دانلود پایان نامه ارشد:بررسی کمی و کیفی پساب صنایع لبنی پلاره

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : محیط زیست

عنوان :بررسی کمی و کیفی پساب صنایع لبنی پلاره

گرایش:آلودگیهای محیط زیست

 

دانشکده علوم پایه، گروه محیط زیست

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته محیط زیست

گرایش: آلودگی­های محیط زیست

عنوان:

بررسی کمی و کیفی پساب صنایع لبنی پلاره

 

استاد راهنما:

استاد مشاور:

نگارش:

تابستان 1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

صنعت لبنیات در میان صنایع غذایی بیشترین آلودگی را به دلیل مصرف بالای آب دارد. به دلیل بار آلودگی بالا تخلیه پساب لبنیات در محیط­زیست باعث مشکلات جدی می­گردد. هدف از این مطالعه بررسی عملکرد سیستم تصفیه­خانه کارخانه لبنیات پلاره که از نوع سیستم تصفیه لجن فعال با هوادهی ممتد است می­باشد. در روش سیستم لجن فعال با هوادهی ممتد در تانک هوادهی با زمان ماند طولانی، یکنواخت سازی صورت می­گیرد و به این ترتیب سیستم از شوک های بار آلی که به طور موقتی و ناگهانی به آن وارد می­شود در امان می­ماند. رایج­ترین سیستم تصفیه پساب صنایع لبنی سیستم لجن فعال می­باشد. در این مطالعه مجموعاٌ بیست نمونه از ورودی و خروجی تصفیه­خانه در فصل بهار و تابستان انتخاب گردید و پارامترهای BOD5، TSS، TKN، COD، pH و دما با استاندارد سازمان حفاظت محیط­زیست مقایسه شد. نتایج میانگین غلظت پارامترها در فصل بهار و تابستان نشان داد که میانگین غلظت پارامترهای BOD5، TSS و COD بیشتر از حد استاندارد و pH در حد استاندارد بوده است.

کلمات کلیدی: پساب کارخانه لبنیات، تانک هوادهی، فاضلاب، فاضلاب صنعتی، لجن­فعال.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        شماره صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 2

1-2-تعریف فاضلاب… 3

1-2-1-انواع فاضلاب… 3

1-3-تعریف فاضلاب صنعتی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3-1-آلودگی ناشی از پساب­های بخش صنعت……………………………………………………………………………………………… 4

1-4-خصوصیات فاضلاب……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-1-کمیت فاضلاب………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4-2-خصوصیات فیزیکی فاضلاب……………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-3-خصوصیات شیمیایی فاضلاب…………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4-4-مراحل تصفیه فاضلاب……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-4-1-تصفیه اولیه فاضلاب…………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-4-4-2-تصفیه ثانویه فاضلاب……………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-4-2-1-فرآیند لجن فعال…………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-4-2-2-برکه تثبیت…………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-4-4-2-3-صافی چکنده…………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-4-2-4-لاگون­های هوادهی…………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-4-2-5-تماس دهنده زیستی دوار (RBC)……………………………………………………………………………………. 10

1-4-4-2-6-فرآیندهای تصفیه هوازی رشد معلق…………………………………………………………………………………. 10

1-4-4-3-تصفیه پیشرفته فاضلاب…………………………………………………………………………………………………………….. 11

1-5-مشخصات فاضلاب صنایع لبنی……………………………………………………………………………………………………………………… 11

1-5-1-بررسی روش­های مختلف تصفیه زیستی جهت حذف بار آلودگی از فاضلاب کارخانجات لبنی…………………. 12

1-5-1-1-بررسی روش­های تصفیه زیستی هوازی………………………………………………………………………………………. 12

1-5-1-1-1-برکه­های تثبیت………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-5-1-1-2-صافی چکنده…………………………………………………………………………………………………………………. 13

1-5-1-1-3-تماس دهنده­های زیستی چرخان (RBC)…………………………………………………………………………. 13

1-5-1-1-4-سیستم لجن فعال……………………………………………………………………………………………………………. 13

1-5-1-2-تصفیه بی­هوازی صنایع غذایی…………………………………………………………………………………………………… 14

1-6-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-7-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

ادامه­ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

 

1-7-1-هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

1-7-2-اهداف جزیی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-8-فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-بررسی مطالعات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………………………. 18

2-2-بررسی مطالعات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………………………………….. 21

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1-روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

3-1-1-وسایل کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

3-1-2-تعریف نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-2-آزمایش BOD……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

3-2-1-اندازه­گیری غلظت BOD5 در آزمایشگاه…………………………………………………………………………………………………….. 31

3-3-آزمایش COD……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

3-4-اندازه­گیری COD در آزمایشگاه…………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-5-اندازه­گیری pH…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

3-6-جامدات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

3-6-1-اندازه­گیری TSS………………………………………………………………………………………………………………………………… 33

3-6-2-اندازه­گیری نیترات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

3-6-3-اندازه­گیری فسفات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

3-7-روش پردازش اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

4-1-1-بخش اول: آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………… 37

4-1-2-بخش دوم: بررسی نرمال بودن داده­ها (به تفکیک ورودی، خروجی و فصل) ………………………………………….. 42

