دانلود پایان نامه ارشد:بهینه‌سازی مطلوب مسئله برنامه‌ریزی چند هدفه فازی برمبنای مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : رسیاضی

گرایش :کاربردی

عنوان : بهینه‌سازی مطلوب مسئله برنامه‌ریزی چند هدفه فازی برمبنای مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی

دانشگاه قم

دانشکده علوم پایه

پایان ‌نامه دوره کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

عنوان:

بهینهسازی مطلوب مسئله برنامهریزی چند هدفه فازی برمبنای مدلهای برنامهریزی آرمانی

 

استاد راهنما:

دکتر علی اصغر فروغی

استاد مشاور:

دکتر غلامحسن شیردل

تابستان ۱۳۸۸

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
در اکثر موقعیت‌های تصمیم‌گیری با مسائل تصمیم‌گیری چند هدفه مواجه هستیم. در مسائل تصمیم‌گیری چند هدفه معمولاً جوابی که همزمان همه اهداف را بهینه کند موجود نیست. بنابراین در حل مسائل تصمیم‌گیری چند هدفه غالباً به دنبال جوابهای بهینه توافقی هستیم. در طی سه دهه گذشته، روشهای متفاوتی برای حل مسائل تصمیم‌گیری به کار گرفته شده است. در این میان مدل برنامه‌ریزی آرمانی روش مناسبی برای حل چنین مسائلی است. در برنامه‌ریزی آرمانی تعیین دقیق مقادیر آرمان الزامی است، اما تصمیم‌گیرنده همیشه اطلاعات کامل و دقیقی از آرمان و اهمیت هر یک را ندارد. در چنین موقعیتی، اغلب تصمیم‌گیری‌ها بر پایه اطلاعات و داده‌های نادقیق صورت می‌گیرد. بنابراین با معرفی نظریه مجموعه فازی، نا دقیقی به مسائل تصمیم‌گیری سنتی وارد شد. مطابق با نظریه مجموعه فازی اهداف و قیود نا دقیق، اهداف و قیود فازی نامیده می‌شوندکه با تابع عضویت متناظرشان قابل نمایش هستند. در طول این پایان نامه، آرمانهای فازی را با تابع عضویت تکه تکه خطی و مقعر در نظر گرفته‌ایم. تمام مدلهای برنامه‌ریزی آرمانی فازی که تا کنون با این نوع تابع عضویت‌ها برای مسائل تصمیم‌گیری چند هدفه فازی طراحی شده‌اند را آورده‌ایم. در نهایت، مدل برنامه‌ریزی آرمانی فازی جدیدی بر مبنای مدلهای برنامه‌ریزی آرمانی پیشنهاد می‌کنیم.
کلمات کلیدی: برنامه‌ریزی آرمانی، بهینه‌سازی چندهدفه، اهمیت نسبی، بهینه‌سازی مطلوب.

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                           صفحه
فصل اول: آشنایی با مفاهیم اولیه فازی
1-1. مقدمه                                    2
1-2. تعاریف اولیه مجموعه فازی                 3
۳-۱. اپراتورهای مجموعه فازی                   ۵
۱-۳-۱. اپراتورهای جبری                        7
۲-۳-۱. اپراتورهای تئوری مجموعه‌ها              7
1-3-2-1. اپراتورهای نرم                       8
1-3-2-2. اپراتورهای نرم                      8
1-3-2-3. اپراتورهای میانگین                   9
۴-۱. تصمیم بهینه                              9
1-5. متغیر زبان شناختی                        10
فصل دوم: آشنایی با مدلهای برنامه‌ریزی‌آرمانی
2-1. مقدمه                                      13
۲-۲. تعاریف                                   13

۳-۲. مزایا و معایب روش برنامه‌ریزی‌آرمانی       ۱6
2-4. مدلهای روش برنامه‌ریزی‌آرمانی              ۱7
2-4-1. مدل ارشمیدسی                           19
۲-۴-۲. مدل الفبایی                            ۲1
2-4-3. مدل مینیمم-ماکسیمم                     ۲4
فصل سوم: آشنایی با مدلهای برنامه‌ریزی‌آرمانی فازی
۱-۳. مقدمه                                    ۲7
3-2. تفاوت برنامه‌ریزی آرمانی با برنامه‌ریزی آرمانی فازی   29
3-۳. تعاریف                                   29
۴-۳. مدلهای برنامه ریزی آرمانی فازی           ۳3
۱-۴-۳. مدل ناراسیمهان                         ۳3
۲-۴-۳. مدل هنن                                38
۳-۴-۳. مدل یانگ                               41
۴-۴-۳. مدل تیواری                             42
۱-۴-۴-۳. مدل جمعی ساده                        43
۲-۴-۴-۳. مدل جمعی وزن‌دار                      44
۳-۴-۴-۳. اولویت بندی در مدل جمعی              45
۵-۴-۳. مدل چن و تسایی                         48

