دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازرگانی بین الملل

عنوان : بررسی عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش : بازرگانی بین الملل

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر صادرات برنج استان گیلان بر اساس مدل الماس پورتر

استاد راهنما:

 دکتر مهدی فدایی

استاد مشاور:

دکتر کامبیز شاهرودی

نیمسال تحصیلی:

نیمسال دوم 1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق 1
مقدمه  …………………………………………………………………………………………………….. 2
1-1 بیان مساله تحقیق  ……………………………………………………………………………………… 3
1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  …………………………………………………………………. 4
1-3 اهداف تحقیق   …………………………………………………………………………………………. 5
1-4 چارچوب نظری   ……………………………………………………………………………………… 5
1-5 ویژگی های مدل الماس پورتر  …………………………………………………………………… 5
1-5-1 شرایط تقاضای داخلی   ……………………………………………………………………………… 6
1-5-2 عوامل مرتبط و پشتیبان  ……………………………………………………………………………… 6
1-5-3 استراتژی ، رقابت و ساختار  ……………………………………………………………………….. 7
1-5-4 نقش دولت  ……………………………………………………………………………………………… 7
1-5-5 شانس (اتفاقات پیش بینی نشده)  ………………………………………………………………… 7
1-5-6 عوامل درونی   ………………………………………………………………………………………….. 7
1-6 مدل تحلیلی تحقیق  …………………………………………………………………………………… 8
1-7 فرضیه های تحقیق  ……………………………………………………………………………………. 9
1-8 قلمروی تحقیق   ……………………………………………………………………………………….. 9
1-8-1  قلمروی موضوعی تحقیق  …………………………………………………………………………. 9
1-8-2  قلمروی مکانی تحقیق  ……………………………………………………………………………… 9
1-8-3 قلمروی زمانی تحقیق  ……………………………………………………………………………….. 10
1-9 گروه های ذینفع   ……………………………………………………………………………………… 10
1-10 نوآوری تحقیق  ………………………………………………………………………………………… 10
1-11 تعاریف مفاهیم و واژگان کلیدی تحقیق  ………………………………………………………. 11
فصل دوم : مرور منابع / ادبیات تحقیق / پیشینه تحقیق  12
مقدمه  …………………………………………………………………………………………………….. 13
2-1 مفاهیم ابتدایی رقابت پذیری ملل  ……………………………………………………………….. 13
2-1-1  نظریات مرکانتیلیست ها  …………………………………………………………………………… 13
2-1-2 نظریه مزیت مطلق   …………………………………………………………………………………… 14
2-1-3 نظریه مزیت نسبی  ……………………………………………………………………………………. 14
2-1-4 نظریه  هکشر – اوهلین  …………………………………………………………………………….. 15
2-2 روند ظهور رقابت پذیری  ………………………………………………………………………….. 15
2-3 طبقه بندی مفاهیم رقابت پذیری نوین   ……………………………………………………….. 19
2-4 تعریف رقابت پذیری  ………………………………………………………………………………… 20
2-5 فهرست و جداول رقابت پذیری   ……………………………………………………………….. 20
2-6 مدلهای رقابت پذیری ملل  …………………………………………………………………………. 22
2-6-1 مدل الماس مایکل پورتر (1990)  ……………………………………………………………….. 22
2-6-2 مدل الماس دانینگ – پورتر (1991)  …………………………………………………………… 26
2-6-3 مدل الماس مضاعف دوگانه راگمن (1991)  ………………………………………………… 27
2-6-4 مدل الماس بوش – پورتر (1992)  ……………………………………………………………… 31
2-6-5 مدل الماس های چندگانه (1993)  ………………………………………………………………. 32
2-6-6 مدل 9 عاملی چو (1994)  …………………………………………………………………………. 34
2-6-7 مدل الماس مضاعف ثانویه چو ، مون ، کیم (2007)  ……………………………………… 35
2-7 تحلیل و طبقه بندی مدلها  ………………………………………………………………………….. 37
2-8 پیشینه کاربردی مدلهای الماس  …………………………………………………………………… 39
2-9 مفهوم و اهمیت صادرات   …………………………………………………………………………. 43
2-10 انواع صادرات  ………………………………………………………………………………………….. 44
2-10-1 صادرات قطعی  ………………………………………………………………………………………… 44
