دانلود پایان نامه ارشد:تولید کالوس از ریزنمونه های گیاهک نخود شیرینLathyrus odoratus L. تولید شده در شرایط کشت درون شیشه ای و باززایی از آن با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:باغبانی

عنوان:تولید کالوس از ریزنمونه های گیاهک نخود شیرینLathyrus odoratus L.  تولید شده در شرایط کشت درون شیشه ای و باززایی از آن با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

                             دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان                                                       دانشکده کشاورزی                                                                                   گروه باغبانی

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم باغبانی

 

عنوان:

تولید کالوس از ریزنمونه های گیاهک نخود شیرینLathyrus odoratus L. تولید شده در شرایط کشت درون شیشه ای و باززایی از آن با استفاده از تنظیم کننده های رشد گیاهی

 

 

 

1393

Ramin University of Agriculture and Natural Resources

Faculty of Agriculture

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول: مقدمه و اهداف

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل دوم: مروری بر پژوهش ها

1-2 منشا و تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

2-2 گسترش جغرافیایی نخود شیرین در جهان ……………………………………………………………………………………………………………………..9

3-2 وضعیت نخود شیرین در ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………….10

4-2 اهمیت گونه های جنس نخود شیرین …………………………………………………………………………………………………………………………..10

5-2 گیاه شناسی نخود شیرین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..11

6-2 خصوصیات ریخت شناسی نخود شیرین ……………………………………………………………………………………………………………………….11

7-2 آفات، بیماری ها و قارچ ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

8-2 روش های تکثیر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-8-2 تکثیر از طریق بذر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

2-8-2 تکثیر نخود شیرین از طریق کشت بافت ………………………………………………………………………………………………………………….14

1-2-8-2 تعریف کشت بافت گیاهی …………………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-2-8-2 تاریخچه کشت بافت گیاهی …………………………………………………………………………………………………………………………………15

3-2-8-2 تاریخچه کشت بافت نخود شیرین ……………………………………………………………………………………………………………………….16

3-8-2 مراحل ریز افزائی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16

1-3-8-2 گندزدائی سطحی بذر …………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3-8-2 قارچ کش ها و آنتی بیوتیک ها ……………………………………………………………………………………………………………………………17

3-3-8-2 الکل اتیلیک (اتانول) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

4-3-8-2 ترکیبات زداینده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………18

5-3-8-2 محیط کشت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18

6-3-8-2 آب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19

7-3-8-2 نمک های معدنی، عناصر پر مصرف و کم مصرف ………………………………………………………………………………………………..20

8-3-8-2 کربوهیدرات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

9-3-8-2 ویتامین ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

10-3-8-2 تنظیم کننده های رشد گیاهی ………………………………………………………………………………………………………………………….21

1-10-3-8-2 اثرات اکسین ها بر کشت بافت ……………………………………………………………………………………………………………………..21

2-10-3-8-2 اثرات سیتوکنین ها بر کشت بافت ………………………………………………………………………………………………………………..22

3-10-3-8-2 اثرات اسید جیبرلیک بر کشت بافت ……………………………………………………………………………………………………………..22

4-8-2 آگار …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

5-8-2 کشت ریزنمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

1-5-8-2 پرآوری شاخساره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

2-5-8-2 اندام زایی مستقیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

3-5-8-2 تشکیل کالوس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25

4-5-8-2 باززائی از کالوس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………27

5-5-8-2 ریشه زایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

6-5-8-2 سازگاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

فصل سوم: مواد و روش ها

1-3 زمان و محل انجام آزمایش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………33

2-3 تجهیزات آزمایشگاهی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………33

1-2-3 آزمایشگاه تهیه ترکیبات مختلف، محلول های پایه و محیط های کشت ………………………………………………………………..33

2-2-3 اتاق انتقال ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

3-2-3 اتاق رشد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

3-3 تهیه مواد گیاهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

4-3 ریزنمونه های مورد استفاده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..36

5-3 تهیه محیط کشت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

1-5-3 تهیه محلول های پایه و نگهداری آنها ………………………………………………………………………………………………………………………36

2-5-3 تهیه محلول های پایه تنظیم کننده های رشد …………………………………………………………………………………………………………37

3-5-3 نحوه آماده کردن محیط کشت …………………………………………………………………………………………………………………………………37

6-3 گندزدایی و سترون سازی وسایل ………………………………………………………………………………………………………………………………….40

