دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نظری ساختار، پیوند و ویژگی های طیفی داروهای پادتومری کمپلکس های روتنیم با بازهای DNA.

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیمی

گرایش :شیمی معدنی

عنوان : بررسی نظری ساختار، پیوند و ویژگی های طیفی داروهای پادتومری کمپلکس های روتنیم با بازهای DNA.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تهران مرکز

دانشکده  علوم پایه

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته شیمی معدنی

 

عنوان:

بررسی نظری ساختار، پیوند و ویژگی های طیفی داروهای پادتومری کمپلکس های روتنیم با بازهای DNA.

استاد راهنما

دکتر مریم دقیقی اصل

 

استاد مشاور

دکتر رضا غیاثی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

چکیده 1

فصل اول- پیشگفتار

1-1 مقدمه. 2

1-2 پیشینه. 3

1-3 اساس و مبنای عملکرد. 4

1-4 اولین ترکیب های ضد سرطان. 5

1-5 ترکیبات روتنیم با خواص ضد سرطان. 10

1-6 کمپلکس های روتنیم آرن دار با خواص ضد توموری و ضد تکثیر. 12

1-7 کمپلکس های روتنیم تک هسته ای arene حاوی –P یا لیگاندهای- N دهنده 13

1-8 برهمکنش با DNA :چه نقشی بر کاهش سمیت سلولی دارد؟. 16

1-9 کمپلکس های روتنیم آلی فلزی: قانون شکنی و یا گزارش بحث برانگیز ؟. 18

1-10فعالیت بیولوژیکی یون های روتنیم: قسمت های فعال و یا قسمت های بی اثر؟. 20

فصل دوم- شیمی محاسباتی

2-1 مقدمه. 23

2-2  معادله شرودینگر. 26

2-3 روشهای محاسباتی از اساس… 27

2-3-2  روشهای همبستگی تغییر. 31

2-3-3 روش برهمكنش پیكربندی . 32

2-3-4 روشهای همبستگی اختلال. 32

2-3-5 نظریه اختلال مولر –پلست (MP) 33

2-3-6  روش های پوسته باز 35

2-3-7 نظریة روتان – هال. 35

2-4 نظریة تابعیت چگالی (DFT) 36

2-5  روش نیمه تجربی.. 39

2-6 روش مکانیک مولکولی.. 41

2-7  مجموعه پایه. 42

2-7-1 کمترین مجموعه پایه: STO-3G.. 44

2-7-2 مجموعه پایه ظرفیت شاخهای.. 45

2-7-3 مجموعه پایه دارای توابع قطبی كننده 27

2-7-4  مجموعه­های پایه دارای توابع نفوذی.. 47

3-6 نرم افزارهای مورد استفاده 48

فصل سوم- بحث و نتیجه­گیری

3-1 تجزیه و تحلیل انرژتیک… 51

3-2 تجزیه و تحلیل  اوربیتال های جبهه ای.. 51

3-2-1سیمای اوربیتال های مولکول. 52

3-3تجزیه و تحلیلی ساختار 53

3-4 بررسی طیف زیر قرمز. 54

3-5 بررسی طیف الکترونی.. 56

3-6 وابستگی دمایی ویژگی های گرماشیمیایی.. 57

3-7 تجزیه و تحلیل اوربیتال های پیوندی طبیعی.. 60

3-8 بارهای اتمی.. 61

3-9 فوق قطبش پذیری.. 62

کارهای آینده 65

مراجع 66

چکیده لاتین.. 71

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                                 صفحه

شکل1-1: طرح کلی از ترکیب های [Ru(η6-arene)(en)Cl]+ آلی فلزی نیمه ساندویچ(a) و سری ترکیب های کوئوردینه شده Ru(II) نیمه ساندویچ جدید با فرمول کلی[Ru([9]aneS3)(N-N)Cl]+ (b)،[Ru([9]aneS3)(N-N)(dmso-S)]2+ (C)،[Ru([9]aneS3)(O-)(dmso-S)] (d) و fac-[Ru(dmso-S)3(N-N)Cl]+ (e)……………………………………………………………………………………………………………9

شکل 1-2 : کمپلکس پلاتین (II) در سراسر جهان برای استفاده بالینی در درمان سرطان تایید شده است. 10

شکل1-3 کمپلکس های Ruthenium(III) در مطالعات بالینی برای درمان سرطان. 12

شکل 1-4 نمونه اولیه کمپلکس­های روتنیم ضد سرطان arene که توسط Dyson و Sadler گزارش شده است. 12

