دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : روانشناسی

گرایش : بالینی

عنوان : مقایسه همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و  جهت گیری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی روانشناسی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: روانشناسی گرایش: بالینی

عنوان

مقایسه همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و

جهت گیری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران

استاد راهنما

دکتر شهره قربان شیرودی

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنــوانصفحه

 

        چكیده فارسی ……………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: طرحتحقیق …………………………………………………………..

2
1-1- مقـدمه ………………………………………………………………………………… 3
1-2- بیان مسأله ……………………………………………………………………………… 5
1-3- اهمیت و ضرورت انجام موضوع تحقیق …………………………………….        8
1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………….. 10
1-5- سؤال های تحقیق ………………………………………………………………….. 10
1-6- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………. 10
1-7- معرفی متغیرها و نقش آنها در تحقیق …………………………………………. 10
1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ……………………………….. 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق …………………………………………….

13
2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………….. 14
2-2- آشنایی با پدیده دختران فراری………………………………………………… 14
2-3- شرایط عمومی دختران فراری………………………………………………….. 14
2-4- اقسام فرار……………………………………………………………………………. 16
2-5- علل فرار……………………………………………………………………………… 17
2-6- پیامدهای فرار……………………………………………………………………….. 21
2-7- اقدامات جامعه امروز در برابر فرار دختران………………………………… 22
2-8- راهکارهای پیشگیری از فرار دختران………………………………………… 26
2-9- انواع خانواده………………………………………………………………………… 27
2-10- هدف از تشكیل خانواده……………………………………………………….. 28
2-11- اساسى ترین هدف در تشكیل خانواده…………………………………….. 28
2-12- نقش و اهمیت خانواده…………………………………………………………. 29
2-13- وظایف و کارکرد خانواده…………………………………………………….. 31
2-14- تحکیمخانوادهازنگاهدین…………………………………………………… 34
2-15- تعریف سلامت روان……………………………………………………………. 37
2-16- سلامت و بیماری در گذشته و حال………………………………………… 38
2-17- الگوهای تبیین کننده بیماری ها………………………………………………. 39
2-18- حیطه های مرتبط با سلامت روان…………………………………………… 42
2-19- ارتباط سلامت روانی با سایر متغیرها………………………………………. 43
2-20- مفهوم و نظریه های مذهب……………………………………………………. 56
2-21- سنخ های دینداری……………………………………………………………….. 51
2-22- نگرش والدین و تربیت دینی فرزندان……………………………………… 53
2-23- تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده پیرامون موضوع تحقیق …….. 60

فصل سوم : روش تحقیق …………………………………………………………

68
3-1- مقـدمه ………………………………………………………………………………… 69
3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………………….. 69
3-3- جامعه آماری …………………………………………………………………………. 69
3-4- حجم نمونه ……………………………………………………………………………. 69
3-5- روش نمونه گیری …………………………………………………………………… 70
3-6- ابزار اندازه گیری داده ها …………………………………………………………. 70
3-7- روش های جمع آوری داده ها ………………………………………………….. 71
3-8- روش های تجزیه و تحلیل داده ها  ……………………………………………. 72
3-9- مراحل و چگونگی اجرای پژوهش……………………………………………… 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………..

74
4-1- مقـدمه ………………………………………………………………………………… 75
4-2- تجزیه توصیفی یافته ها …………………………………………………………… 75
4-3- تحلیل استنباطی داده ها ………………………………………………………….. 87
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری و ارایه پیشنهادها ………………………..
95
5-1- مقـدمه ………………………………………………………………………………… 96
5-2- یافته های توصیفی …………………………………………………………………. 96
5-3- بحث و بررسی فرضیه ها ………………………………………………………… 97
5-4- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………….. 99
5-5- پیشنهادها ……………………………………………………………………………. 100

منابع ………………………………………………………………………………………..

102
        منابع فارسی ………………………………………………………………………………….. 103
        منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………… 106

پیوست …………………………………………………………………………………….