7-3 آزمایش اول: گندزدایی سطحی بذر ………………………………………………………………………………………………………………………………40

8-3 آزمایش دوم: جوانه زنی بذر در محیط کشت ……………………………………………………………………………………………………………….41

9-3 زیر کشت کردن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

10-3 آزمایش سوم: پرآوری شاخساره از ریزنمونه جوانه های جانبی و انتهایی ………………………………………………………………….42

11-3 آزمایش چهارم: القاء تولید کالوس ………………………………………………………………………………………………………………………………42

12-3 آزمایش پنجم: آزمایش اندام زائی از کالوس ……………………………………………………………………………………………………………….44

13-3 آزمایش ششم: اندام زائی مستقیم ………………………………………………………………………………………………………………………………45

14-3 آزمایش هفتم: ریشه زایی شاخساره های تشکیل شده از کشت غیرمستقیم و کشت مستقیم ………………………………..45

15-3 آزمایش هشتم: سازگاری و انتقال به خاک …………………………………………………………………………………………………………………46

1-15-3 تهیه بستر کشت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

2-15-3 سازگاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46

3-15-3 انتقال به گلخانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

16-3 تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

فصل چهارم: نتایج

1-4 اثر نوع تیمار گندزدایی بر درصد آلودگی بذرهای کشت شده در شرایط کشت درون شیشه ای محیط کشت…………..49

1-1-4 درصد آلودگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-4 بررسی اثر نوع محیط کشت و شرایط روشنایی بر درصد جوانه زنی بذرهای نخود شیرین………………………………………….50

1-2-4 اثر محیط کشت بر درصد جوانه زنی بذرهای نخود شیرین ……………………………………………………………………………………..51

2-2-4 اثر روشنایی بر درصد جوانه زنی بذرهای نخود شیرین ……………………………………………………………………………………………52

3-2-4 برهمکنش اثر محیط کشت و شرایط روشنایی بر درصد جوانه زنی بذرهای نخود شیرین …………………………………….52

3-4 بررسی اثر نوع محیط کشت و نوع ریزنمونه بر پرآوری شاخساره …………………………………………………………………………………53

1-3-4 تعداد شاخساره ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

2-3-4 طول بلندترین شاخساره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………56

4-4 تشکیل کالوس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

1-4-4 اثر محیط‏های کشت MS و B5 بر وزن کالوس ……………………………………………………………………………………………………..59

2-4-4 اثر ریزنمونه بر وزن کالوس ……………………………………………………………………………………………………………………………………….60

3-4-4 اثر نوع هورمون های بکار رفته بر وزن کالوس ………………………………………………………………………………………………………….60

4-4-4 اثر برهمکنش نوع محیط‏های کشت MS و B5 و ریزنمونه بر وزن کالوس …………………………………………………………..61

5-4-4 اثر برهمکنش محیط‏های کشت MS و B5 و هورمون بر وزن کالوس …………………………………………………………………..62

6-4-4 اثر برهمکنش نوع ریزنمونه و هورمون بر وزن کالوس ………………………………………………………………………………………………63

7-4-4 اثر برهمکنش محیط‏های کشت MS و B5، ریزنمونه و هورمون بر وزن کالوس …………………………………………………..63

5-4 اندام زایی از کالوس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

1-5-4 تعداد شاخساره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

1-1-5-4 اثر ریزنمونه بر تعداد شاخساره ……………………………………………………………………………………………………………………………..67

2-1-5-4 اثر محیط کشت کالوس زا بر تعداد شاخساره ………………………………………………………………………………………………………67

3-1-5-4 اثر محیط کشت اندام زا بر تعداد شاخساره ………………………………………………………………………………………………………….68

4-1-5-4 اثر برهمکنش ریزنمونه و محیط کشت کالوس زا بر تعداد شاخساره ………………………………………………………………….69

5-1-5-4 اثر برهمکنش ریزنمونه و محیط کشت اندام زا بر تعداد شاخساره ……………………………………………………………………. 70

6-1-5-4 اثر برهمکنش محیط کشت کالوس زا و محیط کشت اندام زا بر تعداد شاخساره ………………………………………………71

7-1-5-4 اثر برهمکنش نوع ریزنمونه، محیط کشت کالوس زا و محیط کشت اندام زا بر تعداد شاخساره…………………………72

