دانلود پایان نامه ارشد:زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فلسفه هنر

عنوان : زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده ادیان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه هنر

 

زیبایی و ادراک خیالی از دیدگاه ابن سینا

 

استاد راهنما :

سید حمید طالب زاده

 

استاد مشاور :

احمد شهدادی

شهریور 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

مقدمه. 1

زیبایی‌شناسی در فلسفه اسلامی.. 4

اهداف.. 6

فصل بندی.. 9

فصل اول. 10

درباره زیبایی.. 11

ماهیت زیبایی.. 13

منشأ زیبایی.. 13

رابطه لذّت و زیبایی.. 14

تعریف زیبایی.. 14

دو وجه نظر فیلسوف و ادیب در رابطه با هنر. 15

شخصیت علمی.. 19

دیدگاه عرفانی ابن‌سینا 21

نظام‌ فلسفى‌ ابن‌ سینا 22

فصل دوم 28

زیبایی در نظر ابن‌سینا 28

منشا زیبایی.. 31

تعریف نفس… 32

قوای نفس… 36

ارتباط قوا با بدن. 36

مراتب معرفت از دیدگاه ابن‌سینا 37

معرفت حسی.. 37

معرفت عقلی.. 39

روحانیت نفس از دیدگاه ابن‌سینا 41

نفس‌شناسی ابن‌سینا 43

تجرد نفس… 43

عدم تعقل نفس با ابزار جسمانی.. 44

بقای نفس… 45

ادراک از نظر این سینا 46

انواع ادراک.. 48

جایگاه حس در دانش بشری.. 51

نقش حس در پدید آمدن تصورات.. 51

حس و تصدیقات.. 52

کیفیت بهره‌مندی نفس از حواس… 52

جریان‌ شناخت‌ 53

فصل سوم 55

سرچشمه عشق عرفانی در آثار ابن‌سینا 59

تعریف عشق.. 60

دیدگاه فیلسوف دربارة عشق های حیوانی.. 61

مراتب عشق.. 62

مسیر ادراک زیبایی و رابطه ادراک و زیبایی.. 70

معنای دیگری از عشق.. 71

نتیجه‌گیری.. 72

موسیقی.. 73

ابداعات ابن‌سینا در موسیقی.. 73

مقدمات هارمونی.. 76

فصل چهارم 77

نظری بر موضع ابن‌سینا در فن شعر. 80

شعر از دیدگاه شیخ الرئیس… 80

تاریخچه‌ای از شعر و آغاز هنر اسلامی.. 81

فن شعر ابن‌سینا 85

اسباب تولید و خلق شعر. 86

تناسب لفظ و معنی در شعر. 86

زیبایی در تناسب و مقدار. 87

تراژدی.. 88

واژه‌های به کار رفته در شعر. 88

تشبیه شعر به نقاشی.. 88

مبحث خیال درتفسیر ابن‌سینا 94

تلقّی متعالی از خیال و تخیّل.. 95

فرق تصدیق و تخییل.. 96

خیال جسمانی یا غیر جسمانی؟ 98

ابن‌سینا و مادی نبودن خیال. 98

آثار نفی تجرد خیال. 99

شواهدی از گرایش شیخ به تجرد خیالی.. 100

‏ الف)تجرد خیال در انسان. 100

ب-تجرد نفس حیوانات.. 100

بقای قوه‌ی خیال و نقدی بر «حکمت بوعلی». 101

نتیجه. 102

اقسام محاكات.. 102

محاكات در شعر. 103

محاكات در سایر هنرها 104

جمع بندی: 105

جمع بندی.. 106

منابع و مآخذ. 111

فارسی.. 111

عربی.. 112

چکیده

زیبایی و موضوعات مرتبط با آن همواره از مسائل مهم و عمده در کلام اندیشمندان بوده است، با این هدف که از طریق بررسی دقیق معنای آن بتوانند به معیاری برای زیبایی دست یابند و در نیل به آن دیگر مسائل را با بحث زیبایی همسو کنند. قابل توجه این که در کلام یک فیلسوف، سازمانی مهندسی شده وجود دارد که با توجه به آن دستگاه، موضوعات تعریف و تبیین می‌شوند. آن چه در این رساله مورد بررسی قرار گرفته، نظرات فیلسوف مسلمانی است که هم جامع نظرات فلاسفه پیش از خود است و هم مسأله ایمان در نظرات وی به وضوح خود را نشان می‌دهد. زیبایی در نظر گاه ابن‌سینا، غایت فی نفسه نیست و در تعامل و برخورد با خداوند است که دارای ارزش می‌شود، زیبای حقیقی اوست و منشأ همه زیبایی‌ها خداوند است. بنابراین هر موردی که به سمت خداوند در حرکت باشد، به هر اندازه که به ذات احدیت شبیه‌تر باشد، زیباتر می‌نماید.