109
        پرسشنامه ها ………………………………………………………………………………….. 110
        محاسبات آماری …………………………………………………………………………….. 120
        چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………… 136

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول شماره                    عنوان جدول     صفحه

 

4-1. فراوانی و درصد فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک وضعیت آزمودنی……. 76
4-2. فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک تحصیلات…………….. 77
4-3. فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک تحصیلات……………… 78
4-4. فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک تعداد اعضای خانواده 79
4-5. فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک تعداد اعضای خانواده… 80
4-6. فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک شغل پدر………………… 81
4-7. فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک شغل پدر……………….. 82
4-8. فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک شغل مادر……………… 83
4-9. فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک شغل مادر………………. 84
4-10. فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک وضعیت سکونت ……. 85
4-11. فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک وضعیت سکونت…….. 86
4-12. نتایج حاصل از آزمون ام. باکس ……………………………………………………. 87
4-13. نتایج آزمون لون جهت سنجش برابری واریانس ها ……………………………. 88
4-14. محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در مورد متغیرهای فرضیه اصلی ……… 88
4-15. میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در بین دختران فراری و عادی 89
4-16. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری برای مقایسه همبستگی خانواده، سلامت روان و جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری و عادی …………………. 89
4-17. میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه های همبستگی خانواده در بین دختران فراری و عادی ……………………………………………………………………………. 90
4-18. نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه مؤلفه های همبستگی خانواده در بین دختران فراری و عادی …………………………………………………………………. 90
4-19. میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه های سلامت روانی در بین دختران فراری و عادی ……………………………………………………………………………. 92
4-20. نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه مؤلفه های سلامت روانی در بین دختران فراری و عادی…………………………………………………………………… 93
4-21. میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه های جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری و عادی …………………………………………………………………. 94
4-22. نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه مؤلفه های جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری و عادی …………………………………………………………………. 94
   
   
     

 

 

 

فهرست نمودارها/اشکال

 

نمودار شماره                عنوان نمودارصفحه

 

2-1. رابطه سلامت روان با حیطه های مشابه …………………………………………… 43
4-1. فراوانی و درصد فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک وضعیت آزمودنی……. 76
4-2. فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک تحصیلات…………….. 77
4-3. فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک تحصیلات……………… 78
4-4. فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک تعداد اعضای خانواده 79
4-5. فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک تعداد اعضای خانواده … 80
4-6. فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک شغل پدر………………… 81
4-7. فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک شغل پدر……………….. 82
4-8. فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک شغل مادر……………… 83
4-9. فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک شغل مادر………………. 84
4-10. فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک وضعیت سکونت ……. 85
4-11. فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک وضعیت سکونت …….. 86
     
     
     
     

 

چکیده فارسی

هدف:این پژوهش با هدف مقایسه همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران انجام شد. روش: روش تحقیق علّی-مقایسه ای و جامعه آماری آن 200نفر ازختران فراری و عادی شهر تهران در سال 93 بودند که از این تعداد 200 نفر، 100 نفردختران عادی به شیوه تصادفی ساده و 100نفردختران فراری به شیوه در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های همبستگی خانواده، سلامت روان و جهت گیری مذهبی پاسخ دادند. داده های حاصل به روش تحلیل پارامتریک تحلیل واریانس چندمتغیره مانوابا نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری مستقر در مراکز نگهداری بهزیستی و عادی شهر تهران متفاوت است. همبستگی خانوادگی در بین دختران فراری و عادی شهر تهران متفاوت است.سلامت روانی در بین دختران فراری و عادی شهر تهران متفاوت است.جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری و عادی شهر تهران متفاوت است.

