دانلود پایان نامه ارشد:بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی CT KUBو IVP در بیماران مبتلا به سنگ های سیستم ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی  CT KUBو IVP در بیماران مبتلا به سنگ های سیستم ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391

دانشگاه علوم پزشکی قم

معاونت آموزشی پژوهشی

 

گزارش نهایی طرح  تحقیقاتی

بررسی مقایسه ای ارزش تشخیصی  CT KUBو IVP در بیماران مبتلا به سنگ های سیستم ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391

 

استاد راهنما

دکتر محمد کاظم مسلمی(دانشیار اورولوژی)

 

اساتید مشاور

دکتر زهرا رضایی(رادیولوژیست)

مهدی راعی(کارشناس ارشد آمار زیستی)

 

پاییز 91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست :

 

فصل اول:معرفی پژوهش

 

1-1       مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-2       اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-3       سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-4       فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-5       محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………8

1-6       واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

 

فصل دوم: دانستنیهای موجود در پژوهش

 

بخش اول:چارچوب پنداشتی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

بخش دوم:مروری بر مظالعات انجام شده

 

1.مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

2.مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24

 

فصل سوم:مواد و روش کار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

 

فصل چهارم:نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28

 

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62

 

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

 

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69

عنوان مطلب                                                                                                            صفحه
فهرست جداول:

 

 

جدول 1- 4 : جنسیت افراد در جمعیت مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………29

 

جدول 2-4:. جدول توزیع فراوانی سن و قطر سنگ در جمعیت مورد بررسی……………………………………………………………………31

 

جدول 3-4: فراوانی و درصد فراوانی سنگهای اوپک و نان اوپک در جمعیت مورد بررسی……………………………………………..32

 

جدول 4-4:فراوانی و درصد فراوانی سنگ های اوپک و نان اوپک در موارد وجود سنگ………………………………………………..34

 

جدول 5-4: فراوانی و درصد فراوانی عوار ض  سی تی در جمعیت مورد بررسی………………………………………………………….37

 

جدول 6-4: فراوانی و درصد فراوانی عوار ض  آی وی پی در جمعیت مورد بررسی……………………………………………………..37

 

جدول7-4: فراوانی و درصد فراوانی تشخیص سنگ در سی تی…………………………………………………………………………………. 39

 

جدول 8-4:فراوانی و درصد فراوانی تشخیص سنگ توسط CT در موارد وجود سنگ…………………………………………………..40

 

جدول9-4: فراوانی و درصد فراوانی تشخیص سنگ در آی وی پی در جمعیت مورد بررسی…………………………………………. 42

 

جدول 10-4:فراوانی و درصد فراوانی تشخیص سنگ توسط IVP در موارد وجود سنگ………………………………………………..43

 

جدول 11-4:مقایسه نتایج CT و IVP در مورد تشخیص سنگ…………………………………………………………………………………..46

 

جدول 12-4: فراوانی و در صد فراوانی تشخیص سنگهای زیر 5 و بالای 5 میلیمتر توسط CT………………………………………..49

 

جدول 13-4: فراوانی و در صد فراوانی تشخیص سنگهای زیر 5 و بالای 5 میلیمتر توسط IVP……………………………………..50

 

جدول14-4: فراوانی و درصد فراوانی اطلاعات آناتومیکی به  دست آمده از سی تی……………………………………………………….51

 

 

 

جدول 15-4:فراوانی و درصد فراوانی اطلاعات آناتومیکی به  دست آمده ازآی وی پی…………………………………………………….53

 

جدول 16-4 :مقایسه نتایج CT و IVP در مورد اطلاعات آناتومیک……………………………………………………………………………..55

 

جدول 17-4:فراوانی و درصد فراوانی تشخیص سایر علل درد حاد پهلو توسط  CT……………………………………………………….57

 

جدول 18-4:فراوانی و درصد فراوانی تشخیص سایر علل درد حاد پهلو توسط  IVP……………………………………………………..58

 

 

 

فهرست نمودارها

 

 

 

نمودار 1- 4 : جنسیت افراد در جمعیت مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………………….30

 

نمودار 2-4: فراوانی سنگهای اوپک ، نان اوپک و بدون سنگ در زن و مرد…………………………………………………………………………………………33

 

نمودار 3-4: فراوانی سنگهای اوپک و نان اوپک در جمعیت مورد بررسی……………………………………………………………………………………………35

 

نمودار4-4: درصد فراوانی  سنگهای اوپک و نان اوپک در موارد وجود سنگ………………………………………………………………………………………36

 

نمودار5-4: فراوانی  عوار ض  آی وی پی در جمعیت مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………..38

 

نمودار 6-4:فراوانی تشخیص سنگ توسط CT در جمعیت مورد بررسی……………………………………………………………………………………………41

 

نمودار 7-4:فراوانی تشخیص سنگ توسط IVP در جمعیت مورد بررسی………………………………………………………………………………………….44

 

نمودار 8-4:درصد فراوانی تشخیص سنگ توسط IVP در موارد وجود سنگ…………………………………………………………………………………….45

 

