دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : استراتژیک

عنوان : تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

 

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: مدیریت اجرایی

  گرایش: استراتژیک

عنوان:

تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

(مطالعه موردی: دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات گیلان)

استاد راهنما:

دکتر مراد رضایی دیزگاه

بهمن  1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول:کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 2

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- شرح و بیان مساله پژوهشی…………………………………………………………………………………….. 4

1-3- چارچوب نظری پژوهشی………………………………………………………………………………………. 7

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………… …11

1-5- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 12

1-6- فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 13

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………… 13

1-7-1- تعاریف مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………………… 13

1-7-2- تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………….. 15

1-8- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 15

1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش………………………………………………………………………………….. 15

1-8-2- قلمرو زمانی پژوهش………………………………………………………………………………………. 16

1-8-3- قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………………………… 16

1-9- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 16

فصل دوم:  بررسی ادبیات موضوعی تحقیق…………………………………………………………………. 17

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-2- انگیزش یادگیری………………………………………………………………………………………………… 18

2-2-1- تعریف انگیزش و انواع آن……………………………………………………………………………….. 18

2-2-2- انگیزش یادگیری ونظریات مرتبط با آن……………………………………………………………….. 20

2-2-3- عوامل انگیزش یادگیری…………………………………………………………………………………… 22

2-2-3-1- شخصیت…………………………………………………………………………………………………. 23

2-2-3-1-1- رویکرد یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………… 24

2-2-3-1-2- رویکرد روانکاوی………………………………………………………………………………….. 24

2-2-3-1-3- رویکرد پدیدار شناختی……………………………………………………………………………. 25

2-2-3-1-4- رویکرد صفات………………………………………………………………………………………. 26

2-2-3-2-عملکرد اساتید……………………………………………………………………………………………. 27

2-2-3-2- 1- شخصیت استاد…………………………………………………………………………………….. 29

2-2-3-3- نفوذ همتایان……………………………………………………………………………………………… 31

2-2-3-4- پشتیبانی و مشارکت خانواده…………………………………………………………………………. 35

2-2-3-5- امکانات یادگیری……………………………………………………………………………………….. 36

2-2-3-5-1- ارتباطات با واسطه کامپیوتر (CMC)………………………………………………………….. 38

2-2-3-5-2- فن آوری های ارتباطی تلفن همراه در آموزش و پرورش………………………………… 39

2-3- عملکرد یادگیری………………………………………………………………………………………………… 41

2-3-1- تعریف یادگیری…………………………………………………………………………………………….. 41

2-3-2- رویکردهای یادگیری………………………………………………………………………………………. 42

2-3-3- یادگیری­ همسالان درمحیط اجتماعی فرهنگی………………………………………………………… 45

2-3-4- دیدگاه­های نظری پیرامون یادگیری و یادگیری همسالان…………………………………………… 46

2-3-5-  مدل سیستم شناختی برای پردازش اطلاعات………………………………………………………… 48

2-4- پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………………………………………. 49

2-4-1- پیشینه پژوهشی در ایران………………………………………………………………………………….. 49

2-4-2- پیشینه پژوهشی درخارج از کشور………………………………………………………………………. 50

فصل سوم: روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………. 55

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 56

3-2- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 56

3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………….. 56

3-4- حجم نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………. 57

3-5- روش­ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………. 57

3-5-1- ساختار پرسشنامه عملکرد یادگیری…………………………………………………………………….. 58

3-5-2- ساختار پرسشنامه انگیزش یادگیری…………………………………………………………………….. 58

3-6- روایی و پایایی پژوهش……………………………………………………………………………………….. 58

3-6-1- روایی (اعتبار)……………………………………………………………………………………………….. 58

3-6-1-1- تحلیل عاملی اکتشافی جهت بررسی روایی سازه ابزار پژوهش………………………………. 59

3-6-2- پایایی………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………. 61

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق……………………………………………….. 62

4-1- مقدّمه………………………………………………………………………………………………………………. 63

4-2-  یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 63

4-2-1 – شاخص های توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………….. 63

