دانلود پایان نامه ارشد:بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :فقه و مبانی حقوق

عنوان : بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 

پایان نامه برای  دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش فقه و مبانی حقوق

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید

 

استاد راهنما:

دکتــــر مرتضی براتی

سال تحصیلی 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول ( کلیات تحقیق )

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………4

1-3 اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………..5

1-4 تعریف عملیاتی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..5

1-5 اهداف کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-6 سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….6

1-7  فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..6

1-8 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)……………………………7

1-1-8 قصاص…………………………………………………………………………………………………………………………7

1-9 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)……………………………….8

فصل دوم ( ادبیات پژوهش )

2-1 ادبیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………10

2-2 گفتار اول…………………………………………………………………………………………………………………………11

1-2-2 تعریف قصاص ……………………………………………………………………………………………………………11

2-3 ماهیت قصاص ،حق یاحکم……………………………………………………………………………………………….12

2-4 شرایط عمومی قصاص …………………………………………………………………………………………………….15

1-تساوی در عقل……………………………………………………………………………………………………………………15

2- فقدان رابطه پدری………………………………………………………………………………………………………………16

3- مهدورالدم نبودن مقتول……………………………………………………………………………………………………….17

4–مساوات در كفر و دین……………………………………………………………………………………………………….18

5- وجود شرایط تكلیف…………………………………………………………………………………………………………..18

2-5  شرایط اختصاصی قصاص عضو…………………………………………………………………………………….18

1- تساوی در اصلی بودن اعضاء…………………………………………………………………………………………..18

2-  تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع…………………………………………………………………………..18

3- قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر او نشود………………………………………………………………19

4-  تساوی اعضا در سالم بودن…………………………………………………………………………………………….19

5-  قصاص بیشتر از اندازه جنایت نباشد……………………………………………………………………………….19

6-تساوی قصاص اعضا بین زن و مرد…………………………………………………………………………………..19

گفتار دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………19

1-2-5 شرایط اضافی لازم برای قصاص عضو…………………………………………………………………………….19

2-2-5 شرایط اجرای قصاص…………………………………………………………………………………………………..20

3-2-5 سقوط قصاص ( موارد سقوط قصاص)…………………………………………………………………………..23

۱ – گذشت صاحب حق …………………………………………………………………………………………………………23

۲ – مطالبه دیه…………………………………………………………………………………………………………………………23

3-. گذشت مقتول ………………………………………………………………………………………………………………….23

4- فوت قاتل …………………………………………………………………………………………………………………………24

5- فرارقاتل…………………………………………………………………………………………………………………………….24

2-6 شرایط مشترك بین قصاص نفس و عضو…………………………………………………………………………….24

1-  تساوی در اصلی بودن اعضاء…………………………………………………………………………………………..24

2-   تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع…………………………………………………………………………..25

3-   قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر او نشود……………………………………………………………..25

4-   تساوی اعضا در سالم بودن……………………………………………………………………………………………25

6-   تساوی قصاص اعضا بین زن و مرد……………………………………………………………………………….25

2-7 گفتار سوم……………………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-7 جرم و اقسام آن …………………………………………………………………………………………………………..26

2-2-7 مفهوم مجازات……………………………………………………………………………………………………………..28

3-2-7طبقه بندی مجازات………………………………………………………………………………………………………..29

2-8نگرشی جدید بر قانون دیات – سیر تاریخی پیدایش نظام دیات………………………………………………32

الف: در مجموعه قوانین حمورابی …………………………………………………………………………………………….32

ب: در حقوق روم …………………………………………………………………………………………………………………..32

ج: در حقوق آنگلوساکسون ……………………………………………………………………………………………………..33

د: در حقوق عصر جاهلیت……………………………………………………………………………………………………….33

3-1-8 نظام دیات در دین اسلام ………………………………………………………………………………………………34

الف: تشریع نظام دیات به نحو قضیه حقیقیه ………………………………………………………………………………35

ب: بررسی ماهیت حقوقی نظام دیات ……………………………………………………………………………………….35

فصل سوم  ( حق قصاص و قلمرو اختیارات اولیای دم  )

