دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تشکیل نانوترکیبات پرانرژی 2و2َ بی 1 هیدروژن ایمیدازول با روش‌های محاسباتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیمی

گرایش :شیمی کاربردی

عنوان : مطالعه تشکیل نانوترکیبات پرانرژی 2و2َ بی 1 هیدروژن ایمیدازول با روش‌های محاسباتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم دارویی

دانشکده شیمی دارویی، گروه شیمی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «MSc»

گرایش : شیمی کاربردی

 

عنوان :

مطالعه تشکیل نانوترکیبات پرانرژی 2و2َ بی 1 هیدروژن ایمیدازول با روش‌های محاسباتی

 

 استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمود میرزایی

 

 سال تحصیلی 93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده فارسی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول :کلیات

1-1- مباحث بنیادی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-1-1- تاریخچه نانو فناوری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-1-2- تعریف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-1-3- سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-2- نانو لوله های کربنی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-2-1- زمینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-3- ایمیدازول   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-3-1- تعریف  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4- خواص فیزیکی ایمیدازول ها  …………………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-4-1-  نقطه ذوب و جوش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-4-2-  حلالیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-4-3- ویسکوزیته   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  15

1-4-4-  ممان دوقطبی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

1-4-5-  خواص فیزیکی مختلف ……………………………………………………………………………………………………………………………… 17

1-5-  خواص شیمیایی ایمیدازول ها ……………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-5-1-  قدرت پایه ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

1-5-2- خاصیت شبه اسیدی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

1-5-3-  پایداری شیمیایی و خاصیت آروماتیکی …………………………………………………………………………………………………. 21

 

فصل دوم : مروری بر متون گذشته

2-1-  شیمی محاسباتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

2-2- روش های محاسباتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2-2-1- روش های محاسباتی آغازین ……………………………………………………………………………………………………………………… 26

2-2-1-1- روش میدان خودسازگار هارتری- فاک …………………………………………………………………………………………………. 26

2-2-1-2- نظریه اختلال مولر- پلست ……………………………………………………………………………………………………………………. 26

2-2-1-3-  روش های نیمه تجربی ………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-2-1-4- روش محاسباتی مکانیک مولکولی ………………………………………………………………………………………………………… 27

2-3- نظریه تابعی چگالی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

2-4- سری پایه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-5- نرم افزار های مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-5-1- نرم افزار گوسین …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-5-2- نرم  افزار های  هایپرکم و گووس ویو  ………………………………………………………………………………………………………. 33

فصل سوم : روش های پژوهش

3-1- توضیحاتی درباره ی روش محاسبات  ……………………………………………………………………………………………………………. 35

3-2- مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول ………………………………………………………………………………………………………………. 36

3-3- مولکول CNT-PR ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39

3-4- مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف ………………………………………………………………………………….. 43

CNT-PR در موقعیت کربن R2

3-5- مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف ………………………………………………………………………………….. 47

CNT-PRدر موقعیت کربن R4

3-6- مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف ……………………………………………………………………………………. 51

CNT-PR در موقعیت کربنR1 و R2

3-7- مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف …………………………………………………………………………………….. 57

CNT-PR در موقعیت کربنR2  و R3

3-8- مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف  …………………………………………………………………………………… 63

CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R4

3-9- مولکول 2و 2َ بی هیدروژن ایمیدازول با سه استخلاف …………………………………………………………………………………. 69

CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R2  و R3وHG7251

3-10- مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با سه استخلاف ………………………………………………………………………………… 75

CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R3  و R4

3-11- مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با چهار استخلاف …………………………………………………………………………….. 81

CNT-PR در موقعیت کربن R1 و R2 و R3 و R4

فصل چهارم : نتایج و مشاهدات

4-1-  روش بدست آوردن خواص ترمودینامیکی مورد نظر ……………………………………………………………………………………. 89

4-2- : تشریح ساختار مدل­ها، مقادیر انرژی، آنتالپی واکنش، بار مولیکن، ……………………………………………………….. 90

همسانگرد و نا همسانگرد، δ و Cq بدست آمده

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 

5-1- بررسی انرژی های تشکیل بهینه شده …………………………………………………………………………………………………………..  97

5-2- بررسی گپ انرژی هومو – لومو ………………………………………………………………………………………………………………………. 98

5-3-بررسی ممان دوقطبی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

5-4-بررسی آنتالپی واکنش  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 100

5-5- بررسی بار مولیکن   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

5-6- بررسی پوشش شیمیایی همسانگرد و نا همسانگرد …………………………………………………………………………………….. 102