کلمات کلیدی

زیبایی، خیال، تخیل، محاکات، عشق، شعر، نفس، ادراک

مقدمه

انسان ذاتا موجودی کمال گراست و وجود وی دنبال کمال رسیدن در تمام زمینه‌ها است لذا دنبال تعریف و هدفی است که به بیانی خوبی‌ها و زیبایی‌ها را درون آن هدف تبیین کند. از مواردی که همه انسان‌ها  علیرغم تعاریف مختلف و دیدگاه‌های متفاوت، به بررسی آن پرداخته‌اند موضوع زیبایی است که خود کمالی برای انسان معرفی شده است. نحوه بیان موضوع در افراد مختلف، متفاوت است که این بستگی به مبنای فکری آن شخص دارد. فیلسوفان بزرگ مسلمان، در نوشته‌ها و آثار خود مستقیم به زیبایی‌شناسی نپرداخته اند، اما در نوشته‌های ایشان به موضوعاتی اشاره شده که در عصر جدید فیلسوفان معاصر آن عناوین را ذیل مبحث زیبایی‌شناسی بررسی می‌کنند.

دربررسی نظرات فیلسوفان باید پیشینه تاریخی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. سوالی مطرح است که چه لزومی دارد در بررسی نظرات یک فیلسوف در ابتدا به پیشینه تاریخی و تاریخ فلسفه آن پرداخته شود؟ کلام واضح و روشن است چرا که تاریخ فلسفه بستری را شكل می‌دهد كه خود فلسفه درون آن معنا می‌یابد، فلسفه از لامكان به وجود نمی‌آید واگر نظر و ایده‌ای در کلام یک فیلسوف یافت می‌شود قطعا ریشه‌های  آن بحث در کلام فیلسوفان سابق دیده می‌شود. لذا در بررسی نظرات زیبایی‌شناسانه ابن‌سینا، نظرات فلاسفه قبل از ابن‌سینا بویژه ارسطو و فارابی بسیار حایز اهمیت است. این کلام بدان معنا نیست که فیلسوف جدید الزاما همان سخن پیشینیان را تکرار کرده باشد بلکه عموما مطلبی بر دانش پیشینیان می‌افزایند که این مسأله در ابن‌سینا به خوبی مشهود است.

یكی از مباحث محوری در کلام فیلسوفان بحث زیبایی است. فیلسوفان اسلامی تعاریف و دیدگاه‌های ویژه درباره زیبایی دارند، به عقیده ایشان زیبایی‌های موجود در این عالم جلوه‌های ناقص و مقیدی از زیبایی مطلق یعنی حق تعالی هستند.

مباحثی که در باب زیبایی در کلام فیلسوفان مسلمان بدان پرداخته می‌شود، ذیل مباحث مربوط به صفات كمالیّه وجمالیّه حق تعالی مطرح می‌شود.

صدرالمتاّلهین شیرازی می‌فرماید: هر زیبایی و كمالی رشحه‌ای و پرتوی از زیبایی و كمال خداوند است. . یا در جای دیگر می‌فرماید: هو مبدأ كل خیر و كمال و منشأ كلّ حُسن جمال. یعنی حق تعالی سرچشمه هر نیكی و كمال، و منشأ هر زیبایی و حُسن است.[1] وی هر زیبایی را كه در این جهان است، سایه و پرتوی از زیبایی موجود در جهان‌های بالا و عوالم دیگر می‌داند كه البته در آن عوالم خالی و عاری از هر گونه نقص و شائبه و تغییرند؛ اما در این جهان مشوب به ماده و نقص و تغییرند. هر نیرو، كمال و منظره و زیبایی كه در این جهان فرودین یافت می‌شود، در حقیقت سایه و تصویرهایی هستند از آن چه در آن جهان است. این امور تنزّل یافته و متكثّر شده‌اند و به صورت جِرم درآمده اند، بعد از آن كه از هر گونه نقص، عیب، بری و پاك، و از هرگونه غبار، زنگار و تاریكی عاری بودند.

فیلسوفان اسلامی، سرشت زیبایی را در ارتباط و نزدیکی آن چیز با خدا دیده‌اند که البته در این سیر تحت تأثیر منابع فکری نوافلاطونی مانند اثولوجیای منسوب به ارسطو بودند که در واقع تألیفی مبتنی بر انئادهای افلوطین است.

به طور کلی، فیلسوفان اسلامی خلاقیت‌های ادبی و هنری را به عنوان غایتِ فی‌نفسه لحاظ نمی‌کردند. بلکه علاقه و هدف آن‌ها تبیین ارتباط این خلاقیت‌ها با غایات کاملاً، فکری و عقلانی باید باشد. ولذاست که در تعاریف زیبایی در کلام فیلسوفان مسلمان غایت اهمیت ویژه‌ای دارد. و درنظر به غایت می‌توان مسیر فکری ایشان را به خوبی تبیین کرد.

تعداد صفحه : 125

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***