دانلود پایان نامه ارشد:بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزارهای بانک­داری در ایران. مطالعه موردی شرکت نرم­افزاری توسن(کیش­ویر)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :تکنولوژی

عنوان : بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزارهای بانک­داری در ایران. مطالعه موردی شرکت نرم­افزاری توسن(کیش­ویر)

دانشگاه علوم اقتصادی

دانشکده مدیریت نهادهای اقتصادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته­ MBA گرایش مدیریت تکنولوژی

بررسی روابط متقابل میان ارتباط شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزارهای بانک­داری در ایران. مطالعه موردی شرکت نرم­افزاری توسن(کیش­ویر)

   

استاد راهنما:

دکتر احمد جعفرنژاد

استاد مشاور:

دکتر جعفر باقری­نژاد

بهمن 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مرور بر روی ادبیات نوآوری نشان می­دهد که در دو دهه­ی اخیر، تغییرات سیستماتیک و بنیادی در روشی که شرکت­ها برای فعالیت­های نوآورانه خود انجام می­دهند ایجاد شده است. به خصوص رشد بزرگی در استفاده از شبکه­های خارجی توسط شرکت­ها با ابعاد مختلف دیده می­شود. این پژوهش سعی بر این دارد تا با نگاهی جامع به تأثیر توانایی­های داخلی و ارتباط­های خارجی سازمان با نوآوری بپردازد. برای این منظور توانایی نوآوری فناورانه بعنوان توانایی سازمان برای نوآوری و شبکه­های همکاری بعنوان عوامل محیطی برای نوآوری در نظر گرفته شده است. به زبانی ساده­تر، این پژوهش به ارتباط میان توانایی نوآوری فناورانه (ظرفیت یادگیری، ظرفیت تحقیق و توسعه، ظرفیت تخصیص منابع، ظرفیت ساخت و تولید، ظرفیت بازاریابی، ظرفیت سازمانی و ظرفیت برنامه­ریزی استراتژیک) و شبکه­های همکاری (همکاری بین شرکتی، همکاری با مؤسسات دولتی، همکاری با مؤسسات میانجی و همکاری با سازمان­های پژوهشی) با انواع نوآوری (نوآوری محصول، نوآوری فرآیند و نوآوری مدیریت) نگاهی دقیق­تر می­نماید.

این پژوهش به بررسی ارتباط این سه مجموعه در شرکت­های نرم­افزاری ایران (صنعت نرم­افزارهای بانکداری) خواهد پرداخت. اطلاعات جمع­آوری شده از 156خبره و مدیر ارشد و میانی 12 شرکت زیر مجموعه گروه توسن (کیش ویر) توسط روش تحلیل عاملی (Factor Analysis)، تحلیل همبستگی متمرکز (Canonical Correlation Analysis) بررسی گردید. نتایج حاصل شده نشان می­دهد که مجموعه­های توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری با نوآوری رابطه معنی­دار و مثبتی دارند. همچنین میان دو مجموعه توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری رابطه معنی­دار و مثبتی وجود دارد.

یافته­های این پژوهش همچنین نشان می­دهند که در بُعد داخل سازمانی، ظرفیت سازمانی، ظرفیت برنامه­ریزی استراتژیک، ظرفیت یادگیری و ظرفیت تحقیق و توسعه به ترتیب بیشترین تأثیر را بر روی نوآوری دارند. در بُعد بیرون سازمان (شبکه­های همکاری) ابعاد همکاری بین شرکتی و همکاری با سازمان­های پژوهشی بیشترین تأثیر را بر روی نوآوری دارند. همکاری با مؤسسات میانجی تأثیر ضعیف دارد و همکاری با سازمان­های دولتی تأثیری بر نوآوری ندارد. از طرف دیگر همکاری بین شرکتی و همکاری با سازمان­های پژوهشی بیشترین تأثیر را بر روی توانایی نوآوری فناورانه دارد. همچنین ظرفیت برنامه­ریزی استراتژیک، ظرفیت سازمانی و ظرفیت بازاریابی بیشترین نقش را در ایجاد ارتباط بین شبکه­های همکاری و توانایی نوآوری فناورانه ایفا می­کنند.