واژه گان کلیدی:همبستگی خانوادگی، سلامت روانی، جهت گیری مذهبی، دختران فراری و عادی

 

1-1- مقدمه

پدیده فرار[1] از منزل از جمله پدیده هایی است که همواره توجه متخصصان علوم روانی و اجتماعی را به خود معطوف داشته است. درک علل، پیش زمینه ها، همچنین عواقب و نتایج پدیده فرار، دارای اهمیت    ویژه ای در پیشگیری از نتایج زیانبار فرار است (تایلر و کاوس[2]، 2002). خانوادۀ هسته ای (که هستۀ متشکل از شوهر، زن و فرزندان است) به طور سنتی به عنوان تأمین کنندۀ اصلی امکان تربیت اجتماعی فرزندان خردسال و نوجوانان و حامی سنن فرهنگی تلقی می شود. همچنین خانواده های هسته ای به عنوان یک گروه اجتماعی که جامعه روابط جنسی را در آن تنها در حریم و چارچوب قانون مجاز می شمارد، نگریسته می شود. لیکن، هسته خانواده سنتی در حال کوچک و کوچکتر شدن است به طوری که در حال حاضر تنها حدود 25% کل انواع خانواده ها را تشکیل می دهد. سلامت خانواده در طول عمر خانواده دستخوش تغییر می گردد. این واقعیت که در یک مقطع زمانی خاص، خانواده از سلامت برخوردار است، تضمینی برای تداوم این وضعیت نیست. در حقیقت، دستیابی و حفظ سلامت مستلزم کار مداوم هر یک از اعضای خانواده و همچنین کل خانواده به عنوان یک سیستم است. یکی از کنش های خانوادگی انسجام و یا همبستگی خانوادگی[3] است که نشان دهنده رابطه عاطفی میان والدین و فرزندان است (سامانی، 1384).

طبق دیدگاه سیستمی، خانواده مجموعه ای از عناصر به شمار می رود که در این مجموعه هر یک از عناصر دارای نقش های تعریف شده و در عین حال پویا هستند. السون[4] (1999) با نگاه سیستمی به ارایه مدلی پیرامون ارتباطات خانواده پرداخته که این مدل مشتمل بر سه بعد انسجام خانواده، انعطاف پذیری خانواده و ارتباط در خانواده است. انسجام یا همبستگی در این مدل نشان دهنده پیوند عاطفی میان فرزندان و والدین است و شامل مؤلفه های رابطه عاطفی، تعامل خانوادگی، روابط زناشویی، روابط والدین و فرزند، میزان تعامل به لحاظ زمان و مکان، نوع دوست و علایق و نهایتاً نحوه گذراندن اوقات فراغت می باشد (سعیدی و حسن زاده، 1385).

   یكی از محورهای ارزیابی سلامتی جوامع مختلف، بهداشت روانی آن جامعه است. بی شك سلامت روان[5]، نقش مهمی در تضمین پویایی و كارآمدی هر جامعه ایفا می كند. از آنجا كه دانشجویان از اقشار مستعد، برگزیده جامعه و سازندگان فردای هر كشور می باشند، بنابراین سلامت روانی آنان از اهمیت لازم و ویژه ای در یادگیری و افزایش آگاهی علمی برخوردار است (ابراهیمی، 1384).

