دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی وتبیین رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : استراتژیک

عنوان : شناسایی وتبیین رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته : مدیریت اجرایی

گرایش : استراتژیک

 

موضوع:

شناسایی وتبیین رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان

(مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران شهر تهران)

 

استاد راهنما:

دکتر مصطفی جعفری

 

استاد مشاور:

دکتر طیبه عباس نژاد

 

سال تحصیلی:1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                      صفحه

چکیده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1- 1- مقدمه. 3

1- 2- بیان مسأله. 5

1- 3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1- 4- سوال های تحقیق.. .7

1- 4-1- سوال اصلی تحقیق.. 7

1- 4- 2- فرضیه اهم. .7

1- 4- 3- فرضیه‌های اخص… 7

1- 5- اهداف تحقیق.. 7

1- 5- 1- اهداف علمی.. 8

1- 5- 2- اهداف کاربردی.. 8

1- 6- قلمرو تحقیق.. 8

1- 7- تعریف مفاهیم واصطلاحات.. 9

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

بخش اول: هوش هیجانی.. .12

2- 1- 1- مقدمه. .13

2- 1- 2- تاریخچه هوش هیجانی.. .14

2- 1- 3- تعریف هوش هیجانی.. .16

2- 1- 3- 1- تعریف هیجان. 16

2- 1- 3- 2- تعریف هوش… 17

2- 1- 4- ضریب هوشی.. .17

2- 1- 5- تعریف روانشناختی هوش هیجانی.. 17

2- 1- 6- تحلیل مولفه های هوش هیجانی.. 18

2- 1- 7- عوامل مؤثر در هوش هیجانی.. .18

2- 1- 8- هوش هیجانی در حوزه های مختلف: .20

2- 1- 9- هوش عاطفی همان هوش هیجانی.. .22

بخش دوم: عملکرد. .24

2- 2- 1- مقدمه. .25

2- 2- 2- تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی.. .25

2- 2- 3- تاریخچه و پیشینه عملکرد در مدیریت.. 27

2- 2- 4- عملکرد شغلی.. 28

2- 2- 5- سابقه ارزیابی عملكرد. .30

2- 2- 6- تجزیه و تحلیل مدیریت عملكرد. 30

2- 2- 7- جایگاه ارزیابی عملكرد و مدیریت عملكرد. .32

2- 2- 8- شاخص های عملكرد. .33

2- 2- 9- فرایند ارزیابی عملکرد. .34

2- 2- 10- سنجش عملکرد. .36

2- 2- 11- دیدگاههای عملکرد شغلی.. 36

2- 2- 11- 1- توانایی و عملکرد. 37

2- 2- 11- 2- انگیزش و عملکرد. 37

2- 2- 11- 3- ویژگی شخصی و عملکرد. .38

2- 2- 12- پنج ویژگی عمده و عملکرد. .38

2- 2- 13- رویكردهای نوین و سنتی در عملكرد. .39

2- 2- 14- تفاوت دیدگاه های سنتی و نوین عملكرد. .41

2- 2- 15- انواع دسته بندی ارزیابی عملکرد. .42

2- 2- 16- فرآیند ارزیابی عملكرد. 44

2- 2- 17- اهداف و کاربردهای ارزشیابی عملكرد. .46

بخش سوم : رابطه بین هوش هیجانی وعملکرد. 48

2- 3- 1- مقدمه. .49

2- 3- 2- بررسی رابطه هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی.. .49