4-2-1 -1- جنسیت………………………………………………………………………………………………….. 63

4-2-1 -2- وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………………… 64

4-2-1 -3- رشته تحصیلی………………………………………………………………………………………….. 64

4-2-1 -4- وضعیت اشتغال………………………………………………………………………………………… 65

4-2-1 -5- سن……………………………………………………………………………………………………….. 65

4-2-1 -5- معدل……………………………………………………………………………………………………… 66

4-2-2- شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش:…………………………………………………………….. 66

4-2-2-1- شاخص های توصیفی عملکرد یادگیری:………………………………………………………….. 66

4-2-2-2- شاخص های توصیفی ابعاد انگیزش یادگیری:……………………………………………………. 67

4-2-2-2-1- شخصیت دانشجو…………………………………………………………………………………… 67

4-2-2-2-2- عملکرد اساتید………………………………………………………………………………………. 68

4-2-2-2-3- نفوذ همتایان…………………………………………………………………………………………. 69

4-2-2-2-4- پشتیبانی و مشارکت خانواده……………………………………………………………………… 70

4-2-2-2-5- امکانات یادگیری……………………………………………………………………………………. 71

4-3- یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………… 72

4-3-1-  بررسی فرضیه های پژوهش:……………………………………………………………………………. 72

4-3-2- یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………….. 84

4-3-2- 1- آزمون t  گروه های مستقل:…………………………………………………………………………. 85

4-3-2- 2- آزمون تحلیل واریانس:……………………………………………………………………………….. 86

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………. 89

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 90

5-2- یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………… 90

5-3- تبیین یافته‌های پژوهش(یافته­های استنباطی)………………………………………………………………. 94

5-4- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………. 98

5-5- پیشنهادات برای انجام پژوهش‌های آتی…………………………………………………………………… 99

5-6- محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………………………… 100

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………… 102

الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………….. 103

ب) منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………….. 105

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………… 118

 

فهرست جداول

جدول (3-1) نتایج حاصل از بررسی پیش فرض‌های تحلیل عاملی اکتشافی……………………………………………………………… 59

جدول (3-2) نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس انگیزش یادگیری……………………………………………………………. 59

جدول (3-3) پایایی مقیاس‌های پژوهش برمینای ضریب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………….. 60

جدول (4-1) توزیع فراوانی جنسیت دانشجویان در نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………… 63

جدول (4-2) توزیع فراوانی وضعیت تاهل دانشجویان در نمونه مورد بررسی……………………………………………………………. 64

جدول (4-3) توزیع فراوانی رشته تحصیلی دانشجویان در نمونه مورد بررسی………………………………………………………….. 64

جدول (4-4) توزیع فراوانی وضعیت اشتغال دانشجویان در نمونه مورد بررسی………………………………………………………… 65

جدول (4-5) توزیع فراوانی و شاخص های توصیفی سن دانشجویان در نمونه مورد بررسی……………………………………… 65

جدول (4-6) توزیع فراوانی و شاخص های توصیفی معدل دانشجویان در نمونه مورد بررسی……………………………………. 66

جدول (4-7) شاخص های توصیفی متغیر عملکرد یادگیری……………………………………………………………………………………. 67

جدول (4-8) شاخص های توصیفی شخصیت دانشجویان………………………………………………………………………………………. 68

جدول (4-9) شاخص های توصیفی عملکرد اساتید……………………………………………………………………………………………….. 69

جدول (4-10) شاخص های توصیفی نفوذ همتایان………………………………………………………………………………………………… 70

جدول (4-11) شاخص های توصیفی پشتیبانی و مشارکت خانواده………………………………………………………………………….. 71

جدول (4-12) شاخص های توصیفی امکانات یادگیری………………………………………………………………………………………….. 72

جدول (4-13) مدل رگرسیونی پیش‌بینی عملکرد یادگیری بر مبنای شخصیت دانشجویان…………………………………………. 73

جدول (4-14) تحلیل واریانس مدل (آزمون معناداری معادله رگرسیون)…………………………………………………………………… 73

جدول (­4-15) ضرایب استاندارد و غیراستاندارد معادله رگرسیون عملکرد یادگیری بر مبنای شخصیت دانشجویان……… 73