واژگان کلیدی: شبکه­های همکاری، توانایی­های نوآوری فناورانه، نوآوری، سیستم نوآوری منطقه­ای

فهرست مطالب

1- کلیات.. 2

1-1- مقدمه. 2

1- 2- بیان مسأله و اهمیت آن. 2

1- 3- سوابق تحقیق.. 5

1- 4- اهداف تحقیق.. 7

1- 4- 1- هدف اصلی تحقیق.. 7

1- 4- 2- اهداف فرعی تحقیق.. 7

1- 5- روش شناسی تحقیق.. 8

1- 5- 1- روش­های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­ها 9

1- 5- 2- جامعه آماری، روش نمونه­گیری، حجم نمونه. 11

1- 6- الگوی مفهومی و فرضیههای تحقیق.. 12

1- 7- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 14

2- مرور ادبیات.. 17

2- 1- مقدمه. 17

2- 2- نوآوری.. 17

2- 2- 1- سیر تکامل نوآوری.. 20

2- 2- 2- انواع نوآوری.. 21

2- 2- 3- منابع نوآوری.. 29

2- 3- نظامهای نوآوری.. 30

2- 3- 1- نظام ملی نوآوری.. 30

2- 3- 2- نظام نوآوری منطقه­ای.. 31

2- 3- 3- نظام نوآوری فناورانه. 35

2- 3- 4- شبکههای همکاری و نظام نوآوری منطقه­ای.. 36

2- 3- 5- نظام نوآوری منطقه­ای با نوآوری داخل شرکت.. 36

2- 3- 6-  نوآوری در شرکت­های کوچک و متوسط.. 37

2- 4- ظرفیت نوآوری.. 39

2- 4- 1- توانمندی نوآوری فناورانه. 48

2- 5- شبکه های همکاری.. 60

2- 5- 1- همکاری با سازمان­های پژوهشی.. 62

2- 5- 2- همکاری با سازمان­ها و نهادهای دولتی.. 63

2- 5- 3- همکاری بین شرکتی.. 65

2- 5- 4- همکاری با مؤسسات میانجی.. 65

2- 6- مروری بر تحقیقات پیشین.. 66

2- 6- 1- شبکه­های همکاری با انواع نوآوری.. 66

2- 6- 2- شبکه­های همکاری و ظرفیت­های نوآوری.. 72

2- 6- 3- ظرفیت­های نوآوری و انواع نوآوری.. 74

3- فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 77

3- 1- مقدمه. 77

3- 2- روششناسی تحقیق.. 77

3- 3- جامعه آماری و نمونه پژوهش… 78

3- 3- 1- قلمرو مکانی.. 81

3- 3- 2- قلمرو زمانی.. 82

3- 4- نحوه گرد آوری اطلاعات.. 82

3- 4- 1- تشریح پرسشنامه تحقیق.. 82

3- 5- روایی و پایایی ابزار پژوهش… 84

3- 5- 1- پایایی پرسشنامه. 84

3- 5- 2- روایی پرسشنامه. 87

3- 6- تعریف متغیرهای پژوهش… 88

3- 6- 1- توانمندی نوآوری فناورانه. 88

3- 6- 2- شبکه­های همکاری.. 93

3- 6- 3- نوآوری.. 95

3- 7- روش تحلیل همبستگی متمرکز (CCA) 98

4-  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها 106

4- 1- مقدمه. 106

4- 2- آمار توصیفی.. 106

4- 2- 1- سن.. 106

4- 2- 2- سابقه خدمت.. 107

4- 2- 3- میزان تحصیلات.. 108

4- 2- 4- سمت.. 108

4- 2- 5- جنسیت.. 109

4- 3- تحلیل روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی.. 109

4- 3- 1- تحلیل عاملی اكتشافی برای پرسشنامه «توانایی نوآوری فناورانه». 110

4- 3- 2- تحلیل عاملی اكتشافی برای پرسشنامه «شبکه­های همکاری». 115

4- 3- 3- تحلیل عاملی اكتشافی برای پرسشنامه «نوآوری». 118

4- 4- سؤالات.. 121

4- 5- تحلیل فرضیه­های تحقیق.. 121

4- 5- 1- بررسی روابط متقابل توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری.. 121

