دانلود پایان نامه ارشد:تکمیل منسوج با چند لایه مرکب نانو لوله­ های کربنی/ پلیمر رسانا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته نساجی

گرایش :شیمی نساجی و علوم الیاف

عنوان : تکمیل منسوج با چند لایه مرکب نانو لوله­ های کربنی/ پلیمر رسانا

دانشکده فنی

گروه مهندسی نساجی

گرایش شیمی نساجی و علوم الیاف

تکمیل منسوج با چند لایه مرکب نانو لوله ­های کربنی/ پلیمر رسانا

استاد راهنما:

دکتر وحید متقی­طلب

 

اسفند 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول
1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
1-1-   تعریف کامپوزیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
1-2-   تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
1-3-   تاریخچه مواد پلیمری تقویت شده با الیاف……………………………………………………………………………………………………………………..11
1-4-   کامپوزیت نانولوله­های کربنی و پلیمر رسانا……………………………………………………………………………………………………………………..12
1-4-1-  کامپوزیت­های نانولوله-پلی­انیلین………………………………………………………………………………………………………………………………….13
1-4-1-1-   برهمکنش­های نانولوله/پلی­انیلین ………………………………………………………………………………………………………………………….13
1-4-1-1-1-  برهمکنش­های پلی­انیلین با نانولوله­ی عامل­دارنشده…………………………………………………………………………………………..13
1-4-1-1-2-  برهمکنش­های پلی­انیلین با نانولوله­ی عامل­دار شده…………………………………………………………………………………………..14
1-4-2-  روش­های سنتز………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14
1-5-   کاربرد کامپوزیت نانولوله­های کربنی/ پلیمر رسانا……………………………………………………………………………………………………………15
1-6-    نقش و خصوصیت الکترود مقابل……………………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-6-1-  مشکلات سلول­های خورشیدی رنگ حساس……………………………………………………………………………………………………………….16
1-7-   تکمیل منسوج توسط پلیمرهای رسانا……………………………………………………………………………………………………………………………..16
1-7-1-  تکمیل منسوج توسط پلی­انیلین…………………………………………………………………………………………………………………………………..17
1-7-1-1-   پلی­انیلین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17
1-7-1-2-   کاربرد پلیمر رسانای پلی­انیلین………………………………………………………………………………………………………………………………18
1-7-1-3-   پارچه­های پوشش­دهی شده توسط پلی­انیلین……………………………………………………………………………………………………….19
1-7-2-  تکمیل منسوج توسط پلی­پیرول…………………………………………………………………………………………………………………………………..19
1-7-2-1-   پلی­پیرول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19
1-7-2-2-   کاربرد پلیمر رسانای پلی­پیرول………………………………………………………………………………………………………………………………21
1-7-2-3-   پارچه­های رسانای پوشش­دهی شده با پلی­پیرول…………………………………………………………………………………………………..21
1-8-   تکمیل منسوج توسط نانولوله­های کربنی………………………………………………………………………………………………………………………..22
1-8-1-  نانولوله­های کربنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22
1-8-2-  کاربرد نانولوله­های کربنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
1-8-3-  تهیه پارچه رسانا توسط نانولوله­های کربنی………………………………………………………………………………………………………………….23
1-8-3-1-   روش­های تهیه دیسپرسیون نانولوله­های کربنی……………………………………………………………………………………………………..26
1-8-3-1-1-  دیسپرسیون نانولوله­های کربنی عامل­دار…………………………………………………………………………………………………………….26
1-8-3-1-2-  دیسپرسیون نانولوله­های کربنی بر پایه­ی حلال­های آلی……………………………………………………………………………………26
1-8-3-1-3-  دیسپرسیون نانولوله­های کربنی با آب…………………………………………………………………………………………………………………26
1-9-   تهیه منسوج رسانا توسط نانوذرات فلزی…………………………………………………………………………………………………………………………27
1-9-1-  تکنیک­های فلزدار کردن……………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
1-9-2-  لایه­نشانی احیایی و پیشرفت آن در نساجی…………………………………………………………………………………………………………………28
1-9-2-1-   لایه­نشانی احیایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….28