2-10-2 صادرات موقت  ………………………………………………………………………………………… 44
2-10-3 صادرات قطعی در حجم تجاری ………………………………………………………………….. 44
2-10-4 صادرات قطعی غیرتجاری  …………………………………………………………………………. 44
2-10-5 صادرات مجدد  ………………………………………………………………………………………… 44
2-10-6 ترانزیت خارجی   ……………………………………………………………………………………… 45
2-11 تاریخچه توسعه صادرات و فلسفه آن  …………………………………………………………. 45
2-12 صادرات و اهمیت آن   ………………………………………………………………………………. 50
2-13 موانع و مشکلات صادرات   ……………………………………………………………………….. 54
2-14 عملکرد صادراتی  ……………………………………………………………………………………… 55
2-15 اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور  ……………………………………….. 56
2-16 اهمیت صادرات محصولات کشاورزی  ………………………………………………………… 57
2-17 پیشینه موضوع تحقیق   ………………………………………………………………………………. 58
فصل سوم : روش اجرای تحقیق / مواد و روش ها 62
مقدمه  …………………………………………………………………………………………………….. 63
3-1 کلیات پژوهش علمی  ………………………………………………………………………………… 63
3-2 مدل مفهومی (چارچوب علمی) پژوهش  ……………………………………………………… 64
3-2-2 اجزا و روابط مدل مفهومی   ……………………………………………………………………….. 64
3-2-3 تشریح عوامل مدل مفهومی   ………………………………………………………………………. 65
3-2-3-1 شرایط تقاضای داخلی   ……………………………………………………………………………… 66
3-2-3-2 عوامل مرتبط و پشتیبان   ……………………………………………………………………………. 66
3-2-3-3 استراتژی ، ساختار و رقابت ……………………………………………………………………….. 67
3-2-3-4 نقش دولت   …………………………………………………………………………………………….. 67
3-2-3-5  شانس (اتفاقات پیش بینی نشده )  ……………………………………………………………… 68
3-2-3-6  عوامل درونی ( منابع انسانی و منابع مادی ) …………………………………………………. 69
3-3 مراحل پژوهش  ………………………………………………………………………………………… 70
3-4 جامعه آماری تحقیق و نمونه  ……………………………………………………………………… 72
3-4-1 جامعه آماری  …………………………………………………………………………………………… 72
3-4-2 نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………… 73
3-5 ابزارهای جمع آوری اطلاعات  …………………………………………………………………… 74
3-5-1 پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………. 74
3-5-2 مصاحبه حضوری ……………………………………………………………………………………… 75
3-6 مقیاس های اندازه گیری  ……………………………………………………………………………. 75
3-7 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 76
3-7-1 روش تجزیه و تحلیل داده ها  …………………………………………………………………….. 76
3-7-2 آزمون های آماری و ابزار سنجش تحقیق  …………………………………………………….. 76
3-8 روایی و پایایی ابزار تحقیق …………………………………………………………………………. 83
3-8-1 پایایی پرسشنامه  ……………………………………………………………………………………….. 83
3-8-2 روایی پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………. 84
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق 85
مقدمه  …………………………………………………………………………………………………….. 86
4-1 آمار توصیفی  …………………………………………………………………………………………… 86
4-1-1 ترکیب سنی پاسخ دهندگان  ………………………………………………………………………. 87
4-1-2 ترکیب جنسیتی پاسخ دهندگان …………………………………………………………………… 87
4-1-3 تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس تحصیلات ………………………………………………….. 88
4-1-4 تفکیک پاسخ دهندگان بر اساس میزان تجربه ………………………………………………… 89
4-2 آمار توصیفی سازه های تحقیق  …………………………………………………………………… 90
4-2-1 شرایط تقاضای داخلی  ………………………………………………………………………………. 90
4-2-2 عوامل مرتبط و حمایت کننده  …………………………………………………………………….. 90
4-2-3 استراتژی ، رقابت و ساختار ………………………………………………………………………… 91
4-2-4 نقش دولت ………………………………………………………………………………………………. 92
4-2-5 شانس ( تفاقات پیش بینی نشده) …………………………………………………………………. 92