2- 3- 3- تأثیر فناوری‌های در حال ظهور بر توانمندسازی.. .51

2- 3- 4- هوش هیجانی و ارتباط آن با رفتارهای روزمره .52

2- 3- 5- رابطه هوش هیجانی با عملکرد شغلی.. .55

2- 3- 6- بررسی رابطه بین خشنودی  شغلی و عملکرد. .60

2- 3- 7- تاثیرهوش هیجانی در مدیریت و رهبری.. .63

2- 4-  پیشینه تحقیق.. .65

2- 4- 1- مطالعات خارجی.. 65

2- 4- 2- مطالعات داخلی.. .66

2- 5- نتیجه گیری.. 68

فصل سوم : روش تحقیق

3- 1- مقدمه. .71

3- 2- فرایند تحقیق.. .71

3- 3- روش تحقیق.. .72

3- 4- روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات.. .72

3- 5- جامعه آماری تحقیق.. .74

3- 6- حجم نمونه آماری.. .74

3- 7- روش نمونه گیری.. 74

3- 8- اعتبار و روایی پرسشنامه. 75

3- 9- پایایی پرسشنامه. .75

3-10- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات.. .76

فصل چهارم : نتایج

4- 1- مقدمه. .78

4- 2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی.. 78

4- 3- توصیف پاسخ پرسش‌های مرتبط با متغیرهای تحقیق.. 80

4- 3- 1-  توصیف پاسخ­های متغیر وابسته عملکرد شغلی کارکنان. .81

4- 3- 2- توصیف پاسخ­های متغیر مستقل هوش هیجانی.. 82

4- 3- 2- 1- توصیف و تحلیل متغیر خود آگاهی. 82

4- 3- 2- 2- تجزیه و تحلیل متغیر خود مدیریتی. 83

4- 3- 2-3- توصیف و تحلیل متغیر آگاهی اجتماعی. 84

4- 3- 2-4- توصیف و تحلیل متغیر مدیریت اجتماعی. 84

4- 4- تحلیل ماهیت متغیرهای تحقیق و آزمون مورد استفاده. 86

4- 5- نتایج تجزیه و تحلیل مدل­های تحقیق.. Error! Bookmark not defined.87

4- 5- 1-  بررسی رابطه بین مولفه‌های هوش هیجانی و عملکرد کارکنان. 88

4- 5- 2- بررسی مدل تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان. 89

4- 5- 3- بررسی مدل تأثیر مولفه‌های هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان. 90

4- 5- 3-1- تأثیر مؤلفه خود آگاهی بر عملکرد کارکنان. 90

4- 5- 3-2- تأثیر مؤلفه خود مدیریتی بر عملکرد کارکنان. 90

4- 5- 3-3- تأثیر مؤلفه آگاهی اجتماعی بر عملکرد کارکنان. 91

4- 5- 3-4- تأثیر مؤلفه مدیریت اجتماعی بر عملکرد کارکنان. 92

4- 6- نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق.. .92

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5- 1- مقدمه. 98

5- 2- نتایج آمار توصیفی.. .98

5- 3- نتایج مربوط به فرضیات تحقیق.. .99

5- 3- 1- نتیجه گیری آزمون فرضیه اصلی.. 99

5- 3- 2- نتیجه گیری از آزمون فرضیه‌های فرعی.. 99

5- 3- 2- 1- نتیجه گیری فرضیه اول 99

5- 3- 2- 2- نتیجه گیری فرضیه دوم 99

5- 3- 2- 3- نتیجه گیری فرضیه سوم. 100

5- 3- 2- 4- نتیجه گیری فرضیه چهارم 100

5- 4- مقایسه نتایج پژوهش با سایر پژوهشات.. .100

5- 5- محدودیت های تحقیق.. .102

5- 5- 1- محدودیت های قابل کنترل. 102

5- 5- 2- محدودیت های غیرقابل کنترل. 102

5- 6- پیشنهادهای کلی مبتنی بر نتایج پژوهش… 103

5- 7- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج فرضیهای تحقیق.. 103

5- 8- پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی.. 105

منابع

منابع فارسی.. 106

منابع انگلیسی.. 108

پیوست

پیوست شماره یک : پرسشنامه. .115

پیوست شماره دو: تجزیه و تحلیل نرم افزاری داده‌ها .117

چکیده انگلیسی ……………………………………………………119

فهرست جداول

عنوان                                                                           صفحه

جدول 1- 2 : توصیف حیطه های پنج بعد بزرگ شخصیت.. 39

جدول 3- 1: ارزش دهی طیف لیکرت.. 73

جدول 3- 2: چگونگی تخصیص سؤالات پرسشنامه به متغیرهای تحقیق.. 73

جدول 3- 3: آزمون پایایی پرسشنامه تحقیق.. 75

جدول 4- 1: بررسی توزیع متغیر جنسیت.. 78

جدول 4- 2: بررسی توزیع متغیر تحصیلات.. 80

جدول 4- 3: بررسی توزیع متغیر نوع استخدام. 81

جدول 4- 4: توزیع فراوانی و درصد گویه‌های متغیر عملکرد کارکنان.. 82

جدول 4- 5 : توزیع فراوانی و درصد گویه‌های متغیر خود آگاهی.. .