4- 5- 2- بررسی روابط متقابل توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری.. 130

4- 5- 3- بررسی روابط متقابل شبکه­های همکاری و نوآوری.. 139

4- 6- نتیجه گیری.. 147

5- نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 151

5- 1- مقدمه. 151

5- 2- آزمون فرضیات تحقیق.. 151

5- 2- 1- فرضیات اصلی.. 151

5- 2- 2- فرضیات فرعی.. 153

5- 3- سؤالات تحقیق.. 154

5- 4- سازگاری یافته­ها با تحقیقات پیشین.. 155

5- 5- تفاسیر و پیشنهادات.. 157

5- 6- پیشنهادات پژوهشی.. 162

5- 7- محدودی­تهای پژوهش… 162

5- 8- ویژگی پژوهش… 163

مراجع.. 164

پیوست… 176

فهرست جداول

جدول 2-1- مقایسه انواع نوآوری   24

جدول 2-2- تعریف­های متفاوت نوآوری مدیریت    27

جدول2-3- توزیع منابع نوآوری (J.C. Guan et al., 2005)  29

جدول 2-4- تعریف­های ظرفیت نوآوری   40

جدول 2-5- عامل­های ارزیابی توانایی نوآوری فناورانه تارکر (2012)  56

جدول 2-6- زیر معیار های جنبه‌های مختلف روش وانگ و همکاران (2008)  58

جدول ‏3‑1-  حجم جامعه و تعداد نمونه هر یك از 11 شركت در مجموعه شرکت‌های گروه توسن   80

جدول 3-2- طیف پاسخ‌های پرسشنامه  83

جدول 3-3- تعداد سؤالات مرتبط با متغیرهای مورد بررسی در تحقیق   83

جدول 3-4- نتایج آزمون آلفای کرونباخ   85

جدول 3-5- شاخص‌های متغیر توانایی یادگیری   89

جدول 3-6- شاخص‌های متغیر توانایی تحقیق و توسعه  89

جدول 3-7- شاخص‌های متغیر توانایی تخصیص منابع   90

جدول 3-8- شاخص‌های متغیر توانایی تولید  90

جدول 3-9- شاخص‌های متغیر توانایی بازاریابی   91

جدول 3-10- شاخص‌های متغیر توانایی سازماندهی   92

جدول 3-11- شاخص‌های متغیر توانایی برنامه­ریزی استراتژیک    92

جدول 3-12- شاخص‌های متغیر همکاری بین شرکتی   93

جدول 3-13- شاخص‌های متغیر همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی   94

