دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نقش بیمه های اعتباری بر کاهش ریسک اعتباری بانک ها

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی نقش بیمه های اعتباری بر کاهش ریسک اعتباری بانک ها  (مطالعه میدانی موسسه مالی اعتباری بسیجیان شهرستان کرمانشاه)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدكرمانشاه

دانشكده تحصیلات تكمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (M.A)

 

 

عنوان

بررسی نقش بیمه های اعتباری بر کاهش ریسک اعتباری بانک ها

 (مطالعه میدانی موسسه مالی اعتباری بسیجیان شهرستان کرمانشاه)

استاد راهنما

دكتر علی فلاحتی

استاد مشاور

دكتر مجتبی الماسی

 

 

بهمن ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده: 1

فصل اول

کلیات

مقدمه: 3

1-2- بیان مسأله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 4

1-4.اهداف مشخص پژوهش: 5

1-5.فرضیه‏های پژوهش: 6

1-6.قلمرو پژوهش: 6

1-7.تعریف اصطلاحات و واژه های پژوهش: 7

فصل دوم

مبانی نظری

2-1.مقدمه. 11

2-2.تعریف ریسک… 11

2-3.اهمیت ریسک… 12

2-4.روش‌های محاسباتی ریسک… 12

2-5.ابعاد ریسک… 13

2-6.انواع ریسک… 14

2-7. تعریف ریسک های عملیاتی از نظر کمیته بال. 17

2-8.اهمیت ریسک های عملیاتی.. 18

2-9. ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال. 18

2-10.روش های اندازه‏گیری ریسک عملیاتی.. 19

2-11.ریسکهای غیرمالی.. 20

2-12.مدیریت ریسک… 21

2-13.کمیته عالی مدیریت ریسک… 22

2-14.مدیریت ریسک… 23

2-15.تمرکز پرتفوی.. 25

2-16.ابزارهای مدیریت ریسك اعتباری در بانكداری بدون ربا 29

2-17.بیمه اعتباری.. 31

2-18.مفهوم بیمه سپرده و بیمه های اعتباری.. 33

2-19.انواع بیمه های اعتباری.. 34

1-19-1.بیمه اعتبار عمر مانده بدهکار و بیمه اعتبار بیماری و حوادث.. 34

2-19-2. بیمه اعتبار بیکاری غیراختیاری.. 36

2-20.بانک… 36

2-21.تاریخچه بانکداری مدرن. 37

2-24.پیشینه پژوهش: 39

2-24-1.مطالعات  داخلی: 39

2-24-2.پژوهش های خارجی: 41

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

3- 1. مقدمه. 43

3- 2. روش پژوهش… 43

3- 3. جامعه و نمونه آماری.. 44

3- 4. تعیین حجم نمونه. 44

3- 5. ابزار جمعآوری دادهها 44

3-6.روش جمع آوری داده ها 45

3-6-1.روایی ابزار اندازه گیری.. 45

3-6-2.پایایی پرسشنامه. 45

3- 7. روش های تجزیه و تحلیل داده ها 46

3-7-1 شاخص های آزمون های برازندگی مدل SEM.. 48

3-7-2 شاخص GFI‌ AGFI, یا شاخص برازندگی.. 48

3-7-3 شاخص خطای مجموع مجذورا ت میانگین RMSEA. 49

3-7-4مجذور کای.. 49

3-7-5 شاخص نرم شده برازندگی NFI. 49

3-7-6 شاخص برازندگی فزاینده IFI. 49

3-7-7 شاخص برازندگی CFI. 49

3-7-8 روش تحلیل داده ها در SEM.. 50

3-7-9 بار عاملی (Factor Loading) 51

3-8.ساختار پرسش نامه. 52

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1.مقدمه. 54

4-2.آمار توصیفی.. 54

4 – 2 – 1 .ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهنده ها 55

4 – 2 – 2 .وضعیت پاسخگوئی به سوالات پرسشنامه (فراوانی، میانگین و انحراف معیار پاسخها)  63