5-7- بررسی ثابت جفت شدگی چهار قطبی هسته Cq  ……………………………………………………………………………………… 105

5-8- بررسی تغییر مکان شیمیایی δ …………………………………………………………………………………………………………………… 106

5-9-نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  108

 

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول 1-1- دمای جوش ترکیبات هتروسیکل پنج عضوی ……………………………………………………………………………………  12

جدول 1-2- دمای جوش ایمیدازول با استخلافهای مختلف …………………………………………………………………………………… 12

جدول 1-3- دمای ذوب تعدادی از ترکیبات ایمیدازول با استخلافهای مختلف …………………………………………………….. 13

جدول 1-4- حلالیت 4یا5 متیل ایمیدازول در بنزن ………………………………………………………………………………………………. 14

جدول 1-5- مقادیر کمی حلالیت ایمیدازول در بنزن و دیو اکسان ………………………………………………………………………. 14

جدول 1-6-   ویسکوزیته محلول بنزن، ایمیدازول و 4 یا 5 متیل ایمیدازول ……………………………………………………….. 15

جدول 1-7- ممان دوقطبی برای برخی ترکیبات ایمیدازولها …………………………………………………………………………………. 16

در حلالهای مختلف بر حسب دبای

جدول 1-8- ممان دوقطبی ایمیدازول در غلظتهای مختلف بر حسب دبای ………………………………………………………….. 16

جدول 1-9- دانسیته، ضریب شکست و مولار حالت انکسار مشتقات …………………………………………………………………….. 17

ایمیدازول در دماهای مختلف

جدول 1-10- کشش سطحی مشتقات ایمیدازول در دماهای مختلف …………………………………………………………………… 18

جدول 1-11- گرمای ذوب و گرمای محلول مشتقات ایمیدازول …………………………………………………………………………… 18

در بنزن محلول در غلظت های مختلف

جدول 1-12  نقطه ذوب تعدادی از نمکهای ایمیدازول ………………………………………………………………………………………….. 18

جدول 1-13  قدرت پایه ای تعدادی از ایمیدازولها ………………………………………………………………………………………………… 19

جدول 3-1  استخلافهای CNT-PR در موقعیت های مختلف  …………………………………………………………………………… 36

در مولکول 2و2َ بی 1 هیدروژن ایمیدازول

جدول 3-2-1- مقادیر انرژی مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول بدون گروه عاملی …………………………………………… 37

جدول 3-2-2-  بار مولیکن برای تک تک اتم های 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول …………………………………………………… 37

جدول 3-2-3-  مقادیر همسانگرد و ناهمسانگرد برای تک …………………………………………………………………………………….. 38

تک اتم های 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول

جدول 3-2-4-  مقادیر Cq  و δ برای تک تک اتم های مولکول ……………………………………………………………………………. 38

2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول

جدول 3-3-1-  مقادیر انرژی مولکول  CNT-PR ………………………………………………………………………………………………. 39

جدول 3-3-2-  : بار مولیکن تک تک اتم های مولکول CNT-PR ……………………………………………………………………. 40

جدول 3-3-3-  مقادیر همسانگرد و ناهمسانگرد برای تک تک اتم های ………………………………………………………………. 41

مولکول CNT-PR

جدول 3-3-4-  مقادیر Cq  و δ برای تک تک اتم های مولکول  CNT-PR …………………………………………………… 42

جدول 3-4-1-  : مقادیر انرژی مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول ……………………………………………………………………. 44

با یک استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربن R2

جدول 3-4-2-  : مقادیر بار مولیکن برای تک تک اتمهای مولکول2و2َبی هیدروژن ……………………………………………. 44

ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربن R2

جدول 3-4-3-  مقادیر همسانگرد و ناهمسانگرد برای تک تک اتمهای مولکول …………………………………………………… 45

2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR2

جدول 3-4-4-  مقادیر Cq  و δ برای تک تک اتم های مولکول2و2َبی هیدروژن ………………………………………………… 46

ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PR در موقعیت کربن R2

جدول 3-5-1-  مقادیر انرژی مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با ………………………………………………………………….. 47

یک استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربن R4

جدول 3-5-2-  مقادیر بار مولیکن برای تک تک اتمهای مولکول2و2َبی هیدروژن……………………………………………….. 48

ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربنR4

جدول 3-5-3-  مقادیر همسانگرد و ناهمسانگرد برای تک تک اتمهای مولکول …………………………………………………… 49

2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR4

جدول 3-5-4- مقادیر Cq  و δ برای تک تک اتم های مولکول2و2َبی هیدروژن ………………………………………………….. 50

ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR4

جدول 3-6-1-  مقادیر انرژی برای مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با …………………………………………………………… 51

دو استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1 و R2

جدول 3-6-2-  مقادیر بار مولیکن برای تک تک اتمهای مولکول2و2َبی هیدروژن ………………………………………………. 52

ایمیدازول با دو استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربنR1 و R2

جدول 3-6-3-  مقادیر همسانگرد و ناهمسانگرد برای تک تک اتمهای مولکول2و2َبی ………………………………………… 53

هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1 و R2

جدول 3-6-4-  مقادیر Cq  و δ برای تک تک اتم های مولکول2و2َبی هیدروژن ………………………………………………… 55

ایمیدازول با دو استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R2

جدول 3-7-1-  مقادیر انرژی برای مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با دو ……………………………………………………… 57

استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR2  و R3

جدول 3-7-2- : مقادیر بار مولیکن برای تک تک اتمهای مولکول2و2َبی هیدروژن …………………………………………….. 58

ایمیدازول با دو استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربن R2 و R3

جدول 3-7-3-  مقادیر همسانگرد و ناهمسانگرد برای تک تک اتمهای مولکول2و2َبی ………………………………………… 59

هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف CNT-PR در موقعیت کربن  R2 و  R3

جدول 3-7-4-  مقادیر Cq  و δ برای تک تک اتم های مولکول2و2َبی هیدروژن ………………………………………………… 61

ایمیدازول با دو استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR3  و R2

جدول 3-8-1- مقادیر انرژی برای مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با دو ……………………………………………………….. 63

استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R4

جدول 3-8-2-  مقادیر بار مولیکن برای تک تک اتمهای ملکول مولکول 2و2َبی …………………………………………………. 64

هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R4

جدول 3-8-3- مقادیر همسانگرد و ناهمسانگرد برای تک تک اتمهای مولکول 2و2َبی ………………………………………… 65

هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R4

جدول 3-8-4-  مقادیر Cq  و δ برای تک تک اتم های مولکول2و2َبی هیدروژن ………………………………………………… 67

ایمیدازول با دو استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R4

جدول 3-9-1- مقادیر انرژی برای مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با سه استخلاف ……………………………………… 69

CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R2  و R3

جدول 3-9-2-  مقادیر بار مولیکن برای تک تک اتمهای  مولکول 2و2َبی هیدروژن ……………………………………………. 70

ایمیدازول با سه استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R2  و R3

جدول 3-9-3-  مقادیر همسانگرد و ناهمسانگرد برای تک تک اتمهای  مولکول 2و2َبی ……………………………………… 71

هیدروژن ایمیدازول با سه استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R2  و R3

جدول 3-9-4-  مقادیر Cq  و δ برای تک تک اتم های مولکول2و2َبی هیدروژن ………………………………………………… 73

ایمیدازول با سه استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R2  و R3

جدول 3-10-1-  مقادیر انرژی برای مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با سه  …………………………………………………. 75

استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R3  و R4

جدول 3-10-2-  مقادیر بار مولیکن برای تک تک اتمهای مولکول 2و2َبی هیدروژن ………………………………………….. 76

ایمیدازول با سه استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R3  و R4

جدول 3-10-3-  مقادیر همسانگرد و نا همسانگرد برای تک تک اتمهای مولکول 2و2َبی …………………………………… 77

هیدروژن ایمیدازول با سه استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R3  و R4

جدول 3-10-4-  مقادیر δ و Cq برای تک تک اتمهای مولکول 2و2َبی هیدروژن ……………………………………………….. 79

ایمیدازول با سه استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R3  و R4

جدول 3-11-1-  مقادیر انرژی برای مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با ………………………………………………………… 81

چهار استخلاف CNT-PR در موقعیت کربن R1 و R2 و R3 و R4

جدول 3-11-2-  مقادیر بار مولیکن برای تک تک اتمهای مولکول 2و2َبی هیدروژن ………………………………………….. 82

ایمیدازول با چهار استخلاف CNT-PR در موقعیت کربن R1 و R2 و R3 و R4

جدول 3-11-3-  مقادیر همسانگرد و نا همسانگرد برای تک تک اتمهای مولکول 2و2َبی …………………………………… 84

هیدروژن ایمیدازول با چهار استخلاف CNT-PR در موقعیت کربن R1 و R2 و R3 و R4

جدول 3-11-4-  مقادیر δ و Cq  برای تک تک اتمهای مولکول 2و2َبی هیدروژن ………………………………………………. 86