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..45

3-2 مبحث اول : واژه شناسی ………………………………………………………………………………………………….46

الف )  واژه شناسی قصاص ……………………………………………………………………………………………………..46

3-3 مبحث دوم : حق قصاص ………………………………………………………………………………………………….47

گفتار اول: مفهوم و ویژگیهای حق قصاص………………………………………………………………………………….47

الف) مفهوم حق………………………………………………………………………………………………………………………47

ب) فرق حکم و حق……………………………………………………………………………………………………………….49

ج) ماهیت قصاص…………………………………………………………………………………………………………………..52

د) پیشینه قصاص…………………………………………………………………………………………………………………….52

3-4 گفتار دوم : قصاص حق  مجموعه ای است یا انحلالی………………………………………………………….53

3-1-4 مبحث اول…………………………………………………………………………………………………………………..54

3-2-4 مبحث دوم…………………………………………………………………………………………………………………..56

3-3-4 تمسک به روایات ………………………………………………………………………………………………………..60

گفتار دوم: صاحبان حق قصاص (اولیاى دم)……………………………………………………………………………….61

الف) اولیاى دم چه كسانى هستند………………………………………………………………………………………………61

ب) چگونگى برخوردارى و اعمال حق قصاص توسط ورثه………………………………………………………….64

ج) حق قصاص در صورت وحدت قاتل و تعدد مقتول………………………………………………………………..67

د) حق قصاص در صورت وحدت مقتول و تعدّد قاتل…………………………………………………………………71

3-5 اجماع محصّل و منقول……………………………………………………………………………………………………..71

3-1-5 روایات مستفیضه………………………………………………………………………………………………………….71

3-6 مبحث دوم  : استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم………………………………………………………74

3-1-6 درآمد………………………………………………………………………………………………………………………….74

3-2-6 گفتار اول…………………………………………………………………………………………………………………….75

3-3-6 استقلال هرکدام از ورثه در استیفای قصاص…………………………………………………………………….75

3-7 گفتار دوم………………………………………………………………………………………………………………………..77

3-1-7 تحقیق در مسأله……………………………………………………………………………………………………………78

3-8 مبحث دوم :  محدوده مسئولیت جزایی اطفال………………………………………………………………………82

گفتار اول:   مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن………………………………………………………………………82

الف: طفل کیست……………………………………………………………………………………………………………………83

ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست…………………………………………………………………………………………84

ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی……………………………………………………………………………………84

3-9 محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال…………………………………………………………………………………..85

الف: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال از نظر جرم شناسی………………………………………………………85

3-10 گفتار دوم: سقط جنین……………………………………………………………………………………………………86

الف) مفهوم لغوی و حقوقی سقط جنین……………………………………………………………………………………..86

  • مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………………86
  • سقط جنین در لغت……………………………………………………………………………………………………..87
  • سقط جنین در حقوقی………………………………………………………………………………………………….87
  • مفهوم سقط جنین در قوانین ایران………………………………………………………………………………….87

ب) عناصر مادی و معنوی سقط جنین………………………………………………………………………………………..88

1)  عنصر مادی سقط جنین………………………………………………………………………………………………………88

2) عنصر روانی در سقط جنین…………………………………………………………………………………………………..90

ج) مجازات کیفری سقط جنین در قوانین حقوقی ایران………………………………………………………………..90

ح) قصاص سقط جنین در قانون مجازات ایران و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات……………………91

3-11 مبحث سوم……………………………………………………………………………………………………………………94

گفتار اول : مفهوم عقل و جنون و اقسام آن ………………………………………………………………………………..94

الف) مفهوم عقل……………………………………………………………………………………………………………………..94

3-12 گفتار دوم: قتل عمدو احکام آن درحقوق ایران……………………………………………………………….102

الف) قتل عمد بدون قصاص…………………………………………………………………………………………………..102

ب) قتل با اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول …………………………………………………………………………………103