1-9-2-2-   مکانیزم فرآیندلایه­نشانی احیایی…………………………………………………………………………………………………………………………….28
1-10- زیرلایه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30
1-10-1- آماده­سازی زیرلایه با فرآیند پلاسما…………………………………………………………………………………………………………………………….31
1-10-1-1- فرآیند پلاسما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
1-10-1-2- برهمکنش بین پلاسما با سطح منسوجات…………………………………………………………………………………………………………….31
فصل دوم
2-  شرح کلی آزمایشات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35
2-1-   آماده­سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..35
2-2-   آماده­سازی نمونه با پلاسما……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35
2-2-1-  آماده­سازی نمونه با هیدرولیز قلیایی…………………………………………………………………………………………………………………………….36
2-3-   مواد و روش­های مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی به ‌روش احیایی………………………………………..36
2-3-1-  لایه­نشانی با مس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36
2-3-1-1-   مواد مورد استفاده در لایه‌نشانی احیایی با مس……………………………………………………………………………………………………..36
2-3-1-2-   روش لایه­نشانی احیایی با مس……………………………………………………………………………………………………………………………….37
2-3-1-3-   روش لایه­نشانی احیایی با مس……………………………………………………………………………………………………………………………….38
2-3-2-  لایه­نشانی احیایی با نیکل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-3-2-1-   مواد مورد استفاده در لایه‌نشانی با نیکل………………………………………………………………………………………………………………..38
2-3-2-2-   روش لایه­نشانی احیایی با نیکل……………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-4-   مواد و روش­های مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط پلیمرهای رسانا…………………………………………………………39
2-4-1-  مواد و روش­های مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط پلیمر رسانای پلی­انیلین………………………………………..39
2-4-1-1-   مواد برای پوشش­دهی منسوجات با استفاده از پلی­انیلین……………………………………………………………………………………..39
2-4-1-2-   پوشش­دهی منسوجات با استفاده از پلی­انیلین به روش پلیمریزاسیون شیمیایی…………………………………………………39
2-4-1-3-   پوشش­دهی منسوجات با استفاده از پلی­انیلین به روش اسپری……………………………………………………………………………40
2-4-1-4-   پوشش­دهی منسوجات با استفاده از پلی­انیلین به روش غوطه­وری……………………………………………………………………….40
2-4-2-  مواد و روش­های مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط پلی­پیرول……………………………………………………………….41
2-4-2-1-   مواد برای پوشش­دهی با استفاده از پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………….41
2-4-2-2-   پوشش­دهی منسوج با استفاده از پلی­پیرول به روش پلیمریزاسیون شیمیایی……………………………………………………..41
2-4-2-3-   پوشش­دهی منسوج با استفاده از پلی­پیرول به روشCVD…………………………………………………………………………………..41
2-4-3-  مواد و روش­های مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی با نانوذرات کامپوزیتی…………………………..42
2-4-3-1-   مواد و روش مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانا انیلین با فلز مس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-4-3-2-   مواد و روش مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانا انیلین با فلز نیکل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42
2-4-3-3-   مواد و روش مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانا پیرول با فلز مس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..43
2-4-3-4-   مواد و روش مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط لایه­نشانی کامپوزیتی از پلیمر رسانا پیرول با فلز نیکل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43
2-5-   مواد و روش­های مورد استفاده برای ساخت منسوج رسانا توسط نانولوله­های کربنی چند دیواره…………………………………43
2-5-1-  مواد برای پوشش­دهی با استفاده از نانولوله­های کربنی چند دیواره…………………………………………………………………………….43
