دانلود پایان نامه ارشد:رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : تحول

عنوان : رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت بازرگانی

 

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.»

گرایش : تحول

 

عنوان:

رابطه تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

 

استاد راهنما

دکتر صادق تقی لو

 

زمستان 1393

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان. صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل  اول: کلیات تحقیق

1-1 ) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2 ) بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3 ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4 ) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4- 1)اهداف علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-2)اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-5 ) چهارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-7 ) فرضیه های تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-8 ) تعریف نظری و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-8-1 )متغیر مستقل (تعهد سازمانی)…………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-8-2) متغیر وابسته تحقیق(رفتار شهروندی سازمانی)…………………………………………………………………………………………… 13

1-9 ) قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-9-1) قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-9-2) قلمرو مكانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

1-9-3) قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-2) ورود مفهوم رفتار شهروندی سازمانی به ادبیات مدیریت……………………………………………………………………………. 16

2-1-3) تعریف رفتار  شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-4) انواع مدل های رفتار شهروندی در سازمان  …………………………………………………………………………………………….. 19

2-1-5)ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………………………… 19

2-1-6) ابعاد رفتار شهروندی………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-1-6 -1) رفتارهای کمک کننده………………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-1-6 -2) رادمردی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-1-6 -3) وفاداری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-1-6 -4) اطاعت سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-1-6 -5) ابتکارات فردی………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-6 -6) رفتار یا فضیلت مدنی………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-1-6 -7 )توسعه خود………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24

2-1-7)کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی   …………………………………………………………………………………………………….. 24

2-1-8)تاثیر رفتارشهروندی بر عملکرد سازمان……………………………………………………………………………………………………. 25

2-1- 9) رفتار شهروندی در حوزه اداره امور عمومی ……………………………………………………………………………………………. 27

2-1-10) عوامل ایجادکننده رفتار شهروندی در سازمان ها……………………………………………………………………………………… 29

بخش دوم:تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

2-2-3) انواع تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-2-4) عوامل موثر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-2-4-1) تعهد عاطفی و عوامل موثر بر آن………………………………………………………………………………………………………… 50

2-2-4-2) تعهد مستمر و عوامل موثر بر آن………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-2-4-3) تعهد هنجاری و عوامل موثر بر آن……………………………………………………………………………………………………….. 55

2-2-5 )مدل های معروف تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………….. 58

2-2-6)مراحل رشد وتوسعه مفهوم تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………… 59

2-2-7 ) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………. 60

2-2-8)تعهدسازمانی وعملکردکارکنان…………………………………………………………………………………………………………………… 63

بخش سوم:پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

2-3-1) تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 65

2-3-2) تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 66

فصل سوم : روش تحقیق

3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

3-3) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

3-4) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 70

3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 71

3-5-1) روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

3-5-2) پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

3-6) شیوه های تجزیه وتحلیل استفاده شده در تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 75

3-6-1) تجزیه وتحلیل با استفاده از آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………… 75

3-6- 2) آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

4 -1) مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

4- 2 ) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………… 79

4 – 3 ) توصیف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

4  – 4 ) آزمون نرمالیته………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

4  – 5 ) آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

فصل  پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

5-2) نتایج آمار توصیفی   ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98

5-3) نتایج آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 99

5-4) مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه  …………………………………………………………………………………………….. 101

5-5) پیشنهاداتی بر پایه یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 102

5- 6) محدودیت های تحقیق    ………………………………………………………………………………………………………………………… 104

5-7) پیشنهادات تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………………………………… 105

منابع و ماخذ. 106

ضمائم. 113

فهرست جداول

2- 1) مدل های مطرح تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 56

2- 2) نتایج احتمالی سطوح تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………. 60

3- 1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………….. 70

3- 2) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد………………………………………………………………………………………………………………. 70

3- 3) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………. 72

4 –  1 ) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………….. 78

4 – 2 ) توصیف متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………………… 79

4 –  3 ) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………… 80

4 – 4 ) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………… 81

4 – 5 ) توصیف متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………….. 82

4 – 6 ) توصیف متغیر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 83

4 – 7 ) توصیف ابعاد تعهد سازمانی  ………………………………………………………………………………………………………………….. 84

4 – 8 ) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. 86

4 –  9 ) توصیف ابعاد رفتار شهروندی سازمانی  …………………………………………………………………………………………………… 87

4  –  10 ) آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق   ………………………………………………………………………. 89

4 –  11 ) ضریب همبستگی بین تعهد سازمانی  و رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………… 90

4 –  12 ) ضریب همبستگی بین تعهد مستمر و رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………. 91

4 –  13 ) ضریب همبستگی بین تعهد عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………… 92

