دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نظریه تابع چگالی تعادل­های توتومری هترو­آروماتیک­ها :مطالعه NBO

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیمی

گرایش :شیمی معدنی

عنوان : بررسی نظریه تابع چگالی تعادل­های توتومری هترو­آروماتیک­ها :مطالعه NBO

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم پایه، گروه شیمی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 M.Sc))

گرایش: شیمی معدنی

 

عنوان:

بررسی نظریه تابع چگالی تعادل­های توتومری هترو­آروماتیک­ها :مطالعه NBO

 

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر آذر باقری قمی

 

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر مهرنوش کریم­خانی

پاییز  92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                       صفحه

فصل اول- مقدمه. 1

1-1 مقدمه  2

2 فصل دوم- توتومری در ترکیبات آروماتیک  4

2-1 مقدمه  5

2-2 اهداف این فصل   5

2-3 پدیده توتومری   6

2-4 اهمیت توتومریزاسیون در سیستم­های حیاتی          8

2-4-1 واکنش­های توتومریزاسیون      8

2-5 اهمیت توتومریزاسیون در داروسازی   10

2-6 ترکیبات آروماتیک     11

2-6-1 خصلت آروماتیکی و قاعده 4n+2 هوکل (Huckel). 11

2-6-2 ترکیب­های آروماتیک ، هتروآروماتیک و انرژی رزونانس… 12

2-7 هیدروکربن­های آروماتیک چند حلقه ای (PAH). 12

2-8 اثر هیدروکربن­های آروماتیک چند حلقه ای بر انسان   13

2-9 اهمیت روش­های محاسباتی در داروها   16

2-10  معرفی پروتونیکس… 18

2-11 معرفی لامیوودین.. 24

2-12 معرفی نگسیوم. 28

3 فصل سوم- مطالعه پیرامون نظریه تابع تئوری چگالی.. 34

3-1 نگاهی کلی بر شیمی محاسباتی   35

3-2 شیمی محاسباتی   36

3-2-1 مکانیک مولکولی.. 37

3-2-2 روش­های ساختار الکترونی.. 39

3-2-2-1 روش­های نیمه تجربی.. 39

3-2-2-2 روش­های محاسبات آغازین.. 40

3-2-2-3 روش­های عملی دانسیته. 41

3-3 مدل شیمیایی    41

3-4 تعریف مدل شیمیایی   42

3-5 مدل­های ترکیبی.. 42

3-6 محاسبات کامپیوتری در شیمی    43

3-6-1 آشنایی با نرم افزار Hyperchem.. 45

3-6-2 آشنایی با نرم افزار  Gaussian 98. 45

3-7 روش (Method). 47

3-7-1 روش هارتری- فاک… 47

3-7-2 روش تئوری تابعی چگالی (DFT) 49

3-8 سری پایه (Basis set). 50

3-9 انواع مجموعه­های پایه. 52

3-9-1 توابع پایه STO-nG.. 52

3-9-2 مجموعه­های پایه ظرفیتی شکافته. 52

3-9-3 مجموعه پایه پلاریزه. 52

3-10 طیف سنجی در شیمی محاسباتی.. 53

3-10-1 طیف سنجی مادون قرمز IR. 53

3-10-2 طیف سنج رزونانس مغناطیسی هسته (NMR). 55

3-10-2-1 جابه­جایی شیمیایی.. 56

3-10-2-2 پوشیدگی شیمیایی.. 57

3-10-2-3 رابطه جابه­جایی شیمیایی و پوشیدگی شیمیایی.. 58

3-10-3 پدیده توتومریسم و NMR. 59

3-11 محاسبات اوربیتال­های پیوندی طبیعی (NBO) 59

3-11-1 عدد اشغال.. 61

3-11-2 خروجی NBO.. 62

4 فصل چهارم – محاسبات 65

4-1 معرفی ترکیبات مورد محاسبه. 66

4-2 بررسی گپ انرژی ، پتانسیل شیمیایی، سختی شیمیایی، الکتروفیلیسیته و Nmax  …………….   69

