دانلود پایان نامه ارشد:نقش قدرت های منطقه ای در تحولات سوریه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه ای

گرایش :خاورمیانه و شمال آفریقا

عنوان : نقش قدرت های منطقه ای در تحولات سوریه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

 پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته مطالعات منطقه ای( گرایش خاورمیانه و شمال آفریقا )

عنوان:

نقش قدرت های منطقه ای در تحولات سوریه

استاد راهنما:

دکتر اصغر جعفری ولدانی

 

استاد مشاور:

دکتر علی آدمی

تابستان92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-    طرح و تبیین موضوع…………………………………………………………………………………………………………………1

  • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..2
  • سوال اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..2
  • فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….3
  • تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………………………………3

1-5-1- قدرت منطقه ای………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-5-2-  بحران……………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-5-3-  موازنه قدرت……………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-5-4- ژئوپلیتیک………………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-5-5- بیداری اسلامی………………………………………………………………………………………………………………………….4

  • سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………4
  • متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..6
  • روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..6
  • موانع و محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………..6
  • سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………6

 

فصل دوم : چارچوب نظری

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2- تاریخچه موازنه قدرت………………………………………………………………………………………………………………….10

3-2-  شیوه های تامین و حفظ موازنۀ قدرت …………………………………………………………………………………….11

4-2- رویکردهای نظری به موازنه قدرت……………………………………………………………………………………………..13

2-4-1- نظریه کلاسیک واقع گرا………………………………………………………………………………………………………..13

2-4-2- تلقی نو واقع گرایانه از توازن قوا……………………………………………………………………………………………15

عنوان                                                                                                              صفحه

 

2-5- موازنه قوا و مطالعات منطقه ای………………………………………………………………………………………………….20

2-6- نقش مؤلفه های ژئوپلیتیکی در موازنه منطقه ای………………………………………………………………………21

2-7-  نظم های منطقه ای…………………………………………………………………………………………………………………..22

2-7-1- تعریف منطقه………………………………………………………………………………………………………………………….22

2-7-2- ساختار نظام های منطقه ای………………………………………………………………………………………………….22

2-7-3- ساختار نظام موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه…………………………………………………………………….24

2-7-4- ائتلاف ها و محورهای منطقه ای……………………………………………………………………………………………25

 

فصل سوم : کالبد شکافی تحولات سوریه

3-1- ژئوپلیتیک سوریه………………………………………………………………………………………………………………………..28

3-2-  سیری در تحولات سیاسی سوریه……………………………………………………………………………………………..30

3-3- چگونگی شکل گیری بحران سوریه……………………………………………………………………………………………35

3-4- سطوح تحلیل بحران سوریه………………………………………………………………………………………………………..39

3-4-1- سطح تحلیل داخلی ………………………………………………………………………………………………………………39

3-4-1-1- شکاف مذهبی- طایفه ای………………………………………………………………………………………………….39

3-4-1-2- شکاف سیاسی…………………………………………………………………………………………………………………….40

3-4-1-3- شکاف اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………….40

3-4-2-  سطح تحلیل فرامنطقه ای …………………………………………………………………………………………………….41

3-4-3- سطح تحلیل منطقه‎ای…………………………………………………………………………………………………………..44

 

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

فصل چهارم: واکاوی نقش ترکیه، عربستان سعودی و قطر در بحران سوریه

بخش اول: نقش ترکیه در بحران سوریه

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

4-2- روابط ترکیه و سوریه در دوران معاصر……………………………………………………………………………………….49

4-3- عوامل اختلاف انگیز در روابط ترکیه و سوریه…………………………………………………………………………..51

4-3-1- اختلاف ارضی بر سر استان هاتای………………………………………………………………………………………….51

4-3-2- مسأله تقسیم آب…………………………………………………………………………………………………………………….52

4-3-3- مسأله کردها……………………………………………………………………………………………………………………………53

4-4- تحولی کوتاه در روابط دو کشور………………………………………………………………………………………………….55

4-5- نگاه دوباره ترکیه به خاورمیانه…………………………………………………………………………………………………..56

4-6- رویکرد سیاست خارجی ترکیه در قبال بحران سوریه………………………………………………………………..57

4-6-1- مرحله ی اول؛ نصحیت و ارشاد………………………………………………………………………………………………58

4-6-2- مرحله ی دوم؛ تهدید و فشار………………………………………………………………………………………………….58

4-7-  دلایل تغییر رویکرد سیاست خارجی ترکیه در قبال تحولات سوریه……………………………………….62

