دانلود پایان نامه ارشد:تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : مالی

عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته گروه  مدیریت بازرگانی گرایش مالی

 

عنوان:

تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

(مطالعه موردی:بانک مهر اقتصاد استان گیلان)

                                                          

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر احمد جعفرنژاد

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سیدرضا حسنی

تابستان1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول (کلیات تحقیق)

1.1مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 3

2.1بیان مساله………………………………………………………………………………………………. 4

3.1 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. 5

4.1 سوال های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 6

5.1 مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………… 7

6.1 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. 10

7.1 جامعه و نمونه ی آماری…………………………………………………………………………… 10

8.1روش گرداوری وتجزیه و تحلیل  داده ها/اطلاعات…………………………………………. 10

9.1 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………… 11

10.1 تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و متغیر ها………………………………………. 12

11.1 جمع بندی…………………………………………………………………………………………. 16

فصل دوم(ادبیات وپیشینه تحقیق)

1.2مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 18

2.2 برنامه ریزی استراتژی……………………………………………………………………………… 19

3.2مدل های برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………… 20

1.3.2.ماتریس گروه مشاوران بوستون……………………………………………………………….. 20

2.3.2. ماتریس GE…………………………………………………………………………………….. 21

3.3.2 مدل پورتر…………………………………………………………………………………………. 22

4.3.2 مدل کارت امتیاز متوازن(BSC)…………………………………………………………….. 23

5.3.2گسترش فعالیت های کیفی (QFD)………………………………………………………… 25

6.3.2مدل هفت s مک کنزی………………………………………………………………………….. 27

7.3.2مدل SWOT…………………………………………………………………………………….. 30

1.7.3.2تاریخچه مدل SWOT……………………………………………………………………… 30

2.7.3.2 تعریف مدل SWOT………………………………………………………………………. 31

4.2 ارتباط بین ماتریس SWOT و مدل BSC ………………………………………………… 34

5.2 حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن،FMEA…………………………………….. 34

6.2حالات موفقیت و تجزیه و تحلیل اثرات آن،SMEA………………………………………. 36

7.2تحقیقات مرتبط………………………………………………………………………………………. 37

1.7.2 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………. 37

2.7.2 تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………….. 42

7.2 جمع بندی……………………………………………………………………………………………. 49

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

1.3 مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 51

2.3 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. 51

3.3 جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………. 52

4.3 ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………… 53

5.3 پرسشنامه……………………………………………………………………………………………… 54

1.5.3روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………… 55

6.3 معرفی ساختار و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………… 56

1.6.3 روش تجزیه و تحلیل SWOT…………………………………………………………….. 57

2.6.3 حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن (FMEA)………………………………. 57

3.6.3 حالات موفقیت و تجزیه و تحلیل اثرات آن) (SMEA………………………………. 58

7.3 مراحل انجام پژوهش………………………………………………………………………………. 59

8.3 خلاصه………………………………………………………………………………………………… 60

فصل چهارم(روش تجزیه وتحلیل داده ها)

1.4مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 62

2.4تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی……………………………………………………… 62

1.2.4جنسیت…………………………………………………………………………………………….. 63

2.2.4 سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………. 64

3.2.4 سن…………………………………………………………………………………………………. 65

4.2.4 سمت شغلی …………………………………………………………………………………….. 66

5.2.4 منظر مالی…………………………………………………………………………………………. 67

6.2.4 منظر فرایندهای داخلی کسب و کار………………………………………………………… 68

7.2.4 منظر رشد و یادگیری ………………………………………………………………………….. 69

8.2.4 منظر مشتری ………………………………………………………… 70

3.4 تعیین و اولویت بندی نقاط قوت و ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان…… 71

1.3.4 اولویت بندی فاکتورها بر اساس اهمیت…………………………………… 71

2.3.4 اولویت بندی فاکتورهای منتخب بر اساس عملکرد……………………… 73

3.3.4 اولویت بندی نقاط قوت و ضعف بر اساس اختلاف ستون اول و دوم…………… 75

4.4 معرفی و اولویت بندی نقاط قوت وضعف شعب بانک مهر اقتصاد……………. 76

4.4 تعیین و اولویت بندی نقاط فرصت و تهدید محیط بیرونی برای …………………. 77

1.4.4معرفی اولویت های نقاط فرصت و تهدید محیط بیرونی برای شعب بانک مهر اقتصاد         80

5.4  جمع بندی…………………………………………………………………………………………… 84

فصل پنجم (نتیجه گیری وپیشنهادها)

1.5  مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 86

2.5نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………… 86

1.2.5اطلاعات توصیفی………………………………………………………………………………… 86

2.2.5 منظر مالی…………………………………………………………………………………………. 87

3.2.5منظر فرایند داخلی کسب و کار……………………………………………………………….. 87

4.2.5 منظر رشد و یادگیری…………………………………………………………………………… 87

5.2.5 منظر مشتری………………………………………………………………………………………. 87

3.5 بررسی و تحلیل نتایج ماتریس SWOT……………………………………………………… 88

4.5 نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی بر مبنای یافته های تحقیق…………………………………. 97