جدول 3-14- شاخص‌های متغیر همکاری با مؤسسات میانجی   95

جدول 3-15- شاخص‌های متغیر سازمان­های پژوهشی   95

جدول 3-16- شاخص‌های متغیر نوآوری‌ در محصول   96

جدول 3-17- شاخص‌های متغیر نوآوری‌ در فرآیند  97

جدول 3-18- شاخص‌های متغیر نوآوری‌ در مدیریت    97

جدول 4-1- توزیع سنی پاسخ­دهندگان   107

جدول 4-2- توزیع بر اساس سابقه خدمت پاسخ­دهندگان   107

جدول 4-3- توزیع بر اساس میزان تحصیل پاسخ­دهندگان   108

جدول 4-4- توزیع بر اساس سمت پاسخ­دهندگان   108

جدول 4-5- توزیع بر اساس سمت پاسخ­دهندگان   109

جدول 4-6- آزمون شاخص KMO و بارتلت برای توانایی نوآوری فناورانه  110

جدول 4-7- برآورد میزان اشتراک عوامل توانایی نوآوری فناورانه  111

جدول 4-8- کل واریانس تبیین شده توانایی نوآوری فناورانه  112

جدول 4-9- ماتریس چرخش یافته اجزا 114

جدول 4-10- آزمون شاخص KMO و بارتلت برای شبکه­های همکاری   115

جدول 4-11- برآورد میزان اشتراک عوامل شبکه­های همکاری   116

جدول 4-12- کل واریانس تبیین شده شبکه همکاری   117

جدول 4-13- ماتریس چرخش یافته اجزا شبکه­های همکاری   118

جدول 4-14- آزمون شاخص KMO و بارتلت برای نوآوری   118

جدول 4-15- برآورد میزان اشتراک عوامل نوآوری   119

جدول 4-16- کل واریانس تبیین شده شبکه همکاری   120

جدول 4-13- ماتریس چرخش یافته اجزا نوآوری   120

جدول 4-14- نام اختصاری متغیرهای توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری   123

جدول4-15- ضرایب همبستگی بین متغیر های «توانایی نوآوری فناورانه»  و « شبکه­های همکاری»  124

جدول 4-16- خلاصه­ی تحلیل همبستگی متمرکز بین توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری   125

جدول 4-17- جدول تست­های آماری توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری   126

جدول 4-18-  ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیر متمرکز (توانایی نوآوری فناورانه)  128

جدول 4-19- سهم (واریانس) استخراج شده (توانایی نوآوری فناورانه)  129

جدول 4-20-  ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیر متمرکز (شبکه­های همکاری)  129

جدول 4-21- سهم (واریانس) استخراج شده (شبکه­های همکاری)  130

جدول 4-22- نام اختصاری متغیرهای توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری   132

جدول4-23- ضرایب همبستگی بین متغیر های «توانایی نوآوری فناورانه»  و « نوآوری»  133

جدول 4-24- خلاصه‌ی تحلیل همبستگی متمرکز بین توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری   134

جدول 4-25- جدول تست­های آماری توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری   135

جدول 4-26-  ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیرهای متمرکز (توانایی نوآوری فناورانه)  137

جدول 4-27- سهم (واریانس) استخراج شده (توانایی نوآوری فناورانه)  138

جدول 4-28-  ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیر متمرکز (نوآوری)  138

جدول 4-29- سهم (واریانس) استخراج شده (توانایی نوآوری فناورانه)  139

جدول 4-30- نام اختصاری متغیرهای توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری   140

جدول4-31- ضرایب همبستگی بین متغیر­های «شبکه­های همکاری»  و « نوآوری»  141

جدول 4-32-  خلاصه‌ی تحلیل همبستگی متمرکز بین شبکه­های همکاری و نوآوری   142

جدول 4-33- جدول تست­های آماری (شبکه­های همکاری و نوآوری)  143

جدول 4-34-  ضرایب ساختاری و میان ساختاری برای متغیر متمرکز (شبکه­های همکاری)  145

جدول 4-35- سهم (واریانس) استخراج شده (شبکه­های همکاری)  145

جدول 4-36-  ضرایب ساختاری برای متغیر متمرکز (نوآوری)  146

جدول 4-37- سهم (واریانس) استخراج شده (نوآوری)  146

جدول 5-1- تحلیل کلی رابطه شبکه همکاری با توانایی نوآوری فناورانه  157

جدول 5-2- تحلیل کلی رابطه توانایی نوآوری فناورانه با نوآوری   158

جدول 5-3- تحلیل کلی رابطه شبکه­های همکاری با نوآوری   160

 

