دانلود پایان نامه ارشد:معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات

گرایش : ادیان و عرفان        

عنوان : معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A) رشته الهیات

گرایش ادیان و عرفان

عنوان :

معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی

استاد راهنما:

دكتر عبدالرضا مظاهری       

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: كلیات طرح

معرفی موضوع…………………………………………………………………………… 2

1-1 اهمیت تحقیق و ضرورت تحقیق……………………………………………………. 2

1-2 هدف تحقیق………………………………………………………………………….. 3

1-3 روش تحقیق………………………………………………………………………….. 3

1-4روش تحقیق در معرفت شناسی………………………………………………………. 3

1-5 قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………. 4

1-6 سوال مورد تحقیق……………………………………………………………………. 4

1-7 تعریف واژگان………………………………………………………………………. 5

1-8 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………. 5

1-9 هدف تحقیق………………………………………………………………………….. 5

1-10 روش تحقیق………………………………………………………………………… 5

1-11 مشكلات و موانع تحقیق……………………………………………………………. 6

فصل دوم:معرفی زندگی، احوال، اقوال ابن عربی

2-1 مختصری از زندگی نامه ابن عربی………………………………………………… 8

2-2 ویژگی های شخصیتی ابن عربی……………………………………………………. 9

2-3 طریقت و شخصیت ابن عربی………………………………………………………. 9

2-4 روش تفكر و سبك بیان……………………………………………………………… 10

2-5 جایگاه ، ابن عربی در تاریخ تصوف………………………………………………. 11

2-6 خانواده ابن عربی…………………………………………………………………… 11

2-7 كنی و القاب ابن عربی……………………………………………………………… 12

2-8 چشم اندازی بر آثار و عقاید ابن عربی……………………………………………… 12

2-9 شرحهای مكتوب بر آثار ابن عربی………………………………………………… 14

2-10 طریقت ابن عربی، طریقت اكبریه……………………………………………….. 16

2-11 وفات ابن عربی…………………………………………………………………… 17

فصل سوم:پیشینه و تعریف معرفت شناسی

3-1 پیشینه معرفت شناسی………………………………………………………………. 20

3-2 تعریف واژه  معرفت در لغت واصطلاح…………………………………………… 20

3-3 تحلیل معرفت……………………………………………………………………….. 23

3-4 واژه ی معرفت در نگاه كلی………………………………………………………… 23

3-5 معرفت از منظر اندیشمندان مسلمان……………………………………………….. 25

3-6 رای حكمای اسلامی بر معرفت…………………………………………………….. 26

3-7 رویكرد متفكران مسلمان در معرفت شناسی……………………………………….. 26

3-8 معرفت دینی………………………………………………………………………… 27

3-9 آغاز معرفت………………………………………………………………………… 28

3-10 جایگاه معرفت در نهاد آدمی………………………………………………………. 28

3-11 محور معرفت شناسی……………………………………………………………… 29

3-12 عقل محور معرفت شناسی………………………………………………………… 29

3-13 پیوند بین معرفت و تعریف از نظر ارسطو………………………………………. 30

3-14 گرایش حسی و تجربی بر فلاسفه بر معرفت…………………………………….. 31

3-15معرفت شناسی و علم شناسی فلسفی……………………………………………….. 32

3-16 تمایز معرفت شناسی و علم شناسی فلسفی………………………………………… 33

3-17 ابزار معرفتهای بشری……………………………………………………………. 33

3-18 اقسام علم حضوری انسان…………………………………………………………. 35

3-19 ویژگی های علم حضوری………………………………………………………… 36

3-20 معرفت حضوری و حصولی از نظر حكمای مسلمان……………………………. .36

3-21 قلمرو علم حضوری در انسان…………………………………………………….. 37

3-22 بنیانگزاران و متفكران بزرگ معرفت شناسی……………………………………. 40

3-23 معرفت های یقینی دینی…………………………………………………………… 40

3-24 انواع معرفت های یقینی………………………………………………………….. 40

3-25 از نظر عارفان معرفت بر دونوع است…………………………………………… 43

3-26 نظر عقلیون در باب معرفت………………………………………………………. 44

3-27 حقیقت عقل از نظر فلاسفه و متكلمان……………………………………………. 46

3-28 عقل نظری و عقل عملی………………………………………………………….. 47

3-29 نظر ابن سینا بر معرفت شناسی………………………………………………….. 47

3-30نظر نصیر الدین طوسی بر معرفت شناسی……………………………………….. 49

3-31 نظر فخر الدین رازی……………………………………………………………… 49

3-32تعریف، ابزار و حوزه ی معرفت دینی……………………………………………. 50

3-33 انواع معرفت از نظر اسپینوزا……………………………………………………. 53

3-34 امكان معرفت……………………………………………………………………… 56

3-35 معرفت شناسی و علم منطق ……………………………………………………… 57

3-36 تمایز معرفت شناسی و منطق…………………………………………………….. 58

3-37 معرفت شناسی و علم روان شناسی……………………………………………….. 59

3-38 معرفت شناسی  وروان شناسی ادراك…………………………………………….. 60

3-39 معرفت شناسی و علم فلسفه دین…………………………………………………… 61

3-40 معرفت شناسی، فلسفه ی اخلاق و فلسفه ی دین………………………………….. 63

3-41 توجه به معرفت شناسی در یونان باستان…………………………………………. 64

3-42 توجه به معرفت شناسی در قرون وسطی…………………………………………. 66

3-43 توجه به معرفت شناسی در فلسفه جدید……………………………………………. 67

3-44 معرفت شناسی مطلقی و معرفت شناسی مقید…………………………………….. 68

3-45 رویكردهای گوناگون در معرفت شناسی مطلق…………………………………… 70

3-46 معرفت شناسی مدرن……………………………………………………………… 73

3-47 تفاوت معرفت شناسی قدما با معرفت شناسی معاصر……………………………. 76

3-48 دیدگاههای فلاسفه اروپایی در باب شناخت و معرفت…………………………….. 77

3-49 معرفت شناسی و دانش های همگن………………………………………………. 78

3-50 تمایز معرفت شناسی و علم النفس………………………………………………… 79

3-51 تمایز معرفت شناسی با فلسفه ی علوم……………………………………………. 80

3-52 پیشینه معرفت شناسی با نگاه اجمالی…………………………………………….. 81

3-53 نقش حس و عقل در معارف بشری………………………………………………. 83

3-54 تعارض معرفت های دینی با دیگر معرفت های بشری………………………….. 31

3-55 تعریف معرفت دینی………………………………………………………………. 84

 