4 –  14 ) ضریب همبستگی بین تعهد هنجاری و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………. 93

4-  15) آزمون رگرسیون سلسله  چندگانه  بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی  با توجه به ورود سابقه کار  . 94

4-  16 ) آزمون رگرسیون سلسله  چندگانه  بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی  با توجه به ورود تحصیلات. 95

فهرست نمودارها

4- 1) میله ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………. 78

4 – 2 ) میله ای  متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………. 79

4 –  3 ) میله ای  متغیر سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………………

4 – 4 ) میله ای  متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………… 81

4  –  5 ) میله ای  متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………….. 82

4 –  6 ) هیستوگرام  متغیر تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………………. 83

4 – 7 ) راداری ابعاد تعهد سازمانی  …………………………………………………………………………………………………………………… 84

4 – 8 ) هیستوگرام  متغیر رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………………. 86

4 –   9 ) راداری ابعاد رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. 87

فهرست اشکال

1-1) مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2- 1) عوامل موثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………….. 42

2-2) عوامل موثر بر تعهد سازمانی از دیدگاه الن و می یر………………………………………………………………………………………. 46

2- 3) ابعاد تعهد سازمانی و ارتباط آن با عملكرد كاركنان……………………………………………………………………………………….. 61

 

چکیده:

بررسی وشناسایی عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی می تواند دارای اهمیت فراوانی برای تمامی سازمان ها و شرکت ها واز جمله سازمان تامین اجتماعی باشد. دراین راستا تحقیق حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان انجام شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی بوده و از نظر هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان سازمان تامین اجتماعی بوده که تعدا آنها 725 نفر بوده و بر طبق روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس  196 نفر از بین آنها به عنوان نمونه تحقیق حاضر انتخاب شده است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی وابزار آن پرسشنامه می باشد. جهت اثبات روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی وجهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد، که در نهایت تمامی فرضیه ها تائید شدند.

کلمات کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی ، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری ، تعهد مستمر، تعهد سازمانی

فصل اول

كلیات تحقیق

1-1 ) مقدمه

بررسی رفتار افراد در محیط های کاری از دیرباز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است. در حقیقت، درک رفتارهای کارکنان به منظور ایفای بهتر نقش ها و وظایف، موجب بهبود عملکرد و ارتقای اثربخشی سازمانی خواهد شد . دراین راستا مفهوم شهروندی سازمانی به نیروی انسانی سازمانها از منظر بدیعی می نگرد و ایشان را به عنوان شهروندان سازمانی خود می شناسد و درصدد است تا زمینه را برای بروز هر چه بهتر این شهروند فراهم سازد. در واقع، شهروند سازمانی علی رغم رفتارهای فرانقش، به دنبال كسب پاداش از سازمان نیست، بلكه از خود گذشتگی شغلی دارد و به اینكه رفتارهای فرانقش وی در تعالی سازمانش موثر است، باور دارد و تمام تلاش خود را برای بهبود و توسعه سازمان خود به كار می گیرد . در گذشته، محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه ی بین رفتارهای شغلی و اثربخشی سازمانی، بیشتر به رفتارهای درون نقشی توجه می کردند. این رفتارها ناظر بر کارها، وظایف و مسئولیت های رسمی مانند: آنچه در شرح شغل آمده است، می باشند. اما امروزه توجه ی ایشان بیشتر به رفتارهای فرانقشی معطوف گشته است. رفتارهای فرانقشی، به فعالیت های فی نفسه خودجوش و آگاهانه مربوط هستند (مانند کمک به دیگران) و به طور مستقیم یا صریح به وسیله ی سیستم رسمی پاداش سازمان پیش بینی نشده اند اما کارآیی سازمان را به عنوان یک کل افزایش می دهند. سازمان های موفق، کارکنانی دارند که احساس مسئولیتی فراتر از آنچه که شغلشان برای آنها ایجاب می کنند، دارند و به نوعی خود را وقف موفقیت سازمانشان نموده و در این راستا به طور داوطلبانه وقت و انرژی بسیاری را صرف سازمان متبوعه می کنند . از سوی دیگر تعهد سازمانی به عنوان متغیری است که بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تاثیر گذار است. تعهد سازمانی از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده است و از زمان ورود به پژوهش های سازمانی، نظریه پردازان بسیاری به آن پرداخته اند . با توجه به موارد فوق در فصل اول تحقیق بعد از بیان مساله ، به ضرورت واهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد. سپس به سوالات واهداف تحقیق به همراه چهارچوب نظری تحقیق اشاره شده ودر نهایت با تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرها وبیان قلمروتحقیق فصل به پایان خواهد رسید.

تعداد صفحه : 134

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***