فهرست اشکال

شکل 1-1- ساختار گزارش تحقیق.. 8

شکل 1-2- مدل مفهومی پیشنهادی.. 14

شكل4-1- مدل پیشنهادی روابط بین «توانایی نوآوری فناورانه» و « شبکه­های همکاری». 122

شكل 4-2- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز اول.. 127

شكل 4-3-  همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز دوم. 127

شكل4-4- مدل پیشنهادی مربوط به روابط بین «توانایی نوآوری فناورانه»  و « نوآوری». 131

شكل 4-5- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز اول (توانایی نوآوری فناورانه- نوآوری). 135

شكل 4-7- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز سوم (توانایی نوآوری فناورانه- نوآوری). 136

شكل4-8- مدل پیشنهادی مربوط به روابط بین «شبکه­های همکاری»  و « نوآوری». 140

شكل 4-9- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز اول (شبکه­های همکاری- نوآوری). 144

شكل 4-10- همبستگی زوجی میان متغیرهای متمرکز دوم (شبکه­های همکاری- نوآوری). 144

فصل اول

کلیات

1-  کلیات

1- 1-  مقدمه

صاحب نظران مدیریت “همکاری” را  فرهنگ و استراتژی کسب و کار آینده می­دانند.در فضای کسب و کار رقابتی که شرکت­ها بصورت روز افزون نیازمند منابع نوآوری و فناوری هستند، مزیت­های رقابتی فعلی شرکت­ها و منابع داخلی آن­ها دیگر بعنوان منبع تأمین مزیت­های رقابتی کفایت نمی­کند. بنابراین همکاری بعنوان ابزاری مؤثر برای توسعه مزیت رقابتی پر کردن شکاف میان توانمندی­های موجود و مطلوب در فضای پیچیده رقابت جهانی و تحولات ناگهانی بشمار می­آید.

امروزه اغلب مدیران و صاحب نظران بر این عقیده هستند که همکاری منبعی کلیدی برای نوآوری و رقابت پذیری بنگاه­ها می­باشد. در این پژوهش سعی می­گردد تا با نگرشی نهادی، سازمان در بستری از شبکه­های همکاری، نظام ملی نوآوری و نظام نوآوری منطقه­ای در نظر بگیرد و از طرف دیگر توانایی نوآوری فناورانه بنگاه را نیز بعنوان جزئی از این نظام مورد ارزیابی قرار داده و تأثیر بستر بیرونی بنگاه (شبکه­ی همکاری) و توانایی­های درونی بنگاه (توانایی نوآوری فناورانه) را بر روی نوآوری بسنجد.

1- 2-   بیان مسأله و اهمیت آن

مرور بر روی ادبیات نوآوری نشان می­دهد که در دو دهه­ی اخیر، تغییرات سیستماتیک و بنیادی در روشی که شرکت­ها برای فعالیت­های نوآورانه خود انجام می­دهند ایجاد شده است. به خصوص رشد بزرگی در استفاده از شبکه­های خارجی توسط شرکت­ها با ابعاد مختلف دیده می­شود (Hagedoorn, 2002).  بر اساس (Chesbrough, 2003) شرکت­ها بر روی منابع خارجی نوآوری با تأکید بر ایده­ها، منابع و افراد که به سازمان­ها وارد یا خارج می­شوند و همچنین جستجو برای استفاده از گستره وسیع­تری از ایده­ها، دانش و منابع و شبکه­ها که برای ایجاد نوآوری­های موفق برای سازمان لازم می­شوند، تکیه می­کنند. (Zeng, Xie, & Tam, 2010) شبکه­های همکاری را به ابعاد همکاری بین شرکتی، همکاری با سازمان­های واسطه­ای، همکاری با نهادهای دولتی و همکاری با مؤسسات تحقیقاتی تقسیم می­کند.