جدول (­4-16) مدل رگرسیونی پیش‌بینی عملکرد یادگیری بر مبنای متغیر عملکرد اساتید…………………………………………. 74

جدول (4-17) تحلیل واریانس مدل (آزمون معناداری معادله رگرسیون)…………………………………………………………………… 74

جدول (4-18) ضرایب استاندارد و غیراستاندارد معادله رگرسیون عملکرد یادگیری بر مبنای عملکرد اساتید……………… 75

جدول(4-19) مدل رگرسیونی پیش‌بینی عملکرد یادگیری بر مبنای متغیر نفوذ همتایان……………………………………………… 75

جدول (4-20) تحلیل واریانس مدل (آزمون معناداری معادله رگرسیون)…………………………………………………………………… 75

جدول (4-21) ضرایب استاندارد و غیراستاندارد معادله رگرسیون عملکرد یادگیری بر مبنای نفوذ همتایان…………………. 76

جدول (4-22) مدل رگرسیونی پیش‌بینی عملکرد یادگیری بر مبنای متغیر پشتیبانی و مشارکت خانواده……………………… 77

جدول (4-23) تحلیل واریانس مدل (آزمون معناداری معادله رگرسیون)…………………………………………………………………… 77

جدول (4-24) ضرایب استاندارد و غیراستاندارد معادله رگرسیون عملکرد یادگیری بر مبنای پشتیبانی و مشارکت خانواده 77

جدول (4-25) مدل رگرسیونی پیش‌بینی عملکرد یادگیری بر مبنای متغیر امکانات بادگیری………………………………………. 78

جدول (4-26) تحلیل واریانس مدل (آزمون معناداری معادله رگرسیون)…………………………………………………………………… 78

جدول (4-27) ضرایب استاندارد و غیراستاندارد معادله رگرسیون عملکرد یادگیری بر مبنای امکانات بادگیری…………… 79

جدول (4-28) ضرایب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………………………….. 80

جدول (4-29) مدل های رگرسیونی پیش‌بینی عملکرد یادگیری………………………………………………………………………………. 80

جدول (4-30) تحلیل واریانس مدل (آزمون معناداری معادله رگرسیون)…………………………………………………………………… 82

جدول (4-31) ضرایب استاندارد و غیراستاندارد معادله رگرسیون عملکرد یادگیری…………………………………………………. 83

جدول (4-32) مقایسه میانگین عملکرد یادگیری دانشجویان بر اساس جنسیت، وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال………… 85

جدول (4-33) مقایسه میانگین عملکرد یادگیری دانشجویان بر اساس معدل، سن و رشته تحصیلی…………………………….. 86

جدول (4-34) شاخص های توصیفی عملکرد یادگیری به تفکیک معدل………………………………………………………………….. 87

جدول (4-35) نتایج حاصل از آزمون تعقیبی LSD در بررسی معنی داری تفاوت ها در میانگین عملکرد یادگیری…….. 87

جدول (5-1) شاخص های توصیفی عوامل عملکرد یادگیری…………………………………………………………………………………… 91

جدول (5-2) شاخص های توصیفی ابعاد مختلف شخصیت دانشجو………………………………………………………………………… 91

جدول (5-3) شاخص های توصیفی ابعاد مختلف عملکرد اساتید……………………………………………………………………………. 92

جدول (5-4) شاخص های توصیفی ابعاد مختلف نفوذ همتایان……………………………………………………………………………….. 93

جدول (5-5) شاخص های توصیفی ابعاد مختلف پشتیبانی و مشارکت خانواد………………………………………………………….. 93

جدول (5-6) شاخص های توصیفی ابعاد مختلف امکانات یادگیری…………………………………………………………………………. 94

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: توزیع پراکندگی نمونه در متغیر عملکرد یادگیری………………………………………………………………………………… 67

نمودار 4-2: توزیع پراکندگی نمونه در متغیر شخصیت دانشجو……………………………………………………………………………….. 68

نمودار 4-3: توزیع پراکندگی نمونه در بعد عملکرد اساتید……………………………………………………………………………………… 69

نمودار 4-4: توزیع پراکندگی نمونه در بعد نفوذ همتایان…………………………………………………………………………………………. 70