2-5-4 طول شاخساره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

1-2-5-4 اثر ریزنمونه بر طول شاخساره ………………………………………………………………………………………………………………………………75

2-2-5-4 اثر محیط کشت کالوس زا بر طول شاخساره ……………………………………………………………………………………………………….75

3-2-5-4 اثر محیط کشت اندام زا بر طول شاخساره …………………………………………………………………………………………………………..76

4-2-5-4 اثر برهمکنش ریزنمونه و محیط کشت کالوس زا بر طول شاخساره …………………………………………………………………..77

5-2-5-4 اثر برهمکنش ریزنمونه و محیط کشت اندام زایی بر طول شاخساره ………………………………………………………………….77

6-2-5-4 اثر برهمکنش محیط کشت کالوس زا و محیط کشت اندام زا بر طول شاخساره ……………………………………………….78

7-2-5-4 اثر برهمکنش ریزنمونه، محیط کشت کالوس زا و محیط کشت اندام زا بر طول شاخساره ……………………………….79

6-4 اندام زایی مستقیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82

1-6-4 تعداد شاخساره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..82

1-1-6-4 اثر ریزنمونه بر تعداد شاخساره ……………………………………………………………………………………………………………………………..82

2-1-6-4 اثر محیط کشت اندام زا بر تعداد شاخساره ………………………………………………………………………………………………………….83

3-1-6-4 اثر برهمکنش ریزنمونه و محیط کشت اندام زا بر تعداد شاخساره ………………………………………………………………………84

2-6-4 طول شاخساره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84

1-2-6-4 اثر ریزنمونه بر طول شاخساره ………………………………………………………………………………………………………………………………84

2-2-6-4 اثر محیط کشت اندام زا بر طول شاخساره …………………………………………………………………………………………………………..85

3-2-6-4 اثر برهمکنش ریزنمونه و محیط کشت اندام زا بر طول شاخساره ……………………………………………………………………….86

7-4 ریشه زایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88

1-7-4 تعداد ریشه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88

1-1-7-4 اثر غلظت محیط کشت بر تعداد ریشه …………………………………………………………………………………………………………………88

2-1-7-4 اثر غلظت هورمون بر تعداد ریشه …………………………………………………………………………………………………………………………89

3-1-7-4 اثر برهمکنش غلظت محیط کشت و غلظت هورمون بر تعداد ریشه …………………………………………………………………..90

2-7-4 طول ریشه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

1-2-7-4 اثر غلظت محیط کشت بر طول ریشه ………………………………………………………………………………………………………………….90

2-2-7-4 اثر غلظت هورمون بر طول ریشه ………………………………………………………………………………………………………………………….91

3-2-7-4 اثر برهمکنش غلظت محیط کشت پایه و غلظت هورمون بر طول ریشه …………………………………………………………….92

8-4 سازگاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………94

1-8-4 اثر بستر کشت سازگاری بر درصد زنده مانی ……………………………………………………………………………………………………………94

2-8-4 اثر بستر کشت سازگاری بر طول شاخساره ………………………………………………………………………………………………………………95

3-8-4 اثر بستر کشت سازگاری بر طول ریشه …………………………………………………………………………………………………………………….97

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 بررسی گندزدایی بذرهای کشت شده در شرایط درون شیشه ای ……………………………………………………………………………..100

2-5 جوانه زنی بذر کشت شده نخود شیرین در محیط کشت …………………………………………………………………………………………..102

3-5 پرآوری شاخساره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

4-5 تولید کالوس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..104

5-5 اندام زایی غیرمستقیم (باززایی از کالوس) ………………………………………………………………………………………………………………….106

6-5 اندام زایی مستقیم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….108

7-5 ریشه زایی شاخساره های تولید شده ………………………………………………………………………………………………………………………….109

8-5 سازگاری و انتقال …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………111

9-5 نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………113

10-5 پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………114

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….115

 

 

 

 

 

((فهرست جداول و شکل ها))

عنوان                                                                                                                                      صفحه

جدول 1-3 اجزاء تشکیل دهنده محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) ………………………………………………………………………..38

جدول 2-3 اجزاء تشکیل دهنده محیط کشت گامبورگ، 1968 (B5) ………………………………………………………………………………39

جدول 3-3 تیمارهای گندزدایی جهت ضدعفونی بذر ………………………………………………………………………………………………………….40