شکل1- 5 کمپلکس  , (η6-pMeC6H4Pri)Ru(p-pta)Cl2(RAPTA-C) 13

شکل1-6 کمپلکس Ru(P- pta)Cl26-C6H6), (RAPTA-B) 13

شکل1-7کمپلکس با لیگاندهای آنیونی مثل برومو، یدوو ایزوتیوسیاناتو. 14

شکل1-8 کمپلکس های دی کتون. 14

شکل1-9 کمپلکس [(η6-pMeC6H4Pri)Ru(P,N-ptn)Cl]+. 15

شکل1-10 کمپلکس [η6-C6H5CH2CH2NH3)Ru(P-pta)Cl2]+. 15

شکل1-11 ساختار شیمیایی برخی از ترکیب های روتنیم. 1

شکل1-12:طرح کلی نمایش فرضی طریقه فعالیت KP1019. 17

شکل 2-1 اوربیتالهای مولكولی دارای حداقل انرژی.. 28

شکل 2-2  قطبی شدن اوربیتالها با تركیب.. 28

اوربیتالهای s و p تركیب اوربیتالهای d و p. 46

شکل3-1 کمپلکس پاد سرطانی دی آمین روتنیم که با سیتوزین فرآورده افزایشی داده است.. 51

شکل3-2 سیمای اوربیتال مولکولی جبهه ای را نشان می دهد. 34

شکل 3-3 منحنی چگالی حالت ها (DOS) داروی مورد بررسی را نشان می دهد. 52

شکل3-4ساختار بهینه کمپلکس [h6-C6H6)Ru(NH3)2(Cy)]2 و طول پیوند را نشان می دهد. 52

شکل 3-5 طیف زیر قرمز کمپلکس [h6-C6H6)Ru(NH3)2(Cy)]2 را نشان می دهد. 53

شکل3-6شیوه ارتعاشی چهار جهش شدید کمپلکس [h6-C6H6)Ru(NH3)2(Cy)]2 را نشان می دهد. 55

شکل (3-7) طیف الکترونی [h6-C6H6)Ru(NH3)2(cy)]2+را نشان می دهد. 38

شکل 3-8 نمودار وابستگی پارمترهای ترمودینامیکی که. 56

رابطه های خطی بین آن ها و دما را نشان می دهد. 56

ادامه شکل 3-8. 57

شکل3- 9ترکیب بهینه شده کمپلکس [h6-C6H6)Ru(NH3)2(cy)]2+. 58

شکل3-10بارهای اتمی کمپلکس [h6-C6H6)Ru(NH3)2(cy)]2+. 59

به روش آنالیز اوربیتال های پیوندی طبیعی را نشان می دهد. 43

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                               صفحه

جدول3-1 مقدار انرژی مطلق,گشتاور دوقطبی,قطبش پذیری همسانگرد و ناهمسانگردرا نشان می دهد. 51

جدول3-2 که انرژی اوربیتال های جبهه ای,سختی و نرمی, پتانسیل شیمیایی و الکترون دوستی  کمپلکس [h6-C6H6)Ru(NH3)2(Cy)]2+  را نشان می دهد. 52

جدول 3-3 نوع جهش الکترونی، طول موج جهش و شدت جهش در  [h6-C6H6)Ru(NH3)2(cy)]2+ را نشان می دهد  56

جدول3-4 وابستگی گرمایی و ویژگی های گرماشیمیایی آنتروپی, آنتالپی, ظرفیت گرمایی و انرژی ازاد کمپلکس اکسالی پلاتین را نشان می دهد. 57

جدول 3- 5 مقدارهای مولفه های مختلف فوق قطبش پذیری و مقدار کل ان را در کمپلکس مورد بررسی نشان می دهد. 64

چکیده

در این پایان نامه به بررسی کمپلکس های پاد سرطانی دی آمین روتنیم توسط شیمی محاسباتی میپردازیم که موارد زیر را مورد بررسی قرار میدهیم :

  • تجزیه تحلیل انرژیک

مقدار انرژی مطلق،گشتاور دوقطبی،قطبش پذیری همسانگرد و ناهمسانگرد کمپلکس را مورد بررسی قرار میدهد.

2- تجزیه تحلیل اوربیتال های جبهه ای

انرژی اوربیتال ها و شکاف اربیتال ها،سختی و نرمی و پتانسیل شیمیایی و الکترون دوستی کمپلکس ها را مورد بررسی قرار میدهد.

3- تجزیه و تحلیل ساختاری

ساختار بهینه کمپلکس و طول پیوند را مورد بررسی قرار میدهد.