4-2-6 عوامل درونی  …………………………………………………………………………………………… 93
4-3-1 تحلیل عاملی تاییدی سازه شرایط تقاضای داخلی  …………………………………………. 93
4-3-2 تحلیل عاملی تاییدی بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده   ……………………………….. 94
4-3-3 تحلیل عاملی تاییدی بعد استراتژی ، رقابت . ساختار …………………………………….. 95
4-3-4 تحلیل عاملی تاییدی بعد نقش دولت  …………………………………………………………. 96
4-3-5 تحلیل عاملی تاییدی بعد شانس   ………………………………………………………………… 97
4-3-6 تحلیل عاملی تاییدی بعد عوامل درونی  ……………………………………………………….. 98
4-4 تحلیل های استنباطی و بررسی معناداری شاخص ها  …………………………………….. 99
4-4-1 بررسی معناداری تاثیر شاخص های تقاضای داخلی  ………………………………………. 100
4-4-2 بررسی معناداری تاثیر شاخص های عوامل مرتبط و حمایت کننده  ………………….. 101
4-4-3 بررسی معناداری تاثیر شاخص های استراتژی ، رقابت و ساختار  …………………….. 102
4-4-4 بررسی معناداری تاثیر شاخص های نقش دولت  …………………………………………… 103
4-4-5 بررسی معناداری تاثیر شاخص های شانس  ………………………………………………….. 104
4-4-6 بررس معناداری تاثیر شاخص های عوامل درونی   ………………………………………… 104
4-5 اولویت گذاری شاخص های تاثیرگذار بر صادرات  ………………………………………. 106
4-5-1 رتبه بندی شاخص های بعد شرایط تقاضای داخلی   ……………………………………… 107
4-5-2 رتبه بندی شاخص های بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده ……………………………… 107
4-5-3 رتبه بندی شاخص های بعد استراتژی ، رقابت و ساختار ………………………………… 108
4-5-4 رتبه بندی شاخص های بعد دولت  ……………………………………………………………… 109
4-5-5 رتبه بندی شاخص های بعد شانس  …………………………………………………………….. 111
4-5-6 رتبه بندی شاخص های عوامل درونی ………………………………………………………….. 112
4-6 اولویت بندی ابعاد تاثیرگذار بر صادرات برنج ……………………………………………….. 113
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 114
مقدمه   ……………………………………………………………………………………………………. 115
5-1 نتایج تحلیل ابعاد شش گانه مدل الماس پورتر ………………………………………………. 116
5-1-1 شرایط تقاضای داخلی  ………………………………………………………………………………. 116
5-1-2 عوامل مرتبط و حمایت کننده  …………………………………………………………………….. 117
5-1-3 استرتژی ، رقابت و ساختار ………………………………………………………………………… 117
5-1-4 دولت  …………………………………………………………………………………………………….. 118
5-1-5 شانس  …………………………………………………………………………………………………….. 119
5-1-6 عوامل درونی  …………………………………………………………………………………………… 120
5-2 پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق  ………………………………………………………….. 121
5-2-1 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه 1 ………………………………………………………………………. 121
5-2-2 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه2 ……………………………………………………………………….. 122
5-2-3 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه3 ………………………………………………………………………… 123
5-2-4 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه4 ………………………………………………………………………… 124
5-2-5 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه5 ………………………………………………………………………… 124
5-2-6 پیشنهادات مبتنی بر فرضیه6 ………………………………………………………………………… 124
5-3 سایر نتایج  ………………………………………………………………………………………………. 125
5-4 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………. 126
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی  ………………………………………………………………….. 126
منابع و مآخذ فارسی و لاتین  …………………………………………………………………….. 128
پرسشنامه  ……………………………………………………………………………………………….. 134
فهرست جداول و نمودارها ……………………………………………………………………….. 139
چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………….