5.5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………….. 100

6.5 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………… 100

منابع و مواخذ…………………………………………………………………………………………….. 101

پیوست

پیوست 1 پرسشنامه…………………………………………………………………………………………. 106

پیوست 2 نتایج آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………. 110

پیوست  3 آمار توصیفی تحلیل SPSS ………………………………………………………………. 112

پیوست  4 بخشی از تحلیل Exel جهت تدوین ماتریس SWOT……………………………. 115

 

فهرست جداول

جدول 1.2 ماتریس SWOT…………………………………………………………………………. 33

جدول2.2 گام های روش FMEA…………………………………………………………………. 35

جدول3.2 خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در حوزه صنایع مختلف با مدل SWOT 48

جدول1.3 تعداد کل جامعه آماری به تفکیک پست سازمانی……………………………………. 52

جدول2.3 نام و تعدا شعب موجود در سطح استان گیلان……………………………………….. 53

جدول 3.3 ضریب پایایی متغیرها…………………………………………………………………….. 56

جدول4.3 گام های روش………………………………………………………………………………. 57

جدول 5.3 جمع بندی نهایی…………………………………………………………………………… 60

جدول1.4 جدول توزیع فراوانی جنسیت…………………………………………………………… 63

جدول 2.4 جدول توزیع فراوانی تحصیلات……………………………………………………….. 64

جدول 3.4 جدول توزیع فراوانی سن……………………………………………………………….. 65

جدول 4.4 جدول توزیع فراوانی سمت شغلی…………………………………………………….. 66

جدول 5.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظر مالی………………………………………………….. 67

جدول 6.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظرفرآیندهای داخلیكسب و كار……………………. 68

جدول 7.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظررشد و یادگیری…………………………………….. 69

جدول 8.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظرمشتری……………………………………………….. 70

جدول 9.4اولویت بندی فاکتورهای درونی بر اساس میزان اهمیت……………………………. 72

جدول 10.4اولویت بندی فاکتورهای درونی بر اساس میزان عملکرد………………………… 74

جدول 11.4 اولویت بندی نقاط قوت و ضعف بر اساس اختلاف ستون اول و دوم……… 75

جدول 12.4 امتیاز و اولویت نقاط فرصت و تهدید را از دیدگاه مدیران، ………………….. 78

جدول 13.4 جدول SWOT بانک مهر اقتصاد استان گیلان در سال 1393……………… 82

 

فهرست نمودار

نمودار1.4 جدول توزیع فراوانی جنسیت……………………………………………………………… 63

نمودار 2.4 جدول توزیع فراوانی تحصیلات…………………………………………………………. 64

نمودار 3.4 جدول توزیع فراوانی سن………………………………………………………………….. 65

نمودار 4.4 جدول توزیع فراوانی سمت شغلی………………………………………………………. 66

نمودار 5.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظر مالی……………………………………………………. 67

نمودار 6.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظرفرآیندهای داخلیكسب و كار………………………. 68

نمودار 7.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظررشد و یادگیری………………………………………. 69

نمودار 8.4) توصیف مؤلفه های متغیر منظرمشتری………………………………………………….. 70

 

فهرست اشکال

شکل 1.1 فرایند تحقیق …………………………………………………………………………………. 9

شکل1.2 ماتریس گروه مشاوران بوستون………………………………………………………………………… 20

شکل 2.2 شبکه نه خانه ای برنامه ریزی GE……………………………………………………… 21

شکل 3.2 نیروهای رقابتی پورتر………………………………………………………………………… ……….. 23

شکل 4.2 زنجیره علت ومعلولی در میان مناظر کارت امتیاز متوازن…………………………… 24

شکل 5.2 فرایند مدیریت در BSC…………………………………………………………………… 25

شکل 6.2 نمونه ای از خانه کیفیت……………………………………………………………………. 27

شکل 7.2 مدل هفت عنصر مک کنزی……………………………………………………………….. 29

شکل 8.2 مدل SWOT……………………………………………………………………………….. 31

شکل 3.1 مراحل انجام پژوهش……………………………………………………………………….. 59

 

چکیده:

بانک ها، نقش مهمی در تحقق اهداف كلان اقتصادی و كمك به اجرای پروژه های استراتژیك كشور دارند، از طرفی هدف اساسی هر مؤسسة مالی به ویژه بانك‌ها جذب مشتری و به تبع آن جذب منابع در سطح جامعه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌باشد.با توجه به اهمیت منابع انسانی و مالی در بانک ها و نیز استفادة بهینه از این منابع در مقابل فرصت ها و تهدیدات پیش رو، باید به برنامه‌‌ریزی استراتژیك در این بخش روی آورده شود. که در این پژوهش با تدوین ماتریس SWOT [1]به  ارزیابی محیط خارجی و داخلی شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان  پرداختیم. جامعه آماری پژوهش را مدیران  و کارشناسان عالی رتبه ی کل شعب در سطح استان گیلان که در مجموع 50 نفر می باشند، تشکیل دادند، و چون تعداد افراد جامعه محدود می باشد،بنابراین نمونه گیری انجام نشد و همه افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند.جهت جمع آوری اطلاعات برای ارزیابی محیط داخلی شعب از پرسشنامه اول که در چهارچوب مدل BSC [2] تدوین گردیده بود استفاده شد و جهت ارزیابی محیط خارجی از پرسشنامه دوم با روش FMEA[3] برای شناسایی تهدید، و از مدل SMEA [4] ، برای شناسایی فرصت های بیرونی استفاده گردید، پس از تایید روایی پرسشنامه ها از طریق روش محتوایی و همچنین تایید پایایی آنها از طریق روش آلفای کرونباخ(86/0 α= برای پرسشنامه اول) و (84/0 α= برای پرسشنامه دوم) اطلاعات بدست آمده جهت تدوین ماتریس SWOT ، با روش های مذکور توسط نرم افزار Exel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج نشان داد بیشترین نقاط قوت در فاکتورهای مشتری و بیشترین نقاط ضعف شعب در منظر رشد و یادگیری و فرایند داخلی می باشد.استراتژی های تلفیقی پیشنهاد شده جهت بهره گیری از فرصت های محیطی و تعدیل تهدیدات با توجه به نقاط قوت و ضعف شعب در حوزه SO (6 استراتژی ) ، در حوزه wo (5 استراتژی) ، در حوزه ST (4 استراتژی)، و در حوزه WT (4 استراتژی ) می باشد،  با توجه به جایگاه استراتژیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کشور وحمایت آن از بانک مهر اقتصاد به عنوان یک فرصت ارزنده، محوریت استراتژی های تلفیقی جهت نفوذ  هر چه بیشتر در بازار رقابتی بانک ها و حفظ جایگاه فعلی،توانمندسازی منابع انسانی با آموزش های به روز در حوزه بانکداری و  ارتقا نظام پیشنهادات می باشد  و جهت قوت بخشیدن به منظرهای فرایند داخلی ارائه خدمات متنوع و نوین بانکی و اتصال به شبکه شتاب جهت ارائه خدمات پربارتر با توجه به پتانسیل های اقتصادی و فرهنگی استان پیشنهاد گردید.

کلید واژه: برنامه ریزی استراتژیک، ماتریس SWOT ، FMEA ، SMEA ، بانک مهر اقتصاد استان گیلان

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

معرفی مدیریت عملکرد و کاربرد آن نقش با اهمیتی در سیستم بانکداری دارد،از این رو شناخت روش های نوین تدوین استراتژی بسیار موثر است(زهنر، علی،2009)[5] در این راستا فرموله کردن استراتژیک  و اجرای آن ، مسئولیت کلیدی مدیران اجرایی در هر سازمان تجاری است. توسعه استراتژی شامل آنالیز وضعیت موجود و وضعیت آرمانی است و سپس تصمیم­گیری در خصوص تعیین اثربخش ترین راه برای نائل آمدن به­اهداف.نسبی.است.(کواتال،.2011)[6]باوجود­اهمیت­برنامه­ریزی­استراتژیك­هنوز­در­بسیاری ازسازمانهاتأثیرحیاتی آن دررسیدن به اهداف سازمان به خوبی درك نشده وحتی دربعضی از مواقع مدیران آن را یک كار تجملی وپرهزینه می­دانند.(انصاری وهمکاران،1388)یکی­ازروش­های موثر تدوین استراتژی سازمان­ها فرایند ارزیابی محیط داخلی وخارجی سازمان می­باشد، فرایند ارزیابی محیط داخلی وخارجی سازمان،تحلیل درونی و بیرونی  نامیده می­شود،كه نوعی مقیاس واقعبینانه و قابل اعتماد برای ارزیابی سازمان فراهم می آورد،زیرا شامل شناسایی زمینه­های ضعف، قوت،تهدید ، و فرصت می­باشد. (رولی دجی و اتال، 1997)[7]لذا در این پژوهش قصد براین است که به تدوین استراتژی SWOT برای شعب بانک­مهر­اقتصاد استان گیلان برآییم.دراین فصل ضمن ارائه­ی بیان­مسأله،موضوعات مربوط به اهداف تحقیق،چهارچوب نظری تحقیق،سوالهای تحقیق،روش شناسی تحقیق،قلمروتحقیق و تعاریف اصطلاحات و واژگان به کار رفته در تحقیق نیز شرح داده می شود.

[1] Strengths, Weaknesses, Opportunities , Threats

[2] Balanced Score Card

[3] Failure Mode and Effects Analysis:  حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن

[4] Success Mode and Effects Analysis:  حالات موفقیت و تجزیه و تحلیل اثرات آن

[5](Zhanr&li,2009)

[6](Koo etal,2011)

[7](Rowley DJ,etal ,1997)

تعداد صفحه : 132

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***