2-5-2-  پوشش­دهی منسوجات با استفاده از نانولوله­های کربنی چند دیواره به روش فیلتراسیون………………………………………….44
2-5-3-  پوشش­دهی منسوجات با استفاده از نانولوله­های کربنی چند دیواره به روش الکتروریسی…………………………………………44
2-5-4-  پوشش­دهی منسوجات با استفاده از نانولوله­های کربنی چند دیواره به روش الکترواسپری………………………………………..44
2-5-5-  پوشش­دهی منسوجات با استفاده از نانولوله­های کربنی چند دیواره به روش چاپ جوهرافشان………………………………..45
2-5-6-  پوشش­دهی منسوجات با استفاده از نانولوله­های کربنی چند دیواره به روش اسپری…………………………………………………45
2-6-    دستگاه­ها و تجهیزات مورد استفاده برای تهیه منسوجات رسانا……………………………………………………………………………………..46
2-6-1-  دستگاه اولتراسونیک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
2-6-2-  اسپری با استفاده از پیستوله…………………………………………………………………………………………………………………………………………46
2-6-3-  بررسی و تعیین خصوصیات پارچه رسانا………………………………………………………………………………………………………………………47
2-6-3-1-    اندازه‌گیری وزن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
2-6-3-2-    بررسی مقاومت الکتریکی سطحی نمونه­ها……………………………………………………………………………………………………………..47
2-6-3-3-    بررسی سطح نمونه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………48
2-6-3-4-    تعیین چگونگی برهمکنش شیمیایی پلیمرها و نانولوله­ی کربنی با پارچه……………………………………………………………48
2-6-3-5-    بررسی میزان انعکاس نور از سطح نمونه­ها…………………………………………………………………………………………………………….49
2-6-3-6-    ولتامتری چرخه­ای………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
فصل سوم
3-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………52
3-1-   بررسی مورفولوژی نمونه­های آماده شده با پلاسمای اکسیژن و هیدرولیز قلیایی………………………………………………………….52
3-2-   بررسی طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه……………………………………………………………………………………………………………………53
3-3-   بررسی مورفولوژی نمونه­های لایه­نشانی شده با نانوذرات مس و نیکل……………………………………………………………………………54
3-4-   بررسی خصوصیات  منسوج لایه­نشانی شده با پلیمر رسانای پلی­انیلین و پلی­پیرول……………………………………………………..55
3-4-1-  بررسی منسوج لایه­نشانی شده با پلی­انیلین…………………………………………………………………………………………………………………55
3-4-1-1-   بررسی مورفولوژی منسوج لایه­نشانی شده با پلی­انیلین………………………………………………………………………………………..57
3-4-2-  بررسی منسوج لایه­نشانی شده با پلی­پیرول…………………………………………………………………………………………………………………57
3-4-2-1-   بررسی مورفولوژی منسوج لایه­نشانی شده با پلی­پیرول………………………………………………………………………………………..58
3-4-2-2-   مقاومت الکتریکی سطحی و تغییرات وزن منسوج لایه­نشانی شده با پلیمر رسانا…………………………………………………61
3-4-2-3-   بررسی خصوصیات نوری پارچه­ی لایه­نشانی شده با پلیمر رسانای پلی­پیرول………………………………………………………62
3-4-2-4-   بررسی رفتار الکترو شیمیایی منسوج لایه­نشانی شده با پلی­پیرول……………………………………………………………………….64
3-5-   بررسی خصوصیات  منسوج لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی………………………………………………………………………………….71
3-5-1-  بررسی مورفولوژی منسوج لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی به روش اسپری……………………………………………………….74
3-5-2-  مقاومت الکتریکی سطحی و تغییرات وزن منسوج لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی……………………………………………77
3-5-3-  بررسی خواص نوری منسوجات لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی…………………………………………………………………………77
3-5-4-  بررسی رفتار الکترو شیمیایی منسوج لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی چند دیواره…………………………………………….80
3-6-    بررسی طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه…………………………………………………………………………………………………………………86
فصل چهارم
4-  نتیجه­گیری نهایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89
4-1-   پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

