دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل مرتبط با اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رویكرد فازی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته

عنوان : بررسی عوامل مرتبط با اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رویكرد فازی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد الكترونیكی تهران

گروه مدیریت فناوری اطلاعات

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت فناوری اطلاعات

گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته

 

عنوان:

بررسی عوامل مرتبط با اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رویكرد فازی

(مورد مطالعه: فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره))

استاد راهنما

دکتر راشد صحرائیان

 

استاد مشاور

دکتر جلال حقیقت منفرد

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول :کلیات تحقیق 2

1-1) مقدمه 3

1-2) شرح وبیان مساله 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4) اهداف تحقیق 7

1-5) سوالات تحقیق 7

1-6 ) روش تحقیق 7

1-7) قلمروتحقیق 8

1-8) جنبه‌های نوآوری تحقیق 8

1-9) مدل مفهومی تحقیق 9

1-10) تعریف عملیاتی واژه‌های تحقیق 10

جمع بندی فصل اول 11

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق 12

2-1) مقدمه 13

2-2) تعریف مشتری 13

2-2-1 ) انواع مشتریان 14

2-3) تاریخچه مدیریت ارتباط با مشتری 16

2-3-1) مفهوم و تعاریف مدیریت ارتباط با مشتری 17

2-4) زمینه های ظهور مدیریت ارتباط با مشتری 20

2-5) مولفه های مدیریت ارتباط با مشتری 21

2-6) اصول مدیت ارتباط با مشتری 22

2-7) مفروضات اساسی مدیریت ارتباط با مشتری 23

2-8) مراحل و فرآیندهای مدیریت ارتباط با مشتری 24

2-8-1 ) اجرای CRM 24

2-8-2 ) بهبود CRM 28

2-8-3) بهینه­سازی كانالهای ارتباطی 30

2-9) مدل اجرایی مدیریت ارتباط با مشتری 32

2-10) ابعاد تکنولوژیک مدیریت ارتباط با مشتری 37

2-10-1 ) CRM عملیاتی 37

2-10-2 )  CRMتحلیلی 38

2-10-3 ) CRM مشارکتی 38

2-11) پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری 38

2-12) مزایای پیاده سازی نظام مدیریت ارتباط با مشتری 39

2-13) عوامل مهم در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری 41

2-14) الگوهای موجود در زمینه عوامل موثر بر موفقیت اجرای CRM 41

2-14-1 ) مدیریت دانش 46

2-14-2) تكنولوژی اطلاعات 47

2-14-3 ) نقش مدیریت ارشد 48

2-14-4 ) پرسنل 49

2-14-5 ) استراتژی 50

2-14-6 ) فرهنگ 51

2-14-7) مدیریت تغییر 53

2-15) مدیریت ارتباطات 53

2-16) حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد 53

2-17)  مدلهای موجود در زمینه آمادگی مدیریت ارتباط با مشتری 54

2-18) تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه 55

2-18-1 ) فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی 56

2-18-1-1) اصول فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی 57

2-18-1-2) مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی 57

2-19)روش تحلیل شبکه (ANP) 62

2-19-1 )تفاوت‌های روش تحلیل شبکه وروش تحلیل سلسله‌مراتبی 67

2-19-2 ) مراحل روش تحلیل شبکه 68

جمع بندی فصل دوم : 77

فصل سوم: روش تحقیق 78

3-1)مقدمه 79

3-2) نوع پژوهش 79

3-3) جامعه آماری و انتخاب نمونه 80

3-4) روش‌ها و ابزار گرد‌آوری اطلاعات 81

3-5) تهیه پرسشنامه خبره 82

3-6) روش‏های آماری مورد استفاده 83

3-6-1) تکنیک دلفی 83

3-6-2) الگوریتم استفاده از ANP در استفاده از شناخت عوامل موثر بر موفقیت CRM 84

3-6-3) تکنیک TOPSIS 88

جمع بندی فصل سوم: 90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‏ها 91

4-1) مقدمه 92

4-2)شناسائی معیارها و زیرمعیارهای نهائی 92

4-3) تعیین اولویت عناصر مدل با استفاده از تکنیک ANP فازی 94

4-3-1) تعیین اولویت معیارهای اصلی براساس هدف 94

4-3-2)  مقایسه و تعیین اولویت زیرمعیارها 100

4-3-3) محاسبه روابط درونی با تکنیک FDEMATEL 105

4-3-4) اولویت نهائی شاخص‌ها با تکنیک FANP 111

4-4) انتخاب با تکنیک TOPSIS 116

جمع بندی فصل چهارم: 121

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات 123

5-1) مقدمه 124

5-2)خلاصه پژوهش 124

5-3) نتایج پژوهش 125

5-4)محدودیت­های پژوهش 129

5-5) پیشنهادات 130

5-5-1)  پیشنهادات مبتنی بر یافته‏های تحقیق (كاربردی) 130

5-5-2) پیشنهادات برای سایر محققان 131

منابع و مآخذ 132

پیوستها 136

 