4-3 بررسی آنتالپی واکنش    94

4-4 بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال p. 96

4-5 بررسی جا به­جایی شیمیایی و ضریب پوشیدگی   105

4-5-1 محاسبات مربوط به σ ایزوتروپی.. 105

4-5-2 محاسبات مربوط به آنیزوتروپی (δ). 123

4-5-3 محاسبات مربوط به بی تقارنی مولکولی (η)  158

4-6 بررسی طول پیوندها 170

4-7 بررسی زاویه پیوندها     174

4-8 بررسی میزان بار و تعداد الکترونها 178

4-9 بررسی انرژی رزونانسی انتقالات درسیستمهای مورد برسی   199

4-10 بررسی مقایسه انتقال بار در برخی از پیوندهای توتومرهای داروها 202

4-11 پیش بینی طیفهای IR محاسباتی.. 205

5 فصل پنجم- بحث و نتیجه­گیری. 209

5-1بررسی نتایج  گپ انرژی ، پتانسیل شیمیایی، سختی شیمیایی ، الکتروفیلیسیته ………………….. 210

5-2 نتایج بررسی ممان دو قطبی         211

5-3 نتایج بررسی طول پیوند. 213

5-4 انرژی نقطه صفر    214

5-5 نتایج بررسی جابه جایی شیمیایی و ضریب پوشیدگی در توتومرها 215

  1. پروتونیکس و نگسیوم. 215
  2. لامیوودین.. 217

5-6 نتایجی از اوربیتال مولکولی طبیعی(NBO) 219

فهرست منابع و مأخذ: 232

فهرست جداول

عنوان                                                                       صفحه

جدول ‏4-2‑1: مربوط به مقایسه انرژی، گپ انرژی، سختی وپتانسیل شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط  Gasبا روش B3lyp و خط دستور 6-31G*  70

جدول ‏4-2‑2: مربوط به مقایسه انرژی، گپ انرژی، سختی و پتانسیل شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس درمحیط  Water با روش B3lyp و خط دستور 6-31G*  71

جدول ‏4-2‑3: مربوط به مقایسه انرژی، گپ انرژی، سختی وپتانسیل شیمیایی توتومرهای داروی لامیوودین درمحیط  Gas با روشB3lyp  و خط دستور 6-31G*  72

جدول ‏4-2‑4: مربوط به مقایسه انرژی، گپ انرژی، سختی و پتانسیل شیمیایی توتومرهای داروی لامیوودین در محیط Water با روش B3lyp و خط دستور 6-31G*  72

جدول ‏4-2‑5: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 73

جدول ‏4-2‑6: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 74

جدول ‏4-2‑7: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه6-31G*  در حلال. 75

جدول ‏4-2‑8: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه  6-31G*در محیط حلال. 76

جدول ‏4-2‑9: مقایسه انرژیHomo(a.u) توتومرهای داروهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6- 31G* در محیط حلال. 77

جدول ‏4-2‑10: مقایسه انرژی Lumo(a.u) توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 78

جدول ‏4-2‑11: مقایسه گپ انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 79

جدول ‏4-2‑12: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای  نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*  در محیط حلال. 80

جدول ‏4-2‑13: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*  در محیط حلال. 81

جدول ‏4-2‑14: مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 82

جدول ‏4-2‑15: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 83

جدول ‏4-2‑16: مقایسه انرژی توتومرهای لامیوودین در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 84

جدول ‏4-2‑17: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای لامیوودین در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 84

جدول ‏4-2‑18: مقایسه انرژی توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*. 85

جدول ‏4-2‑19: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*. 86

جدول ‏4-2‑20: مقایسه انرژی Homo(a.u) توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 87

جدول ‏4-2‑21: مقایسه انرژی Lumo(a.u) توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 88

جدول ‏4-2‑22: مقایسه گپ انرژی توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*. 89

جدول ‏4-2‑23: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*. 90

جدول ‏4-2‑24: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 91

جدول ‏4-2‑25: مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 92

جدول ‏4-2‑26: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*. 93

جدول ‏4-3‑1: بررسی آنتالپی واکنش توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 95

جدول ‏4-3‑2: بررسی آنتالپی واکنش توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* 95

جدول ‏4-4‑1: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط گازی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*  96