فهرست جدول­ها                                                                                      
جدول ‏2‑1- نسبت مولی و غلظت اسید مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………….42
جدول ‏2‑2- فرآیند آماده­سازی زیرلایه و تهیه دیسپرسیون نانولوله­های کربنی………………………………………………………………………..44
جدول ‏2‑3- شرایط الکترواسپری و ترکیبات دیسپرسیون………………………………………………………………………………………………………….45
جدول ‏3‑1- کدگذاری نمونه­های لایه­نشانی شده با پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………58
جدول ‏3‑2- تغییرات مقاومت الکتریکی سطحی و وزن نمونه­های لایه­نشانی شده با پلی­پیرول به روش CVD…………………….59
جدول ‏3‑3-ولتاژ و چگالی جریان متناظر با پیک کاتدی در نمونه­های لایه­نشانی شده با پلی­پیرول………………………………………..71
جدول ‏3‑4- ولتاژ و چگالی جریان متناظر با پیک کاتدی در نمونه­های لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی…………………………85
جدول ‏3‑5- مقایسه­ی بین ولتاژ و چگالی جریان متناظر با پیک کاتدی نمونه­های تهیه شده با نتایج سایر پژوهشگران………..85

 فهرست شکل­ها
شکل ‏1‑1- فرمول کلی انیلین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18
شکل ‏1‑2- فرم­های مختلف پلی­انیلین……………………………………………………………………………………………………………………………………….18
شکل ‏1‑3- ساختار پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20
شکل ‏1‑4- مراحل پلیمریزاسیون پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………………………………….20
شکل ‏1‑5- مکانیسم پلیمریزاسیون پلی­پیرول……………………………………………………………………………………………………………………………20
شکل ‏1‑6- روش پوشش­دهی الف) غوطه­وری، ب) دورانی………………………………………………………………………………………………………..24
شکل ‏1‑7- نحوه قرارگیری نانولوله­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
شکل ‏1‑8- تصویر شماتیک اجزای اصلی لایه­نشانی احیایی………………………………………………………………………………………………………30
شکل ‏1‑9- ساختار شیمایی پلی اتیلن ترفتالات………………………………………………………………………………………………………………………..30
شکل ‏1‑10- برهمکنش بین سطح و پلاسما………………………………………………………………………………………………………………………………32
شکل ‏2‑1- دستگاه پلاسما………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36
شکل ‏2‑2- مراحل لایه­نشانی احیایی………………………………………………………………………………………………………………………………………….37
شکل ‏2‑3- تقطیر مونومر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….39
شکل ‏2‑4- حمام آب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..40
شکل ‏2‑5- دستگاه اولترا سونیک………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
شکل ‏2‑6- پیستوله و پمپ باد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………47
شکل ‏2‑7- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی نشر میدانی…………………………………………………………………………………………………..48
شکل ‏2‑8- تصویر دستگاه طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه…………………………………………………………………………………………….49
شکل ‏2‑9- تصویر اسپکتروسکوپی انعکاسی……………………………………………………………………………………………………………………………….49
شکل ‏2‑10- دستگاه ولتامتری چرخه­ای…………………………………………………………………………………………………………………………………….50
شکل ‏3‑1- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچه­ی پلی­استری خام، عمل­شده با پلاسمای اکسیژن و سدیم هیدروکسید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53
شکل ‏3‑2- طیف مادون قرمز پارچه­ی پلی­استر خام، عمل شده با پلاسمای اکسیژن و سدیم هیدروکسید…………………………….54
شکل ‏3‑3- تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچه­ی پلی­استر لایه­نشانی شده با نانوذرات نیکل و مس………………………….54
شکل ‏3‑4- تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچه­ی پلی­استر لایه­نشانی شده با نانوذرات نیکل و مس………………………….55
شکل ‏3‑5- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچه­ی پلی­استری خام و لایه­نشانی شده با پلی­پیرول……………………………….57
شکل ‏3‑6- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی لایه­نشانی پارچه­ی پلی­استری خام، پوشش­دهی شده با نانوذرات مس و نیکل با پلی­پیرول به روش CVD…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
شکل ‏3‑7- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچه­ی پلی­استری خام………………………………………………………………………………..60
شکل ‏3‑8- تصاویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچه­ی پلی­استری زیرلایه­ها با پلی­پیرول به روش پلیمریزاسیون شیمیایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60
شکل ‏3‑9- نمودار ولتامتری چرخه­ای پلی­استر هیدرولیزشده پس از لایه­نشانی با پلی­پیرول……………………………………………………65
شکل ‏3‑10- نمودار ولتامتری چرخه­ای پلی­استر عمل شده با پلاسما پس از لایه­نشانی با پلی­پیرول……………………………………….66