فصل چهارم: جایگاه معرفت از نظر عرفان و ابن عربی

4-1 لازمه شناخت و معرفت خداوند از دیدگاه ابن عربی……………………………….. 86

4-2 انسان كامل از نظر ابن عربی……………………………………………………… 87

4-3 عوالم انسان كامل از نظر ابن عربی……………………………………………….. 93

4-4 اوصاف انسان كامل………………………………………………………………… 96

4-5 مظهریت اسماء الهی بودن انسان كامل…………………………………………….. 97

4-6 انسان كامل آیینه ی حق است در معرفت خداوند از دیدگاه ابن عربی……………… 99

4-7 در صفات انسان به صفات كامله از دیدگاه ابن عربی در معرفت حق……………. 100

4-8 جایگاه كشف در معرفت شناسی ابن عربی………………………………………… 100

4-9 امكان……………………………………………………………………………….. 102

4-10 امتناع بالذات……………………………………………………………………… 102

4-11 رحمت وجوب و رحمت امتنان………………………………………………….. 103

4-12 مراتب تجلی حق و فراگیری رحمت الهی……………………………………….. 105

4-13 چرا قلب گسترده تر از رحمت الهی است……………………………………….. 107

4-14 ابزار شناخت عرفانی…………………………………………………………….. 110

4-15 معنای قلب……………………………………………………………………….. 111

4-16 نظر ابن عربی در باب قلب……………………………………………………… 111

4-17 فرق ادراك قلبی با ادراكات عقلی………………………………………………… 112

4-18 وجوه قلب از نظر عرفا………………………………………………………….. 113

4-19 وجوه قلب از نظر ابن عربی…………………………………………………….. 113

4-20 قلب از دیدگاه قرآن……………………………………………………………….. 114

4-21 معنای علم و ادراك و انواع و ابزار آن………………………………………….. 117

4-22 معنای ادراك، و انواع آن………………………………………………………… 118

4-23 مفهوم كلی تصور از منظر ابن سینا…………………………………………….. 119

4-24 معنای عقل و انواع عقل و تعقل…………………………………………………. 120

4-25 یقین………………………………………………………………………………. 120

4-26 ابزار ادراك………………………………………………………………………. 121

4-27 انواع علوم از منظر ابن عربی…………………………………………………… 122

4-28 معرفت و امور خرق عادت از دیدگاه ابن عربی………………………………… 124

4-29 تقابل عقل و عشق ……………………………………………………………….. 125

4-30 جامعیت و بطون انسان از نظر ابن عربی………………………………………. 129

4-31 رابطه معرفت و حیرت از نظر ابن عربی………………………………………. 132

4-32 جهان بینی ابن عربی…………………………………………………………….. 132

4-33 عقل از نگاه ابن عربی…………………………………………………………… 133

4-34 نظر ابن عربی درباره اشتباه و خطای عقل……………………………………… 133

4-35 معرفت تقلیدی از دیدگاه ابن عربی………………………………………………. 135

4-36 تطابق معرفت میان عالم كبیر و عالم صغیر از دیدگاه ابن عربی……………….. 137

4-37 عوالم چهارگانه در معرفت شناسی ابن عربی…………………………………… 137

4-38 بیان علم و باطن و نقش، در دل معرفت شناسی ابن عربی……………………… 140

4-39 شوایب چهارگانه انسان در معرفت شناسی………………………………………. 141

4-40 خدا در معرفت شناسی ابن عربی………………………………………………… 142

4-41 تشبیه و تنزیه…………………………………………………………………….. 143

4-42 معنای تعالی خدا از نظر ابن عربی……………………………………………… 144

4-43 ابعاد تعالی از نظر ابن عربی……………………………………………………. 144

4-44 مشكلاتی كه از قول به تعالی محض بر می خیزد………………………………. 146

4-45 دیدگاه ابن عربی در باب تنزیه و تشبیه………………………………………….. 147

4-46 تعالی وجودی، حلول و اتحاد…………………………………………………….. 147

4-47 رابطه حق و خلق در معرفت شناسی ابن عربی…………………………………. 148

4-48 دیدگاه ابن عربی در باب خدا…………………………………………………….. 149

4-49 راه كشف و شناخت خداوند و تجلی وجود……………………………………….. 150

4-50 تعالی معرفتی…………………………………………………………………….. 151

4-51 راه ترفع خداوند………………………………………………………………….. 156

4-52 علمی كه به عارفان اختصاص دارد معرفت نامیده میشود………………………. 158