جدول ‏4-4‑2: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتالهای P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*  97

جدول ‏4-4‑3: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط گازی با روش B3lyp  98

جدول ‏4-4‑4: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط آبی با روشB3lyp  100

جدول ‏4-4‑5: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط گازی با روشB3lyp و سری پایه 6-31G*  101

جدول ‏4-4‑6: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط آبی با روش B3lyp. 102

جدول ‏4-4‑7: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط گازی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*  103

جدول ‏4-4‑8: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*  104

جدول ‏4-5‑1: مقایسه ضریب پوشیدگی  H43(هیدروژن توتومری) در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه  6-31G*در محیط حلال  107

جدول ‏4-5‑2: مقایسه ضریب پوشیدگی S12 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 107

جدول ‏4-5‑3: مقایسه ضریب پوشیدگی O23 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*  در محیط حلال. 108

جدول ‏4-5‑4: مقایسه ضریب پوشیدگی O8 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*  در محیط حلال. 108

جدول ‏4-5‑5: مقایسه ضریب پوشیدگی O21  در توتومرهای دارویی نگسیوم در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال. 109

جدول ‏4-5‑6: مقایسه ضریب پوشیدگی N2 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 109

جدول ‏4-5‑7: مقایسه ضریب پوشیدگی N42 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 110

جدول ‏4-5‑8: مقایسه ضریب پوشیدگی N14 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 110

جدول ‏4-5‑9: مقایسه ضریب پوشیدگی C1 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 111

جدول ‏4-5‑10: مقایسه ضریب پوشیدگی  C3در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 111

جدول ‏4-5‑11: مقایسه ضریب پوشیدگی C4 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 112

جدول ‏4-5‑12: مقایسه ضریب پوشیدگیC5  در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه  6-31G* در محیط حلال. 112

جدول ‏4-5‑13: مقایسه ضریب پوشیدگی C6 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 113

جدول ‏4-5‑14: مقایسه ضریب پوشیدگی C13 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 113

جدول ‏4-5‑15: مقایسه ضریب پوشیدگی C15 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه6-31G*  در محیط حلال. 114

جدول ‏4-5‑16: مقایسه ضریب پوشیدگی C16 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 114

جدول ‏4-5‑17: مقایسه ضریب پوشیدگی S19 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 115

جدول ‏4-5‑18: مقایسه ضریب پوشیدگی O8 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 116

جدول ‏4-5‑19: مقایسه ضریب پوشیدگیO15  درتوتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 116

جدول ‏4-5‑20: مقایسه ضریب پوشیدگی O23 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 117

جدول ‏4-5‑21: مقایسه ضریب پوشیدگی N5 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 117

جدول ‏4-5‑22: مقایسه ضریب پوشیدگی N12 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 118

جدول ‏4-5‑23: مقایسه ضریب پوشیدگی N9 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 118

جدول ‏4-5‑24: مقایسه ضریب پوشیدگی C1 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 119

جدول ‏4-5‑25: مقایسه ضریب پوشیدگی C2 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 119

جدول ‏4-5‑26: مقایسه ضریب پوشیدگی C3 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 120

جدول ‏4-5‑27: مقایسه ضریب پوشیدگی C4 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 120

جدول ‏4-5‑28: مقایسه ضریب پوشیدگی H6 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 121

جدول ‏4-5‑29: مقایسه ضریب پوشیدگی H7 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 121

جدول ‏4-5‑30: مقایسه ضریب پوشیدگی H11 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 122

جدول ‏4-5‑31: مقایسه ضریب پوشیدگی H10 در توتومرهای داروی لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 122

جدول ‏4-5‑32: مقایسه جابه­جایی شیمیایی H43در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 125

جدول ‏4-5‑33: مقایسه جابه­جایی شیمیایی S12در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال. 126

جدول ‏4-5‑34: مقایسه جابه­جایی شیمیایی O23 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 127

جدول ‏4-5‑35: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  O8در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 128

جدول ‏4-5‑36: مقایسه جابه­جایی شیمیایی O21در توتومرهای نگسیوم در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال. 129

جدول ‏4-5‑37: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  N2در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 130

