دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

گرایش : جامعه شناسی

عنوان : بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده علوم انسانی ، گروه علوم اجتماعی

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : جامعه شناسی

 

عنوان :

بررسی نقش عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران

 

استاد راهنما :

دکتر هوشنگ ظهیری

 

استاد مشاور :

دکتریعقوب شربتیان

 

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 3

1-2 بیان مساله………………………………………………………………………………………………. 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………… 5

1-4 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6

1-5 تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………. 7

1-5-1 واژه پلیس………………………………………………………………………………………….. 7

1-5-2 امنیت………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-3 احساس…………………………………………………………………………………………….. 9

1-5-4 امنیت و احساس امنیت………………………………………………………………………….. 9

1-5-5 نشانه های عدم احساس امنیت……………………………………………………………….. 11

1-5-6 امنیت از دیدگاه اسلام…………………………………………………………………………… 12

1-6 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 13

فصل دوم : مبانی نظری و تجربی تحقیق

2-1 تاریخچه پلیس در جهان…………………………………………………………………………… 16

2-2 تاریخچه تشکیل پلیس در ایران………………………………………………………………….. 16

2-3 پلیس پس از انقلاب………………………………………………………………………………… 17

2-4 تاریخچه پلیس 110………………………………………………………………………………… 19

2-5 مروری بر پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………. 21

2-5-1 پیشینه تحقیقات خارجی……………………………………………………………………….. 21

2-5-2 پیشینه تحقیقات خارجی……………………………………………………………………….. 24

2-6بررسی مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………. 26

2-6-1 نظریه اعتماد اجتماعی…………………………………………………………………………… 26

2-6-2 نظریه کنترل اجتماعی……………………………………………………………………………. 26

2-6-3 قرارداد اجتماعی(روسو)……………………………………………………………………….. 27

2-6-4 مارکسیسم و امنیت اجتماعی………………………………………………………………….. 28

2-6-5 الگوی دورکیم…………………………………………………………………………………….. 28

2-7 چهارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………… 29

2-7-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 29

2-7-2 مکتب ساختی…………………………………………………………………………………….. 31

2-7-3 مکتب کارکردی………………………………………………………………………………….. 32

2-7-4 کارکردگرایی ساختاری…………………………………………………………………………. 33

2-7-5 نظم اجتماعی از دیدگاه کارکردگرایی ساختاری…………………………………………… 36

2-7-6 الگوی دورکیم…………………………………………………………………………………….. 36

2-7-7 نظریه کنترل اجتماعی……………………………………………………………………………. 37

2-7-8 مدل نظری…………………………………………………………………………………………. 41

2-8 فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………… 42

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 44

3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. 44

3-2-1 طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف…………………………………………………………….. 44

3-2-2 طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش…………………………………………………………….. 44

3-3 متغیرها…………………………………………………………………………………………………. 45

3-3-1 تعاریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………… 46

3-3-2 تعاریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………….. 48

3-4 جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. 49

3-5 حجم نمونه و شیوه نمونه گیری………………………………………………………………….. 50

3-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………… 52

3-7 روایی و پایایی ابزار تحقیق……………………………………………………………………….. 54

3-7-1 تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه……………………………………………………………….. 54

3-7-2 تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه…………………………………………………….. 54

3-8 روش های تجزیه و تحلیل داده های آماری…………………………………………………… 56

فصل چهارم : یافته های تحقیق

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 59

4-2 تحلیل توصیفی………………………………………………………………………………………. 59

4-2-1 آمار توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی………………………………………………… 59

4-3 بخش دوم : آمار استنباطی…………………………………………………………………………. 70

4-3-1 نحوه محاسبه امتیاز یا نمرات عامل های استخراج شده در تحقیق…………………….. 71

4-3-2 آزمون توزیع دو جمله ای (باینومیال) مولفه های تحقیق………………………………… 71

4-3-3 آزمون همبستگی پیرسون به منظور بررسی فرضیات تحقیق…………………………….. 73

4-3-4 آزمون رگرسیون خطی چندگانه……………………………………………………………….. 80

4-3-5 آزمون تحلیل واریانس فریدمن……………………………………………………………….. 82

فصل پنجم : بررسی نتایج پژوهش

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 85

5-2 بررسی نتایج پژوهش با توجه به آزمون های آماری…………………………………………. 85

5-2-1 بررسی نتایج پژوهش با توجه به آزمون توزیع دو جمله ای (باینومیال) …………….. 85

5-2-2 بررسی نتایج پژوهش با توجه به آزمون همبستگی پیرسون……………………………… 85

5-2-3 بررسی نتایج پژوهش با توجه به آزمون رگرسیون خطی چندگانه……………………… 86

5-2-4 بررسی نتایج پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن……………………… 86

5-3 بحث…………………………………………………………………………………………………… 86

5-4 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………….. 86

5-5 ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………………. 87

5-5-1 پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق……………………………………………………….. 87