4 – 2 – 3 .بررسی وضعیت نرمال بودن عامل ها: 64

4-3.آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تحلیل رگرسیون خطی ساده 66

4-3-1. تحلیل فرضیه اول با استفاده از رگرسیون خطی ساده 66

4-3-2 .تحلیل فرضیه دوم با استفاده از رگرسیون خطی ساده 66

4-3-3. تحلیل فرضیه سوم با استفاده از رگرسیون خطی ساده 67

4-4.بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به کمک رگرسیون خطی چندگانه. 68

4-5.اعتبار سنجی مدل پژوهش با مدل معادلات ساختاری.. 69

4-5 -1 . مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی.. 70

4-5-2 . مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تأییدی در سطح متغیرهای پژوهش… 71

4-6.مدل کلی پژوهش (مدل مفهومی) 86

4-8.یافته های جانبی پژوهش… 90

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1.مقدمه. 101

5-2. نتایج پژوهش… 101

5-2-1. نتایج فرضیه اول. 101

5-2-2. نتایج فرضیه دوم. 101

5-2-2. نتایج فرضیه سوم. 102

5-3. پیشنهاد ها 102

5-3-1. پیشنهاد ها بر مبنای نتایج پژوهش… 102

5-3-1-1. پیشنهاد ها بر مبنای نتایج فرضیه اول. 102

5-3-1-2. پیشنهاد ها بر مبنای نتایج فرضیه دوم. 102

5-3-1-1. پیشنهاد ها بر مبنای نتایج فرضیه سوم. 103

5-4. پیشنهادهایی کاربردی.. 103

منابع : 104

پیوستها 108

 

چکیده:

با توجه به نقش بانک­ها در دنیای امروز وافزایش آگاهی همه جانبه آنان نسبت به بازار تسهیلات و دسترسی به اطلاعات فراوان وکانال­های متنوع ارائه وتوزیع تسهیلات  به مشتریان، مسئله بیمه­های اعتباری وتلاش در جهت حفظ دراز مدت ارتباط بانک­ها با مشتریان، از جمله مهمترین مسائل موثر بر دوام و ثبات بانک ها  درعرصه رقابت و سودآوری بیشتر آنان می­باشد. اهداف پژوهش:1-بازگشت سرمایه بانک جهت بقای بانک ملت نسبت به دیگر بانک های کشور2-به کاربردن بیمه های اعتباری برای کاهش ریسک اعتباری در بانک ملت کرمانشاه می­باشد. در نظر گرفتن شرایط اقتصادی با توجه به ریسک های موجود در ارائه ی تسهیلات به مشتریان و کاهش ریسک های موجوداست.روش پژوهش توصیفی – پیمایشی از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی مشتریان که از بانک ملت شهرستان کرمانشاه  تسهیلات اعتباری دریافت کرده و اصل و سود آن را به بانک ها عودت دادده یا نداده­اند، به عنوان جامعه ی آماری تعریف می­شوند.از آمار توصیفی واستنباطی استفاده خواهد شد و داده­های جمع آوری شده  با استفاده از نرم­افزار spss وبا استناد به نرم افزار لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار خواهد گرفت از تکنیک معادلات ساختاری (SEM)به منظور تجزیه و تحلیل مشاهدات استفاده کرده­ایم. آزمون t تک نمونه­ای، آزمون رگرسیون خطی ساده، آزمون رگرسیون خطی چندگانه، تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA استفاده شده است.با توجه به آزمون فرضیات و با توجه به تحلیل واریانس به این نتیجه می توان دست یافت که بیشترین تاثیر بر کاهش ریسک اعتباری را بیمه های اعتباری دارای میزان اثر استاندارد شده 47/0 روی کاهش ریسک اعتباری می باشد و همچنین مقدار T-value این رابطه 42/3 می باشد دارد. وبه ترتیب عوامل ساختاری و وضعیت اقتصادی بر کاهش ریسک اعتباری موثر می باشد.

