دانلود پایان نامه ارشد:عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :دولتی

عنوان : عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندر انزلی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

 رشته :مدیریت

گرایش: دولتی

موضوع:

عوامل کلیدی اثرگذار بر رضایت مشتری در بخش خدمات موبایل بانک صادرات گیلان

استاد راهنما:

دکتر مرتضی حضرتی

سال تحصیلی:1393-1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                             صفحه

چکیده: 1

فصل اول :کلیات

1-1-مقدمه: 3

1-2- بیان مسئله: 4

1-3 – ضرورت و اهمیت تحقیق: 6

1-4 – اهداف تحقیق: 8

1-5 –  فرضیه های تحقیق: 8

1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش… 9

1-6-1- تعریف مفهومی: 9

1-7- قلمرو پژوهش… 12

١- ۷-١- قلمرو موضوعی پژوهش… 12

١- ۷-٢- قلمرو مکانی پژوهش… 12

١- ۷-٣- قلمرو زمانی پژوهش… 12

١- ٨- جمع بندی فصل اول. 13

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

2-1- مقدمه 15

2-2- ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﻧﻜﺪاری.. 15

2-3- پیدایش بانکداری الکترونیکی.. 16

2-3-1- بانکداری الکترونیک… 16

2-3-2- ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ… 17

2- 3- 3- کانالهای بانکداری الکترونیک… 22

2-3-4- مزایای بانکداری الکترونیکی.. 23

2-3-5- ریسک در بانکداری الکترونیکی.. 24

2-4- ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻫﻤﺮاه 25

2-5- مدلهای پذیرش فناوری اطلاعات.. 26

2-5-1- ﺗﺌﻮری ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ.. 26

2-5-2- ﺗﺌﻮری رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیﺷﺪه 27

2-5-3- مدل انتشار نوآوری و کاربردهای آن. 28

2-5-4- مدل استقرار سازمانی فناوری اطلاعات… 29

2-5-5- مدل پذیرش فناوری.. 30

2-6- سودمندی استنباط شده(فایده) 32

2-7- سهولت کاربرد استنباط شده 32

2-8- کیفیت خدمات: 34

2-9- ﻣﻔﻬﻮم رﺿﺎﯾﺖ… 39

2-9-1- اﻫﻤﯿﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی.. 40

2-10- ﻓﺮق ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی: 41

2-11 -روش های اندازه گیری رضایت مشتری.. 41

2-12 – اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن. 42

2-12-1- مدل كانو. 42

2-12-2 -مدل فورنل.. 43

2-12-3 -مدل اسكمپر. 44

2-12-4 -مدل سروکوال. 45

2-13- شاخص رضایت مشتری.. 46

2-13-1 – شاخص ملی رضایت مشتری آمریکاACSI) ) 46

2-13-2- معرفی مدل شاخص ملی رضایت مشتری اروپا (ECSI ) 47

2-13-3 -معرفی مدل شاخص ملی رضایت مشتری سوئیس(SWICS) 48

2-13-4 – معرفی مدل شاخص ملی رضایت مشتری مالزی(MCSI) 49

2-14- پیشینه پژوهش… 49

2-14-1- پژوهشهای خارجی.. 49

2-14-2- پژوهشهای داخلی.. 53

2-12- خلاصه فصل دوم 58

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه: 60

3-2- روش تحقیق: 61

3-2-1 – دسته‌بندی پژوهش‌ها بر حسب هدف… 61

3-2-2- دسته‌بندی پژوهش‌های بر حسب نحوه و زمان گردآوری داده‌ها 62

3-3 -جامعه و نمونه آماری: 63

3-4- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات: 64

3-5-  روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 66

3-6 -روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها 68

3-6-1- تحلیل مدل معادلات ساختاری.. 68

3-6-2 -تحلیل همبستگی اسپیرمن.. 69

3-6-3 – تحلیل رگرسیون. 70

3-6-4- آزمونهای موجود در رگرسیون سلسله مراتبی.. 71

3-6-4-1  آزمون معناداری ضریب رگرسیون (آزمون t) 71

2-8- خلاصه فصل سوم 72

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 74

4-2- تحلیل جمعیت شناختی نمونه 74

4-2-1-سن.. 75

4-2-2-جنسیت… 75

4-2-3- تحصیلات… 76

4-2-4- میزان استفاده از موبایل بانک… 77

4-2-5- پروفایل استفاده از موبایل بانک… 77

4-2-6- مدت زمان آشنایی با موبایل بانک… 78

4-3- تحلیل توصیفی.. 79

4-4- بررسی الگو و فرضیههای تحقیق. 80

4-4-1-  تحلیل عاملی تأییدی متغیرهای پژوهش… 80

4-4-2- آزمون مدل و فرضیهها 82

4-4-3- جمع بندی نتایج آزمون فرضیهها 87

4-5- آزمون های تکمیلی.. 88

4-5-1-  آزمون همبستگی اسپیرمن.. 88

4-5-2-  بررسی وضعیت میانگین متغیرهای تحقیق.. 89

4-5-3- «آزمون مقایسه میانگین دو جامعه. 90

4-5-3-1- مقایسه تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق در مردان و زنان. 91