ج) قتل در فراش ………………………………………………………………………………………………………………….103

د) قتل دیوانه توسط عاقل ………………………………………………………………………………………………………104

هـ) قتل در مقام دفاع …………………………………………………………………………………………………………….105

3-13 گفتار سوم : قصاص مادر در قبال فرزند و ادله آن…………………………………………………………….106

الف)قتل فرزند توسط مادر در حقوق ایران……………………………………………………………………………….106

ب) ادله ممنوعیت قصاص مادر در صورت قتل فرزند………………………………………………………………..108

ج) ادله ممنوعیت قصاص پدر در صورت قتل فرزند………………………………………………………………….110

3-14 گفتار چهارم  : قصاص پدر در قبال فرزند و ادله آن………………………………………………………….113

الف) عدم قصاص پدر به قتل فرزند در فقه شیعه ……………………………………………………………………..113

ب) – عدم قصاص پدر به قتل فرزند در فقه عامه………………………………………………………………………115

3-15 گفتار پنجم  : تساوی در دین در قصاص نفس ………………………………………………………………..116

الف) كشتن مسلمان توسط مسلمان………………………………………………………………………………………….117

ب) كشتن مسلمان توسط كافر كتابی ……………………………………………………………………………………….117

ت) كشتن مسلمان توسط كافر غیر كتابی …………………………………………………………………………………118

ث) كشتن مسلمان توسط مرتد………………………………………………………………………………………………..118

ج) كشتن مرتد توسط مسلمان ………………………………………………………………………………………………..118

ح) كشتن كافر كتابی توسط مسلمان ………………………………………………………………………………………..118

خ) كشتن كافر غیر كتابی توسط مسلمان…………………………………………………………………………………..119

چ) كشتن مرتد توسط كافر كتابی ……………………………………………………………………………………………120

د) کشتن مرتد توسط کافر غیرکتابی…………………………………………………………………………………………120

ذ) کشتن کافر غیر کتابی توسط مرتد………………………………………………………………………………………..121

ر) کشتن مرتد توسط مرتد………………………………………………………………………………………………………121

ز) کشتن کافر کتابی توسط غیر کتابی ………………………………………………………………………………………121

س) کشتن کافر غیر کتابی توسط کافر کتابی…………………………………………………………………………….121

ش) کشتن کافر کتابی توسط کافر کتابی……………………………………………………………………………………121

3-16 مبحث چهارم: قصاص‌ مسلمان‌ در مقابل‌ كافر ……………………………………………………………….1122

گفتار‌ اول‌: فقه‌ امامیه‌ ……………………………………………………………………………………………………………..122

گفتار دوم‌: جنایت‌ بر نفس‌ ……………………………………………………………………………………………………..123

فصل چهارم ( شرایط معتبر در قصاص عضو )

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..135

4-2 مبحث اول:  شرایط اجرای قصاص…………………………………………………………………………………..136

4-1-2 گفتار اول…………………………………………………………………………………………………………………..136

4-3 مبحث دوم: بررسی پیوند و بی حس کردن اعضا در قصاص عضو………………………………………..137

4-1-3 گفتار اول : حکم بی حس کردن اعضاء هنگام اجرای کیفرهای جسمانی……………………………137

4-2-3 مساله نخست: بی حس کردن اعضا هنگام اجرای حد یا تعزیر………………………………………….138

4-2-4 تقریب اول، استدلال به آیات حدود………………………………………………………………………………138

4-2-5 تقریب دوم، استدلال به روایات……………………………………………………………………………………140

4-2-6 تقریب سوم، استشهاد به آراء فقها…………………………………………………………………………………141

4-4 گفتار دوم : بررسی پیوند اعضا در قصاص…………………………………………………………………………143

4-1-4 ویژگی های پیوند عضو پس از قصاص…………………………………………………………………………144

4-5 گفتارسوم: پیوند عضو قطع شده چه تاثیری بر حكم قصاص دارد ………………………………………..145

4-1-5 مبحث سوم: قصاص مجدد در اعضا……………………………………………………………………………..155

4-2-5  بررسی مسئله از منظر قرآن…………………………………………………………………………………………157

4-6  مبحث چهارم : پیوند گوش و سایر اعضا و تاثیر پیوند عضو بر قصاص جانی……………………….159

