دانلود پایان نامه ارشد:رابطه بین فعالیت آنزیم های زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در بره های نر قزل متولد شده در نتیجه آمیزش تصادفی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:علوم دامی

عنوان:رابطه بین فعالیت آنزیم های زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در بره های نر قزل متولد شده در نتیجه آمیزش تصادفی

دانشکده کشاورزی

بخش علوم دامی

 

پایا‌ن­‌نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم دامی (فیزیولوژی دام)

 

 

رابطه بین فعالیت آنزیم­های زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در بره­های نر قزل متولد شده در نتیجه آمیزش تصادفی

 

 

 

 

استاد راهنما

دکتر محمد جواد ضمیری

 

 

 

 

 

خرداد 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

رابطه بین فعالیت آنزیم­های زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در بره­های نر قزل متولد شده در نتیجه آمیزش تصادفی

 

به وسیله­ی

رضا مهرابی

 

در این پژوهش، رابطه بین بازدهی خوراک و فعالیت‌ آنزیمی زنجیره تنفسی در بره‌های نر قزل متولد شده در نتیجه آمیزش تصادفی بررسی شد. بره‌ها برای 70 روز با خوراکی دارای 70 درصد کنسانتره تجاری، 30 درصد یونجه خشک تغذیه شدند و در خلال دوره، خوراک مصرفی و افزایش وزن روزانه برای برآورد پس‌مانده خوراک مصرفی (RFI)، نسبت تبدیل خوراک (FCR) و نسبت تبدیل خوراک تصحیح شده (aFCR) اندازه‌گیری شد. برپایه این برآوردها، بره‌ها به دو گروه RFI، FCR و aFCR بالا و پایین دسته‌بندی شدند. در پایان دوره از ماهیچه دوسر ران پای چپ هر بره یک نمونه 10 گرمی گرفته شد؛ پس از 24 ساعت بره‌ها کشتار شدند و یک نمونه 30 گرمی از ماهیچه دوسر ران پای راست همان بره گرفته شد؛ این نمونه‌ها برای تعیین غلظت پروتین میتوکندریایی و فعالیت زنجیره تنفسی، به کار گرفته شدند. آنالیزهای آماری نشان داد که بره‌ها در دو گروه متفاوت بازدهی خوراک بالا و پایین (RFI، FCR و aFCR) قرار گرفتند (P<0.01). پس‌مانده خوراک مصرفی با وزن متابولیکی و میانگین افزایش وزن روزانه، همبستگی نداشت، ولی همبستگی متوسطی (56/0= r) با میانگین مصرف خوراک داشت (P<0.01)، همچنان­ که بره‌های دارای RFIپایین، روزانه 200 گرم کمتر از بره‌های دارای RFI بالا، خوراک خوردند. FCR و aFCR همبستگی پایینی (به ترتیب، 39/0 r=و 36/0r=) با میانگین مصرف خوراک و همبستگی متوسطی (به ترتیب، 73/0-r= و 76/0-r=) با میانگین افزایش وزن روزانه داشتند. همبستگی منفی و بالایی بین فعالیت آنزیمی مجموعه­های زنجیره تنفسی و RFI در نمونه­های به دست آمده پیش (91/0- تا 97/0-) و پس (92/0- تا 97/0-) از کشتار دیده شد. اگرچه فعالیت آنزیمی باFCR و aFCR همبسته نبود. مقایسه فعالیت آنزیم‌های زنجیره تنفسی (I-V) در نمونه‌های گوشت پیش و پس از کشتار نشان داد که فعالیت آنزیم‌های زنجیره تنفسی مجموعه­های I، III، و V بین دو نمونه از نظر آماری با هم تفاوت معنی‎داری نداشتند، در حالی که فعالیت آنزیم‌های زنجیره تنفسی مجموعه­های II و IV بین دو نمونه تفاوت معنی‌داری با هم داشتند (P<0.01). این یافته‌ها پیشنهاد می‌کنند که ممکن است، اندازه‌گیری فعالیت آنزیمی زنجیره تنفسی مجموعه I، III و V، در ماهیچه­ای که با روش بیوپسی گرفته شود، روش مناسبی برای گزینش بره‌های دارای RFI پایین‌تر باشد.