جدول ‏4-5‑38: مقایسه جابه­جایی شیمیایی N42در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 131

جدول ‏4-5‑39: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  N14در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 132

جدول ‏4-5‑40: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  C1در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 133

جدول ‏4-5‑41: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  C3در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 134

جدول ‏4-5‑42: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  C4در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 135

جدول ‏4-5‑43: مقایسه جابه­جایی شیمیایی C5 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 136

جدول ‏4-5‑44: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  C6در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 137

جدول ‏4-5‑45: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  C13در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 138

جدول ‏4-5‑46: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  C15در توتومرهای دارویی در روش HF و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 139

جدول ‏4-5‑47: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  C16در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 140

جدول ‏4-5‑48: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  S19در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 143

جدول ‏4-5‑49: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  O8در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 144

جدول ‏4-5‑50: مقایسه جابه­جایی شیمیای O15 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 145

جدول ‏4-5‑51: مقایسه جابه­جایی شیمیایی O23در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 146

جدول ‏4-5‑52: مقایسه جابه­جایی شیمیایی N5در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 147

جدول ‏4-5‑53: مقایسه جابه­جایی شیمیایی N12در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 148

جدول ‏4-5‑54: مقایسه جابه­جایی شیمیایی N9در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 149

جدول ‏4-5‑55: مقایسه جابه­جایی شیمیایی C1در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 150

جدول ‏4-5‑56: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  C2در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 151

جدول ‏4-5‑57: مقایسه جابه­جایی شیمیایی C3در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 152

جدول ‏4-5‑58: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  C4در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال. 153

جدول ‏4-5‑59: مقایسه جابه­جایی شیمیایی H6در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 154

جدول ‏4-5‑60: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  H7در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 155

جدول ‏4-5‑61: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  H11در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 156

جدول ‏4-5‑62 مقایسه جابه­جایی شیمیایی  H10در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال: 157

جدول ‏4-5‑63: مقایسه بی­تقارنی مولکولی H43 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 159

جدول ‏4-5‑64: مقایسه بی­تقارنی مولکولی S12 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 160

جدول ‏4-5‑65: مقایسه بی­تقارنی مولکولی O23 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 160

جدول ‏4-5‑66: مقایسه بی­تقارنی مولکولی O8 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 161

جدول ‏4-5‑67: مقایسه بی­تقارنی مولکولی O21  در توتومرهای نگسیوم در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال. 161

جدول ‏4-5‑68: مقایسه بی­تقارنی مولکولی N2 در توتومرهای دارویی در روش B3lypو سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 162

جدول ‏4-5‑69: مقایسه بی­تقارنی مولکولی N42 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 162

جدول ‏4-5‑70: مقایسه بی­تقارنی مولکولی N14 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 163

جدول ‏4-5‑71: مقایسه بی­تقارنی مولکولی C1 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 163

جدول ‏4-5‑72: مقایسه بی­تقارنی مولکولی C5  در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 164

جدول ‏4-5‑73: مقایسه بی­تقارنی مولکولی C13 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 164

جدول ‏4-5‑74: مقایسه بی تقارنی مولکولی  S19در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 165

جدول ‏4-5‑75: مقایسه بی­تقارنی مولکولی O8 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 166

جدول ‏4-5‑76: مقایسه بی­تقارنی مولکولیO15  در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 166

جدول ‏4-5‑77: مقایسه بی­تقارنی مولکولی N5 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 167

جدول ‏4-5‑78: مقایسه بی­تقارنی مولکولی N12در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه  6-31G*در محیط حلال. 167

جدول ‏4-5‑79: مقایسه بی­تقارنی مولکولی N9 در توتومرهای لامیوودین در روشB3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 168

جدول ‏4-5‑80: مقایسه بی­تقارنی مولکولی C1 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 168

جدول ‏4-5‑81: مقایسه بی­تقارنی مولکولی C4 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال. 169

جدول ‏4-5‑82: مقایسه بی­تقارنی مولکولی H10 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال. 169

جدول ‏4-8‑1: مقدار بار و والانس مربوط به نگسیوم 1 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه G*31-6. 178