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………….. 88

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….. 91

فهرست جداول

جدول 3-1 : جدول نمونه 384 نفری منطقه 8 به تفکیک سن و جنسیت……………………… 52

جدول 3-2 مولفه ها و سوالات تحقیق……………………………………………………………….. 53

جدول 3-3 شکل کلی و امتیازبندی سوالات پرسشنامه……………………………………………. 54

جدول 3-4 مقدار آلفای کرونباخ مولفه های تحقیق………………………………………………… 56

جدول 4-1 توزیع جامعه آماری بر حسب متغیر جنسیت…………………………………………. 59

جدول 4-3 توزیع جامعه آماری بر حسب متغیر طبقه سنی………………………………………. 61

جدول 4-5 توزیع جامعه آماری بر حسب متغیر تأهل…………………………………………….. 62

جدول 4-7 توزیع جامعه آماری بر حسب متغیر سطح تحصیلات………………………………. 64

جدول 4-9 توزیع جامعه آماری بر حسب متغیر وضعیت اشتغال……………………………….. 66

جدول 4-11 توزیع جامعه آماری بر حسب متغیر شغل…………………………………………… 67

جدول 4-13 توزیع جامعه آماری بر حسب متغیر درآمد ماهیانه………………………………… 69

جدول 4-15 آزمون توزیع دو جمله ای (باینومیال) به منظور بررسی مناسب بودن مولفه های تحقیق72

جدول 4-16 آزمون همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه یکم………………………………… 74

جدول 4-17 آزمون همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه دوم………………………………… 75

جدول 4-18 آزمون همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه سوم……………………………….. 76

جدول 4-19 آزمون همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه چهارم…………………………….. 77

جدول 4-20 آزمون همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه پنجم………………………………. 78

جدول 4-21 آزمون همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه ششم………………………………. 79

جدول 4-23 نتایج فرضیات تحقیق……………………………………………………………………. 81

جدول 4-25 میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن…………………………………………………….. 83

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-2 متغیر جنسیت……………………………………………………………………………….. 60

نمودار 4-4 متغیر طبقه سنی……………………………………………………………………………… 62

نمودار 4-6 متغیر تأهل……………………………………………………………………………………. 63

نمودار 4-8 متغیر سطح تحصیلات…………………………………………………………………….. 65

نمودار 4-10 متغیر وضعیت  اشتغال…………………………………………………………………… 66

نمودار 4-11 متغیر شغل………………………………………………………………………………….. 68

نمودار 4-13 متغیر درآمد ماهیانه……………………………………………………………………….. 70

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

  • 1)مقدمه:

انسان در طول حیات خود تمایل داشته است همواره با آرامش خاطر وآسودگی خیال زندگی کند . بنابرشواهد ازبدو پیدایش انسانها بطور طبیعی وغریزی نیاز به امنیت داشته اند و محل زندگی آنها در جایگاههای امن مانند بالای درختان وداخل غارها ومکان های سخت ویا غیرقابل دسترس بوده است . نیاز به امنیت از زمانی آغاز شدکه بشراز زندگی کوچ نشینی به یکجانشینی روی آورد .یعنی بطور غریزی امنیت جانی ، مهمترین ویژگی رفتار انسانی تلقی شد .زمانیکه افراد بشر یکجا نشین شدند وجایگاه ثابت پیدا کردند و کم کم با افزایش تولید محصولات کشاورزی روبرو شدند و انبارهایی را به انباشت محصول خود اختصاص دادند که نیازمند به مراقبت وحفاظت بود.این در واقع اولین گام نیاز به امنیت مالی مردم محسوب می شد(مازلو،1973: 37).

به تدریج که انسانها مورد تاخت وتاز قبایل کوچ نشین قرارگرفتند وغالبأ اموال ودارائیهایشان ازجانب مهاجمان به تاراج می رفت، وخود به عنوان برده دراین قبایل زندگی می کردند، احساس نیاز به امنیت کم کم این فکر را در بشر بوجود آورد که گروههایی را که عموماًاز افراد قوی هیکل بودند از میان قبیله خود انتخاب کرده. واین افراد در تمام مدت سال کاری به جز حفاظت در برابر قبایل کوچ نشین ووحشی نداشتند وحقوق ودستمزد آنان را مردم تقبل می کردند تا اینها درمواقع اضطراری نگهبانان آنان باشند. که می توان گفت تقسیم کاروپیدایش شغل حرفه ای از این زمان شروع شد وبه این ترتیب کم کم دولتها که حافظ جان ومال مردم بودند شکل گرفت ودفاع از حریم سرزمینی وایجاد نظم در میان جمع بوجود آمد. درواقع انسان ابتدا به فکر امنیت جان وبعد امنیت اجتماع محلی یا خویشاوندی افتاد.

مهمترین گام را درجهت مطالعه و پژوهش درزمینه خاص احساس و نیاز به امنیت انجام داد که به عنوان یک عنصراساسی درجامعه به این موضوع پرداخت .