4- بررسی طیف زیر قرمز

5- بررسی طیفی الکترونی

ده جهش الکترونی نخست و موقعیت و شدت آن را مورد بررسی قرار میدهد.

وابستگی دمایی، ویژگی های گرما شیمیایی،آنتروپی، آنتالپی، ظرفیت گرمایی و انرژی آزاد کمپلکس مورد بررسی و جمع آوری قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل اوربیتال های پیوندی

آنالیز اوربیتال های پیوندی طبیعی بر روی کمپلکس و آرایش الکترونی اتم مرکزی روتنیم آنالیز NBO بر هم کنش فلز و کربن های لیگاند و قویترین بر هم کنش های دهنده و گیرنده در کمپلکس مورد بررسی قرار گرفته است.

بارهای اتمی به روش آنالیز اوربیتال های پیوند طبیعی محاسبه و نشان داده شده است.

فصل1:

پیشگفتار

1-1 مقدمه

از نظر کمی، ساختار مولکولی، موقعیت همه اتم های مولکول را نسبت به یکدیگر مشخص می کند. این داده ها شامل طول پیوند ها و زاویه های پیوندی می شوند. چند ابزار تجربی برای تعیین دقیق ساختار مولکولی وجود دارد که در مرحله نخست مبتنی بر روش های طیف نگاری و شکست نور هستند.

داده های ساختاری مربوط به هزاران ماده در دسترس قرار دارند. اطلاعات ساختاری و تفسیر آنها از طریق شیمی محاسباتی نیز قابل انجام است. در این پایان نامه شرح خواهیم داد که چگونه می توان  از نظریه اوربیتال مولکولی و نظریه تابع گون چگالی در محاسبه ساختار و خواص مولکولی بهره برد.

توزیع الکترون­ها مولفه­ی دیگری از ساختار مولکولی است که برای درک واکنش پذیری شیمیایی اهمیت بسیار دارد. به دست آوردن داده های تجربی درباره چگالی الکترونی به مراتب دشوار تر است ولی خوشبختانه طی سال های اخیر، توسعه سریع نظریه ساختاری همراه با روش های محاسباتی، انجام چنین محاسباتی را میسر ساخته است. ما از چگالی الکترونی محاسبه شده در توصیف ساختار، خواص و واکنش پذیری مولکول­ها استفاده می کنیم.

هدف اصلی این پایان نامه، بحث درباره مفاهیمی است که شیمی دانان برای ایجاد رابطه میان ساختار مولکولی و واکنش پذیری مولکولی به کار می برند. این روابط، ریشه در جنبه های فیزیکی بنیادی ساختار مولکولی دارند که چیزی نیست جز موقعیت نسبی هسته ها و توزیع چگالی الکترون. این مفاهیم ساختاری، ما را در دیدن، فهمیدن و به کار بردن این روابط یاری می دهند.

اصول علم شیمی درمانی، عمدتا در طول سالهای ۱۹۳۵ – ۱۹۱۹ برقرار گردید.  ولی فقط از این موقع و بخصوص با ظهور سولفونامیدها و آنتی­بیوتیکها بود که استفاده از مواد به عنوان محصولات مفید

طبی واقعیت یافت. تنها مواد شیمی درمانی که قبل از زمان پل ارلیش شناخته شده بود، از گنه برای درمان مالاریا، اپیکا برای اسهال آمیبی و جیوه برای درمان علائم سیفلیس تجاوز نمی‌کرد.

شیمی‌درمانی یکی از روش‌های درمان سرطان و یا تخفیف موقت آن با استفاده از برخی داروهای خاص است که در اصطلاح پزشکی به آنها شیمی درمانی گفته می‌شود. کار اصلی این داروهای خاص از بین بردن عضو بیمار بدون صدمه به بافتهای مجاور آن است.این نوع از درمان اثراتی هم بر روی سلول‌ها و بافت‌های بدن دارد. یکی از اثرات این درمان ریزش موهای بدن و خشک شدن پوست است.

شیمی درمانی یک شیوه رایج در معالجه بیماری‌هاست که سلول‌ها و بخصوص سلول‌های میکروارگانیسم‌ها و سلول‌های سرطانی را با استفاده از داروهای شیمیایی و مواد شیمیایی از بین می‌برد. معنی شیمی درمانی تنها به داروهایی که برای درمان غدد سرطانی استفاده می‌شود محدود نمی‌شود بلکه آنتی بیوتیک‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

تعداد صفحه : 117

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***