فهرست جداول آماری و نمودارها

فهرست جداول آماری

شماره جدول عنوان صفحه
4-7 آزمون دو جمله ای شاخص های شرایط تقاضای داخلی    …………………………………. 100
4-8 آزمون دو جمله ای شاخص های عوامل مرتبط و حمایت کننده  ………………………….. 101
4-9 آزمون دو جمله ای شاخص های استراتژی، ساختار و رقابت  ……………………………… 102
4-10 آزمون دو جمله ای شاخص های نقش دولت  …………………………………………………… 103
4-11  آزمون دو جمله ای شاخص های بعد شانس  …………………………………………………… 104
4-12 آزمون دو جمله ای شاخص های بعد عوامل درونی  ………………………………………….. 105
4-13 اعداد فازی مثلثی جهت انجام قضاوت های زوجی  …………………………………………… 106
4-14 میانگین نمرات فازی هریک از مولفه های بعد شرایط تقاضای داخلی  ………………….. 107
4-15 رتبه بندی مولفه های بعد شرایط تقاضای داخلی  ………………………………………………. 107
4-16 میانگین نمرات فازی هریک از مولفه های بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده  ……….. 108
4-17 رتبه بندی مولفه های بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده  …………………………………….. 108
4-18 میانگین نمرات فازی هریک از مولفه های بعد استراتژی، ساختار و رقابت  …………… 109
4-19 رتبه بندی مولفه های بعد استراتژی، ساختار و رقابت  ……………………………………….. 109
4-20  میانگین نمرات فازی هریک از مولفه های بعد حمایت دولت  ……………………………. 110
4-21  رتبه بندی مولفه های بعد حمایت دولت  …………………………………………………………. 110
4-22 میانگین نمرات فازی هریک از مولفه های بعد شانس  ……………………………………….. 111
4-23 رتبه بندی مولفه های بعد شانس  …………………………………………………………………….. 111
4-24 میانگین نمرات فازی هریک از مولفه های بعد عوامل درونی  ………………………………. 112
4-25 رتبه بندی مولفه های بعد عوامل درونی  …………………………………………………………… 112
4-26 رتبه بندی ابعاد 6 گانه تأثیرگذار بر صادرات برنج  ……………………………………………… 113
5-1 جدول میانگین ها به صورت نزولی  …………………………………………………………………. 115
5-2 رتبه بندی مولفه های بعد شرایط تقاضای داخلی  ………………………………………………. 116
5-3 رتبه بندی مولفه های بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده  …………………………………….. 117
5-4 رتبه بندی مولفه های بعد استراتژی، ساختار ، رقابت  …………………………………………. 118
5-5 رتبه بندی مولفه های بعد دولت  ……………………………………………………………………… 119
5-6 رتبه بندی مولفه های بعد شانس  …………………………………………………………………….. 120
5-7 رتبه بندی مولفه های بعد عوامل درونی  …………………………………………………………… 121

 

فهرست نمودارها

شماره نمودار عنوان صفحه
4-1 نمودار میله ای ترکیب سنی پاسخگویان ……………………………………………………………. 87
4-2 نمودار دایرهای ترکیب جنسیتی پاسخگویان   ……………………………………………………. 88
4-3 نمودار میله ای ترکیب تحصیلات پاسخگویان  …………………………………………………… 88
4-4 نمودار میله ای ترکیب تجربه پاسخگویان  …………………………………………………………. 89
4-5 مدل اندازه گیری بعد شرایط تقاضای داخلی تحلیل عاملی سازه تاییدی ………………… 93
4-6 مدل اندازه گیری بعد عوامل مرتبط و حمایت کننده   …………………………………………. 94
4-7 مدل اندازه گیری بعد استراتژی ، ساختار و رقابت  …………………………………………….. 95
4-8 مدل اندازه گیری بعد نقش دولت   …………………………………………………………………… 96
4-9 مدل اندازه گیری بعد شانس  …………………………………………………………………………… 97
4-10 مدل اندازه گیری بعد عوامل درونی  …………………………………………………………………. 98