جدول 4- 6 : توزیع فراوانی و درصد گویه‌های متغیر خود مدیریتی.. 85

جدول 4- 7: توزیع فراوانی و درصد گویه‌های متغیر آگاهی اجتماعی.. .86

جدول 4- 8 : توزیع فراوانی و درصد گویه‌های متغیر آگاهی اجتماعی.. .86

جدول 4- 9 : جدول نتایج آزمون كالموگروف- اسمیرنف برای شكل توزیع متغیرها .8

جدول 4- 10: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد کارکنان.. 88

جدول 4- 11: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن  بین مولفه‌های هوش هیجانی با عملکرد کارکنان  .89

جدول 4- 12: شاخص­های روابط بین متغیرهای هوش هیجانی با عملکرد کارکنان در مدل. 89

جدول 4- 13: شاخص­های روابط بین متغیرهای خود آگاهی با عملکرد کارکنان در مدل .90

جدول 4- 14: شاخص­های روابط بین متغیرهای خود مدیریتی با عملکرد کارکنان در مدل. .90

جدول 4- 15: شاخص­های روابط بین متغیرهای آگاهی اجتماعی با عملکرد کارکنان در مدل…..….91

جدول 4- 16: شاخص­های روابط بین متغیرهای مدیریت اجتماعی با عملکرد کارکنان در مدل. 93

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                        صفحه

نمودار 1- 2: عوامل محیطی تعیین عملکرد. .35

نمودار 2- 2: رابطه بین توانایی، انگیزش و گرفتاریهای سازمانی با عملکرد شغلی.. 36

نمودار 4- 1: بررسی وضعیت جنسیت.. 78

نمودار 4- 2: بررسی وضعیت تحصیلات.. .79

نمودار 4- 3: بررسی وضعیت نوع استخدام. .80

فهرست اشکال

عنوان                                                 صفحه

شکل 2- 1 شکل عناصر عملکرد. 33

شکل 2- 2 شکل چرخه مدیریت عملکرد.

چکیده :

با توجه به دگرگونی‌های سریع و پرشتاب دانش بشری، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است. سازمان‌ها به عنوان یک سیستم باز با محیط خود در تعامل قرار دارند و برای تداوم حیات خود نیازمند پاسخگویی به تغییرات محیطی هستند. از آنجا که منابع انسانی مهم‌ترین عامل و محور سازمان‌ها محسوب می‌شود، تجهیز و آماده سازی منابع انسانی و همچنین در نظر گرفتن هوش هیجانی مربوط به آنان برای توسعه عملکرد کارکنان از اهمیت ویژه برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و تبیین رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان(مطالعه موردی: راه آهن جمهوری اسلامی ایران- شهرتهران) می باشد. نمونه آماری این تحقیق 300 نفر از کارکنان این سازمان انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه است که ساخته محقق است که در قالب پرسشنامه (به منظور سنجش هوش هیجانی و عملکرد کارکنان) توزیع گردید. در این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که روابط بین مولفه های متغیر هوش هیجانی با عملکرد کارکنان بصورت معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی :

ارزیابی عملکرد کارکنان، هوش هیجانی

فصل اول

كلیات تحقیق

1-1-  مقدمه :