سلامت روان مفهومی است که درباره آن دیدگاه های متفاوتی وجود داشته و هر دیدگاه از زاویه ای خاص به تعریف و تبیین ویژگی های آن پرداخته است. در دیدگاه روانکاوی پیوستار سلامت و بیماری بر اساس سطوح ناهشیاری قابل تحلیل است. روانکاوان در جریان واکاوی سلامت روانشناختی بر نقش تعارض های درون فردی از جمله تکانه ها، اضطراب ها و دفاع های ناخودآگاه تأکید دارند. در نگاه روانکاوی نوین بر نقش خود و خودآگاهی در سلامت روانشناختی تأکید زیادی شده است. در دیدگاه انسان گرایی بر عکس روانکاوی سلامت روان تنها در محدوده انسان های به غایت سالم مطالعه شده است. به اعتقاد صاحبنظران حوزه انسان گرایی بیماری روانی و سلامت روان را نباید دو سوی یک پیوستار دانست بلکه باید بین آنها تفاوت قائل شد. افراد سالم و رشد یافته لزوماً محصول پالایش ها و واکاوی های حوزه آسیب شناسی روانی نیستند. به همین دلیل انسان گرایان معتقدند اگر قرار باشد که اشخاص درمانده، نابالغ و ناسالم بررسی شوند آنچه در آنان مشاهده خواهد شد فقط جنبه های منفی انسانی است و نه جنبه های مثبت. بنابراین سلامت روان به معنای ارتقاء دادن جنبه های مثبت در انسان ها است. در دیدگاه شناختی نیز همانند انسان گرایان بر جنبه های مثبت انسانی در سلامت روان تأکید شده است (پیرخائفی، 1391).

بر پایه رویکرد سازمان بهداشت جهانی، سلامتی به معنای رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و نه فقدان بیماری و  ناتوانی. سلامت روان در سایۀ اینکه فرد چه احساسی نسبت به دنیای پیرامون، محل زندگی، اطرافیان، میزان درآمد و موقعیت مکانی و زمانی خویش دارد، شکل می گیرد (نوابی نژاد، 1373).

سلامت روانی یکی از مباحث مهمی است که در رشد و بالندگی خانواده و جامعه مؤثر است. به طور کلی، بهداشت روانی، ایجاد سلامت روان به وسیلۀ پیشگیری از ابتلا به بیماری های روانی، کنترل عوامل مؤثر بر بروز آن، تشخیص زودرس، پیشگیری از عوامل ناشی از برگشت بیماری های روانی و ایجاد محیطی سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است (میلانی فرد، 1382). سلامت روان عبارت است از سازگاری مداوم با شرایط متغیر و تلاش برای تحقق اعتدال بین تقاضاهای درونی و الزامات محیط در حال تغییر (گلدنبرگ و همکاران، 1997). برخوردار نبودن از سلامت روانی از پیشرفت فرد و جامعه جلوگیری می کند؛ زیرا در چنین شرایطی فرد توانایی اجرای صحیح وظایف محوله و ایفای نقش های اجتماعی را ندارد؛ بنابراین، هم فرد و هم جامعه رو به تحلیل می روند. تعریفی دیگر، بهداشت روانی را عبارت از سلامت فکر دانسته و بیان می کند که بهداشت روانی نشان دهنده وضع مثبت سلامتی روان فردی است که می تواند برای ایجاد سیستم ارزشی در مورد ایجاد تحرك، پیشرفت و تکامل در حد فردی، ملی و         بین المللی اقدام کند (خسروی و آقاجانی، 1382).

دنیای چالش برانگیز امروز انسان را همواره دستخوش نگرانی و تلاطم های روحی می کند، برای همین انسان به دنبال چیزی می گردد که او را از نگرانی ها برهاند. مذهب و معنویت[6] امروزه به عنوان ابزاری شناخته شده است که می تواند موجب آرامش روان و هدایت و معرفت درونی و حفظ تعادل فکری گردد و با سلامت جسمی و روانشناختی فرد مرتبط است. معنویت موجب می شود انسان هنگام رویارویی با مشکلات و ناملایمات زندگی خود را نبازد و قدرت مقابله با آنها را داشته باشد، چون با ایمان و اعتقاد به یک نیروی قدرتمند جلو می رود و با مشکلات مقابله می کند، به همین علت بسیاری از روان درمانگران سعی کرده اند که از دین و معنویت در درمان اختلالات روان شناختی استفاده کنند (آرگل[7]، 2009).

   بر همین اساس انگیزه محقق نیز در این پژوهش، مقایسه همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی[8] در دختران فراری و عادی شهر تهران می باشد.