4-5-4- «آزمون تحلیل واریانس یک عامله» جهت مقایسه میانگین بیش از دو جامعه. 91

4-5-4-1- مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق در گروههای سنی مختلف… 92

4-5-4-2- مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق در سطوح تحصیلی مختلف… 93

4-6- جمع بندی.. 93

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1- مقدمه. 95

5-2- خلاصه پژوهش… 95

5-3- نتایج و دستاوردهای حاصل از پژوهش… 96

5-4-  پیشنهادهای پژوهش..

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی..

5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی...

5-5- محدودیتهای پژوهش…

-فهرست منابع 102

– پیوست ها: 109

فهرست جدول ها

عنوان                                                                              صفحه

جدول3-1 :نمره دهی به سوالات در طیف پنج گزینه ای لیكرت… 64

جدول 3-2 :پرسشنامه. 64

جدول3-3 : ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه. 67

جدول3-4 : نتایج آزمون KMO و کرویت بارتلت برای پرسشنامه. 72

جدول 4-1: پراکنش سنی پاسخ دهندگان به پرسشنامه 75

جدول 4-2: پراکنش جنسیت پاسخدهندگان به پرسشنامه 76

جدول 4-3: پراکنش وضعیت تحصیلات پاسخدهندگان به پرسشنامه. 76

جدول 4-4: پراکنش میزان استفاده از موبایل بانک پاسخدهندگان به پرسشنامه. 77

جدول 4-5: پراکنش وضعیت پروفایل استفاده از موبایل بانک پاسخدهندگان به پرسشنامه 78

جدول 4-6: پراکنش مدت زمان آشنایی با موبایل بانک… 79

جدول 4-7: شاخصهای توصیفی متغیرهای مکنون. 79

جدول 4-8: شاخصهای برازندگی.. 86

جدول 4-9: نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری(SEM) برای فرضیه ها 87

جدول 4-10: نتایج آزمون همبستگی.. 88

جدول 4-11: نتایج آزمون T یک نمونهای برای متغیرهای مکنون تحقیق.. 89

جدول 4-12: نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت 91

جدول 4-13: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک عامله جهت سنجش اثر گروهای سنی 92

جدول 4-14: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطوح تحصیلی.. 93

فهرست شکل ها

عنوان                                                                صفحه

شکل 1-1 : مدل مفهومی تحقیق. 6

شکل2-1 : تئوری عمل استدلالی فیشبین (1973) 27

شکل2-2: ﺗﺌﻮری رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰیﺷﺪه آجزن (1991) 28

شکل 2-3: مدل استقرار فناوری اطلاعات کوپر و زمود (1987) 30

شکل2-4: تئوری عمل منطقی(TRA) (دیویس و اولسون، 1995) 31

شکل 2-5: مدل کانو. 43

شکل 2-6: مدل فورنل. 44

شکل2-7 :شاخص ملی رضایت مشتری آمریکا(ACSI ) 47

شکل 2-8 :معرفی مدل شاخص ملی رضایت مشتری سوئیسECSI 48

شکل2-9  : بخشی از مدل شاخص رضایت مشتری در سوئیس… 49

شکل2-10 : مدل شاخص رضایت مشتری در مالزی.. 50

شکل 4-1: مدل اندازهگیری متغیرها در حالت تخمین استاندارد 81

شکل 4-2: مدل اندازهگیری متغیرها در حالت معناداری.. 82

شکل 4-3: مدل مطالعاتی پژوهش… 84

شکل 4-4: مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد 85

چکیده:

با توجه به اهمیت و موقعیت بانكداری الکترونیک و روند رو به رشد خدمات همراه بانک طی سال ها ی اخیر در كشور، اكنون موسسات مالی و اعتباری و بانك ها به خوبی دریافته اند كه حفظ موقعیت و توسعه اثربخش بدون بهره گیری استراتژی های علمی و عملی در مدیریت اطلاعات و ارتباطات امكان پذیر نیست. امروزه بانك ها به منظور باقی ماندن در عرصه رقابت نیازمند ارتقای كیفیت خدمات الكترونیكی هستند. بدین منظور، این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات ارائه شده توسط همراه بانک بر خودکارآمدی مشتریان و متعاقباً تأثیر این عامل بر سهولت و مزیت درک شده و رضایت مشتریان می­پردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری، مشتریان شعب بانک صادرات استان گیلان که تجربه استفاده از خدمات همراه بانک صادرات را داشته­اند می­باشند. حجم نمونه با توجه به نامحدود بودن جامعه، 384 نفر برآرود شد. جهت گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد و روش­های کتابخانه­ای و میدانی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های سنجش نرمال بودن داده­ها و تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری، در نرم افزارهای LISREL  و SPSS استفاده شده است. شش فرضیه مورد تأیید قرار گرفت و یکی از فرضیه­ها رد شد. نتایج حاکی از آن است که کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات بر خودکارآمدی تأثیر مثبت دارد. خودکارآمدی بر سهولت ادراک شده و سودمندی ادراک شده و رضایت مشتریان تأثیر گذار است. همچنین تأثیر مثبت سودمندی ادراک شده بر رضایت مشتریان مورد تأیید قرار گرفت. اما تأثیر سهولت ادراک شده بر رضایت مورد تأیید قرار نگرفت.

واژگان کلیدی:خودکارآمدی،سهولت کاربرد درک شده ،کیفیت اطلاعات،کیفیت خدمات،رضایت مشتری ،سودمندی ادراک شده

فصل اول

کلیات

1-1-مقدمه:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺷﺪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی روزﻣﺮه ﺑﺸﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦاﻳﻦ ﻓﻦ، ﺳﻌﻲ در ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی و اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮوز، در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻣﻮر روزاﻧﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن، ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻞ از زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن، ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻛﺮده و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.  ﻳﻜﻲ از ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ازﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ، اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎتﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.  ﭘﺬﻳﺮش و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎت وارﺗﺒﺎﻃﺎت (ICT) ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدی در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻠﺖﻫﺎ دارد. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺪازه اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻣﻲاﻓﺘﺪ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ و ﺑﻬﺮه وری ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و عقب می ﻣﺎﻧﻨﺪ . ﻓﻨﺎوریﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﺗﻠﻔﻨﻲ و ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎﻧﻚ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روشﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار رواج ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ.  ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ از ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ و ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی آﻧﻼﻳﻦ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻫﻤﺮاه ﻳﻜﻲ روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﺗﺪارك ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت (ICT) ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎبﮔﺴﺘﺮده ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه را ﺣﺘﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻛﻢدرآﻣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲﺳﺎزد (Anderson, 2010). از آن ﺟﺎﻳﻲﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﻦﻫﺎیﻫﻤﺮاه ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﺑﺎﻧﻜﺪاری ﻫﻤﺮاه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮی در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﻧﻚداران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﺷﻲﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن  ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺑﺎﻧﻜﻲ، ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺮایﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻗﻮی ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎتﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن را ﭘﺮورش ﻣﻲدﻫﺪ ( Laukkanen , 2007)

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎﻧﻚ دراﻳﺮان، ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﻜﺪاری، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ، در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ و رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪن ﺑﺎزارﻫﺎ، ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻴﺮوی اﺻﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪه و ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪی اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ.  ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﺮ ﻓﻨﺎوری دﻳﮕﺮی اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ درآورده اﺳﺖ ﻛﻪ با ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ وﻗﻮع در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، در ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ. (ﺗﻘﻮی ﻓﺮد و ﺗﺮاﺑﻲ، 1389)

در دهه گذشته فن آوری اطلاعات اثرهای شگرفی بر صنعت بانکداری داشته است این امر باعث شده است که بانک ها بتوانند محصولات و خدمات متمایزی را برای مشتریان خود فراهم کنند بیش از 200 سال است که بانک ها از طریق سیستم شعبات خود به ارائه خدمت به مشتریان می پردازند.(تقوی فرد و ترابی ،1389) از سالیان دور، هنگامی که صحبت از بانک و بانکداری به میان می آمد، نخستین تصویری که به ذهنها متبادر میشد، تصویر شعب بانکها با دکوراسیونی خاص و کارمندانی با پوشش متفاوت بود، اما در دهه های اخیر و با متنوع شدن کانالهای ارایه خدمات بانکی و ورود تکنولوژیهای جدید به دنیای بانکداری، تصویر کلی از این سیستم پیچیده و حیاتی دگرگون شده است. امروزه مشتریان بانکها میتوانند بدون مراجعه به شعب بانکها و از طریق اینترنت، موبایل، تلفن وتلویزیون و حتی ساعتهای مچی جدید بسیاری از عملیات بانکی خودشان را انجام دهند و در وقت و هزینه های خود صرفه جویی نمایند. (اسکینر[1]،1389)

تعداد صفحه : 131

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***