واژگان کلیدی: پس‌مانده خوراک مصرفی، بره، آنزیم­های میتوکندریایی، بازدهی خوراک

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                          صفحه

فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
1-1- اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2- بهنژادی………………………………………………………………………………………………………………………………….3
1-2-1- آمیزش خویشاوندی…………………………………………………………………………………………………….3
1-2-2- آمیزش ناخویشاوندی………………………………………………………………………………………………….3
1-2-3- آمیزش تصادفی…………………………………………………………………………………………………………..3
1-3- روش­های اندازه­گیری بازدهی خوراک…………………………………………………………………………………..4
1-4- نشانگرهای فیزیولوژیکی…………………………………………………………………………………………………………6
1-4-1- نشانگرهای مولکولی…………………………………………………………………………………………………….6
1-4-2- نشانگرهای خونی………………………………………………………………………………………………………..7
1-4-3- نشانگرهای دیگر………………………………………………………………………………………………………….7
1-5- میتوکندری…………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-6- میتوکندری و بازدهی خوراك……………………………………………………………………………………………..10
1-7- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..11
1-8- فرضیه…………………………………………………………………………………………………………………………………..11
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………12
2-1- بازدهی خوراک…………………………………………………………………………………………………………………….13
فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
مواد و روش­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….27
3-1- محل اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………28
3-1-1- پرورش بره………………………………………………………………………………………………………………..28
3-1-2- نمونه­برداری از ماهیچه دوسر ران (پیش از کشتار) ……………………………………………….­30
3-1-3- نمونه گیری از ماهیچه دوسر ران (پس از کشتار) ……………………………………………….. 31
3-2- اندازه­گیری­های آزمایشگاهی……………………………………………………………………………………………….32
3-2-1- جداسازی میتوکندری………………………………………………………………………………………………32
3-2-2- اندازه­گیری غلظت پروتین میتوکندریایی………………………………………………………………..34
3-2-3- اندازه­گیری فعالیت مجموعه­های آنزیمی زنجیره­ی تنفسی…………………………………….35
3-2-3-1- اندازه­گیری فعالیت مجموعه آنزیمی I (NADH – یوبی­کویی­نون اکسیدو ردوکتاز)………………………………………………………………………………………………………………………36
3-2-3-2- اندازه­گیری فعالیت مجموعه آنزیمی II (سوکسینات دی­هیدروژناز)……………38
3-2-3-3- اندازه­گیری فعالیت مجموعه آنزیمی III (یوبی­کویی­نول سایتوکروم c ردوکتاز)………………………………………………………………………………………………………………………39
3-2-3-3-1- احیا کردن یوبی­کویی­نون2…………………………………………………………………40
3-2-3-3-2- اندازه­گیری فعالیت آنزیم یوبی­کویی­نول سایتوکروم c ردوکتاز…………41
3-2-3-4- اندازه­گیری فعالیت مجموعه آنزیمی IV (سایتوکروم c اکسیداز)………………..42
3-2-3-5- اندازه­گیری فعالیت مجموعه آنزیمی V (ATP سینتاز)……………………………….43
3-3- تجزیه­ی آماری…………………………………………………………………………………………………………………….45
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
یافته­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………46
4-1- بازده مصرف خوراک……………………………………………………………………………………………………………47
4-2- مجموعه­های آنزیمی زنجیره تنفسی میتوکندری و بازده خوراک……………………………………..50
4-2-1- فعالیت آنزیمی مجموعه­ I در نمونه­های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار……52
4-2-1-1- نمونه­های گوشت پیش از کشتار…………………………………………………………………..52
4-2-1-2- نمونه‌های گوشت پس از کشتار…………………………………………………………………….52
4-2-2- فعالیت آنزیمی مجموعه II در نمونه­های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار…..54
4-2-2-1- نمونه­های گوشت پیش از کشتار…………………………………………………………………..54
4-2-2-2- نمونه‌های گوشت پس از کشتار…………………………………………………………………….54
4-2-3- فعالیت آنزیمی مجموعه III در نمونه­های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار…56
4-2-3-1- نمونه­های گوشت پیش از کشتار…………………………………………………………………..56
4-2-3-2- نمونه‌های گوشت پس از کشتار…………………………………………………………………….56
4-2-4- فعالیت آنزیمی مجموعه IV در نمونه­های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار…58
4-2-4-1- نمونه­های گوشت پیش از کشتار…………………………………………………………………..58
4-2-4-2- نمونه‌های گوشت پس از کشتار…………………………………………………………………….58
4-2-5- فعالیت ATP سینتاز (Cox V)………………………………………………………………………………..60
4-2-5-1- نمونه‌های گوشت پیش از کشتار…………………………………………………………………..60
4-2-5-2- نمونه‌های گوشت پس از کشتار…………………………………………………………………….60
4-3- مقایسه فعالیت آنزیمی مجموعه­های زنجیره تنفسی در نمونه­های گوشت پیش از کشتار (بیوپسی) و پس از کشتار……………………………………………………………………………………………………….62
فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
بحث……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
5-1- تفاوت در بازدهی خوراک…………………………………………………………………………………………………….65
5-2- پس‌مانده خوراک مصرفی و فراسنجه‌های وابسته به آن…………………………………………………….65
5-3- نسبت تبدیل خوراک­و­نسبت تبدیل­خوراک تصحیح شده­و فراسنجه‌های وابسته به آن……..66
5-4- نبود تفاوت در پس‌مانده خوراک مصرفی، بین گروه‌های FCR و aFCR، همچنین نبود تفاوت در FCR (و aFCR) بین گروه‌های RFI، و وجود تفاوت در FCR (یا aFCR) بین گروه‌های FCR (یا aFCR)……………………………………………………………………………………………………..67
5-5- فعالیت آنزیمی مجموعه‌های زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک………………………………………….67
5-6- نبود اثر پدری یکسان در بره‌های مورد پژوهش و اثر آن بر فعالیت آنزیمی مجموعه­های زنجیره تنفسی………………………………………………………………………………………………………………………….69
5-7- فعالیت آنزیمی مجموعه‌های زنجیره تنفسی نمونه‌های گوشت پیش و پس از کشتار………70
نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………71
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