نمودار 9-4:درصد فراوانی تشخیص سنگ توسط CT وIVP در موارد وجود سنگ……………………………………………………………………………47

 

نمودار10-4: فراوانی اطلاعات آناتومیکی به  دست آمده از سی تی……………………………………………………………………………………………………52

 

نمودار11-4: فراوانی اطلاعات آناتومیکی به  دست آمده ازآی وی پی……………………………………………………………………………………………….54

 

 

 

 

فصل اول

معرفی پژوهش

 

مقدمه :

 

از آنجا که سنگهای سیستم ادراری میتوانند ناراحتی های بسیاری را برای بیمار ایجاد کنندو حتی در صورت عدم تشخیص ودرمان به موقع باعث از بین رفتن عملکرد کلیه در سمت مبتلا شوند،لذا تشخیص به موقع این سنگها به عنوان اولین قدم برای درمان آنهاحائز اهمیت میباشد.

سنگهای کوچک ادراری (کوچکتر از 4 میلیمتر)معمولا خودبه خود دفع میشوند،اما سنگهای بزرگتر اغلب نیازمند اقدامات تهاجمی برای دفع میباشند.(1)

معمولا پیش از انجام رویکردهای تهاجمی برای سنگ،جهت مشخص شدن مکان سنگ و تاحدودی آناتومی سیستم ادراری و کارکرد کلیهIVP(Intravenus Pyelography) انجام میشود.در این روش نوعی ماده حاجب یددار به صورت داخل وریدی تزریق میگرددو پس از زمانهای خاص از بیمار رادیوگرافی به عمل می آید.با ورود ماده حاجب به داخل سیستم جمع کننده،کالیس ها ،لگنچه،حالب ها ومثانه قابل مشاهده اند.(2)

امابا توجه به تزریق کنتراست در  IVP،گران بودن،عوارض سیستمیک و محدودیت هایی در آن نظیر نرمال بودن کراتینین بیمار و عدم دقت در تشخیص سنگ های نان اوپک(2) بر آن شدیم که تکنیک CT KUB را با IVP مقایسه کنیم.در این روش نیازی به تزریق کنتراست وجود ندارد و ظرف کمتر از 5 دقیقه انجام میشود،برخلاف IVP که گاهی ساعت ها نیاز به انجام آن و تکرار کلیشه های مختلف است.میزان اشعه دریافتی درIVP بیشتر از CT KUB است.سنگ های رادیولوسنت را به راحتی میتوان در CT KUB دید.حساسیت این روش در تشخیص سنگ های کم تر از نیم سانتیمتری به خصوص سنگ های حالب و UVJ(Uretero Vesical Junction) فوق الاده است.هم چنین برخلاف IVP که در آن تنها اطلاعات آناتومیکی سیستم ادراری به دست می آید در CT KUB در مورد کل آناتومی شکم میتوان اطلاعات به دست آورد.این روش صرفه جویی بالایی در هزینه های تشخیصی و درمانی دارد،گایدلاین مناسبی به جراح در تشخیص وآناتومی ناحیه و اپروچ مناسب جراحی میدهد.

 

در این تحقیق میخواهیم اطلاعات حاصل از IVP انجام شده در بیماران را جمع آوری کنیم و به صورت همزمان اطلاعات CT KUB را هم جمع آوری نموده-در همان بیماران یا بیماران مشابه-و این دو را با هم از نظرحساسیت وویژگی تشخیصی،هزینه وعوارض سیستمیک و … مقایسه میکنیم.

 

 

 

 

 الف اهداف اصلی طرح:

1.بررسی ارزش تشخیصی CT KUB در سنگهای ادراری و مقایسه آن با IVP در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391

 

 ب- اهداف فرعی طرح:

  1. بررسی مقایسه ای میزان عوارض CT KUB و IVP در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391

2..بررسی ارزش   CT KUB و IVP در تشخیص سنگ های زیر 5 میلیمتر در  بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391

  1. بررسی مقایسه ای مقرون به صرفه بودن دو روشCT KUB و IVP در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391

4.بررسی  مقایسه ای میزان اطلاعات آناتومیک  بدست آمده از CT KUB و IVPدر بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391

ج- فرضیات سئوالات :

  1. ارزش تشخیصCT KUB و IVP در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391متفاوت است.
  2. ارزش تشخیصی CT KUB و IVP در تشخیص سنگ های زیر 5 میلی متر در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391 متفاوت است.

3.CT KUB  از IVP در تشخیص سنگ های ادراری در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391مقرون به صرفه تر است.

  1. میزان اطلاعات بدست آمده در CT KUB در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391 بیشتر ازIVP است.
  2. میزان عوارض IVP از CT KUB در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر قم از سال 1389 تا 1391 بیشتر است.

 

 

 

محدودیت های پژوهش :

همکاری نکردن برخی بیماران و هزینه بالا و تعداد محدود بیماران داخل شده در طرح

 

واژه ها و اصطلاحات :

 

سنگ های ادراری:

Intra venus pyelography:IVP

Computed tomography of Kidney,urether,bladder:CT KUB

رنال کولیک:درد حاد پهلو

 

تعداد صفحه :76

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***