جدول ‏4-8‑2: مقدار بار و والانس مربوط به نگسیوم 2 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه G*31-6. 179

جدول ‏4-8‑3: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونیکس1 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه G*31-6. 180

جدول ‏4-8‑4: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونیکس2 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه G*31-6. 181

جدول ‏4-8‑5: مقدار بار و والانس مربوط به نگسیوم1در محیط  Water با روش B3LYP و سری پایه G*31-6. 183

جدول ‏4-8‑6: مقدار بار و والانس مربوط به نگسیوم2در محیط  Water با روش B3LYP و سری پایه G*31-6. 184

جدول ‏4-8‑7: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونیکس1در محیط Water با روش B3LYP و سری پایه G*31-6. 185

جدول ‏4-8‑8: مقدار بار و والانس مربوط به پروتونیکس2در محیط  Waterبا روش B3LYP و سری پایه G*31-6. 186

جدول ‏4-8‑9: مقدار بار و والانس مربوط به لامیوودین1 در محیط گازی با روش B3LYP و سری پایه 6-31G*. 187

فهرست نمودارها

عنوان                                                                       صفحه

نمودار ‏4-2‑1: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*.. 73

نمودار ‏4-2‑2: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در فاز گازی و آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*.. 74

نمودار ‏4-2‑3: مقایسه انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه  6-31G*در حلال   75

نمودار ‏4-2‑4:  مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*  در حلال.. 76

نمودار ‏4-2‑5: مقایسه انرژی Homo(a.u) توتومرهای داروهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه  6-31G*در محیط حلال.. 77

نمودار ‏4-2‑6: مقایسه انرژی Lumo (a.u) توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*  در محیط حلال.. 78

نمودار ‏4-2‑7: مقایسه گپ انرژی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 79

نمودار ‏4-2‑8: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 80

نمودار ‏4-2‑9: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 81

نمودار ‏4-2‑10: مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 82

نمودار ‏4-2‑11: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس با روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 83

نمودار ‏4-2‑12: بررسی انرژی توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 84

نمودار ‏4-2‑13: بررسی ممان دوقطبی توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 85

نمودار ‏4-2‑14: مقایسه انرژی توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*   86

نمودار ‏4-2‑15: مقایسه ممان دو قطبی توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*.. 87

نمودار ‏4-2‑16: مقایسه انرژی Homo(a.u) توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*.. 88

نمودار ‏4-2‑17: مقایسه انرژی  Lumo(a.u) توتومرهای لامیوودین در محیط­های مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*.. 89

نمودار ‏4-2‑18: مقایسه گپ انرژی توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*   90

نمودار ‏4-2‑19: مقایسه سختی شیمیایی توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*.. 91

نمودار ‏4-2‑20: مقایسه پتانسیل شیمیایی توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*.. 92

نمودار ‏4-2‑21 مقایسه ماکزیمم بار انتقال یافته توتومرهای لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp وسری پایه 6-31G*: 93

نمودار ‏4-2‑22: مقایسه الکتروفیلیسیته توتومرهای داروی لامیوودین در حلال­های مختلف با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*.. 94

نمودار ‏4-3‑1: بررسی آنتالپی واکنش توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*   95

نمودار ‏4-3‑2: بررسی آنتالپی واکنش توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 96

نمودار ‏4-4‑1: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط گازی با روش B3lyp.. 97

نمودار ‏4-4‑2: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*.. 98

نمودار ‏4-4‑3: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای داخل  حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط گازی با روش B3lyp.. 99

نمودار ‏4-4‑4: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای داخل  حلقه توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس در محیط آبی با روش B3lyp و سری پایه 6-31G*.. 101

نمودار ‏4-4‑5: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط گازی با روش B3lyp.. 102

نمودار ‏4-4‑6: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای خارج حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط آبی با روش B3lyp.. 103

نمودار ‏4-4‑7: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط گازی با روش B3lyp.. 104

نمودار ‏4-4‑8: بررسی میزان مشارکت پذیری اوربیتال­های P در پیوندهای داخل حلقه توتومرهای لامیوودین در محیط آبی با روش B3lyp.. 105