 

عنوان                                         صفحه

جدول 2-1- روش‌های بازدهی خوراک، فروزه‌های مربوط به بازدهی خوراک…………………………………………14
جدول 3-1 :نیازهای روزانه بره­های پرواری با میانگین وزنی 30 كیلوگرم و افزایش وزن 250 گرم در روز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30
جدول 3-2 :اجزا و ترکیب جیره (بر حسب ماده خشك) بره­های پرواری با میانگین وزنی 30 كیلوگرم و افزایش وزن250 گرم در روز………………………………………………………………………………………………………………………30
جدول 4-1: میانگین وزن آغازین (Initial BW)، وزن پایانی (Final BW)، وزن متابولیکی (MBW)، میانگین افزایش وزن روزانه (ADG)، میانگین مصرف خوراک روزانه (ADFI)، پس­مانده خوراک مصرفی (RFI)، نسبت تبدیل خوراک (FCR) و نسبت تبدیل خوراک تصحیح شده (aFCR) در بره­های گروه­بندی شده، بر پایه پس مانده خوراک مصرفی (RFI)، نسبت تبدیل خوراک (FCR) و نسبت تبدیل خوراک تصحیح شده (aFCR)………………………………………………………………………………………………………………………………. 48
جدول 4-2: فعالیت آنزیمی مجموعه­های زنجیره­ تنفسی نمونه­های گوشت پیش از کشتار و نمونه­های پس از کشتار در بره­های گروه‎بندی شده بر پایه RFI، FCRو aFCR…………………………………………………….51
جدول 4-3- مقایسه فعالیت آنزیمی مجموعه زنجیره تنفسی (I-V) نمونه‌های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار (آزمون t-test جفتی)…………………………………………………………………………………………………………63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نگاره‌ها

 

 