ایمیدازول با چهار استخلاف CNT-PR در موقعیت کربن R1 و R2 و R3 و R4

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                  صفحه

شکل 1-1- رول شدن ورق گرافن و تبدیل آن به نانولوله …………………………………………………………………………………………. 5

شکل 1-2-  انواع مختلف از نانو ساختارها …………………………………………………………………………………………………………………. 6

شکل 1-3- بسته شدن انتهای نانولوله ها به وسیله ی کلاهک …………………………………………………………………………………. 7

شکل 1-4-  انواع نانولوله­ها از نظر کایرالیتی ……………………………………………………………………………………………………………… 8

شکل 1-5-  زوایای مربوط به جهت رول شدن ورقه ی گرافن برای تشکیل نانولوله ……………………………………………….. 8

شکل 1-6-  ایمیدازول ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

شکل 1-7-  توتومری شدن ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

شکل 1-8-  حالتهای مختلف از استخلافهای قرار گرفته در موقعیت های 4و5 ……………………………………………………. 10

شکل 1-9-  حالت های مختلف از استخلافها بر روی آمین ……………………………………………………………………………………. 11

شکل 1-10-  اثر کانژوگاسیون ………………………………………………………………………………………………………………………………… 19

شکل 1-11-  قرار گرفتن گروه نیترو در موقعیت های مختلف و تاثیر بر قدرت پایه ای ………………………………………. 20

شکل 1-12-  ساختار کلی نمک ایمیدازول با فلزات ………………………………………………………………………………………………. 21

شکل 1-13-  هیدروژناسیون حلقه بنزن …………………………………………………………………………………………………………………. 22

شکل 3-1-  نانو لوله کربن به همراه پروپان و 2و2َ بی 1 هیدروژن ایمیدازول ………………………………………………………. 35

شکل 3-2-  مولکول 2و2َ بی 1 هیدروژن ایمیدازول ………………………………………………………………………………………………. 36

شکل 3-3-  CNT  به همراه پروپان ……………………………………………………………………………………………………………………… 39

شکل 3-4-  مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف ……………………………………………………………………….. 43

CNT-PRدر موقعیت کربن R2

شکل 3-5-  مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PR ………………………………………………….. 47

در موقعیت کربن R4

شکل 3-6- مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف ……………………………………………………………………………. 51

CNT-PR در موقعیت کربنR1 و R2

شکل 3-7-  مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف ………………………………………………………………………….. 57

CNT-PR در موقعیت کربن R2 و  R3

شکل 3-8-  مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف …………………………………………………………………………… 63

CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R4

شکل 3-9-  مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با سه استخلاف …………………………………………………………………………. 69

CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R2  و R3

شکل 3-10-  مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با سه استخلاف ………………………………………………………………………. 75

CNT-PR در موقعیت کربنR1  و R3  و R4

شکل 3-11-  . مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با چهار استخلاف …………………………………………………………………. 81

CNT-PR در موقعیت کربن R1 و R2 و R3 و R4

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                  صفحه

نمودار  5-1-  انرژی تشکیل بهینه شده برای مدل های مورد مطالعه …………………………………………………………………… 97

نمودار  5-2-  بررسی گپ انرژی هومو – لومو برای مدل های مورد مطالعه …………………………………………………………. 98

نمودار  5-3-  بررسی ممان دوقطبی برای مدل های مورد مطالعه ………………………………………………………………………… 99

نمودار  5-4-  بررسی آنتالپی واکنش برای مدل های مورد مطالعه …………………………………………………………………….. 100

نمودار  5-5- بررسی بار مولیکن برای اتمهای مدل های مورد مطالعه ………………………………………………………………… 102

نمودار  5-6- بررسی پوشش شیمیایی ناهمسانگرد برای اتمهای مدل های مورد مطالعه …………………………………… 104

نمودار  5-7-  بررسی پوشش شیمیایی همسانگرد برای اتمهای مدل های مورد مطالعه ……………………………………. 104

نمودار  5-8-  بررسی ثابت جفت شدگی چهار قطبی هسته برای اتمهای مدل های مورد مطالعه …………………….. 106

نمودار  5-9-  بررسی تغییر مکان شیمیایی برای اتمهای مدل های مورد مطالعه ………………………………………………. 108

 