جدول 4-3 تیمارهای جوانه زنی بذر نخود شیرین در شرایط درون شیشه ای ……………………………………………………………………41

جدول 5-3 تیمارهای مختلف آزمایش پرآوری ……………………………………………………………………………………………………………………..42

جدول 6-3 تیمارهای مختلف آزمایش تولید کالوس در محیط کشت MS ………………………………………………………………………..43

جدول 7-3 تیمارهای مختلف آزمایش تولید کالوس در محیط کشت B5 …………………………………………………………………………43

جدول 8-3 تیمارهای مختلف باززایی غیرمستقیم ………………………………………………………………………………………………………………..44

جدول 9-3 تیمارهای مختلف باززایی مستقیم ……………………………………………………………………………………………………………………..45

جدول 10-3 تیمارهای مختلف ریشه زایی در محیط کشت MS ……………………………………………………………………………………….46

جدول 11-3 تیمارهای مختلف ریشه زایی در محیط کشت MSنیم قدرت ……………………………………………………………………..46

جدول 1-4 تجزیه واریانس اثرات تیمارهای گندزدایی بر درصد آلودگی بذرهای نخود شیرین ………………………………………….49

جدول 2-4 تجزیه واریانس درصد جوانه زنی بذرهای نخود شیرین تحت تاثیر محیط کشت و شرایط روشنایی ………………51

جدول 3-4 تجزیه واریانس برخی صفات اندازه گیری شده تحت تاثیر نوع محیط کشت پرآوری شاخساره و نوع ریزنمونه54

جدول 4-4 تجزیه واریانس شاخص وزن کالوس در آزمایش کالوس زایی …………………………………………………………………………..59

جدول 5-4 اثر برهمکنش نوع محیط کشت پایه، ریزنمونه و هورمون بر وزن کالوس …………………………………………………………64

جدول 6-4 تجزیه واریانس خصوصیات شاخساره نخود شیرین در اندام زایی غیرمستقیم ………………………………………………….66

جدول 7-4 اثر برهمکنش نوع ریزنمونه، محیط کشت کالوس زا و محیط کشت باززایی بر تعداد شاخساره ……………………..73

جدول 8-4 اثر برهمکنش ریزنمونه، محیط کشت کالوس زا و محیط کشت اندام زا بر طول شاخساره ……………………………..80

جدول 9-4 تجزیه واریانس شاخص های تعداد شاخساره و طول شاخساره تحت تاثیر تیمارهای مختلف اندام زایی مستقیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82

جدول 10-4 تجزیه واریانس تعداد ریشه و طول ریشه در آزمایش ریشه زایی از شاخساره ……………………………………………….88

جدول 11-4 تجزیه واریانس درصد زنده مانی، طول شاخساره و طول ریشه در آزمایش سازگاری ……………………………………94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

((فهرست تصاویر و نمودارها))

عنوان                                                                                                                                     صفحه

شکل 1-4 جوانه زنی بذر نخود شیرین در شرایط کشت درون شیشه‏ای …………………………………………………………………………….53

شکل 2-4 مراحل تشکیل کالوس (الف: مرحله اولیه تولید کالوس از ریزنمونه میان گره ساقه در محیط کشت MS همراه با 2 میلی گرم در لیتر NAA + 5/0 میلی گرم در لیتر BAP، ب: تولید کالوس از ریزنمونه ریشه در محیط کشت MS همراه با 3 میلی گرم در لیتر NAA + 5/0 میلی گرم در لیتر BAP، ج: تولید کالوس از ریزنمونه میان گره در محیط کشت B5 حاوی 2 میلی گرم در لیتر NAA + 5/0 میلی گرم در لیتر BAP، د: تولید کالوس در محیط کشت MS حاوی 2 میلی گرم در لیتر NAA + 5/0 میلی گرم در لیتر BAP) …………………………………………………………………………………65

شکل 3-4 الف و ب: مراحل اولیه تشکیل شاخساره از کالوس، ج: تشکیل شاخساره کامل در محیط کشت اندام زایی MS حاوی 1 میلی گرم در لیتر TDZ…………………………………………………………………………………………………………………………………………..74

شکل 4-4 تشکیل شاخساره از کالوس(الف: در محیط کشت MS حاوی 1 میلی گرم در لیتر TDZ، ب: در محیط کشت MS حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر TDZ، ج: در محیط کشت MS حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر BAP + 1/0 میلی گرم در لیتر NAA، د: در محیط کشت 1 میلی گرم در لیتر BAP +1/0 میلی گرم در لیتر NAA) ………………………………….81