کلمات کلیدی:ریسک اعتباری، بیمه­های اعتباری، وضعیت اقتصادی، عوامل ساختاری مالی واعتباری،

 

فصل اول

 کلیات

 

مقدمه:

تحولات عمده در محیط کسب و کار امروزی از قبیل جهانی شدن کسب و کار و سرعت بالای تغییرات در فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری مدیریت در سازمانها گردیده است. به طوری که در محیط کسب و کار امروزی، مدیریت و کارکنان می بایست توانایی برخورد با روابط درونی و وابستگی های مبهم و بغرنج میان فناوری،داده ها، وظایف، فعالیت ها، فرایندها و افراد را دارا باشند. در چنین محیط های پیچیده ای سازمانها نیازمند مدیرانی هستند که این پیچیدگی های ذاتی را در زمان تصمیم گیری های مهمشان لحاظ و تفکیک کنند. مدیریت ریسک موثر که برمبنای یک اصول مفهومی معتبر قرار دارد، بخش مهمی از این فرایند تصمیم گیری را تشکیل می دهد. ریسک یا عدم اطمینان در معنای عام، اشاره به تحقق نتیجه ای متفاوت با مورد انتظار دارد. از نظر مالی ریسک، انحراف بازده واقعی از بازده مورد انتظار است(امیدی نژاد، 1386) .

بانک ها،موسسات مالی و اعتباری و شرکت هایی که به مشتریان خود وام یا اعتبار می دهند و یا کالا و خدمات را اقساطی می فروشند،با وجود آنکه از مشتریان وثیقه می گیرند، اما باز هم با ریسک وصول نشدن مطالبات خود، یا خسارت ناشی از تاخیر در وصول آن روبه رو هستند. برای جبران این خسارت، بیمه های اعتباری این ریسک ها را پوشش می دهند. شرکتهای بیمه می توانند با ارائه بیمه های اعتباری، ریسک عدم وصول یا تاخیر در وصول مطالبات را کاهش داده و نیز همینطور پیگیری برای وصول و بازیافت مطالبات سوخت شده را برعهده می گیرد.لذا موجب کاهش هزینه های حقوقی و قضایی موسسات مالی و اعتباردهندگان و فروشندگان کالا و خدمات اقساطی می شوند(ایثاری،1375).

1-2- بیان مسأله

با توجه به نقش بانک ها در دنیای امروز و افزایش آگاهی همه جانبه آنان نسبت به بازار تسهیلات و دسترسی به اطلاعات فراوان و کانال های متنوع ارائه و توزیع تسهیلات  به مشتریان، مسئله بیمه های اعتباری  و تلاش در جهت حفظ دراز مدت ارتباط بانک هابا مشتریان، از جمله مهمترین مسائل موثر بر دوام و ثبات بانک ها  در عرصه رقابت و سود آوری بیشتر آنان می باشد. لذا لزوم ایجاد راهبردی برای مدیریت ریسک و برنامه ریزی دقیق و صحیح  برای اندازه گیری نظارت و مدیریت آن در موسسات مالی بخوبی احساس می شود( براوند، 1385)

.با بررسی سیستمی بانک ها باید همه فعالیت های سریعی در بدست آوردن رضایت مشتریان به عنوان سیستم های فرعی دردرون سیستم کل بازاریابی شناسایی شوند با بررسی های انجام گرفته تا بحال بیشتر فعالیت های بانک ها متمرکز بر پیشبرداعطای تسهیلات بوده است و سایر عوامل برای بقای بانک ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.اساسا بانک ها در عرصه اقتصادی ناگزیرند با ریسک مواجه شوند ولی برای بهینه کردن عملیات خود و سودآور بودن آن بایستی به منظور تامین منافع سپرده گذاران در اعطای تسهیلات به دو عامل مهم تمایل متقاضی به بازپرداخت تسهیلات و توان وی در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توجه نمایند(پورمحمدی، 1376)