۱-۵-۴-۳. مدل چن و تسایی برای آرمانهایی با اهمیت متفاوت   49
۲-۵-۴-۳. اولویت‌بندی در مدل چن و تسایی         50
۶-۴-۳. مدل دامنه متغیر                          ۵3
۱-۶-۴-۳. روش بهینه‌سازی دامنه متغیر با دامنه متغیر دوطرفه 54
۳-4-6-2. روش بهینه‌سازی دامنه متغیر با دامنه متغیر یک طرفه    55
۷-۴-۳. مدل اُکوز و پترویک                      59
فصل چهارم: بهینه‌سازی مطلوب برنامه‌ریزی آرمانی فازی
4-1.مقدمه                                     ۶5
4-2. روش بهینه‌سازی مطلوب برنامه‌ریزی آرمانی فازی ۶6
4-2-1. مدل‌ بهینه سازی مطلوب برنامه‌ریزی آرمانی فازی برمبنای مدلهای برنامه‌ریزی آرمانی                             69
4-3.آنالیز پارامتر                            ۷5
4-3-1.تغییرات                                 ۷5
4-3-2.طریقه یافتن                           ۷6
4-4 .آزمون عددی برای بهینگی M-پارتو           ۷7
4-5. الگوریتم بهینه‌سازی                       ۷8
4-6. مثال عددی                                79
4-6-1. مینیم سازی                             ۸1
۲-۶-۴. تست بهینگی M-پاراتو                    ۸2

۳-۶-۴. کارایی                                 83
۴-۶-۴. انعطاف پذیری                           ۸5
۵-۶-۴. تحلیل حساسیت                           ۸5
۷-۴. نتیجه‌گیری                                ۹2
پیوست                                          ۹3
واژه‌نامه                                                                                                                ۱۰3
منابع                                                                                                                     ۱۰4

فصل اول

آشنایی با مفاهیم اولیه فازی

1-1. مقدمه
در زندگی روزمره، وقایع و حوادث را توسط گزاره‌هایی مانند “امروز باران می‌بارد” بیان می‌كنیم و از این گزاره‌ها در معادلات منطقی اگر- آنگاه استفاده و تصمیم‌گیری می‌كنیم. در منطق صریح و قطعی ارزش هر گزاره می‌تواند راست یا دروغ باشد كه كامپیوتر آن را با صفر و یك نشان می‌دهد.
در رابطه با منطق گزاره‌ها، نظریه مجموعه‌ها نیز مطرح می‌شود. معیار عضویت عناصر در مجموعه را تابع ‌عضویت می‌نامیم که به صورت زیر بیان می‌شود.
اکثر گزاره‌هایی که در زندگی روزمره در زبان گفتاری بیان می‌کنیم ارزش‌ مبهم و نا دقیق دارند، منطق فازی به ما اجازه می‌دهد مشكل را حل كنیم.
منطق فازی در سال ۱۹۶۵ توسط دانشمند ایرانی الاصل پروفسور «‌زاده» بنا نهاده شد.
منطق فازی مبتنی بر نظریه امکان است (در حالی که علم آمار مبتنی بر نظریه احتمال است). هنگامی که می‌گوییم “احتمال” اینكه آقای دکتر باشد ۷۰ درصد است، یعنی ۷۰ درصد آدمهایی که در وضعیت مشابه او قرار دارند دکتر بوده اند، که چنین احتمالی استخراج شده است. اما هنگامی که می‌گوییم “امكان” اینكه آقای دکتر باشد ۷۰ درصد است (یا به بیان دیگر درجه ‌عضویت آقای ،۷۰ درصد است) یعنی، ۷۰ درصد از شواهدی که برای اثبات دکتر بودن لازم است، در آقای یافت شده ‌است. این موضوع اصلا ًبه این معنی نیست که او دارای ۳۰ درصد از خواص دیگر دکتر بودن نیست. بلکه، اساساً اطلاعات ما درباره او دارای ابهام است. بنابراین، نظریه احتمال برای مواردی مناسب است که عدم اطمینان ناشی از خواص تصادفی حاکم بر یک پدیده است. در حالی که برخی از عدم اطمینان‌ها ریشه در طبیعت تصادفی پدیده ندارد بلکه، به دلیل ناقص بودن اطلاعات و بعضاً متناقض بودن آنهاست.
تعداد صفحه : 121
قیمت : 14700تومان4

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***