شکل 5-4 تشکیل شاخساره در آزمایش اندام زایی مستقیم از ریزنمونه میان گره ساقه در محیط کشت MS حاوی 5/0 میلی گرم در لیتر TDZ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87

شکل 6-4 اندام زایی مستقیم در محیط کشت MS حاوی 5/0 میلی گرم در لیترBAP + 5/0 میلی گرم در لیتر   KIN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………87

شکل 7-4 ریشه زایی در محیط کشت MS حاوی 1 میلی گرم در لیتر IBA ………………………………………………………………….93

شکل 8-4 ریشه زایی در محیط کشت ½ MS حاوی 1 میلی گرم در لیتر IBA ……………………………………………………………93

شکل 9-4 کشت گیاهک های تولید شده در بسترهای سازگاری و ایجاد پوشش پلاستیک (الف: بستر کوکوپیت، ب: بستر پرلیت) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

شکل 10-4 روند باز کردن تدریجی پوشش پلاستیک (الف: پس از گذشت 2 هفته، ب: پس از گذشت 3 هفته) …………….96

شکل 11-4 انتقال گیاهک ها به گلدان و نگهداری در شرایط آب و هوایی گلخانه …………………………………………………………….98

نمودار 1-4 اثر نوع تیمار گندزدایی بر شاخص درصد آلودگی بذور نخود شیرین کشت شده در محیط کشت …………………50

نمودار 2-4 اثر محیط کشت بر درصد جوانه زنی بذرها ………………………………………………………………………………………………………..51

نمودار 3-4 اثر شرایط روشنایی بر درصد جوانه زنی بذرها …………………………………………………………………………………………………..52

نمودار 4-4 برهمکنش اثر محیط کشت و شرایط روشنایی بر درصد جوانه زنی بذرها ……………………………………………………….53

نمودار 5-4 اثر نوع ریزنمونه بر تعداد شاخساره در محیط کشت پرآوری …………………………………………………………………………….54

نمودار 6-4 اثر محیط کشت پرآوری بر تعداد شاخساره ……………………………………………………………………………………………………….55

نمودار7-4 اثر برهمکنش نوع ریزنمونه و نوع محیط کشت پرآوری بر شاخص تعداد شاخساره ………………………………………….56

نمودار 8-4 اثر نوع ریزنمونه بر طول شاخساره در محیط کشت پرآوری شاخساره ……………………………………………………………..57

نمودار 9-4 اثر نوع محیط کشت پرآوری بر طول شاخساره در پرآوری شاخساره ……………………………………………………………….57

نمودار 10-4 اثر برهمکنش نوع ریزنمونه و نوع محیط کشت پرآوری بر طول شاخساره ……………………………………………………58

نمودار 11-4 اثر محیط‏های کشت MS و B5 بر وزن کالوس …………………………………………………………………………………………….60

نمودار 12-4 اثر نوع ریزنمونه بر وزن کالوس ………………………………………………………………………………………………………………………..60

نمودار 13-4 اثر غلظت تنظیم کننده های رشد بر وزن کالوس …………………………………………………………………………………………..61

نمودار 14-4 اثر برهمکنش نوع محیط‏های کشت MS و B5 و ریزنمونه بر وزن کالوس ………………………………………………….62

نمودار 15-4 اثر برهمکنش نوع محیط‏های کشت MS و B5 و هورمون بر وزن کالوس …………………………………………………..62

نمودار 16-4 اثر برهمکنش نوع ریزنمونه و هورمون بر وزن کالوس …………………………………………………………………………………….63

نمودار 17-4 اثر ریزنمونه کالوس بر تعداد شاخساره …………………………………………………………………………………………………………….67

نمودار 18-4 اثر محیط کشت کالوس زا بر تعداد شاخساره ………………………………………………………………………………………………….68

نمودار 19-4 اثر محیط کشت اندام زا بر تعداد شاخساره ……………………………………………………………………………………………………..69

نمودار 20-4 اثر برهمکنش ریزنمونه و محیط کشت کالوس زا بر تعداد شاخساره ……………………………………………………………..70

نمودار 21-4 اثر برهمکنش ریزنمونه و محیط کشت باززایی بر تعداد شاخساره …………………………………………………………………71