با توجه به دگرگونیهای سریع و پرشتاب دانش و معلومات بشری، همه چیز به شدت در حال تغییر و تحول است. سازمانها به عنوان یک سیستم بازبا محیط خود در تعامل قرار دارند و برای تداوم حیات خود نیازمند پاسخگویی به تغییرات محیطی هستند(امیران، 1386،12). از آنجا که منابع انسانی مهمترین عامل و محور سازمانها محسوب می شود، تجهیز و آماده سازی منابع انسانی و همچنین در نظر گرفتن فناوری های مربوط به  آنان برای مواجه شدن با تغییرات از اهمیتویژه برخوردار است و کلیه سازمانها با هر نوع ماموریتی باید بیشترین سرمایه، وقت وبرنامه را به پرورش انسانها در ابعاد مختلف اختصاص دهند.انسان واقعی خلیفه الهی بر روی زمین و مسجود ملائكه است. نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور یك جامعه، دارای آن چنان اهمیتی است كه مؤثرین ركن تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی نیز تجهیز نیروی انسانی متعهد، متخصص و ماهر و افزایش مهارتهای مداوم او را اجتناب ناپذیر می سازد. چون امروزه هر بشر به تنهایی نمی تواند كلیه نیازهای خود را تأمین كند، به یاری دیگر انسانها اهدافی را تحقق می بخشد كه خود نیز از نتایج آنها بهره مند می شود و سازمانها به خاطر رفع این احتیاجات روز افزون انسانها ایجاد و ابداع شده است(علیرضایی، دانشیان، 1380، 20).

ظهور مکتب منابع انسانی التون مایو در مطالعات هاثورن الکتریک آموخت که انسان مهم ترین منبع سازمان است و مدیریت آن لاجرم و اهمیت آن انکار ناپذیر است(صائبی،1391،6). سازمان یا «نظام واسطه تبدیل» وسیله ای است برای تركیب منابع انسانی و مادی جهت تولید و توزیع كالا و خدمات به منظور بهبود زندگی

انسان(1) بنابراین در تشكیل هر سازمان عوامل و عناصر مختلفی وجود دارند كه در یك محل در جهت حصول هدف مشتركی گرد هم جمع و فراهم شده اند این عوامل و منابع عبارتند از: كاركنان یا نیروی انسانی سازمان (متشكل از مدیریت و نیروی كار)، مواد اولیه، تجهیزات و فناوری های مختلف از قبیل فناوری اطلاعات، فنون و روشها، قوانین و مقررات.

بدون شك «منابع انسانی» شریفترین، بهترین و با ارزشترین عوامل تولید است كه با كمك وسایل و امكانات مادی و تجهیزات و تکنولوژی به اهداف و خواسته های سازمان جنبة تحقق می بخشد. در هر سازمان منابع مادی را می توان با استفاده از فنون و روشهای جدید به صورت بهتری بكار گرفت، لكن استفاده بهتر از منابع انسانی مستلزم ابتكار و پیروی از فلسفه مناسبی است زیرا افراد بشر احساس، عاطفه و منزلت انسانی دارند و نیز دارای قدرت تفكر،هوش، اندیشه، شعور هستند، برخلاف مواد و اشیاء از خود عكس العمل نشان می دهند و واكنش آنها در بسیاری موارد قابل پیش بینی و محاسبه نیست، در شرایط مختلف، طرز تلقی، احساسات و عواطف انسانها متفاوت است و در برخورد با مشكلات و مسائل، رفتار و مقاومت یكسان ندارند، لذا با نیروی انسانی كه از با ارزشترین سرمایه ها و منبع عظمت كمال هر سازمان است باید در نهایت عزت و احترام برخورد شود، چرا كه سرمایه های مادی، نخست به خودی خود قابل استفاده نیستند و دیگر آن كه در صورت ضایعات قابل جبران و ترمیم اند. حال آنكه انسانهای متخصص، فهیم، متعهد و با تجربه كه سالها وقت صرف تربیت و پرورش آنها شده در صورت خارج شدن از سازمان، به آسانی و در زمان اندك قابل جایگزین شدن نیستند و در صورت فقدان آنها، زیان و لطمه بزرگی به سازمان وارد خواهد شد. لذا برای حفظ نگهداری این نیروهاو دستیابی به عملكرد برتر و كسب نتایج كارآ و اثر بخش نیاز به داشتن برنامه ای كه در قالب یك سیستم منسجم و یكپارچه تدوین شده است، می باشد كه بتوان با اجرای آن به اهداف سازمان نایل و بهره وری را ارتقاء بخشید(تانگن،2010، 223).

(1)- كاظمی، بابك- مدیریت امور كاركنان- ص 2

تعداد صفحه : 138

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***