از طرف دیگر (Burgelman, 2004) توانایی­های نوآوری فناورانه را به عنوان مجموعه جامعی از ویژگی­های شرکت که استراتژی­های نوآوری فناورانه را تسهیل و پشتیبانی می­کنند تعریف می­کند. پژوهشگران زیادی رویکردهای متنوعی برای ارزیابی توانایی­های فناورانه سازمان­ها ارائه نمودند: برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه (Christensen, 1995) رویکرد دارایی که شامل ارزیابی تحقیق علمی، ارزیابی نوآوری محصول و ارزیابی زیباشناسی طراحی را ارائه نمود،(Burgelman, 2004)  رویکرد فرآیندی برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود و برای ارزیابی آن­ها ابعاد توانایی­های شرکت در، تخصیص و در دسترس بودن منابع، درک بازار و استراتژی­های نوآورانه رقبا، درک توسعه­های تکنولوژیکی مرتبط با شرکت، تأثیرات فرهنگی و ساختاری بر روی فعالیت­های نوآوری داخلی و توانایی مدیریت استراتژیک برای بررسی فعالیت­های نوآوری داخلی در نظر گرفت. (Chiesa, 1996) نیز رویکردی فرآیندی برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود که ابعاد آن عبارت بودند از: توانایی تولید مفهوم، توانایی فرآیند نوآوری، توانایی توسعه محصول، توانایی اکتساب فناوری، توانایی رهبری، توانایی بکارگیری منابع و توانایی در استفاده مؤثر از سیستم­ها و ابزارها. (R. Yam, Guan, Pun, & Tang, 2004) نیز با رویکردی متفاوت یعنی رویکرد وظیفه­ای (عملیاتی) را برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود که ابعاد آن توانایی یادگیری، توانایی تحقیق و پژوهش، توانایی تخصیص منابع، توانایی ساخت، توانایی بازاریابی، توانایی سازمان و توانایی برنامه­ریزی استراتژی است.

نوآوری را نیز (Lukas & Ferrell, 2000) پذیرش یك ابزار، سیستم، سیاست، برنامه، فرآیند، محصول یا خدمت جدید كه می‌تواند در داخل سازمان ایجاد شود و یا از بیرون خریداری شود و برای سازمان، جدید باشد» تعریف می­نماید. (Manu, 1992)، نوآوری‌های مدیریتی و فنی را به سه دسته كلی نوآوری در محصول، نوآوری در فرآیند و نوآوری مدیریتی تقسیم‌بندی کرده است و بر این اساس نوآوری سازمان‌ها را سنجیده‌ است.

نوآوری‌های مدیریتی شامل ساختار سازمانی و فرآیندهای مدیریتی هستند که به طور غیر مستقیم با فعالیت‌های اصلی كاری مرتبط می­شوند (F. Damanpour & Evan, 1984). نوآوری‌های محصول، محصولات یا خدمات جدیدی هستند كه برای رفع نیاز یك مصرف‌كننده ارائه می‌شوند و نوآوری‌های فرآیندی عوامل جدیدی هستند كه به عملیات تولیدی یا خدماتی یك سازمان ارائه می‌شوند؛ مانند مواد اولیه، شرح وظایف و مكانیزم‌های كاری و جریان اطلاعات (Utterback & Abernathy, 1975).

همانطور که بیان شد (Zeng et al., 2010) چهار بعد برای  شبکه­های همکاری  بیان نمود. (R. Yam, W. Lo, E. P. Y. Tang, & A. K. W. Lau, 2011) همکاری با سازمان­های پژوهشی را یکی از منابع نوآوری در نظر گرفتند و ارتباط آن با توانایی نوآوری فناورانه را مورد ارزیابی قرار داند.یام و همکارانش وجود ارتباط میان همکاری با سازمان­های پژوهشی و چند بعد از توانایی­های نوآوری فناورانه را اثبات نموند.

بطور فزاینده­ای بر  نوآوری بعنوان فرآیندی که از تراکنش­های گوناگون بین بازیگران مختلف بدست می­آید نگاه می­شود(Doloreux, 2004).

تعداد صفحه : 198

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***