چکیده فارسی

مشتقات ایمیدازول با بیش از دو گروه نیترو، انتظار می رود که مواد پرانرژی بالقوه ای برای فرمولاسیون مواد منفجره غیر حساس باشند.در این تحقیق از یکی از مشتقات ایمیدازول با نام 2و2َ بی 1 هیدروژن ایمیدازول، به عنوان ترکیب مرجع استفاده شد. و با اضافه کردن نانو لوله کربنی به همراه پروپان (به عنوان Linker) به ترکیب مرجع (در موقعیت های مختلف) مدل های مختلفی ساخته شد. سپس از محاسبات تئوری تابعی چگالی برای پیش بینی خواص ترمودینامیکی استفاده شد،  این مدل ها به سطح انرژی حداقل خود بهینه شدند. این محاسبات دقیقا برای تک تک مدل ها اجرا شد. حاصل مرحله ی بهینه سازی یعنی پارامتر های انرژی تشکیل بهینه شده، آنتالپی تشکیل، گشتاور دو قطبی(DM) ، انرژی بالاترین اوربیتال پر شده (HOMO)  و انرژی پایین ترین اوربیتال پر نشده (LUMO) و گاف انرژی (Eg) می باشند که در جداول جداگانه ای گردآوری شدند. همچنین خواص دیگری از قبیل بار مولیکن،همسانگرد و ناهمسانگرد، δ و Cq هم برای اتمهای مختلف بررسی شد. در این تحقیق از سری پایه b3lyp/6-31G*  در محاسبات استفاده شد.

کلید واژه: ایمیدازول، مواد پر انرژی، نانو لوله های کربنی، محاسبات تئوری تابع چگالی، سری پایه

مقدمه

در طی دو دهه اخیر پیشرفتهای عمده ای در مورد مواد پر انرژی (High energy materials)، مانند کامپوزیتها یا مواد مرکب مولکولی و یا به اصطلاح نانو مواد پر انرژی صورت گرفته است.

این موا به سرعت می توانند حرارت و اواج با فشار بالا آزاد کنند و کاربرد های گسترده ای در پیشرانها، مواد منفجره و پرایمرها یا آغازگرها دارند و در حال حاضر تحقیقات گسترده ای برای آن در حال انجام است. آنها می توانند چگالی انرژی بالاتری نسبت به مواد منفجره معمولی داشته باشند و می توانند امواج شوک با سرعت بیش از 2500 متر بر ثانیه تولید کنند.

کامپوزیتها معمولا مخلوطی از دو ترکیب، که یکی از آنها به عنوان سوخت و دیگری به عنوان اکسید کننده تعریف می شود. استفاده از نانو ذرات در مقیاس نانو به جای دیگر مواد ریز، ارتباط بین سوخت و اکسید کننده را افزایش، محدودیت های انتقال جرم را کاهش ، سرعت واکنش و واکنش پذیری محلول را افزایش می دهد.

تحقیقات در زمینه ی مواد پر انرژی(High energy materials)، راه را به روی ترکیبات نیتروژن دار و از جمله ترکیبات هتروسیکلی نیتروژن دار به عنوان منبعی برای انرژی یا قدرت انفجاری گشود.  حتی نیتروژن خالص هم می­تواند به عنوان منبعی برای انرژی در نظر گرفته شود و این به دلیل اختلاف بسیار زیاد انرژی پیوند سه گانه­ی N2 و انرژی پیوند یگانه N-N است. مواد پر انرژی نیتروژن دار نقش اساسی را در سلاح­های هسته ای به عنوان نیروی انفجاری ایفا می­کنند.

فصل اول

کلیات

1-1-مباحث بنیادی

1-1-1-تاریخچه نانو فناوری1

اولین بار احتمال دستکاری ماده در سطح نانو توسط ریچارد فاینمن2 بصورت نوشته شده مطرح شد.کسی که در طول کنفرانس خود به نام ” There`s plenty of room at the bottom ” استفاده از بلوکهای اتمی برای تجمع در سطح مولکولی را شرح داد. در این سخنرانی که در سال 1959 صورت گرفت، فاینمن عنوان کرد که «اصول فیزیکی تا جایی که می تواند برخلاف احتمال مانور اتم به اتم اشیاء سخن نمیگوید. در اصل دستکاری اتم ها را می توان انجام داد، ولی تاکنون در عمل انجام نشده است، زیرا ما بزرگ هستیم.» واژه نانوفناوری اولین بار توسط نورینو تاینیگوچی3 استاد علوم دانشگاه توکیو مطرح شد. ایشان اولین واژه را برای توصیف ساخت مواد و وسایل دقیقی که ابعاد آن ها در مقیاس نانومتر می باشد، بکار برد. به هرحال زمینه نانوفناوری از سوی کیم اریک درکسلر4 و ریچارد اسمالی5 بنا نهاده شد.{1}

تعداد صفحه : 135

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***