ازآنجا که نیاز به امنیت در سلسه مراتب نیازها در تئوری مازلودر مرحله دوم قرار دارد و این نیاز چنان برای بشر مهم تلقی شده است که بلافاصله  بعد از اینکه نیازهای اولیه و یا بنیادی خود را برآورده کرد و سرپناهی امن مهیا نمود ، باید جایگاهش را حفظ کند و نیز احساس امنیت کند . اما همچنان که به طور تجربی با مسائل نا امنی هنگام استراحت وخواب روبرو شد ، احساس نیاز به محافظت شدت یافت وپایه های اولیه مراقبت توسط دیگران زمینه سازی شد تا اینکه به طور تجربی نیروهای توانمند تر از افراد عادی در جامعه شناسایی شد و به صورتهای متفاوت و با وسایل مختلف به مراقبت از افراد واموال جامعه پرداختند(منبع قبلی:( 42.

 

1-2) بیان مسأله:

مسأله تامین امنیت داخلی در جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون اساسی كشور بر عهده نیروی انتظامی است ، چرا كه نیاز به امنیت از قدیمی ترین نیازهای انسان به حساب می آید و شاید درهیچ برهه ای از تاریخ ، انسان فاقد این نیاز نبوده و برای تأمین و ارضای آن هرگز بیكارننشسته است . با توجه به اهمیتی كه موضوع فوق دارد تحقیق حاضر به دنبال تأثیرعملكرد پلیس و احساس امنیت اجتماعی مردم از آن است.امنیت ، احساس آرامش و اطمینان همه جانبه است به حال و آینده به نحوی كه هیچگونه نگرانی وجود نداشته باشد.

جدای از مفهوم عمومی امنیت كه مصونیت كامل در مقابل هرگونه تهاجم است و در راستای مسئولیتهای جمعی كلیه افراد و سازمانها قرار می گیرد . این مفهوم داری سطوحی گوناگون است كه امنیت اجتماعی از آن جمله است كه در حد واسط امنیت فردی و ملی قرار می گیرد و امنیت اجتماعی كه برقراری امنیت را درچارچوب گروه های اجتماعی و نحوه ارتباط و تعامل میان آنها جستجو می كند چشم انداز نوینی درمورد امنیت بوده كه درآن مؤلفه های اجتماعی در تكوین و استقرار و استمرار آن نقش برجسته ای دارند.

پلیس 110 بعنوان یك مركز كنترل ، هدایت و سازماندهی ارتباطات و عملیات ، یكی از نهادهای نیروی انتظامی محسوب می شود كه یك تحول بزرگ و اساسی در نظام خدمات انتظامی كشور است(محمدزاده،1381:5).

امنیت ابعاد مختلفی چون امنیت جانی ، امنیت مالی ، امنیت شغلی، امنیت عاطفی، امنیت  اخلاقی و سیاسی دارد.

امنیت جانی یعنی تضمین جسم و جان افراد در برابر خطرها و آسیب هایی كه مانع حیات   می شود و امنیت مالی یعنی تضمین داراییهای مردم از سرقت و دزدی ، كه  قتل ، آدم ربایی، تصادفات ، فحشاء ، سرقت ، مشاجرات و درگیری های خیابانی ، تولید و پخش مواد مخدر از مهمترین این دو بعد امنیت می باشد(خوش فر،1379: 147).

در دنیای امروز و حتی در قرن اخیر اطلاع رسانی ،آگاهی دادن ، بالابردن قدرت شناخت و تشخیص مردم ازمهمترین و اساسی ترین روش های دولتها ، سازمانها و شركتها برای رسیدن به اهداف مختلف است .

واقعیت این است كه مجرمین هدفهای خود را بر اساس اطلاعاتی برآورد و انتخاب می كنند كه این اطلاعات اغلب از طرف مردم عادی نادیده گرفته می شود . بسیاری از اوقات ، بزهكاران از غفلت و بی توجهی مردم سوء استفاده می كنند . عدم آگاهی مردم از قوانین و مقررات می تواند زمینه فعالیت مجرمین و بزهكاران را بیشتر كند و با توجه به اهداف فوق الذكر و اینكه نقش پلیس در زندگی مردم نقشی حیاتی و مؤثراست ، ایجاد رابطه ای پویا و متقابل بین شهروندان و پلیس به ایجاد محیط امن كمك زیادی می كند. لذا بررسی نقش عملكرد پلیس بر احساس امنیت مردم می تواند در شناخت نیازهای مردم درحوزه های مختلف و نقاط ضعف و قوت آن مؤثر باشد .

پژوهشگر در انتظار آن است که بداند ناامنی چگونه بوجودمی آید؟ ناامنی حاصل خلأ چه مولفه هایی است؟

احساس امنیت و امنیت دو مقوله درهم تنیده ولی جدا از هم هستند. چرا كه ممكن است در جایی امنیت باشد ولی بنا به دلائلی مردم احساس امنیت نكنند و یا بالعكس . دراین تحقیق نیز برآنیم كه بدانیم جامعه آماری مورد نظر در محل زندگی خود احساس امنیت می  كنند؟ و درک و نگرش عامه مردم (پاسخگویان) نسبت به احساس امنیت و عملکرد پلیس چگونه است ؟

 

تعداد صفحه :105

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***