4-1-6 گفتار اول:پیوند گوش و سایر اعضاء و بررسی حقوق طرفین در ممانعت از پیوند دوباره عضو قصاص شده………………………………………………………………………………………………………………………….159

4-2-6 گفتار دوم:تاثیر پیوند عضو بر قصاص جانی ………………………………………………………………….171

4-7 مبحث پنجم- حکم پیوند عضو قطع شده و تاثیر آن بر حکم قصاص……………………………………164

4-1-7 گفتار اول:آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی…………………………….164

4-8 گفتار دوم:محدودیت یا عدم محدودیت وصیّت به ضرورت حفظ حیات……………………………….172

4-9 گفتار سوم:ضرورت موافقت ولیّ میت از دیدگاه اهل سنت و مجامع فقهی…………………………….173

4-10 گفتار چهارم:بررسی تفصیلی حقّ ‏احترام جسد انسان‏در مقایسه با حیات‏انسان‏دیگر………………..177

4-11 گفتار پنجم:حکم پیوند عضو قطع شده و تاثیر آن بر حکم قصاص……………………………………..180

فصل پنجم  ( بحث و نتیجه گیری )

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………193

5-2 بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………..193

5-3  پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….197

5-4 پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..198

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………200

چکیده

یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأكید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واكنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. نظر به مراتب فوق، می توان گفت كه به همان اندازه كه بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی كه علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی كه در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

        واژگان کلیدی: قصاص .عدم قصاص نفس و عضو . ادله .حکم.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

خداوند متعال انسان را موجودی مختار و آزاد خلق کرده است و هر عملی که خلاف شان و منزلت انسان باشد زشت و ناپسند شمرده میشود . جرم و نپذیرفتن ذلت و آسیب زدن به دیگران همواره در سیرت تمام انسانها و نیز در تمام ادیان الهی مذموم شناخته میشود و عقوبت هر عملی مثل کشتن یا قطع کردن اعضا و جوارح انسان محقون الدم مجازاتیست که با عمل وی برابری میکند و تناسب داشته باشد که یک عمل مقابله به مثل قلمداد میشود که در ادیان الهی دیگر نیز پذیرفته شده است.در اسلام مثلا حد کشتن در موارد زنای پس از احصان یا کفر بعد از ایمان و قتل مومن از روی عمد موجب قصاص است زیرا مظلوم کسی است که بدون استحقاق کشته شود و مجازات فاعل آن عملی مانند آن است اما منشاء کشتن در زنا وکفر با قصاص متفاوت است زیرا قصاص که یک واحد تاسیسی است توسط پیامبر(ص) که در دین یهود وجود داشت را به عنوان امری مطلوب امضا فرمودند. موضوع پیوند عضو بعد ازقصاص همواره در زمره حقوق جانی و مجنی علیه می باشد. در مورد مجنی علیه بدین مضمون که به تمامیت جسمانی وی تعرض شده و برمبنای اصل بیست و دوم مندرج درقانون اساسی که اشعار می دارد (حیثیت، جان، مال، شغل و مسکن اشخاص مصون از تعرض است مگر به موجب قانون) در کلیه مواردی که بطور غیرقانونی به شخصیت جسمانی شخص تعرض وارد می شود همراه این حق برای وی محفوظ می باشد که در صدد خنثی سازی و امحای آثار تعرض برآید بویژه که درآیات و مضامین قرآنی از حیث ابعاد وجودی، انسان بر اشرف مخلوقات تعبیر شده و لازمه شریف دانستن انسان امحای آثار تعرض نسبت به وی می باشد و نسبت به جانی مسئله پیوند عضو این چنین مطرح می شود که بزهکار درست است که بر اثر جدا شدن عضوی از مجنی علیه حکم قصاص نسبت به وی مجرا می باشد ولی وی نیز به عنوان موجودی انسانی از حقوقی برخوردار می باشد که پیوند عضو نیز از این حقوق مستثنی نمی باشد. مثلاً در مورد سارقی که اقدام به سرقت حدی نموده برمبنای قاعد جزایی وی به قطع ید محکوم می شود نه به مقطوع الید بودن.

تعداد صفحه : 259

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***