4-7-1- توجه به منافع ملی…………………………………………………………………………………………………………………62

4-7-2- ایفای نقش رهبری ………………………………………………………………………………………………………………..63

4-7-3- ایجاد تغییر در موازنه ی منطقه ای……………………………………………………………………………………….64

4-8- چالش ها و فرصت های ترکیه نسبت به رویکرد خود در تحولات سوریه…………………………………66

بخش دوم: نقش عربستان سعودی در بحران سوریه

4-9- روابط عربستان سعودی و سوریه………………………………………………………………………………………………..70

4-10- رویکرد سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال بحران سوریه………………………………………….70

عنوان                                                                                                              صفحه

 

4-11- رویکرد تهاجمی به نظام وحمایت از معارضین………………………………………………………………………..72

4-12- دلایل اتخاذ رویکرد تهاجمی عربستان در قبال تحولات سوریه………………………………………………75

4-12-1- رقابت های منطقه ای و بین المللی، عربستان و سوریه………………………………………………………75

4-12-2- اختلافات ایدئولوژیکی: تقابل مقاومت با محافظه‌کاری عربی………………………………………………76

4-12-3-  نزدیکی استراتژیک سوریه با ایران……………………………………………………………………………………..77

4-12-4- رقابت با ایران و تغییر در موازنۀ قدرت منطقه ای………………………………………………………………79

4-13- چالش ها و فرصت های عربستان سعودی نسبت به رویکرد خود در تحولات سوریه…………..81

بخش سوم: نقش قطر در بحران سوریه

4-14- کوچکِ بلند پرواز………………………………………………………………………………………………………………………84

4-15- رویکرد سیاست خارجی قطر در قبال بحران سوریه………………………………………………………………..85

4-16- سازوکارهای قطر در بحران سوریه……………………………………………………………………………………………87

4-16-1- منابع مالی…………………………………………………………………………………………………………………………….87

4-16-2- شبکه الجزیره……………………………………………………………………………………………………………………….88

4-16-3- دخالت های نظامی……………………………………………………………………………………………………………..89

4-17- چالش ها و فرصت های قطر نسبت به رویکرد خود در تحولات سوریه…………………………………91

4-18- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..92

 

فصل پنجم: نقش جمهوری اسلامی ایران در بحران سوریه

5-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

5-2- روابط ایران و سوریه…………………………………………………………………………………………………………………..95

5-3-  اهمیت نقش ایران در بحران سوریه…………………………………………………………………………………………98

عنوان                                                                                                           صفحه

 

5-4- رویکرد ایران در قبال بحران سوریه………………………………………………………………………………………..100

5-5- دلایل حمایت جمهوری اسلامی ایران از سوریه…………………………………………………………………….103

5-6- چالش ها و فرصت های ایران نسبت به رویکرد خود در تحولات سوریه………………………………108

5-7- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………110

یافته ها و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….111

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………117

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….117

منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………122

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………123

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………124

 

فصل اول:        

کـلیات تحقـیق

 