نمودار 22-4 اثر برهمکنش محیط کشت کالوس زا و محیط کشت باززایی بر تعداد شاخساره ………………………………………….72

نمودار 23-4 اثر ریزنمونه بر طول شاخساره ………………………………………………………………………………………………………………………….75

نمودار 24-4 اثر محیط کشت کالوس زا بر طول شاخساره ………………………………………………………………………………………………….76

نمودار 25-4 اثر محیط کشت اندام زا بر طول شاخساره ……………………………………………………………………………………………………..76

نمودار 26-4 اثر برهمکنش ریزنمونه و محیط کشت کالوس زا بر طول شاخساره ………………………………………………………………77

نمودار 27-4 اثر برهمکنش ریزنمونه و محیط کشت اندام زا بر طول شاخساره ………………………………………………………………….78

نمودار 28-4 اثر محیط کشت کالوس زا و اندام زا بر طول شاخساره …………………………………………………………………………………..79

نمودار 29-4 اثر ریزنمونه بر تعداد شاخساره در باززایی مستقیم …………………………………………………………………………………………83

نمودار 30-4 اثر محیط کشت باززایی بر تعداد شاخساره در باززایی مستقیم ……………………………………………………………………..83

نمودار 31-4 برهمکنش اثر ریزنمونه و محیط کشت باززایی بر تعداد شاخساره در باززایی مستقیم ………………………………….84

نمودار32-4 اثر ریزنمونه بر طول شاخساره در باززایی مستقیم …………………………………………………………………………………………..85

نمودار 33-4 اثر محیط کشت باززایی بر طول شاخساره در باززایی مستقیم ………………………………………………………………………85

نمودار 34-4 اثر برهمکنش ریزنمونه و محیط کشت اندام زا بر طول شاخساره در باززایی مستقیم ………………………………….86

نمودار35-4 اثر غلظت محیط کشت بر تعداد ریشه ……………………………………………………………………………………………………………..89

نمودار 36-4 اثر غلظت هورمون بر تعداد ریشه …………………………………………………………………………………………………………………….89

نمودار 37-4 اثر برهمکنش غلظت محیط کشت پایه و غلظت هورمون بر تعداد ریشه ………………………………………………………90

نمودار 38-4 اثر غلظت محیط کشت بر طول ریشه ……………………………………………………………………………………………………………..91

نمودار 39-4 اثر غلظت هورمون بر طول ریشه ……………………………………………………………………………………………………………………..91

نمودار 40-4 اثر برهمکنش غلظت محیط کشت MS و غلظت هورمون بر طول ریشه ……………………………………………………..92

نمودار 41-4 اثر بستر کشت سازگاری بر درصد زنده مانی …………………………………………………………………………………………………..95

نمودار 42-4 اثر بستر کشت سازگاری بر طول شاخساره ……………………………………………………………………………………………………..95

نمودار 43-4 اثر بستر کشت سازگاری بر طول ریشه ……………………………………………………………………………………………………………97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و اهداف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و اهداف

 

1-1 مقدمه

در چند دهه گذشته با انجام تحقیقات متعدد در زمینه زیست فن آوری[1] کشاورزی، این بخش دارای جایگاه مهم و با ارزشی شده است. این روش این امکان را فراهم می سازد که با استفاده از فنون مختلف از قبیل دست ورزی ژنتیکی[2]، کشت بافت[3] و کشت سلول گیاهی در شرایط درون شیشه‏ای[4]، گیاهانی با ساختار ژنتیکی متفاوت و در نتیجه واریته‏های با عملکرد بیشتر و مقاوم به آفات و بیماری‏ها و علف های هرز و متحمل به تنش‏های محیطی، تولید نماید (چاولا[5]، 2000). شیوه کشت بافت گیاهی طیف وسیعی از روش‏ها را شامل می شود. از جمله این روش‏ها، باززایی از بافت‏های جنینی، قطعات سایر بافت‏ها، کالوس، سلول‏های جدا شده و یا پروتوپلاست را می توان نام برد. باززایی گیاهک[6] از طریق کشت بافت یک نیاز اساسی برای استفاده ژنتیک مولکولی است. یکی از روش‏های کشت بافت، باززایی گیاهک‏ها است که از طریق تشکیل گیاهک‏ها با القاء ساقه‏های نابجا[7]، جنین های رویشی[8] و یا جوانه‏های جانبی[9] امکان پذیر می شود. در این صورت ساقه‏های نابجا یا جنین های رویشی از کالوس و یا به طور مستقیم از ریز نمونه بدست می آید (پیریک، 1985). این روش می تواند به منظور بهبود و اصلاح گیاهان[10]، تولید گیاهان عاری از عوامل بیماری زا یا پاتوژن[11]، نگهداری ژرم پلاسم[12]، تکثیر انبوه[13] و تولید و تکثیر همگروه‏ها[14] (گیاهانی با ساختار ژنتیکی یکسان) مورد استفاده قرار می گیرد (لویولا و وازکوز[15]، 2006). روش های کشت بافت بر این حقیقت تاکید دارد که خیلی از سلول های گیاهی، پتانسیل و ظرفیت دارند که قادر به باززایی یک گیاه باشند که به آن توتی پوتنسی[16] می گویند (آکین آیدو و همکاران[17]، 2009). فاکتورهای مهمی که در کشت بافت باید مورد توجه قرار گیرند شامل موقعیت فیزیولوژی گیاه مادری، انتخاب ریزنمونه، مبدا و اندازه ریزنمونه[18]، انتخاب محیط کشت مناسب برای ریزنمونه، قطبیت و تعادل هورمونی در محیط کشت می باشند.

