دانلود پایان نامه ارشد:سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :منابع انسانی

عنوان : سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندر انزلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی

گرایش : منابع انسانی

موضوع :

سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان

استاد راهنما :

 دکتر فروغ رودگرنژاد

سال تحصیلی :  1393-1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول :  کلیات تحقیق

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

1-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3- چارچوب مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4- ضرورت و اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5- اهداف تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-6- پرسش یا پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها……………………………………………………………………………………………….. 10

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

بخش اول :اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………14

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-1- 1-كارآفرینی  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-2- اهمیت کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-3- تعریف کار آفرین…………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-4- انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-5- اشتغال……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-1-6- مثلث اشتغال…………………………………………………………………………………………………………………………… 18

2-1-5-1- استخدام…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-1-5-2- خود اشتغالی………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-1-5-3- دیگر اشتغالی……………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-7- جوان و مثلث اشتغال………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-1-8- انتخاب شغل و عوامل موثر در اشتغال……………………………………………………………………………………….. 24

2-1-9- اشتغال و عوامل اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………. 27

2-1-9-1- کاهش تصدی دولت……………………………………………………………………………………………………………. 27

2-1-9-2- ضرورت جهش صادرات غیر نفتی و کاهش نقش نفت در اقتصاد……………………………………………. 29

2-1-9-3- افزایش بهره وری……………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-1-9-4- توجه به وضعیت رکود و تورمی(Stagflation) حاکم بر اقتصاد و اعمال سیاستهای اشتغال زایی. 31

2-1-9-5- توجه به گذر جهان از عصر صنعتی به عصر فرا صنعتی…………………………………………………………. 32

بخش دوم :بسیج…………………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-2-1- مفهوم بسیج……………………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-2-2- اهمیت بسیج در کارآفرینی و اشتغال…………………………………………………………………………………………. 38

2-2-3-كاركردهای بسیج:…………………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-2-3-1-ویژگی های مشترک افراد کارآفرین و بسیجی…………………………………………………………………………. 43

2-2-3-2- نقاط قوت بسیج در استراتژی توسعه کارآفرینی…………………………………………………………………….. 44

2-2-3-3- نقاط ضعف بسیج در استراتژی توسعه کارآفرینی…………………………………………………………………… 44

2-2-4- استفاده از پتانسیل بسیج در جهت نهادینه کردن کارآفرینی در جامعه…………………………………………… 44

2-2-5- رویكرد عام بسیج در مسئلة اشتغال زایی و كارآفرینی…………………………………………………………………. 48

2-2-5-1- رویكرد نظری…………………………………………………………………………………………………………………….. 50

2-2-5-2- رویكرد های كارآفرینی………………………………………………………………………………………………………… 51

2-2-6- سیاستها و راهكارهای توسعة كارآفرینی و اشتغا ل زایی………………………………………………………………. 52

2-2-10- راهكارهای توسعة كارآفرینی و اشتغا ل زایی…………………………………………………………………………… 53

2-2-11- در جستجوی راهكارهای توسعة كارآفرینی در بسیج………………………………………………………………… 55

2-3- بخش سوم :تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………..63

2-3-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………………….. 63

2-3-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………………………… 66

2-2-4- خلاصه تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………… 68

چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….69

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

3-3- جامعه  و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-4- روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 74

3-4-1-مطالعات کتابخانه ای…………………………………………………………………………………………………………………. 74

3-4-2- تحقیقات میدانی………………………………………………………………………………………………………………………. 74

3-5- روایی  و پایایی  ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………….. 75

3-5-2- پایایی ابزار گردآوری اطلاعات  ……………………………………………………………………………………………….. 75

3-6- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………….. 76

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات تحقیق

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

4-2- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………………………………………………………….. 78

4-2-1- توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان  ……………………………………………………………………….. 79

4-2-2- توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان  ………………………………………………………………………… 80

4-2-3- توصیف متغیر میزان سن پاسخ دهندگان  …………………………………………………………………………………. 81

4-3-  توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 81

4-4- بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………… 83

4-5- آزمون سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 88

4-6- رتبه بندی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 96

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

5-2- نتایج بررسی توصیفی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………… 100

5-3- توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 101

5-4-آزمون سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 101

5-4-1- پرسش اصلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 101

5-4-2- پرسشهای فرعی………………………………………………………………………………………………………………………. 102

5-5- پیشنهاد بر اساس سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………….. 106

