دانلود پایان نامه ارشد:رابطه باور های غیر منطقی و تیپ های شخصیتی با انتظار از ازدواج در دانشجویان

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه باور های غیر منطقی و تیپ های شخصیتی با انتظار از ازدواج در دانشجویان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسیM.A

گرایش بالینی

عنوان:

رابطه باور های غیر منطقی و تیپ های شخصیتی با انتظار از ازدواج در دانشجویان

استاد راهنما:

دکتر کیوان کاکابرایی

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                            صفحه
فصل یکم: مقدمه
1-1 بیان مسئله. 3
1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش… 4
1-3 هدف های پژوهش… 6
1-3-1 هدف اصلی.. 6
1-3-2 هدف های فرعی.. 6
1-4 فرضیه های پژوهش… 6
1-5 تعاریف… 6
1-5-1 تعاریف مفهومی.. 6
1-5-2 تعاریف عملیاتی.. 7
فصل دوم: پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه. 9
2-2 مبانی نظری.. 9
2-2-1 باورهای غیرمنطقی:مروری كلی بر نظریه درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری.. 9
2-3 روشهای شناختی: 11
2-4 روشهای فراخوان عاطفی: 11
2-5 ماهیت سلامتی و آشفتگی روان شناختی.. 12
2-6 اصول ششگانه نظریه الیس: 15
2-7 باورهای غیرمنطقی: 16
2-7-1 انواع باورهای غیرمنطقی.. 17
2-8 تیپ های شخصیتی.. 21
2-9 تعریف ویژگی‌های شخصیتی و شخصیت… 23
2-10 مراحل تحول شخصیت… 24
2-11 ظریه‌ها یا طبقه بندی‌های شخصیت… 25
2-11-1 رویکرد تیپ شناختی (سنخ شناختی) 25
2-11-2 طبقه بندی کرچمر. 26
2-11-3 طبقه بندی سهوجهی شلدون. 27
2-11-4 رویکرد صفات… 28
2-11-5 نظریه آلپورت… 28
2-11-6 رویکرد حیطه محدود. 28
2-11-7 رویکرد روانکاوی.. 29
2-11-8 رویکرد رفتارگرایی.. 31
2-11-9 رویکرد انسانگرایی.. 31
2-11-10 رویکرد یادگیری اجتماعی 32
2-11-11 رویکرد شناختی.. 32
2-11-12 رویکرد تحلیل عاملی.. 32
2-11-13    نظریه آیزنک   34
2-11-14 نظریه 16 عاملی کتل.. 36
2-11-15 نظریه مدل پنج عاملی رابرت مک کری و کوستا 37
2-12 ویژگی‌های مهم الگوی پنج عاملی شخصیت… 39
2-13 کابرد الگوی پنج عاملی.. 40
2-14 فواید نظریه‌های شخصیت… 40
2-15 انتظار از ازدواج.. 40
2-15-1   ازدواج.. 40
2-15-2 تعریف ازدواج.. 40
2-15-3 هدف ازدواج.. 41
2-15-4 مزایای ازدواج  و اهمیت آن. 41
2-15-5 آمادگی برای ازدواج.. 42
2-15-6 ملاکها و معیارهای ازدواج موفق.. 43
2-15-7 انتظارت از ازدواج.. 46
2-16 پیشینه ی تحقیقاتی.. 53
فصل سوم:  روش پژوهش
3-1 روش پژوهش… 61
3-2 جامعه و نمونه مورد مطالعه. 61
3-3 ابزار های پژوهش… 61
3-4 روش گردآوری داده ها 64
3-5 روش تحلیل داده ها 65
فصل چهارم: نتایج پژوهش
4-1 توصیف داده ها 67
4-1-1   جنسیت   67
4-1-2 تحصیلات   68
4-1-3 ارتباط با جنس مخالف… 69
4-1-4  سن…….. 70
4-2 متغیرهای تحقیق.. 71
4-3 تحلیل داده ها 72
4-4 نتایج تکمیلی.. 79
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری.. 81
5-2 پیشنهادات و محدودیت های پژوهش… 84
منابعفارسی.. 86
پیوست… 92
 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه باور های غیر منطقی و تیپ های شخصیتی با انتظار از ازدواج در دانشجویان صورت گرفت. جامعه آماری کلیه دانشجویان مجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرج یودند که تعداد 250 نفر به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب گریدند. از پرسشنامه باور های غیر منطقی جونز، پرسشنامه شخصیتی نئو (فرم کوتاه) (NEO-FFI)، مقیاس انتظار از ازدواج (MES) به منظور جمع آوری داده ها استفاده گردید. از آزمون همبستگی پیرسون و تی مستقل برای تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج حاکی از ارتباط منفی و معنی دار بین انتظار واقع گرایانه و بدیبینانه با نیاز به تأیید دیگران، انتظار بالا از خود، تمایل به سرزنش، واکنش نسبت به ناکامی، بی مسئولیتی هیجانی، وابستگی و درماندگی نسبت به تغییر و کمالگرایی  داشت. همچنین بین انتظار بدبینانه با نگرانی زیاد توأم با اضطراب و اجتناب از مشکلات همبستگی منفی و معنی دار یافت شد (P<0.05). همچنین نتایج نشان داد که بین انتظار ایده آل گرایانه با بی مسئولیتی هیجانی ارتباط  منفی و معنی دار وجود دارد (P<0.05). نتایج فرضیه دوم  نشان داد که بین انتظارات واقع گرایانه، ایده آل گرایانه و بدبینانه با ویژگی شخصیتی روانرنجورخویی ارتباط منفی و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که بین انتظار واقع گرایانه با ابعاد برونگرایی، انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین انتظار ایده آل گرایانه با ابعاد برونگرایی و مسئولیت پذیری همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت نهایتاً بین انتظار بدبینانه با ابعاد برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد (P<0.05). نتایج فرضیه سوم پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و معنی دار روارنجور خویی با باور های غیر منطقی واکنش نسبت به ناکامی و بی مسئولیتی هیجانی و همچنین ارتباط منفی و معنی دار سایر ویژگی های شخصیتی با برخی باور های غیر منطقی بود (P<0.05).  نهایتاً تفاوت معنی داری بین دوجنس در میزان انتظار از ازدواج یافت نشد. به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که انتظارات واقع گرایانه و ایده آل گرایانه با باور های غیر منطقی کمتر و یژگی های شخصیتی مثبت و انتظار بدبینانه با باور های غیر منطقی بیشتر و ویژگی شخصیتی روارنجورخویی همراه می باشد.
کلمات کلیدی: انتظار از ازدواج، باور های غیر منطقی، ویژگی های شخصیتی، ازدواج
تعداد صفحه :118
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***