فهرست جداول

جدول 2-1: برخی تعاریف ارائه شده از مدیریت ارتباط با مشتری 18

جدول 2-2: عوامل کلیدی موفقیت CRM از دیدگاه مندوزا و همکاران 44

جدول 2-3: عوامل توفیق مدیریت ارتباط با مشتری 45

جدول 2-4: ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم 59

جدول 2-5: شاخص تصادفی بودن RI 62

جدول 2-6: شاخص تصادفی بودن RI تا 15 معیار 62

جدول 2-7: مهم ترین کاربردهای روش تحلیل شبکه 65

جدول 3-1- مقیاس امتیازدهی نه درجه ساعتی 82

جدول 3-2- مقیاس امتیازدهی 5 درجه تحلیل فازی 82

جدول 4-1- معیارها و زیرمعیارها نهائی مطالعه 92

جدول 4-2- مقیاس متغیرهای زبانی با اعداد فازی مثلثی 95

جدول 4-3- میانگین فازی اولویت معیارهای اصلی پژوهش 96

جدول 4-4- فازی زدائی اوزان نرمال محاسبه شده متغیرهای اصلی مطالعه 99

جدول 4-5- مقایسه زوجی زیرمعیارهای استراتژی C1 101

جدول 4-6- میانگین فازی اولویت زیرمعیارهای استراتژی C1 101

جدول 4-7- فازی زدائی اوزان نرمال محاسبه شده متغیرهای اصلی مطالعه 102

جدول 4-8- طیف فازی و تکنیک دیمتل 106

جدول 4-9- ماتریس ارتباط مستقیم M فازی شده 106

جدول 4-10- ماتریس ارتباط مستقیم M معیارهای اصلی 108

جدول 4-11- ماتریس نرمال شده N معیارهای اصلی 108

جدول 4-12- ماتریس ارتباط کامل T معیارهای اصلی 109

جدول 4-13- الگوی روابط معنی دار معیارهای اصلی مدل 110

جدول 4-14- الگوی روابط علی شاخص‌های انتخاب معیار 110

جدول 4-15- وزن نهائی شاخص‌ها براساس سوپرماتریس حد 113

جدول 4-16- ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم 116

جدول 4-17- ماتریس ارزیابی (پیوست) 119

جدول 4-18- ماتریس تصمیم‌گیری بی‌مقیاس شده(پیوست) 119

جدول 4-19- ماتریس بی مقیاس موزون فازی زدائی شده 120

جدول 4-20- فاصله هر گزینه از ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی 121

 

فهرست اشكال

شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق 9

شکل 2-1: هرم مشتری 15

شکل 2-2: اجزای CRM 21

شکل 2-3: مثلث اجرای CRM 25

شکل 2-4: CRM در رسانه­های چند گانه 26

شکل 2-5: مدل اجرائی CRM در سازمانها 32

شکل 2-6: نمایش گسترده فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی 58

شکل 7-۲: ساختار سلسله‌مراتبی AHP و شبکه‌ای ANP 63

شکل 2-8: روش تحلیل سلسله‌مراتبی وتحلیل شبکه 67

شکل 2-9: روند نمای تصمیم‌گیری در روش تحلیل شبکه 68

شکل 3-1- مدل مفهومی تحقیق با رویكرد AHP وANP 84

شکل 3-2- ساختار سوپرماتریس اولویه (ناموزون) 85

شکل 3-3- ساختار سوپرماتریس روابط بین معیارهای اصلی 86

شکل 4-1- الگوی سلسله‌مراتبی مدل تحقیق 94

شکل 4-2- مقیاس متغیرهای زبانی با اعداد فازی مثلثی 95

شکل 4-3- نمایش گرافیکی اولویت معیارهای اصلی پژوهش 100

شکل 4-4- نمایش گرافیکی اولویت شاخص‌های مربوط به معیار C1 103

شکل 4-5- نمایش گرافیکی اولویت شاخص‌های مربوط به معیار C2 103

شکل 4-6- نمایش گرافیکی اولویت شاخص‌های مربوط به معیار C3 103

شکل 4-7- نمایش گرافیکی اولویت شاخص‌های مربوط به معیار C4 104

شکل 4-8- نمایش گرافیکی اولویت شاخص‌های مربوط به معیار C5 104

شکل 4-9- نمایش گرافیکی اولویت شاخص‌های مربوط به معیار C6 104

شکل 4-10- نمایش گرافیکی اولویت شاخص‌های مربوط به معیار C7 104

شکل 4-11- نمایش گرافیکی اولویت شاخص‌های مربوط به معیار C8 105

شکل 4-12- نمایش گرافیکی اولویت شاخص‌های مربوط به معیار C9 105

شکل 4-13- نمودار مختصات دکارتی برونداد DEMATEL برای معیارهای اصلی 111

شکل 4-14- نمودار ANP اولویت شاخص‌های مدل در نرم افزار سوپردسیژن 112

شکل 4-15- اولویت نهائی شاخص‌های مدل  با تکنیک ANP 115

شکل 4-16- اعداد فازی مثلثی ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم 117

 

چكیده

حمل و نقل هوایی، یكی از مهم­ترین انواع حمل و نقل در زندگی امروز است. با توجه به اهمیت قابل توجه مشتری به عنوان منبع درآمد فرودگاه‏ها و در نتیجه اهمیت روز افزون مدیریت مؤثر ارتباط با مشتری، شناسایی و اولویت­بندی عوامل کلیدی در اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در فرودگاه بسیار مهم است. هدف از این پژوهش، شناسائی واولویت بندی مهمترین عوامل و معیارهای تاثیر­گذار بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) درفرودگاه بین المللی امام‏خمینی­(ره) است. این هدف در چارچوب دیدگاهی تحلیلی و مقایسه­ای دنبال شده است.

