یا طوقه زیر سطح خاک رشد می کنند .

صفت پنجه زنی در غلات از مدتها پیش توجه متخصصین علم گیاه شناسی ژنتیک و زراعت را به خود جلاب نموده است . زیرا پنجه زنی در عین حال یک صفت ژنتیکی است ،تحت تأثیر عوامل آب و هوایی ، رژیم های غذایی ، نور و حرارت روشهای کشت مانند تراکم بذر ، عمق کاشت نیز قرار می گیرد ، 2 الی 3 هفته بعد از رویش ، پنجه زنی شروع می گردد و ظهور پنجه ها با پیدایش برگ می باشد .

در مرحله پنجه زنی ساقه اصلی و ساقه فرعی ( پنجه ها ) بسیار کوتاه بوده و در میان غلاف برگها قرار گرفته و دیده نمی شود . بعد از پنجه زنی مد سیستم رویشی گره های جدیدی را به وجود می آوورد . بعد از تشکیل گل تمایل گیاه در جهت پنجه زنی از بین می رود و در عوض ساقه با سرعت شروع به طویل شدن می کند .

سنلبه گندم در انتهای آخرین میان گره ساقه تشکیل می گردد . محور سنلبه در ابتدای مرحله ساقه ترصن بعد از توقف مرحله تشکیل ساقه به وجود می آید .

در برخی ارقام گندم ها طویل شده و به زائده خار مانندی به نام ریشک تشکیل می شود در بعضی دیگر فاقد ریشک می باشد . ریشکها بویژه در شرایط نامساعد فصل رشد نقش فیزیولوژیکی مهمی را ایفا می کند . زیرا دارای کلروپلاست و روزنه بوده و می تواند عمل فتوسنتز انجام دهد .

4 ـ

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :57

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***