 

   1-2- بیان مسأله

فرار از خانه پدیده ای است که میزان آن در سال های اخیر رشد کرده به طوری که تدریجاً به یک نگرانی و معضل اجتماعی تبدیل شده است. فرار از خانه به معنای دوری از خانه بدون اجازه والدین یا سرپرست قانونی است، موقعیتی که در آن یک نوجوان از خانه و یا محل سکونتش برای حداقل یک شب بدون اجازه غیبت کند. بر اساس برآورد بخش خدمات انسانی و سلامت ایالات متحده، سالانه 1 میلیون جوان از خانه فرار می کنند. در سال های بین 2002- 1999 پلیس رسمی سنگاپور 2433 مورد فرار از خانه در سنین زیر 16 سال را گزارش کرده است که به طور متوسط سالانه 600 مورد را در بر می گیرد که 60% این موارد مربوط به دختران بوده است (خانگ[9]، 2009).

بر اساس مطالعات کمیته حمایت از جوانان در یک زمینه یابی ملی از دانش آموزان دبیرستانی کره ای در سال 1998، 7/11% آنان سابقه فرار از خانه داشتند، این در حالی است که بزرگترین نگرانی این است که 2/74% این دانش آموزان، فرار از خانه را به عنوان یک انتخاب در نظر گرفته اند. سابقه فرار در ایالات متحده نشان می دهد که 90% فراریان از خانه، در طی یک ماه به خانه باز می گردند و بیش از 99% آنان در مدت یک سال به خانه باز می گردند. تحقیقات نشان می دهد که این پدیده در دختران نوجوان شیوع بیشتری دارد. در ایران نیز نتایج گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که پدیده فرار از خانه در بین دختران در سال های اخیر افزایش چشمگیری یافته است. طبق گزارش شاره و همکاران (1385) تعداد دختران فراری در سال 1378، 20 برابر بیشتر از سال 1365بوده است و در چهار ماهه آخر سال 1380، 6156 نوجوان فراری دستگیر شده اند. البته آمار دختران فراری از منزل دقیق نیست، چرا که ممکن است تمام آنها به مراکز بهزیستی مراجعه نکرده و یا توسط نیروی انتظامی دستگیر نشوند و بدون اینکه رسمأ گزارشی از فرارشان ارئه شود، روزها و گاه هفته ها زندگی خارج از خانه را تجربه کنند (تمنایی فر و همکاران، 1392).

منظور از انسجام خانواده، احساس همبستگی، پیوند و تعهد عاطفی است که اعضای یک خانواده نسبت به همدیگر دارند (اولسون، 1999). لینگرن[10] (2003) انسجام را به صورت احساس نزدیکی عاطفی با دیگر افراد خانواده تعریف می کند. از نظر او دو کیفیت مربوط به انسجام در خانواده، مشتمل بر تعهد و وقت گذارندن با هم است. منظور از تعهد، میل به صرف وقت و انرژی در فعالیتهای خانواده و همچنین ممانعت از تأثیر منفی عواملی چون مسائل شغلی در آن می باشد. بُعد دیگر انسجام از نظر لینگرن (2003) وقت گذاشتن و با هم بودن در بین اعضای خانواده است. خانواده های که در این زمینه قوی هستند، بطور مرتب برنامه ها و زمان های برای فعالیت گروهی در نظر می گیرند (زارع، 1387).

   اصطلاح سلامت روان برای توصیف سطح بهزیستی، شناختی، هیجانی و نشان دادن عدم ابتلا به اختلالات روانی به كار می رود كه به نوعی وجود قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی، حل تعارضات و تمایلات شخصی به طور منطقی و سازگاری مداوم با شرایط متغیر و تلاش برای تحقق اعتدال بین تقاضاهای درونی و الزامات محیط در حال تغییر، اطلاق       می شود. در واقع عدم برخورداری از سلامت روان، پیشرفت فرد و همچنین توانایی او را در انجام وظایف محوله دچار اختلال نموده و این امر منجر به عدم پیشرفت جامعه و عواقب ناشی از آن خواهد شد (برگ[11]، 2009).