4-53 عالم خیال…………………………………………………………………………. 160

4-54 وجه تسمیه ی خیال………………………………………………………………. 161

4-55 نیاز خیال متصل به حواس پنجگانه……………………………………………… 163

4-56 نقش خیال متصل در علم…………………………………………………………. 164

4-57 قلب جایگاه خیال…………………………………………………………………. 164

4-58 تأثیر خیال متصل در رویا……………………………………………………….. 165

4-59 نقش خیال متصل در عبادت……………………………………………………… 166

4-60 نقش خیال در عرفان……………………………………………………………… 167

4-61 انسان كامل محل سیر معرفت……………………………………………………. 168

4-62 عالم خیال در معرفت شناسی ابن عربی…………………………………………. 170

4-63 محل معرفت قلب است…………………………………………………………… 171

4-64 معانی مختلف قلب……………………………………………………………….. 172

4-65 نفس ناطقه………………………………………………………………………… 172

4-66 عالم شهادت………………………………………………………………………. 174

4-67 عصمت قلب……………………………………………………………………… 175

4-68 وجه قلب از دیدگاه ابن عربی…………………………………………………….. 176

4-69 تجلی قلب از نظر ابن عربی…………………………………………………….. 177

4-70 ظهورات انسان در عوالم…………………………………………………………. 178

4-71 جلوه ی بی نشان به نشان و تعیین……………………………………………….. 179

4-72 مفاتیح اول غیب………………………………………………………………….. 180

4-73 كمال اسمایی یا شهود كثرت……………………………………………………… 181

4-74 انسان كامل روح پیر كه عالم است………………………………………………. 183

4-75 مراتب نشاه عنصری انسان………………………………………………………. 184

فصل پنجم: معرفت از دیدگاه ابن عربی

5-1 نظریه ی معرفتی ابن عربی……………………………………………………….. 187

5-2 علم عقل، انواع معرفت از دیدگاه ابن عربی………………………………………. 187

5-3 معرفت یا دانش…………………………………………………………………….. 189

5-4 جهان آینه ی حق تعالی است از نظر ابن عربی…………………………………… 191

5-5 نفس، آینه ی حق تعال…………………………………………………………………….191

5-6 شناخت خداوند با تجلی او………………………………………………………….. 192

5-7 شناخت خداوند به خداوند…………………………………………………………… 192

5-8 آفرینش یا صدور جهان…………………………………………………………….. 193

5-9 نظر ابن عربی در باب نیستی و لزوم شناخت آن…………………………………. 193

5-10 نظر ابن عربی درباره ی اهل فكر از دیدگاه فلسفه و فلاسفه…………………….. 196

5-11 ملاقات ابن عربی با فلاسفه ی عصر خود……………………………………….. 199

5-12 معنای سیر و سلوك در نظر ابن عربی………………………………………….. 202

فصل ششم :نتیجه گیری

نتیجه گیری……………………………………………………………………………… 205

فهرست منابع و مآخذ

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………. 208

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………… 215

چکیده

هدف ما در این رساله بررسی « معرفت شناسی از دیدگاه این عربی » با توجه به جایگاه معرفت شناسی از دیدگاه ابن عربی در نظرات فلاسفه و دانشمندان و عارفان اسلامی در پنج فصل که فصل اول شامل کلیات طرح و فصل دوم آن معرفی زندگی و احوال و اقوال ابن عربی فصل سوم پیشینه و تعریف شناسی، فصل چهارم جایگاه معرف از نظیر عارفان و ابن عربی فصل پنجم معرفت از دیدگاه ابن عربی مورد بررسی قرار گرفته است . و قلمرو، تحقیق قلمرو معرفت شناسی به آغاز پیدایش آن و مباحث آن به صورت نظریه کلامی از زمان عارفان اسلامی در زمان بن عربی می باشد که جهان بینی ابن عربی عالم تجلی و ظهور حق است و در نتیجه هم اشیا و موجودات این عالم تعینات حق هستند این عربی اشاراه کامل را کامل ترین صورتی میداند که آفریده شده است . معرفت شناسی دانشی است که درباره حقیقت معرفت اشاره ، راههای دستیابی به آن تعیین معیار صدق و کذب ( ارزش شناخت ) بحث می کند .

 

تعداد صفحه : 177

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***