نمودار ‏4-5‑1: مقایسه جابه­جایی شیمیایی H43در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 126

نمودار ‏4-5‑2: مقایسه جابه­جایی شیمیایی S12در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 127

نمودار ‏4-5‑3: مقایسه جابه­جایی شیمیایی O23 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 128

نمودار ‏4-5‑4: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  O8در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 129

نمودار ‏4-5‑5: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  O21در توتومرهای نگسیوم در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال.. 130

نمودار ‏4-5‑6: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  N2در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 131

نمودار ‏4-5‑7: مقایسه جابه­جایی شیمیایی N42در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 132

نمودار ‏4-5‑8: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  N14در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 133

نمودار ‏4-5‑9: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  C1در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 134

نمودار ‏4-5‑10: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  C3در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 135

نمودار ‏4-5‑11: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  C4در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 136

نمودار ‏4-5‑12: مقایسه جابه­جایی شیمیایی C5 در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 137

نمودار ‏4-5‑13: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  C6در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 138

نمودار ‏4-5‑14: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  C13در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 139

نمودار ‏4-5‑15: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  C15در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 140

نمودار ‏4-5‑16: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  C16در توتومرهای دارویی در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 141

نمودار ‏4-5‑17: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  S19در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 144

نمودار ‏4-5‑18 مقایسه جابه­جایی شیمیایی  O8در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال: 145

نمودار ‏4-5‑19: مقایسه جابه­جایی شیمیایی O15 در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه6-31G* در محیط حلال.. 146

نمودار ‏4-5‑20: مقایسه جابه­جایی شیمیایی O23در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 147

نمودار ‏4-5‑21: مقایسه جابه­جایی شیمیایی N5در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 148

نمودار ‏4-5‑22: مقایسه جابه­جایی شیمیایی N12در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 149

نمودار ‏4-5‑23: مقایسه جابه­جایی شیمیایی N9در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 150

نمودار ‏4-5‑24: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  C1در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 151

نمودار ‏4-5‑25: مقایسه جابه­جایی شیمیایی  C2در توتومرهای لامیوودین در روش B3lyp و سری پایه 6-31G* در محیط حلال.. 152

فهرست اشکال

عنوان                                                                       صفحه

شکل ‏1‑1: پروتوتراپی توتومرهای آدنین. 2

شکل ‏2‑1: توتومری انول، آمید و آمین. 7

شکل ‏2‑2: مهاجرت پروتون در اثر توتومری.. 7

شکل ‏2‑3: توتومری بازهای آلی (توتومری آمین <=> ایمین وکتو <=> انول). 9

شکل ‏2‑4: انواع توتومری در داروها 10

شکل ‏2‑5: تعادلات توتومری نگسیوم، پروتونیکس و لامیوودین. 17

شکل ‏2‑6: شکل مولکولی پروتونیکس… 19

شکل ‏2‑7: شکل مولکولی لامیوودین. 25

شکل ‏2‑8: شکل مولکولی نگسیوم 29

شکل ‏3‑1:پدیده­های توتومریسم. 59

شکل ‏4‑1: نگسیوم 1 بهینه شده توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 66

شکل ‏4‑2: نگسیوم 2 بهینه شده توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 67

شکل ‏4‑3: پروتونیکس 1 بهینه شده توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 67

شکل ‏4‑4: پروتونیکس 2 بهینه شده توسط روش B3lyp  و سری پایه 6-31G*. 67

شکل ‏4‑5: لامیوودین1 بهینه شده توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 68

شکل ‏4‑6: لامیوودین 2 بهینه شده توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 68

شکل ‏4‑7: لامیوودین 3 بهینه شده توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 68

شکل ‏4‑8: تصاویر بهینه شده توتومرهای نگسیوم و پروتونیکس توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 106

شکل ‏4‑9: تصاویر بهینه شده توتومرهای لامیوودین توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 115

شکل ‏4‑10: تصویر مولکولی و طیف  H-NMR  نگسیوم 1 توسط روش B3lyp و سری پایه  6-31G*. 123

شکل ‏4‑11: تصویر مولکولی و طیف H-NMR  نگسیوم 2 توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 124