دلایل وجود ریسک در بانک را با نوع کارکرد آن می توان توجیه کرد; چراکه بانک ها از یک سو سرمایه های مردم را که درقبال آن مسوولیت دارند، جمع آوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه ها، اقدام به انجام عملیات بانکی و اعطای تسهیلات و تعهدات به تولید کنندگان، بازرگانان، پیمانکاران و … به منظور رونق اقتصادی می نمایند( خرمی،1375).

کاهش ریسک و مخاطرات و استفاده از فرصت ها در حوزه بانکداری از مسائل مورد توجه کارشناسان اعتباری بانک بوده و تحت عنوان اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی از آن یاد می شود.  در این پژوهش  نقش بیمه های اعتباری بر کاهش ریسک اعتباری در بانک ها مورد پژوهش قرار  می گیرد . در این میان روشهای  مورد استفاده بررسی می شود و تاثیر استفاده از بیمه های بر کاهش ریسک اعتباری هم بررسی می شود .

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

امروزه یکی از مهم ترین وظایف بانک ها در جامعه جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها در بخش های مختلف اقتصادی است. لذا باعنایت به پراکندگی این وجوه در کشور، نقش جمع آوری اینگونه سپرده ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. از سویی دیگر نحوه مصرف نمودن منابع و اعطای تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش هاست( ذکاوت،1383).

چرا که یکی از وظایف اصلی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، اعطای تسهیلات (در قالب عقود مختلف) به متقاضیان و انجام تعهدات (ازجمله ضمانتنامه ها و اعتبارات اسنادی) آنان است. این موسسات برای انجام دادن این مهم، ناچار به استقرار یک سیستم کارآمد هستند تا عملیات اعطای تسهیلات در بازارهای رقابتی کنونی هم از کارایی و سرعت لازم برخوردار باشد و هم احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده که برای تمامی بانکها و موسسات مالی اعتباری یک اصل بسیار مهم می باشد، به حداقل کاهش یابد. لذا در اینجا مفهومی به نام مدیریت ریسک نمود بیشتری می یابد. چراکه مدیریت ریسک بانک ها باعث سهولت در امور بانکی، کاهش ریسک سرمایه گذاری، تسهیل در رتبه بندی مشتریان و ایجاد بستری برای مبارزه با پولشویی خواهد شد( رضائی ،1387) .

شاید به همین علت باشد که اعتبارات به عنوان بخش مصرف منابع بانک همیشه مورد توجه مدیران و مشتریان بوده است. مشتریانی که به عنوان متقاضی به دنبال دریافت وام (درقالب تسهیلات و تعهدات) از بانک بوده و مدیران و کارشناسانی که با دقت فراوان سعی در تخصیص بهینه منابع بانک را داشته و تلاش در اعطای تسهیلات به متقاضیانی دارند که دارای اهلیت لازم بوده و به درستی قادر به ایفای تعهدات خود باشند. چراکه همواره پیشگیری مقدم بر درمان بوده و حتی الامکان می بایست از ایجاد مطالبات معوق پیشگیری نمود. البته در دنیای کنونی یکی از راه های کاهش ریسک اعتباری, استفاده از بیمه های اعتباری توسط بانک ها و موسسات اعتباری می باشد. ( صحت،1376)از این رو پژوهش حاضر به بررسی مقوله بیمه های اعتباری بر کاهش ریسک اعتباری در موسسه مالی اعتباری مهر کرمانشاه ، کارهای صورت گرفته تا کنون و کارهایی که در آینده می تواند انجام شود و همچنین بررسی میزان تاثیر این رویکرد برکاهش ریسک اعتباری که یکی از اهداف مهم و قابل توجه در بانک ها می باشد،می پردازد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :126

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***