دانلود پایان نامه ارشد:نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی در سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :منابع انسانی

عنوان :نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی  در سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت

رشته: مدیریت دولتی     گرایش: منابع انسانی

عنوان تحقیق:

نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی  در سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر رضایی دیزگاه

سال

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                         صفحه

 

چکیده: 1

فصل اول: كلیات

1-1) مقدمه. 3

1-2)بیان مسئله. 4

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1-4) چارچوب نظری تحقیق. 6

1-5) فرضیه های تحقیق. 7

1-6) اهداف تحقیق. 8

1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 8

1-7-1) تعریف نظری متغیرها 8

1-7-2) تعریف عملیاتی متغیرها 9

1-8) قلمرو تحقیق. 10

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1)مقدمه: 11

2-2)نگرش شغلی: 12

2-2-1 )نیروی انسانی پیرامون. 18

2-2-1-1)همكاران. 18

2-2-1-2) مدیران و مافوق: 18

2-2-2) ماهیت شغل و سازمان. 19

2-2-2-1)وابستگی شغلی.. 19

2-2-2-2)وابستگی سازمانی.. 19

2-2-2-3)تناسب شغل با شاغل. 20

2-2-2-4) طراحی شغل. 20

2-2-3)عوامل سازمانی و محیطی.. 21

2-2-3-1)حجم كار و استرس محیطی.. 21

2-2-3-2) شرایط فیزیكی كار. 21

2-2-3-3)حقوق و مزایای شغلی.. 22

2-2-3-4)آموزش، ارزشیابی و ارتقاء. 22

2-2-3-5)توازن در زندگی شغلی و خانوادگی.. 23

2-2-4)عوامل فردی.. 23

2-3)توانمند سازی.. 24

2-3-1) محور های توانمندسازی.. 24

2-3-2)مزایای توانمندسازی.. 26

2-3-3)اصول توانمندسازی.. 26

2-4)تلاش برای خدمات.. 29

2-5)قصد ترک شغلی.. 33

2-5)پیشینه تحقیق. 39

2-5-1)تحقیقات داخلی.. 39

2-5-2)تحقیقات خارجی.. 41

فصل سوم: جمع آوری داده ها

3-1) مقدمه. 45

3-2) روش تحقیق. 45

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه. 48

3-6-1) روایی.. 48

2-6-2) پایایی.. 48

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها: 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 52

4-2- آمار توصیفی.. 53

4-2-1- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 53

4-3- بررسی نرمال بودن متغیرها 62

4-4- آمار استنباطی.. 63

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه. 70

5-2) نتایج تحقیق: 70

5-3) پیشنهادات کاربردی بر اساس فرضیات تحقیق: 73

5-4) پیشنهاد برای تحقیقات آتی: 74

5-5) محدودیت های تحقیق. 74

منابع و ماخذ: 75

پیوست.. 84

فهرست جداول

عنوان                                         صفحه

جدول 3-1) سهم حجم نمونه به تفکیک هر واحد. 46

جدول 3-2) سوالات پرسشنامه به تفکیک هر متغیر. 48

جدول 3-3) میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه. 50

جدول4- 1) توصیف متغیرجنسیت.. 53

جدول4- 2) توصیف سن.. 54

جدول4- 3) توصیف تحصیلات.. 55

جدول4- 4) توصیف متغیرتوانمندسازی.. 56

جدول4- 5) توصیف متغیررضایت شغلی.. 57

جدول4- 6) توصیف متغیرتعهد سازمانی.. 58

جدول4- 7) توصیف متغیرقصد ترک شغلی.. 59

جدول4- 8) توصیف متغیرتلاش برای خدمات.. 60

جدول4- 9) توصیف متغیر نگرش شغلی.. 61

جدول4-11)ضرایب مسیر در حالت استاندارد. 65

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                         صفحه

نمودار4- 1) نمودار دایره ای جنسیت.. 53

نمودار4-2) نمودار میله ای سن.. 54

نمودار4-3)نمودار میله ای تحصیلات.. 55

نمودار4-4)نمودار هیستوگرام توانمندی.. 56

نمودار4-5)نمودار متغیر رضایت شغلی.. 57

نمودار4-6)نمودار هیستوگرام تعهد سازمانی.. 58

نمودار 4-7)نمودارهیستوگرام قصد ترک شغلی.. 59

نمودار4-8)نمودارهیستوگرام تلاش برای خدمات.. 60

نمودار4-9)نمودارهیستوگرام نگرش شغلی.. 61

 