پژوهش حاضر یک پژوهش میان رشته‌ای مدیریت و مهندسی به روش فازی برای شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) است. این پژوهش، كاربردی محسوب می­شود زیرا برای حل مسائل اجرائی و واقعی یک سازمان خدماتی به­کارگرفته شده است؛ همچنین از نظر ماهیت و روش، در گروه تحقیقات توصیفی قرار می­گیرد و از طریق مطالعه میدانی و شیوه كتابخانه­ای به بررسی وضعیت جاری پرداخته است.

در این پژوهش از رویکردهای مهندسی صنایع و تحقیق درعملیات استفاده شده، بنابراین جامعه مورد بررسی را خبرگان و كارشناسان ارشد حوزه مورد مطالعه تشکیل داده­اند. در هریک از فازهای پژوهش نیز گروه خبرگان براساس تکنیک مورد استفاده تعیین شده­اند. در فاز اول برای شناسائی وغربال معیارهای اصلی اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری از روش دلفی استفاده شده است. در­فاز دوم، تکنیک فرآیند تحلیل شبکه­ای فازی (FANP) برای اولویت‌بندی معیارهای اصلی موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بكار رفته است. در فاز نهائی کار که براساس ماتریس ارتباطات و تکنیک تاپسیس صورت گرفته، نیز از دیدگاه 10 کارشناس خبره برای بررسی روابط استفاده شده است.

نتایج حاصل از پژوهش به دو دسته تقسیم شده­اند: نخست نتایج مربوط به تجزیه‌ و تحلیل‌ تکنیک فرآیند تحلیل شبکه؛ دوم اطلاعات حاصل از تجزیه‌ و تحلیل داده‏ها با استفاده از تکنیک تاپسیس.

با توجه به بررسی­های انجام شده و نیز نتایج بدست آمده از تحلیل­های فوق می‌توان گفت مهم­ترین عامل موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری ­(CRM) در فرودگاه امام خمینی(ره) استراتژی است.

كلید واژه: مدیریت ارتباط با مشتری­(CRM)، فرآیند تحلیل شبکه­ای، تئوری فازی.

 

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

مدیریت ارتباط با مشتری، به عنوان یك ضرورت راهبردی در تمامی سازما نها است كه اجرای مؤثرآن می‏تواند افزایش رضایت مشتری، وفاداری و جذب آنها و در نتیجه فروش بیشتر و تكرار خرید را به دنبال داشته باشد. اما اجرای CRM همیشه با نتایج مورد انتظار همراه نمی باشد. چرا كه نگرش بسیاری از سازمانها به CRM از دید فناوری است. این نگرشِ غلط نسبت به این مهم باعث شده كه اجرای آن در بسیاری از سازما نها با شكست روبرو شود. بنابراین مدیران سازما نها به آگاهی یافتن از عوامل ایجاد موفقیت در CRM توجه خاص نموده­اند زیرا شناسایی این عناصر كلیدی می­تواند سازمانها را در اجرای هر چه موفق‏تر آن یاری رساند. (موتمنی و جعفری، 1388، ص50)

فرآیند شناسایی عوامل اثرگذار بر اجرای موفق CRM باید براساس معیارها و مولفه‏های متعددی صورت گیرد. بنابراین در این مطالعه ابتدا براساس ادبیات پژوهش موجود مجموعه­ای از معیارها شناسائی ‌­گردیده است، سپس با تکنیک دلفی به پالایش و غربال مجموعه معیارهای شناسائی شده پرداخته شده است. در ادامه معیارهای نهائی انتخاب با تکنیک ANP فازی اولـویت­بندی شده­اند. درنهایت با استفاده از تکنیک TOPSIS مهمترین عامل شناسائی شده است.

در این فصل کلیات مربوط به پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته، به این ترتیب که در ابتدا به شرح و بیان مسأله پژوهشی پرداخته ­‌شده تا مبانی لازم جهت توجیه چرایی انجام پژوهش حاضر فراهم آید، در ادامه اهداف پژوهش بیان ‌شده و به تبع این اهداف سوالات پژوهش ارائه شده­اند. سپس قلمرو پژوهش به لحاظ زمانی و مکانی معین شده و روش مورد استفاده در پژوهش حاضر به اختصار توضیح داده شده است. در نهایت نیز به تعریف کاربردی واژه‌های پژوهش پرداخته شده تا مطالعه پژوهش حاضر به صورتی ساده و قابل فهم میسر شود.

تعداد صفحه : 178

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***