عنوان                                               صفحه

نگاره 1-1: ساختار شماتیک میتوکندری…………………………………………………………………………………………………….8
نگاره 1-2: ساختار شماتیک زنجیره­ انتقال الکترون و جایگاه قرارگیری آن بر غشا درونی میتوکندری……9
نگاره 3-1: نمایی از سالن و قفس­های پرورش (الف) و یک قفس انفرادی دارای آخور و آب­خوری جداگانه (ب)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29
نگاره 3-2: الف- نمونه­برداری از ماهیچه (بیوپسی)، ب- بخیه ساده پس از نمونه‎برداری………………………..31
نگاره 3-3: همبستگی مقدار جذب نور در طول موج 595 نانومتر با غلظت پروتین……………………………… 35
نگاره 3-4: ساختار و کنش مجموعه­آنزیمی I زنجیره تنفسی…………………………………………………………………. 36
نگاره 3-5: ساختار Complxe II زنجیره تنفسی میتوکندری…………………………………………………………………..37
نگاره 3-6: ساختار و کنش Cox III در زنجیره انتقال الکترون و چرخه Q……………………………………………..40
نگاره­ 3-7: ساختار و کنش Cox IV………………………………………………………………………………………………………….42
نگاره 3-8: ساختار، زیر مجموعه­ها و زیر واحد­های ATP سینتاز میتوکندریایی……………………………………..44
نگاره 3-9: مسیرهای واکنشی در اندازه­گیری فعالیت Cox V………………………………………………………………….45
نگاره 4-1: همبستگی پس­مانده­ی خوراک مصرفی ((RFI با میانگین وزن متابولیکی بدن ، میانگین افزایش وزن روزانه و میانگین خوراک مصرفی روزانه……………………………………………………………………………….47
نگاره 4-2: همبستگی نسبت تبدیل خوراک با میانگین خوراک مصرفی روزانه و میانگین افزایش وزن روزانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
نگاره 4-3: همبستگی نسبت تبدیل خوراک تصحیح شده با میانگین وزن متابولیکی بدن میانگین خوراک مصرفی روزانه و میانگین افزایش وزن روزانه……………………………………………………………………………………………..50
نگاره 4-4: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه­ I زنجیره تنفسی نمونه­های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با RFI…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
نگاره­ 4- 5: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه I زنجیره تنفسی نمونه­های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با FCR…………………………………………………………………………………………………………………………………………53
نگاره 4- 6: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه I زنجیره تنفسی نمونه­های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با aFCR. …………………………………………………………………………………………………………………………………….53
نگاره 4-7: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه II زنجیره تنفسی نمونه­های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با RFI. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54
نگاره 4- 8: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه II زنجیره تنفسی نمونه­های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با FCR. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
نگاره 4- 9: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه II زنجیره تنفسی نمونه­های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با aFCR. …………………………………………………………………………………………………………………………………….55
نگاره 4-10: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه III زنجیره تنفسی نمونه­های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با RFI. …………………………………………………………………………………………………………………………………56
نگاره­   4- 11: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه III زنجیره نمونه­های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با FCR. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..57
نگاره­ی 4- 12: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه III زنجیره تنفسی نمونه­های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با aFCR……………………………………………………………………………………………………………………………….57
نگاره 4-13: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه IV زنجیره تنفسی نمونه­های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با RFI…………………………………………………………………………………………………………………………………..59
نگاره 4- 14: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه IV زنجیره تنفسی نمونه­های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با FCR…………………………………………………………………………………………………………………………………59
نگاره 4- 15: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه IV زنجیره نمونه­های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با aFCR…………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
نگاره 4-16: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه V زنجیره تنفسی نمونه­های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با RFI…………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
نگاره 4- 17: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه Vزنجیره تنفسی نمونه­های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با FCR………………………………………………………………………………………………………………………………….61
نگاره 4- 18: همبستگی فعالیت آنزیمی مجموعه V زنجیره تنفسی نمونه­های گوشت پیش از کشتار و پس از کشتار با aFCR……………………………………………………………………………………………………………………………… 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست کوتاه واژگان

 

 

نام به فارسی نام به انگلیسی کوتاه واژگان
میانگین افزایش وزن روزانه Average daily gain ADG
نسبت تبدیل خوراک تصحیح شده Adjust feed conversion ratio aFCR
آدنوزین ترای‌فسفات Adenosine triphosphate ATP
آلبومین سرم گاوی Bovine serum albumin BSA
افزایش وزن بدن Body weight gain BWG
درصد کلسیم Calcium % Ca%
درصد پروتین خام Crude protein % CP%
2و6 دای کلروفنول ایندوفنول Dichlorophenol indophenol DCPIP
خوراک مصرفی روزانه Daily feed intake DFI
ماده خشک مصرفی Dry matter intake DMI
دیوکسی ریبونوکلییک اسید Deoxyribonucleic acid DNA
زنجیره انتقال الکترون Electron transport chain ETC
فلاوین‌آدنین دی‌نوکلیوتاید Flavin adenine dinucleotide FADH2
نسبت تبدیل خوراک Feed conversion ratio FCR
بازدهی خوراک Feed efficiency FE
خوراک مصرفی Feed intake FI
نام به فارسی نام به انگلیسی کوتاه واژگان
نسبت رشد به خوراک مصرفی Gain: Feed G:F
هورمون رشد انسولین مانند 1 Insulin-like growth factor 1 IGF-1
نسبت کلیبر Kleiber Ratio KR
وزن زنده Liveweight LWT
وزن متابولیکی بدن Metabolic body weight MBW
میانگین جرم هموگلوبین

انرژی متابولیزمی

Mean corpuscular hemoglobin MCH
Metabolizable energy ME
دیوکسی­ریبو نوکلیک­اسید میتوکندریایی Mitochondrial deoxyribonucleic acid mtDNA
وزن متابولیکی Metabolic weight MW
نیكوتین آمید آدنین دی نوكلیوتاید Nicotinamide adenine dinucleotide NADH
درصد فسفر Phosphorus % P %
بازده جزیی رشد Partial efficiency of growth PEG
فنازین متوسولفات Phenazine methosulfate PMS
نرخ کنترل تنفس Respiratory control ratio RCR
پس­مانده خوراک مصرفی Residual feed intake RFI
نسبت رشد وابسته Relative growth rate RGR
گونه­های اکسیژن واکنش دهنده Reactive oxygen species ROS
چرخه کربس Tricarboxylic acid TCA

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :115

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***