شکل ‏4‑12: تصویر مولکولی و طیف H-NMR  پروتونیکس1 توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 124

شکل ‏4‑13: تصویر مولکولی و طیف H-NMR  پروتونیکس2  توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 125

شکل ‏4‑14: تصویر مولکولی و طیف H-NMR  لامیوودین1 توسط روش B3lyp و سری پایه6-31G*. 142

شکل ‏4‑15:تصویر مولکولی و طیف H-NMR  لامیوودین 2 توسط روش B3lyp و سری پایه 6-31G*. 142

شکل ‏4‑16: تصویر مولکولی و طیف H-NMR  لامیوودین3 توسط روش B3lyp و سری پایه6-31G*. 143

 

چكیده پایان نامه :

از روش­ (DFT) Density Functional Theory در سطح DFT/6-31G برای بررسی ساختار هندسی، انرژی­های نسبی و ویژگی­های الکترونی توتومرهای پروتروپیک احتمالی در نکسیوم و پروتونیکس و لامیوودین استفاده کردیم. ساختار و انرژی­های نسبی توتومرها در حلال­های مختلف پیش بینی شده­اند. ترتیب پایداری این توتومرها عبارت است از: پروتونیکس < نکسیوم < لامیوودین که به روش DFT محاسبه شده­اند.

هیدراتاسیون موضوع جالب دیگری می­باشد که در این کار روی آن بحث شده است، زیرا ساختار هندسی و پایداری مولکول­های بیولوژیکی تحت تأثیر برهمکنش با مولکول­های حلال قرار می­گیرند. هدف اصلی مطالعهی توتومریزاسیون، ارزیابی انتقال پروتون در داروها می­باشد.

احتمالاً یکی از فاکتورهای حیاتی در تعیین توضیع توتومرها در مواد بیولوژکی، محیط می­باشد. پارامترهای انرژی اشکال توتومریک در فاز آبی (ε = 78.5) و حلال­های دیگر، با مدل PCM در سطوح DFT/6-31G به دست آمد.

قطبیت ترکیبات با ممان دو قطبی آن­ها تشریح می­شود. ممان دو قطبی برای تمام توتومرهای دارویی در فازهای گازی و آبی به دست آمدند. معمولاً ترتیب ممان دو قطبی مثل ترتیب انرژی نیست. با این وجود، مقادیر ممان دو قطبی محاسبه شده در فاز آبی بیشترین مقدار دارد، و مشاهده می­شود توتومرهای آمینی و کتونی در میان تمام اشکال احتمالی توتومری پایدارتر هستند. داده­های ما نشان می­دهند که ممان دو قطبی در فاز آبی نسبت به فاز گازی بیشتر است که نشان دهنده حساسیت توتومرها به قطبش­پذیری حلال است.

اثر حلال روی پوشیدگی نیتروژن و اکسیژن توتومرها با استفاده از روشDFT از ترکیب مدل PCM و GIAO بررسی شد.

آنالیز NBO نشان داد که رزونانس جفت تنهای اتم اکسیژن یا نیتروژن و NBO غیر لوویسی (π* یا σ*) با افزایش کاراکتر P جفت تنهای اکسیژن و یا نیتروژن افزایش می­یابد. ما این نتایج را با آنالیز اوربیتال مولکولی طبیعی تأیید کردیم. برای هر دهنده NBO (i) و پذیرنده NBO (j) انرژی پایداری(E2) با عدم استقرار i → j همراه می­شود.

ویژگی­های ساختاری و ارتعاشی توتومرهای دارویی نیز مطالعه شدند. همچنن شیفت­های شیمیایی آنیزوتروپی و Δδ را محاسبه کردیم.

فصل اول

مقدمه

تعادل­های توتومری بین دو یا چند ساختار ایزومری اتفاق می­افتد. توتومریسم پیچیده است و به چندین پدیده وابسته است: انواع مختلف گروه­های مهاجر (الکتروفیل یا نوکلئوفیل)، خواص آنیونی و کاتیونی و توتومریسم مربوط به مهاجرت گروههای خنثی. برای مثال اتم هیدروژن در بازهای آلی DNA می­تواند روی اتم­های نیتروژن و یا اكسیژن حلقه جابه­جا شود، این تغییر موقعیت اتم هیدروژن برروی حلقه باز آلی را توتومریزاسیون می­گویند كه در نتیجه آن آدنین و سیتوزین به فرم آمینو (Amino) و ایمینو (Imino) و بازهای گوانین و تیمین به فرم کتو (Keto) و انول  (Enol)تغییر می­کنند.