کشت بافت شامل مراحل زیر می باشد: الف) تهیه ریزنمونه و گندزدایی ریزنمونه، ب) تولید کالوس، ج) باززایی از کالوس (باززایی غیرمستقیم)، د) ریشه زایی، ه) سازگاری و انتقال به گلخانه (تاجی و همکاران، 2003). کالوس، توده‏ای از سلول‏های پارانشیمی بی شکل با دیواره سلولی نازک است که در شرایط طبیعی و یا در محیط کشت درون شیشه ای به صورت سازمان نیافته رشد می کند. هنگامی که گیاه زخمی یا بریده می شود، در محل زخم کالوس تشکیل می شود (پیریک، 1985). در روش باززایی غیر مستقیم عموما تولید گیاهان با واسطه کالوس صورت می گیرد. یعنی ابتدا بافت ریز نمونه وادار به تشکیل کالوس می شود و سپس از کالوس اندام زایی صورت می گیرد (شریفی و همکاران، 1389).

معمولا از پنج گروه تنظیم کننده های رشد گیاهی[19] در کشت بافت، بیشتر از اکسین‏ها[20]، سیتوکینین‏ها[21] و جیبرلین[22] استفاده می شود (شریفی و همکاران، 1389). پرآوری شاخه[23]، یک مرحله از فرآیند ریزازدیادی است که به عنوان یکی از مراحل اصلی علم بیوتکنولوژی در نظر گرفته می شود. این فرآیند تولید ʾʾشاخه از جوانهʿʿ از زمان کشف سیتوکینین و ترکیبات شبه سیتوکینین از طریق ساخت مصنوعی به دست آمد (دامیانو و همکاران، 2000). در اندام زایی مستقیم[24]، قسمتی از بافت گیاه (ریزنمونه) جدا شده و در شرایط عاری از آلودگی به محیط کشت مناسب منتقل می شود. سپس با تغییر غلظت مواد تنظیم کننده رشد در محیط کشت، اندام مورد نظر تشکیل می شود

[1] Biotechnology

[2] Genetic manipulation

[3] Tissue culture

[4] In vitro cell culture

[5] Chawla

[6] Plantlet

[7] Adventitious shoots

[8] Somatic embryos

[9] Axillary buds

[10] Plant modification and improvment

[11] Pathogens-free plants

[12] Germplasm storage

[13] Mass propagation

[14] Production and propagation of clones

[15] Loyola-Vargas and Vazquez- Flota

[16] Totipotency

[17] Akin-Idowu et al.

[18] Explant size

[19] Plant Growth Regulators

[20] Auxins

[21] cytokinins

[22] Gibberellin

[23] Shoot proliferation

[24] Direct organogenesis

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :176

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد:کشت بافت ارقام استاندارد و مینیاتور میخک و بهینه سازی شرایط انتقال ژن توسط اگروباکتریوم به آن ها Next Entries دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر پوشش های خوراکی کیتوزان، نانو کیتوزان، متیل سلولز و پکتین بر ماندگاری پس از برداشت و ویژگی های کیفی میوه انار