1-1-       طرح  و تبیین موضوع

بعد از پایان جنگ جهانی دوم تا به امروز، منطقه خاورمیانه از بحرانی‌ترین مناطق جهان بوده است. خاورمیانه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و دارا بودن ذخایر انرژی و حوزه های تمدنی و ایدئولوژیکی، محل تلاقی منافع و منازعه میان قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای بوده است. از آغاز سال 2011 نیز، خاورمیانه شاهد تحولات اساسی بوده است. در پی جنبش های مردمی و تحولات جدید در خاورمیانه و شمال آفریقا بسیاری از نظام های سیاسی و نظم منطقه ای تغییر یافته و الگو های مختلفی از تحولات در کشورهای مختلف رخ داده است که تفاوت های زیادی با هم داشته اند؛ در میان وضعیت سوریه با تمام کشورهای دیگر متفاوت است و تداوم و تشدید بحران در این کشور با درگیری مخالفین و دولت همچنین مداخله خارجی همراه است. اگر چه خواسته های مردمی در شکل گیری و تداوم بحران سوریه(مارس2011) نقش مهمی دارند اما با نگاهی به نقشه صف آرایی های منطقه، نقش عوامل خارجی در این اعتراضات را نباید نادیده گرفت. با شکل گیری بحران سیاسی در سوریه، بازیگران داخلی، منطقه ای و فرا منطقه ای ذی نفع و تأثیر گذار، بر اساس منافع و علایق خود جهت گیری مختلفی را در رابطه با این کشور که از اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در منطقه نیز برخوردار است، اتخاذ نموده اند. بدیهی است که هرکدام از بازیگران تلاش می کنند محیط و قواعد بازی را به گونه ای هدایت و مدیریت کند که منافع حداکثری خود را در این کشور تضمین کند. در همین راستا می توان تداوم بحران در سوریه را ناشی از رقابت و تعارض شدید بین منافع راهبردی و رویکرد بین دو جریان متضاد «مقاومت» و «محافظه کار عربی» در منطقه خاورمیانه دانست. با آغاز بهار عربی شاهد بروز رقابت فزاینده ای بین جریان مقاومت در مقابل جریان محافظه کار در منطقه خاورمیانه بوده ایم. تعارض منافع میان این دو جریان در بحران سوریه، بازی با حاصل جمع جبری صفر را ایجاد کرده است. این نوع نگاه مانع هر گونه سازش، و راه حل سیاسی برای خروج از بحران سیاسی در سوریه شده است. در یک طرف بحران سوریه جریان محافظه کار؛ شامل بازیگران منطقه ای مانند عربستان سعودی، قطر و ترکیه می باشد که رویکرد معطوف به تغییر رژیم در سوریه را دنبال می کنند و طرفدار راه حل نظامی در بحران سوریه می باشند. در همین راستا جریان محافظه كار در تلاش است با منزوی کردن سوریه، یکی از متحدان کلیدی ایران را در منطقه که پل ارتباطی با گروههای مقاومت حزب الله و حماس هم هست، ضربه‌ای به این جریان بزند. در طرف دیگر جریان موسوم به مقاومت که شامل بازیگرانی مانند جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان و در مقیاس کوچکتر عراق می باشند که خواستار حفظ دولت کنونی سوریه اگر چه با انجام برخی اصلاحات سیاسی و مشارکت دادن گروه های سیاسی دیگر در ساختار قدرت هستند. تغییر جهت سیاست خارجی سوریه به طرف جریان محافظه كار باعث تغییر نقشه سیاسی و قدرت در خاورمیانه شده و ضربه جبران ناپذیری بر جریان مقاومت است؛ بنابراین هر یك از طرفین بحران  با درك این مطلب سعی در حفظ یا تغییر تحولات و اوضاع سوریه دارند.

  • قدرت های منطقه ای که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند، شامل: جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، عربستان سعودی و قطر می باشند.

 

1-2-      اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف این تحقیق شامل بررسی موضع گیری، تعیین نقش، اهداف و سازوکارهای قدرت های اصلی منطقه ای تأثیرگذار در بحران سوریه می باشد. همچنین اشاره به اینکه کدامین عوامل باعث حساس شدن و ایفای نقش فعال بازیگران منطقه ای در بحران سوریه شده اند، ایفای اینگونه نقش چه فرصت ها و چالش هایی برای این بازیگران خواهد داشت؟ همچنین دلائل انتخاب موضوع عبارتند از : داشتن درک و شناخت صحیح از تحولات اخیر خاورمیانه، به خصوص تحولات جاری در سوریه، به عنوان کشور خط مقدم جبهه ی مقاومت و بازیگر تأثیرگذار و متحد استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه. علاوه بر اهمیت موضوع، علاقه و کنجکاوی پژوهش گر نسبت به ارائه تصویری واقع بینانه از نقش و اهداف بازیگران منطقه ای در بحران سوریه باعث انتخاب این موضوع شده است.

تعداد صفحه :134

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***