4-1-3-بخش سوم تحلیل داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-1-3-1-مقایسه میانگین غلظت COD خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصرف کشاورزی و آبیاری    43

4-1-3-2-مقایسه میانگین غلظت BOD5 خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصرف کشاورزی و آبیاری   44

4-1-3-3-مقایسه میانگین غلظت TSS خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصرف کشاورزی و آبیاری     45

4-1-3-4-مقایسه میانگین غلظت pH خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصرف کشاورزی و آبیاری       46

ادامه­ی فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

4-1-3-5-بررسی معنی­داری اختلاف بین BOD5 ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب…………………………. 47

4-1-3-6-بررسی معنی­داری اختلاف بین COD ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب …………………………..  47

4-1-3-7-بررسی معنی­داری اختلاف بین TSS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب…………………………….. 48

4-1-3-8-بررسی معنی­داری اختلاف بین TDS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب……………………………. 49

4-1-3-9-بررسی معنی­داری اختلاف بین PO4 ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب……………………………… 50

4-1-3-10-بررسی معنی­داری اختلاف بین pH ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب ……………………………  51

4-1-3-11-بررسی راندمان سیستم تصفیه قاضلاب کارخانه پلاره در حذف موادآلوده­کننده از فاضلاب            52

4-1-3-12-بررسی همبستگی بین پارامترهای مورد مطالعه با یکدیگر…………………………………………………………… 54

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

منابع و مآخذ

چکیده انگلیسی

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                       شماره صفحه

 

جدول4-1:میانگین غلظت پارامترهای اندازه­گیری شده در فاضلاب ورودی در  فصل بهار………………………………………….. 38

جدول4-2:میانگین غلظت پارامترهای اندازه­گیری شده در فاضلاب خروجی در  فصل بهار………………………………………… 39

جدول4-3:میانگین غلظت پارامترهای اندازه­گیری شده در فاضلاب ورودی در  فصل تابستان……………………………………… 40

جدول4-4:میانگین غلظت پارامترهای اندازه­گیری شده درفاضلاب خروجی در  فصل تابستان…………………………………….. 41

جدول4-5:نتایج بررسی نرمال­بودن غلظت پارامترهای اندازه­گیری­شده در فاضلاب خروجی فصل بهار………………………… 42

جدول4-6:نتایج بررسی نرمال بودن غلظت پارامترهای اندازه­گیری شده در فاضلاب خروجی فصل تابستان…………………. 43

جدول4-7:مقایسه میانگین COD خروجی فصل بهار و تابستان  با استاندارد مصارف کشاورزی و آبیاری………………………. 44

جدول4-8:مقایسه میانگین BOD5 خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصارف کشاورزی و آبیاری                             بر حسب میلی­گرم در لیتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

جدول4-9:مقایسه میانگین TSS خروجی فصل بهار و تابستان با استاندارد مصارف کشاورزی و آبیاری بر حسب میلی­گرم در لیتر            45

جدول4-10: مقایسه میانگین pH خروجی فصل بهار با استاندارد مصارف کشاورزی و آبیاری بر حسب میلی­گرم در لیتر. 46

جدول4-11: مقایسه میانگین pH خروجی فصل بهار با استاندارد مصارف کشاورزی و آبیاری بر حسب میلی­گرم در لیتر. 46

جدول4-12: : بررسی معنی­داری اختلاف BOD5 ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب  فصل بهار و تابستان…………. 47

جدول4-13 بررسی معنی­داری اختلاف COD ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب  فصل بهار و تابستان…………….. 48

جدول4-14: بررسی معنی­داری اختلاف TSS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب  فصل بهار و تابستان……………… 49

جدول4-15 بررسی معنی­داری اختلاف TDS ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب  فصل بهار و تابستان……………… 50

جدول4-16: بررسی معنی­داری اختلاف PO4 ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب  فصل بهار و تابستان………………. 51

جدول4-17: بررسی معنی­داری اختلاف pH ورودی و خروجی سیستم تصفیه فاضلاب  فصل بهار و تابستان…….. …………52

جدول4-18: بررسی راندمان سیستم تصفیه قاضلاب کارخانه پلاره در حذف پارامترهای اندازه­گیری شده از فاضلاب…… 53

جدول4-19: بررسی همبستگی بین پارامترهای مورد مطالعه با یکدیگر………………………………………………………………………. 54
فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                       شماره صفحه

 

تصویر3-1: مراحل نمونه­برداری از سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه پلاره…………………………………………………………………… 35

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1-  مقدمه:

همه جوامع، هم به صورت جامد و هم به صورت مایع، فضولاتی را تولید می­کنند. بخش مایع این فضولات، یا فاضلاب، اساساٌ همان آب مصرفی جامعه است که در نتیجه کاربردهای مختلف آلوده شده است. از نظر منابع، تولید فاضلاب را می­توان ترکیبی از مایع یا فضولاتی دانست که توسط آب از مناطق مسکونی، اداری و تأسیسات تجاری و صنعتی حمل شده و بر حسب مورد با آب­های زیرزمینی، آب­های سطحی و سیلاب­ها آمیخته است. اگر فاضلاب تصفیه نشده انباشته شود، تجزیه مواد آلی آن ممکن است منجر به تولید مقادیر زیادی گازهای بد بو شود. علاوه بر این، فاضلاب تصفیه نشده معمولاٌ حاوی میکروارگانیسم­های بیماری­زای فراوانی است و همچنین شامل مواد مغذی نیز بوده که می­تواند سبب تحریک رشد گیاهان آبزی شود. ضمن آن­که ممکن است ترکیبات سمی نیز داشته باشد، لذا بنا به دلایل فوق انتقال سریع و بدون دردسر فاضلاب از منابع تولید و سپس تصفیه و دفع آن نه فقط مطلوب، بلکه در جوامع صنعتی ضروری است. هدف نهایی مدیریت فاضلاب، حفاظت محیط زیست بوده به نحوی که با اصول بهداشت عمومی و مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هماهنگ باشد (بذرافشان و ززولی، 1388). در یک سیستم تصفیه فاضلاب ابتدایی­ترین کار یافتن روش تصفیه مطلوب با توجه به نیاز­های ما است. گاهی نیاز به نوعی جداسازی فیزیکی و شیمیایی داریم که بتواند با هزینه کمتر حجم زیادی از فاضلاب را پالایش کند و گاهی نیز برای موارد با حساسیت بالا باید بسیاری از گندزدایی­ها با روش­های زیستی اجرا شود. وضعیت کنونی منابع آب در سطح جهان نامساعد و بحرانی بوده و لزوم حفظ و حراست از آن­ها، برای نسل­های آینده انکار ناپذیر است. متأسفانه برخی از گروه­های اجتماعی به ویژه صاحبان صنایع، فقط به فکر خود می­باشند و اکوسیستم­های طبیعی را مورد سوء استفاده و تجاوز قرار داده و به سودجویی خویش ادامه می­دهند، غافل از این­که منابع طبیعی و ذخائر انرژی دائمی نیست و به زوال و تباهی کشانده می­شود و عواقب سوء آن متوجه نسل­های آینده خواهد شد. انسان برای نیل به زندگی بهتر، مشکلاتی را برای خود به وجود می­آورد و در حقیقت آلودگی آب­ها یکی از مشکلات است. اما تعیین میزان آلودگی قدری مشکل و از آن مشکل­تر، دادن راه حل مناسب برای جلوگیری از آن است (عباسپور، 1386).

1-2-  تعریف فاضلاب[1]:

فاضلاب یا گنداب عبارت است از آب استفاده شده­ای که برای مصرف خاص خود قابل استفاده­ی مجدد نیست یا به عبارتی کیفیت آن پایین­تر از قبل از استفاده از آن می­باشد. این آب دارای مقادیری فضولات جامد و مایع است که از خانه­ها، خیابان­ها، شستشوی زمین­ها و در مجموع ناشی از فعالیت­های انسانی نظیر سرویس­های بهداشتی، کارخانه­ها، صنایع و کشاورزی است (الماسی، 1385).

مهمترین اهداف تصفیه فاضلاب عبارتند از:

  • تأمین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم.
  • پاک نگهداشتن محیط­زیست.
  • بازیابی و استفاده مجدد از فاضلاب (الماسی، 1385).

1-2-1-     انواع فاضلاب:

  • فاضلاب خانگی: که فاضلاب بهداشتی نیز نامیده می­شود و فاضلابی است که از واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی و تاسیسات مشابه تخلیه می­شود.
  • فاضلاب صنعتی: فاضلابی است که در آن فضولات صنعتی بیشتر است.
  • فاضلاب کشاورزی: بیشتر به زهکش زمین­های کشاورزی اشاره داشته و معمولاٌ حاوی  آفت­کش­های مختلف، سموم و کودهای شیمیایی است.
  • سیلاب­ها: جریان­های سطحی است که از بارش باران و ذوب برف حاصل می­شود.این جریان­های سطحی به طور مجزا یا مشترک با فاضلاب­های شهری جمع­آوری، تصفیه و دفع می­گردد.
  • جریان نفوذی: آب خارجی است که از طریق درزها، شکاف­ها، شکستگی­های و یا دیوارهای متخلخل وارد شبکه فاضلاب می­شود (دبیری، 1387).

1-3-   تعریف فاضلاب صنعتی[2]:

به آب­های تولید شده در واحدهای مختلف یک صنعت یا واحد تولیدی که به نحوی دچار آلودگی شده باشد فاضلاب صنعتی گفته می­شود (دبیری، 1387).

[1]-Wastewater

[2]-Industrial Wastewater

تعداد صفحات:82

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com