 

فهرست اشكال

عنوان                                         صفحه

 

شکل2-1) مدل تئوریک تحقیق. 15

شکل2-2) دیدگاه روانشناختی موثر در محیط کار (نمودار علّی) 18

شکل 2-3)-ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی و ترک خدمت.. 36

شکل 2-4) ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی و عملکرد وظیفه. 37

شکل 2-5) روابط بین متغیرها 38

شکل 2-6)مدل اثر مستقیم و غیر مستقیم ابعاد چهارگانه خشنودی از در آمد بر قصد ترک شغل. 39

شکل 4-1)مدل ساختاری در حالت استاندارد. 64

 

 

 

چکیده:

این تحقیق به بررسی ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی در سازمان آموزش فنی حرفه ای  استان گیلان می پردازد. نگرش شغلی متغیر میانجی تحقیق بوده که از ترکیب متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی ایجاد شده است. متغیر مستقل تحقیق توانمند سازی و متغیر وابسته تحقیق تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی است. نوع روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ,روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کارکنان سازمان آموزش فنی حرفه ای استان گیلان می باشند که برابر با 550 نفر است حجم نمونه با توجه به جدول مورگان 225  نفر می باشد. روش نمونه گیری نیز غیر احتمالی در دسترس خواهد بود. برای بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرانباخ استفاده گردید و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. از تحلیل همبستگی، به منظور سنجش ارتباط بین متغیرها استفاده می شود. در این تحقیق جهت توصیف آماری متغیرها از نرم افزار آمار Spss استفاده شد و به منظور بررسی فرضیات از تحلیل ساختارهای عاملی با استفاده از نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین توانمند سازی و قصد ترک شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. بین توانمند سازی و تلاش برای خدمات رابطه معنی داری وجود دارد. بین نگرش شغلی و قصد ترک شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. بین نگرش شغلی و تلاش برای خدمات رابطه معنی داری وجود دارد و بین توانمند سازی و نگرش شغلی رابطه معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی : نگرش شغلی ، توانمند سازی ، تلاش برای خدمات ، قصد ترک شغلی

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1) مقدمه

با افزایش رقابت و گسترش روشهای توسعه منابع انسانی، سازمانها تلاش می کنند تا کارکنان مستعد خود را حفظ کرده و آنان را توانمند نمایند تا آنها بتوانند عملکرد بالایی از خود بروز دهند؛ اما، سازمانها همواره از این مساله بیم دارند که سرمایه‌های انسانی خود را از دست بدهند و زیان ببینند؛ زیرا، هر سازمان برای آموزش، تربیت و آماده سازی کارکنان خود تا مرحله بهره دهی و کارآیی مطلوب، هزینه‌های بسیاری را صرف می کند و با از دست دادن نیروهای ارزشمند، متحمل از دست دادن مهارتها و تجربیاتی می شود که طی سالها تلاش به دست آمده است(علیزاده،1390).

این تحقیق به بررسی ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی در سازمان آموزش فنی حرفه ای  استان گیلان می پردازد.نگرش شغلی متغیر میانجی تحقیق بوده که از ترکیب متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی ایجاد شده است. متغیر مستقل تحقیق توانمند سازی و متغیر وابسته تحقیق تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی است. به عبارت دیگر این تحقیق به تلاش کارکنان جهت بهبود  کیفیت خدمات و کالاهای مشتری و تحویل به موقع به آنها  و همچنین به میزان تمایل فرد برای ترک سازمان یا محل کار خود می پردازد.در این راستا توانمند سازی کارکنان می تواند به بهبود کیفیت خدمات کارکنان و نگرش آنها نسبت به کار و افزایش بهره وری سازمانی کمک شایانی نماید. توانمندسازی کارکنان عبارت از مجموعه سیستم ها ، روش ها و اقداماتی است که از راه توسعه قابلیت و  شایستگی افراد، در جهت بهبود و افزایش بهره وری، بالندگی و رشد وشکوفایی سازمان و نیروی انسانی با توجه به هدف های سازمان به کار گرفته می شوند..

در این فصل ابتدا مسئله تحقیق بیان شده و به بررسی اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و چارچوب نظری و اهداف و فرضیات تحقیق و متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق توضیح داده خواهد شد .

تعداد صفحه : 103

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***