5-6- پیشنهادات برای سؤالات فرعی…………………………………………………………………………………………………….. 107

5-7- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….110

فهرست و منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………… 112

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115

 

فهرست جداول

جدول 2-1- تعاریف کارآفرینی و کارآفرین از دیدگاه صاحبنظران……………………………………………………………. 16

جدول 2-2-رویكرد های عمده در مطالعات كارآفرینی…………………………………………………………………………….. 71

جدول2-3- سیاستهای رایج حمایت از كارآفرینی در سایر کشورها و مقایسه با تجارب بسیج سازندگی………… 71

جدول2-4-ابعاد راهکارها و اقدامهای كارآفرینی(یافته های جهانی)…………………………………………………………… 72

جدول2-5- راهكارها و اقدامهای كارآفرینی و اشتغا ل زایی برای بسیج…………………………………………………….. 75

جدول2-6- جمه بندی سابقه تحقیقات مشابه……………………………………………………………………………………………85

جدول 3-1- تعداد سؤالات ابعاد پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 92

جدول3-2- پایایی پرسشنامه به تفکیک ابعاد…………………………………………………………………………………………… 94

جدول4-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………….. 98

جدول4-2- توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………….. 99

جدول4-3- توصیف سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………… 100

جدول4-4- توصیف متغیر ظرفیت های بیرونی……………………………………………………………………………………….. 101

جدول4-5- توصیف مولفه های ظرفیت های بیرونی………………………………………………………………………………… 102

جدول4-6- توصیف متغیر ظرفیت های ساختاری……………………………………………………………………………………. 103

جدول4-7- توصیف مولفه های بعد ظرفیت های ساختاری………………………………………………………………………. 104

جدول4-8- توصیف متغیر ظرفیت های درونی……………………………………………………………………………………….. 105

جدول4-9- توصیف مولفه های بعد ظرفیت درونی………………………………………………………………………………….. 106

جدول4-10- آزمون کولموگروف- اسمیرنف………………………………………………………………………………………….. 107

جدول4-11- آزمون تی تست برای ظرفیت های توسعه اشتغال………………………………………………………………… 107

جدول4-12 آزمون تی تست برای متغیر عوامل قانونی……………………………………………………………………………… 108

جدول4-13 آزمون تی تست برای متغیر عوامل اقتصادی………………………………………………………………………….. 108

جدول4-14- آزمون تی تست برای متغیر محیط کاری……………………………………………………………………………… 109

جدول4-15 آزمون تی تست برای متغیر استقلال و خودمختاری……………………………………………………………….. 110

جدول4-16- آزمون تی تست برای متغیر آموزش، کار آموزی و اطلاع رسانی……………………………………………. 110

جدول4-17- آزمون تی تست برای متغیر همکاری (درون سازمانی و برون سازمانی)…………………………………. 111

جدول4-18- آزمون تی تست برای متغیر توجه به جامعه (مشارکت و توسعه)……………………………………………. 111

جدول4-19 آزمون تی تست برای متغیر توجه به اخلاق کاری………………………………………………………………….. 112

جدول4-20- آزمون تی تست برای متغیر مدیریت هسته های علمی………………………………………………………….. 113

جدول4-21- آزمون تی تست برای متغیر ساختار مالی سازمان…………………………………………………………………. 113

جدول4-22- آزمون تی تست برای متغیر تشکیل مشاوره متخصصان…………………………………………………………. 114

جدول4-24- آزمون تی تست برای متغیر راه اندازی مراکز رشد………………………………………………………………. 115

جدول4-25- آزمون تی تست برای متغیر سیستم اطلاعات و رایانه…………………………………………………………… 115

جدول4-26- آزمون فریدمن برای ظرفیت های توسعه…………………………………………………………………………….. 116

جدول4-27- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت های بیرونی…………………………………………………………….. 117

جدول4-28- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت های ساختاری…………………………………………………………. 117

جدول4-29- آزمون فریدمن برای مولفه های ظرفیت های درونی……………………………………………………………… 118

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1- مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… .7

نمودار4-1- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………. .98

نمودار4-2- نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………… .99

نمودار4-3- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………. .100

نمودار4-4- هیستوگرام  متغیر ظرفیت های بیرونی…………………………………………………………………………………. .101

نمودار4-5- نمودار میله ای برای میانگین مولفه های ظرفیت های بیرونی………………………………………………….. .102

نمودار4-6- هیستوگرام  متغیر ظرفیت های ساختاری……………………………………………………………………………… .103

نمودار4-7- نمودار راداری برای میانگین مولفه های بعد ظرفیت های ساختاری………………………………………… .104