شکل ‏3‑11- نمودار ولتامتری چرخه­ای پلی­استر پوشش­دهی شده با نانوذرات مس پس از لایه­نشانی با پلی­پیرول…………………67
شکل ‏3‑12- نمودار ولتامتری چرخه­ای پلی­استر پوشش­دهی شده با نانوذرات مس پس از لایه­نشانی با پلی­پیرول…………………68
شکل ‏3‑13- نمودار ولتامتری چرخه­ای پلی­استر پوشش­دهی شده با نانوذرات نیکل پس از لایه­نشانی با پلی­پیرول……………….69
شکل ‏3‑14- پلی­استر پوشش­دهی شده با نانوذرات نیکل  پس از لایه­نشانی با پلی­پیرول…………………………………………………………70
شکل ‏3‑15- تصویر میکروسکوپ نوری پارچه­ی لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی به روش فیلتراسیون……………………………72
شکل ‏3‑16- تصویر میکروسکوپ نوری پارچه­ی لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی به روش الکتروریسی……………………………72
شکل ‏3‑17- تصویر میکروسکوپ نوری پارچه­ی لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی به روش الکترواسپری………………………….73
شکل ‏3‑18- تصویرمیکروسکوپ نوری منسوج لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی به روش چاپ جوهرافشان……………………..74
شکل ‏3‑19- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی زیرلایه­ی پوشش­دهی شده با پلی­پیرول قبل از لایه­نشانی با نانولوله­های کربنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
شکل ‏3‑20- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی نمونه­های لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی…………………………………………76
شکل ‏3‑21- تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی پارچه­ی پلی­استری لایه­نشانی شده با پلی­انیلین و نانولوله­های کربنی……..76
شکل ‏3‑22- طیف انعکاسی نمونه­های لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی…………………………………………………………………………….80
شکل ‏3‑23- نمودار ولتامتری چرخه­ای نمونه­های لایه­نشانی شده با نانولوله­ی کربنی چند دیواره………………………………………….83
شکل ‏3‑24- نمودار ولتامتری چرخه­ای نمونه­های لایه­نشانی شده پلی­انیلین و نانولوله­ی کربنی……………………………………………..84
شکل ‏3‑25- طیف مادون قرمز پارچه پلی­استری خام، لایه­نشانی شده با پلی­انیلین و لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی…..86
شکل ‏3‑26- طیف مادون قرمز پارچه پلی­استری خام، لایه­نشانی شده با پلی­پیرول و لایه­نشانی شده با نانولوله­های کربنی…..87
پیشگفتار
فرآیند تکمیل به مجموعه عملیاتی که بر روی یک سطح (بستر) جهت رسیدن به یک ویژگی و کاربرد خاص انجام می­گیرد، گفته­ می­شود. این فرآیند در صنایع مختلف از جمله صنعت نساجی بسیار مورد استفاده قرار می­گیرد. فرآیند تکمیل می­تواند در کاربردهایی از جمله بهبود ظاهر، چسبندگی یا ترشوندگی، مقاومت در برابر خوردگی مقاومت در برابر مواد شیمیایی، تغییر هدایت الکتریکی به کار گرفته ­­شود[1].
امروزه انرژی یک نیاز مهم برای زندگی روزمره و صنعت به شمار می­آید. نیاز به انرژی هر روز در حال افزایش اما منابع انرژی محدود و رو به پایان هستند. به همین دلیل محققان درصدد گسترش منابع جدید انرژی هستند که فراوان، ارزان و دوست­دار محیط زیست هستند. انرژی خورشیدی نامحدود، تمیز و تجدیدپذیر است که می­تواند گزینه­ی مناسبی جهت رفع این نیازهای بشر باشد. سلول­های خورشیدی که مستقیما نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می­کنند ساختار جالبی برای تولید انرژی هستند که یکی از انواع آن سلول­های خورشیدی رنگ حساس می­باشند. در ساخت این سلول­ها از شیشه­های رسانا به عنوان زیرلایه استفاده می­شود[2]. نیروی الكتریكی تولیدی از نور خورشید، می­تواند برای کاربردهای مختلفی چون خنك سازی، حرارت دهی، روشنایی، شارژ باطری­ها و تولید نیروی الكتریكی برای وسایل الكتریكی متنوع، مورد استفاده قرار بگیرد  .[3]سلول­های خورشیدی رنگ حساس در مقایسه با دیگر انواع سلول­های خورشیدی مزایایی همچون عدم نیاز به تجهیزات پیچیده جهت تولید انبوه، سازگار با محیط زیست، عدم وابستگی به زاویه تابش، امکان کار در روزهای ابری و بارانی، ارزان بودن و تنوع زیاد دارند که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده­اند [4, 5].
از جمله مشکلات سلول­های خورشیدی رنگ حساس، سنگین وزن بودن، عدم انعطاف­پذیری شیشه­های رسانا به عنوان زیرلایه و الکترود مقابل پلاتین می­باشد. پلاتین ماده­ای گران قیمت می­باشد که آماده­سازی سلول­ها در مقیاس وسیع را با هزینه­ی زیادی همراه می­کند به همین جهت محققان به دنبال یافتن موادی جهت جایگزینی پلاتین در سلول­های خورشیدی هستند. تاکنون مواد زیادی از جمله مواد کربنی، پلیمرهای رسانا و یا کامپوزیتی از آن­ها که رسانایی، فعالیت الکتروشیمیایی و قیمت مناسبی دارند به کار گرفته شده اند[6].
در این پروژه، تکمیل منسوج با پلیمر رسانا و نانولوله­های کربنی به منظور ایجاد هدایت الکتریکی با هدف استفاده در سلول­های خورشیدی به عنوان الکترود مقابل انجام شده است.