از جمله عواملی که می تواند در پیشگیری و کاهش اختلالات روانی و همچنین مشکلات ناشی از آن مانند خودکشی، اعتیاد به مواد مخدر، افسردگی و اضطراب نقش مؤثری داشته باشد، داشتن اعتقادات مذهبی است. تقویت باورهای مذهبی در تمام مراحل زندگی یک اقدام پیشگیری کننده برای کاهش اختلالات روانی است. آلپورت[12] (1968) در گستره شخصیت و روان شناسی اجتماعی بر حسب جهت گیری دینی افراد، آنها را به دو نوع جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی تقسیم کرده است. از نظر آلپورت (1968) افراد دارای جهت گیری مذهبی بیرونی، به لحاظ نظری دارای باورهای مذهبی هستند. در دیدگاه جهت گیری مذهبی بیرونی، مذهب ابزار ارضای نیازهای اولیه فرد خواهد بود. از دیدگاه آلپورت (1968) افراد دارای جهت گیری مذهبی درونی ضمن درون سازی ارزش های دینی، مذهب را به مثابه هدف در نظر می گیرند. در این جهت گیری، دین دارای کنش وری خود مختاری و مستقلی و به انگیزه برتر مبدل می شود (محمد ابراهیم، 1390).

روان شناسان مشهوری مانند جیمز[13] (1902) و آلپورت (1950) از تجربه دینی و مطالعه این تجربه ها سخن گفته اند، با این حال برای مدت های طولانی مطالعه دین و معنویت، در روان شناختی مورد توجه چندانی قرار نگرفته بود. پارگامنت و ساندرز[14] (2007) دلیل این مسئله را چنین مطرح می کنند، اول اینکه بعضی از روان شناسان معتقدند که روان شناسی یک علم است و از روش های علمی دقیق استفاده می کند اما علوم دینی بیشتر جنبه فلسفی دارد، دوم اینکه در قرن بیستم روان کاوی و رفتارگرایی دو رویکرد غالب در روان شناسی بودند و این دو دیدگاه نیز تجربه دینی را نادیده می گرفتند، بنابراین مطالعه معنویت کمتر مورد توجه روان شناسی قرار گرفته بود (شریفی، 1388).

ابراهیمی قوام و خطیب زاده (1392) در تحقیقی نتیجه گرفتند که؛ عدم توجه و بی احترامی، آزار و اذیت و انواع سوء استفاده از آنان، محدودیت و محرومیت شدید، سردی روابط و کم محبتی، تبعیض قائل شدن و آشفتگی خانواده از عوامل فرار دختران بود. همچنین کونگ[15] (2013) در تحقیقی در زمینه پدیده فرار نوجوانان و جوانان در سنگاپور نتیجه گرفت که؛ مهمترین عامل در خانه، خانواده و محیط و گاهی نگرش و هویت یابی فرد در برخورد با مشکلاتی نظیر خشونت بود.

بنابراین عوامل مختلفی در شکل گیری فرار دختران مطرح است و پژوهش های مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. از جمله این عوامل می توان به ویژگی های روانی و شخصیتی دختران، وضعیت خانوادگی (از لحاظ صمیمت و ارتباط با یکدیگر) آنان و میزان پایبندی به مباحث دینی در بین افراد خانواده دختران فراری اشاره کرد.

با توجه به آنچه گفته شد در این پژوهش هم این سؤال مطرح است که آیا همبستگی خانواده، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری و عادی شهر تهران تفاوتی دارد؟

1- Runing Away

[2] -Tyler & Cauce

[3] -Family Cohesion

[4]- Olson

[5] -Mental Health

[6]- Spirituality

[7] -Argyl

[8]- Religious Orientation

[9] – Khong

[10]- Lingern

[11] -Berk

[12]- Allport

[13]- William James

[14]- Pargament & Saunders

[15] – Khong

تعداد صفحه : 140

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***