نمودار4-8- هیستوگرام  متغیر ظرفیت های درونی………………………………………………………………………………….. .105

نمودار4-9- نمودار راداری برای میانگین مولفه های بعد ظرفیت درونی……………………………………………………. .106

 

فهرست اشکال

شکل 2-1- رویکرد در رده های بسیج……………………………………………………………………………………………………. 68

 

چکیده

چالش های اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید، بلکه  با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آنرا مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. هدف از این تحقیق سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال بسیجیان استان گیلان می باشد.جامعه آماری این تحقیق، بمنظور انجام مطالعات میدانی شامل کارشناسان، محققان و کارکنان از 3 شهر؛رشت ، لنگرود و بندر انزلی در حوزه مرتبط با امور بسیجیان استان گیلان می باشد.که از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و از طریق فرمول کوکران، جامعه محدود  به تعداد 300  نفر نمونه گیری شد. تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن صورت گرفت. آزمون های مورد استفاده در این تحقیق ، آزمون کلوموگروف اسمیرنف، آزمون تی می باشد.نتایج تحقیق از سوال اصلی پژوهش نشان داد سطح معنی‌داری به دست آمده برای آزمون تی تست متغیرهای ظرفیت های توسعه اشتغال، تمامی کمتر از 05/0 می باشد در نتیجه ظرفیت های توسعه اشتغال در نمونه تحت بررسی در سطح مطلوبی قرار دارد. در رتبه بندی متغیرهای تحقیق نشان داده شد که ظرفیت های محیطی دارای بالاترین رتبه می باشد.

 

کلمات کلیدی : توسعه ،اشتغال ،ظرفیت های محیطی، محتوایی، ساختاری، بسیج

فصل اول

کلیات تحقیق

  • مقدمه

چالش های اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید، بلکه  با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آنرا مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. هم اکنون یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت دهم توسعه امور کارآفرینی و اشتغال می باشد(صفاری و دیگران، 1389). رشد مستمر و توسعة پایدار اقتصاد نیازمند بهره برداری بهینه از منابع تولیدی است. در این میان، مهم ترین و حساسترین عامل، عبارت از نیروی انسانی است. نیروی انسانی نقشی دوگانه در برنامه ریزی های اقتصادی ایفا می نماید زیرا از یك سو، به عنوان عامل توسعه و از سوی دیگر، به عنوان هدف توسعه مطرح می باشد. سرمایه انسانی، به ویژه در دهه های اخیر، در نظریه های توسعه مورد توجه جدی قرار گرفته و مزیت نسبی كشورها، با توجه به سرمایه انسانی آنها مشخص می شود(پیراسته و کریمی، 1385). امروزه بر اساس الگوهای رشد اقتصادی، مؤلّفه های به كارگیری نیروی انسانی، تقویت سرمایة انسانی و تقویت سرمایة اجتماعی، از مهمترین عوامل رشد و توسعة اقتصادی یك كشور محسوب می شوند. لذا دولتهای جوامع مختلف بر آن تأكید زیادی دارند و بخش زیادی از منابع خود را در جهت تقویت آنها كار می گیرند(کاشیان و غضنفر نژاد، 1389).

موضوع اشتغال نیروی انسانی در عرصه های مختلف اجتماعی و در میان اقشار مختلف جامعه حائز اهمیت می باشد. در این میان اشتغال بسیجیان به عنوان پیشروان در عرصه نهادهای مردمی و فعالان در زمینه های مختلف اجتماعی که  نقش مهمی در سازندگی و بهبود امور فرهنگی اجتماعی دارند، نیز در خور توجه است و با توجه به گسترده بودن سازمان بسیج و نفوذ در اقشار متنوع جامعه، موضوع اشتغال و ظرفیت های توسعه اشتغال بسیجیان، اهمیت مضاعفی می یابد(طاهری ،1391،ص1).

با توجه به مباحث مختصر بیان شده در فوق و نیز مواردی كه بعداً در خصوص اهمیت و ضرورت و توجه به مقوله شناسایی ظرفیت های توسعه اشتغال بسیجیان در استان گیلان خواهد آمد، در تحقیق حاضر، محقق با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، روش تحقیق، فرضیه های تحقیق، جامعه آماری، روش های گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات، تبیین سؤالات و بالاخره چگونگی تعیین اعتبار و روایی تحقیق می پردازد.

تعداد صفحه : 153

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***