 

فهرست اشکال

شماره شکل عنوان صفحه
1-1 مدل الماس پورتر  ……………………………………………………………………………………… 8
2-1 روند تکامل مدل های الماس  ……………………………………………………………………… 18
2-2 طبقه بندی سطوح اول و دوم رقابت پذیری کشورها ( موسسه مدیریت توسعه ) 21
2-3 طبقه بندی عوامل رقابت پذیری کشورها  ……………………………………………………… 22
2-4  الماس داخلی کشورها  ………………………………………………………………………………. 24
2-5 مدل الماس پورتر  ……………………………………………………………………………………… 25
2-6 مدل الماس دانینگ – پورتر  ……………………………………………………………………….. 27
2-7 مدل الماس مضاعف (اولیه)  ……………………………………………………………………….. 29
2-8 مدل الماس مضاعف در تحلیل رقابت پذیری آمریکا و کانادا  ………………………….. 30
2-9 مدل الماس بوش – پورتر 1992(نقش فرهنگ)  ……………………………………………. 32
2-10 نمونه ای از یک الگوی مفهومی برای مدل الماس چندگانه  …………………………….. 33
2-11 مدل 2 عاملی رقابت پذیری بین المللی  ………………………………………………………… 35
2-12 مدل الماس ثانویه  ……………………………………………………………………………………… 36
3-1 مدل الماس پورتر ،1990  ……………………………………………………………………………. 65
3-2  فرآیند پژوهش های بنیادی و کاربردی  ……………………………………………………….. 71

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر عوامل شناسایی شده بر صادرات برنج استان گیلان در سال 1392-1391 می باشد. بدین منظور با توجه به اینکه ساختار نظری این پژوهش بر اساس مدل الماس پورتر طراحی گردیده است ، لذا سعی شده تا نتایج و تحلیل ها به گونه ای اجرا گردد که بتوان مفاهیم کاربردی را از نتایج تحلیل عوامل استخراج نمود. مدل الماس در سال 1990 توسط پورتر در کتاب مزیت های رقابتی ملل جهت ارزیابی مزیت های رقابتی 10 کشور ارائه و منتشر شد. در سالهای بعد انتقادات و پیشنهاداتی در مورد آن مطرح شد. این پیشنهادات منجر به ارائه مدل های الماس مضاعف ، الماس های چندگانه ، مدل دانینگ ، مدل 9 عاملی و مدل الماس مضاعف گردید. عوامل این مدل شامل ؛ 1.شرایط تقاضای داخلی 2.عوامل مرتبط و پشتیبان 3.استراتژی ، ساختار و رقابت 4.نقش دولت 5.شانس (اتفاقات پیش بینی نشده) ، 6.عوامل درونی که همگی از عوامل تاثیرگذارند. این پژوهش از نظر اهمیت و اهداف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی – پیمایشی است. جامعه اماری آن کلیه کارشناسان و مدیران و دست اندرکاران صادرات برنج استان گیلان می باشد. پس از تهیه پرسشنامه و بررسی روایی – پایایی آن ، داده های خام حاصل از جمع آوری 181 پرسشنامه توسط نرم افزار LISREL , SPSS  آزمون شدند. در رتبه بندی نهایی نتایج حاکی از اهمیت عوامل ” نقش دولت ” ، ” صنایع مرتبط و حمایت کننده” ، “شانس یا اتفاقات پیش بینی نشده” ، در سه جایگاه نخست بوده و عوامل دیگر به ترتیب ” عوامل درونی ” ، ” شرایط تقاضای داخلی ” و در نهایت ” استراتژی ، رقابت و ساختار ” می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده و اهمیت صادرات بخش کشاورزی در انتها پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت صادرات برنج استان گیلان ارائه شده است.