با توجه به اهداف یاد شده و به منظور آشنایی مقدماتی با موضوع باید بیان گردد که این پژوهش در قالب چهار فصل تهیه شده که به شرح ذیل می باشند:

  • در فصل نخست با عنوان )) مقدمه و مروری بر مقالات (( به بررسی تحقیقات انجام گرفته در زمینه ساخت الکترود مقابل با پلیمر رسانا و نانولوله­های کربنی و روش­های تولید منسوجات پوشش­دهی شده با پلیمر رسانا و نانولوله­های کربنی پرداخته شده است.
  • در فصل دوم این پژوهش، با عنوان )) تجربیات (( به بیان شرح مواد و دستگاه های مورد استفاده جهت تولید منسوجات رسانا با پلیمر رسانا و نانو لوله­های کربنی پرداخته است.
  • فصل سوم تحت عنوان )) نتایج و بحث (( به بیان دقیق نتایج آزمایش ها و نیز بررسی منسوجات رسانا با پلیمر رسانا و نانو لوله­های کربنی، تحلیل خواص فیزیکی، مورفولوژی، نوری، رفتار الکتروشیمیایی و همچنین بررسی روش های مختلف استفاده شده جهت تولید منسوجات رسانا با پلیمر رسانا و نانولوله­های کربنی پرداخته شده است.
  • فصل چهارم با عنوان )) نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات (( به نتیجه­گیری پایانی پرداخته و پیشنهادات مربوطه جهت مطالعات آینده را ارائه نموده است.

 

فصل اول
 
مقدمه و مروری بر مقالات
 
 

 

1-     مقدمه

در این فصل به پیشینه و کاربرد کامپوزیت ها، کامپوزیت نانولوله­های کربنی و پلیمر هادی و استفاده از آن­ها در سلول­های خورشیدی به عنوان الکترود مقابل، نقش، اهمیت و مشکلات الکترود مقابل پرداخته شده است.

   1-1-تعریف کامپوزیت

ترکیب دو یا چند ماده با یکدیگر به طوری که به صورت شیمیائی مجزا و غیر محلول در یکدیگر باشند و بازده و خواص سازه­ای این ترکیب نسبت به هریک از اجزاء تشکیل دهنده آن به تنهایی­، در موقعیت برتری قرار بگیرد را کامپوزیت می­نامند. به عبارت دیگر کامپوزیت به دسته ای از مواد اطلاق می­شود که آمیزه ای از مواد مختلف و متفاوت در فرم و ترکیب باشند و اجزاء تشکیل دهنده آن­ها هویت خود را حفظ کرده، در یکدیگر حل نشده، با هم ممزوج نمی­شوند [7].

  1-2-تاریخچه

قدیمی ترین مثال از کامپوزیت ها مربوط به افزودن کاه به گل جهت تقویت گل و ساخت آجری مقاوم جهت استفاده در بناها بوده است. قدمت این کار به 4000 سال قبل از میلاد مسیح باز می­گردد. در این مورد کاه نقش تقویت کننده و گل نقش زمینه یا ماتریس را دارد. ارگ بم که شاهکار معماری ایرانیان بوده است. نمونه بارزی از استفاده از تکنولوژی کامپوزیت­ها در قرون گذشته بوده است. مثال دیگر تقویت بتن توسط میله­های فولادی می­باشد. که قدمت آن به سال ۱۸۰۰ میلادی باز می­گردد. در بتن مسلح یا تقویت شده میله های فلزی استحکام کششی لازم را در بتن ایجاد می­نمایند چرا که بتن یک ماده ترد می­باشد و مقاومت اندکی در برابر بارهای کششی دارد. بدین ترتیب بتن وظیفه تحمل بارهای فشاری و میله های فولادی وظیفه تحمل بارهای کششی را بر عهده دارند [7].
تعداد صفحه :104
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***