نمودار 4-5: توزیع پراکندگی نمونه در بعد پشتیبانی و مشارکت خانواده…………………………………………………………………… 71

نمودار 4-6: توزیع پراکندگی نمونه در بعد امکانات یادگیری…………………………………………………………………………………… 72

فهرست اشکال
شکل(1-1) مدل مفهومی تحقیق –  نقش عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان………………………………. 11

شکل(2-1) اجزای مدل های هیجان(شرر ، 2009)………………………………………………………………………………………………… 27

شکل(2-2) : مدل شناختی پردازش اطلاعات بر مبنای نظریه شناختی یادگیری چندرسانه ای(مایر، 2009)………………… 49

 

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه میان عوامل انگیزش یادگیری و عملکرد یادگیری در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان است. جامعه آماری این پژوهش، شامل دانشجویان در 5 رشته تحصیلی در دانشگاه علوم و تحقیقات گیلان در سال 1393 به تعداد 422 نفر می باشد. نمونه آماری بصورت نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس به تعداد 243 نفر انتخاب شدند. مقیاس های پژوهش شامل پرسشنامه عملکرد یادگیری یانگ، کلمز و مورفی[1] (2003) شامل 5 سوال و پرسشنامه عوامل انگیزش یادگیری کاشف، ایاض، راضا و حمید[2](2013)  شامل 5 بعد انگیزش یادگیری و 26 سوال و پرسشنامه متغیرهای جمعیت شناختی محقق ساخته بودند.پایایی پرسشنامه های مذکور به ترتیب 80/0 و 81/0 بدست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان داد که ابعاد عمکرد اساتید، امکانات یادگیری و شخصیت دانشجویان  بصورت مثبت قادر به پیش بینی عملکرد یادگیری دانشجویان  هستند و ضرایب استاندارد رگرسیونی حاصل شده به ترتیب 36/0، 18/0 و 12/0 می باشد. همچنین بین عملکرد یادگیری دانشجویان به تفکیک معدل نیز تفاوت معنی داری وجود دارد و دانشجویان با معدل بالاتر عملکرد یادگیری بالاتری را نشان داده اند(05/0>p). با توجه به نتایج بدست آمده مبنی بر نقش معنی دار عملکرد اساتید و امکانات یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان، توصیه می‌شود که مدیران در دانشگاه و همچنین برنامه ریزان آموزش عالی نسبت به عملکرد اساتید و همچنین امکانات یادگیری بیش از پیش توجه نمایند.

 

کلید واژه ها: انگیزش یادگیری، شخصیت دانشجویان، عملکرد اساتید، نفوذ همتایان، پشتیبانی و مشارکت خانواده، امکانات یادگیری، عملکرد یادگیری

فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در یادگیری دانشجویان و دانش آموزان، انگیزه یکی از مهم ترین مسائل و موضوعات می باشد؛ در واقع  بعضی از متخصصان ایجاد انگیزه را از مسئولیت های نخستین مربیان و اساتید می دانند. انگیزش اغلب مهمترین شرط یادگیری است و اهمیت آن اغلب از هوش كلی نیز بیشتر است. بارها دیده شده است دانش‌آموزان و دانشجویانی كه از لحاظ توانایی و استعداد تحصیلی و به عبارت دیگر هوش كلی بسیار شبیه به هم هستند، در پیشرفت تحصیلی تفاوت‌های زیادی با یكدیگر دارند. در واقع دانش‌آموزان با انگیزه به یادگیری اشتیاق دارند.حتی بهترین برنامه کارآموزی و آموزش سازماندهی شده هم در صورت نبود «انگیزه» در دانشجویان و دانش آموزان به بار نمی نشینند. هنوز هم افرادی هستند که پیشاپیش نشانه هایی از انگیزش در خود دارند؛ این انسان ها از ابتدای حیات خود تا واپسین دم حیات، خودانگیختگی را با خود دارند. انگیزش از
ویژگی های هر موجود زنده ای است ولی در مواردی دیده می شود که یادگیرندگان دوست ندارند کاری که انجام می دهند بنا بر خواسته اساتید یا مربیان باشند. بنابراین مربی و استاد بیش از آنکه نقش انگیزه زایی را ایفا کند به ایفای نقش کنترل انگیزش یادگیرندگان و سوق دادن انگیزه ها برای یادگیری تکلیف یا کار ویژه ای می پردازد، یعنی توجه آنان به نحوی جلب می شود.  انگیزه نیرویی درونی است که سبب می شود انرژی افراد برای انجام دادن فعالیتی جدی به نحوی معین هدایت گردد. گاه انگیزه غریزی و گاه برگرفته از تصمیمی منطقی است. در حقیقت  انگیزه ترکیبی از هر دو است ، تا حدودی انگیزش غریزی، نیندیشیده و تا حدودی هم منطقی و اندیشیده است، اغلب انگیزش خود محور و در خدمت شخص است. انگیزش، هدف محور و انتخابی است، انگیزش، یادگیرندگان را برای تکمیل کردن کار و برآورد درک یک هدف عینی مطلوب رهنمون می سازد. همچنین چگونگی انجام کار یا تکلیف را معین می کند و به واسطه آن فرد قادر است اولویت ها را مشخص نماید. انگیزه ها نیروی قوی در فرآیند یادگیری هستند. افراد معمولا هنگامی که به توانایی خاصی دست می یابند از آن به عنوان یادگیری یاد می نمایند و عموما زمانی که قادر به ابراز  پاسخی گردند، بیان می کنند که آن موضوع را یاد گرفته ام. اما تعریف علمی یادگیری به آسانی اظهار نظر های فوق نمی باشد. از منظر رفتاری، یادگیری به عنوان فعالیتی تعریف می شود که بر فعالیتهای بعدی و آینده  فرد تاثیر دارد و شرط یادگیری ایجاد تغییر در آینده می باشد. لذا همه آنچه یاد گرفته شده است ممکن است در حال حاضر آشکار نگردد و به صورت بالقوه در یادگیرنده باقی بماند تا به هنگام لزوم استفاده گردد. بروز یادگیری به صورت بالفعل را عملکرد می­نامند. از آنجا که رفتار و عکس­العملهای فعلی ما نتیجه­ی یادگیری و تجربیات گذشته­مان است یادگیری گاه به عنوان فرایندی که تغییر نسبتاً دائمی در رفتار ما به وجود می آورد تعریف شده است، یعنی توانایی و کارایی ما نتیجه ی برخوردهای گذشته ما با محیط است. طی دو دهه اخیر  متخصصان تعلیم و تربیت به یادگیری و عوامل موثر بر آن بیش از پیش توجه کرده اند، زیرا راهبردهای یادگیری در آمادگی برای ورود موفقیت آمیز به مدرسه و دانشگاه اهمیت ویژه ای دارند(سمرود و کلیکمن،2006). به صورت کلی عوامل متعددی می تواند بر عملکرد یادگیری دانشجویان نقش داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان در سال 1393 و در  پنج فصل تشریح گردیده است. در فصل اول، ضمن بیان مساله پژوهش، کلیاتی از پژوهش شامل اهمیت و ارزش پژوهش، اهداف و فرضیه‌های پژوهش و در نهایت تعاریف واژگان کلیدی ارائه شده است؛ در واقع هدف آن است که با ارائه خلاصه‌ای از کل پژوهش بتوان با یک دید کلی نسبت به پژوهش به فصل‌های بعدی پرداخت. در فصل دوم به بررسی ادبیات نظری و پژوهشی در زمینه موضوع مورد بررسی پرداخته می‌شود. فصل سوم به روش‌شناسی پژوهش اختصاص دارد و در آن روش پژوهشی، جامعه و نمونه آماری، ابزارهای مورد استفاده و روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه می‌گردد؛ در فصل چهارم نتایج حاصل از بررسی فرضیه‌های پژوهش ارائه می‌شود و در نهایت در فصل پنجم به بحث و بررسی یافته‌های حاصل شده در این پژوهش پرداخته می‌شود و همچنین محدودیت‌های پژوهش و پیشنهادات پژوهشی و کاربردی در انتهای این فصل ارائه می گردد.

تعداد صفحه : 161

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***