واژگان کلیدی : رقابت پذیری ، صادرات برنج ، مدل الماس پورتر ، استان گیلان .

 

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

فرآیند جهانی شدن ، بوجود آمدن سازمان تجارت جهانی و یکپارچگی بازارهای جهانی ، تغییرات سریع الگوهای مصرف و تقاضا ، پیشرفتهای سریع تکنولوژیک ، حفظ منابع انرژی ، کنترل آلودگی محیط زیست ، کمبود منابع و هزینه های بالای آنها چالشهای فراروی بنگاه ها و صنایع مختلف در این برهه از زمان هستند که برای بقاء ناگزیر به شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری و تقویت آنها تلاش می کنند.  در عصر حاضر با پیشرفت سریع تكنولوژی و وجود رقابت تنگاتنگ جهانی، برنامه‌های كوتاه مدت پویا و دینامیك ، به عنوان یك مزیت اساسی در رشد و توسعه هر كشور محسوب می گردد. در همین راستا یکی از مهمترین محورهای بخش اقتصادی دستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، ارتقاء كیفیت تولید،‌ كسب فناوری و ارتقاء فناوریهای جدید، جذب سرمایه گذاریهای خارجی و … می‌باشد. لذا، جهت رسیدن به توسعه پایدار، توسعه همگام بخشی و منطقه‌ای در كل كشور امری اجتناب ناپذیر است. جغرافیای كشور از نظر آب و هوا و زیست منطقه‌ای كاملا متنوع می باشد و لذا لزوم بررسی مناطق مختلف كشور به صورت مستقل امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به پتانسیلهای موجود در قسمتهای شمالی  كشور از جمله استان گیلان، تدوین یك برنامه مدون درون استانی با دید كل نگر در این استان از ابزارهای توسعه استان و در نتیجه كشور می‌باشد.  از طرفی رشد و توسعه بهینه محصولات کشاورزی و افزایش روند صادرات این محصولات، امكان افزایش سطح زندگی مردم را در ابعاد مختلف فراهم آورده است. از این رو امروزه بخش کشاورزی  در مقایسه با سایر بخش‌های مولد اقتصادی، به بخشی رهبری‌كننده در عرصه اقتصاد مبدل شده است. افزایش سهم صنعت و تولید محصولات كارخانه‌ای در جامعه، افزایش سهم اشتغال در بخش صنعت، صنعتی شدن بخش كشاورزی، افزایش سهم بخش خدمات و سهم اشتغال در این بخش و در نهایت افزایش چشمگیر ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی در كنار بسیاری از تحولات و تغییرات قابل توجه در عرصه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همگی در زمره شاخص‌ترین دستاوردهای استراتژی توسعه صنعتی با دید جزئی نگر توجه به محصولات کشاورزی تلقی می‌شود.از طرفی همانگونه كه در سطرهای پیش عنوان شد یكی از مهم ترین ابعاد رشد هر كشور، داشتن مزیت رقابتی در بازارهای جهانی می‌باشد. كه ایجاد چنین مزیتی نیز جز با توسعه و توانمند سازی زیربخش های موجود میسر نمی شوند. و لذا در این پژوهش به مدل الماس پورتر پرداخته شد. این مدل ، به موضوع مزیت رقابتی می‌پردازد و برای درک بهتر موقعیت رقابتی یک ملت در فضای رقابتی جهانی سودمند است و همچنین می‌تواند برای سایر موقعیت‌های جغرافیایی مانند استان‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. از این رو این پژوهش ، مدل الماس را به عنوان یك مدل كل نگر بخش صادرات محصولات کشاورزی – برنج و با دیدی منطقه‌ای مورد ارزیابی قرار داده است و سعی در شناسایی عوامل موثربا زاویه دیدی متفاوت دارد.

تعداد صفحه : 157

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***