همچنین بسیاری داروها و یا مولکول­های فعال بیولوژیکی می­توانند دو یا چند ساختار توتومری داشته باشند که در آنها مهاجرت پروتون از یک مکان به مکان دیگر مولکول اتفاق می­افتد. در اهمیت پروتوتراپی می­توان به توتومرهای آدنین اشاره کرد. آدنین به طور طبیعی با تیمین، جفت می­شود ولی فرم ایمینو آدنین، سیتوزین است که در این صورت کد اشتباه خوانده می­شود و باعث جهش می­شود. بنابراین اهمیت شناخت پتانسیل سیستم­های هتروآروماتیک برای توتومریزاسیون و نقش توتومرها در اکتیویته بیولوژیکی مشخص می­شود.

شکل1‑1: پروتوتراپی توتومرهای آدنین

توتومریسم روی ساختار دقیق داروها اثر گذاشته و بنابراین توانایی برهم­کنش آن­ها با سیستمهای بیولوژیکی را تحت تاثیر قرار می­دهد. دانستن فرم­های مختلف توتومری داروها اجازه تفسیر بهتر مکانیسم واکنش­ها را تحت شرایط فیزیولوژیکی به ما می­دهد. بنابراین توتومری در فرایند کشف دارو نقش مهمی ایفا می­کند.

تعادل توتومری وابسته به ثابت دی­الکتریک حلال است. همچنین تعادل به شدت دما نیز وابسته است. چون در سیستم­های بیولوژیکی با medium آبی (خون یا پلاسما) ویا non-protic medium (غشاء سلول) روبرو هستیم، بنابراین قطبیت medium مهم است. بنابراین در مطالعه ما، بررسی فاکتورهای ترمودینامیکی نیز اهمیت دارد. همچنین مثلا اگر زیر PH بیولوژیکی (2/7) قرار گیرد ممکن است مولکول به صورت آنیونی وجود داشته باشد و این مسئله در مورد مثلاً داروهای گاستریک (نگسیوم و پروتونیکس) مشکلاتی را ایجاد می­کنند. در این مورد تأثیری که گروهای جانبی در ساختار دارند را نمی­توان نادیده گرفت. در این تحقیق ما برآنیم که روی تعادل توتومری داروهای نگسیوم و پروتونیکس و لامیوودین در حلالهای مختلف بحث کنیم.

این دو دارو از دسته داروهای بازدارنده های پمپ پروتون هستند که عمل اصلی آنها کاهش دراز مدت تولید اسید معده می­باشند. البته عملکرد آنها وابسته به بازیسیته حلقه پیریدینی است که پمپ پروتونی سیستم معده و روده را کنترل می­کند. چون هیچ تحقیق جدی روی توتومریزاسیون پروتوتراپی داروهای نگسیوم و پروتونیکس انجام نشده است در این تحقیق قسمتی از مطالعه ما روی آنها انجام شد و همچنین روی داروی لامیوودین که مانند نگسیوم و پروتونیکس دارای گوگرد در ساختار خود است مطالعاتی انجام شد.

در این تحقیق برای تمام توتومرها محاسباتNMR ,IR, NBO به روش B3LYP در سری پایه  6-31G* [5] در حلال­های مختلف انجام شد. همچنین پارامترهای بار طبیعی، الکترون­های ظرفیتی الکترون­های مغزی، جمعیت کل الکترون­ها، جابه­جایی شیمیایی، ثابت پوششی ایزوتروپیک، گپ انرژی، پتانسیل شیمیایی،  Δnmax،انرژی رزونانس، ممان دو قطبی و الکتروفیلیسیتی مورد بررسی قرارگرفت و نتایج حاصل از طریق مقایسه جداول و نمودارها مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.

تعداد صفحه : 267

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***