دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطۀ میان هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات انسانی در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی شهرکرد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش :مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی رابطۀ میان هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات انسانی در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی شهرکرد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت آموزشی

 

عنوان:

بررسی رابطۀ میان هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات انسانی در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی شهرکرد

 استاد راهنما:

دکتر محمد تقی محمودی

 

استاد مشاور:

دکتر فردوس منتظر الظهور

 

شهریور    1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

 

چکیده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 1

فصل اول« کلیات تحقیق »

1-1 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 3

1-2 بیان مسأله—————- 4

1-3 اهمیت و ضر ورت پژوهش — 9

1-4 اهداف پژوهش ———— 14

1-4-1 اهداف اصلی ———— 14

1-4-2 اهداف اختصاصی——— 15

1-5 سؤال‌های تحقیق ———- 15

1-6 تعاریف واژه‌ها————– 16

1-6-1 تعاریف مفهومی ——— 16

1-6-2 تعاریف عملیاتی ——— 19

فصل دوم« ادبیات تحقیق »

2-1 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 23

2-2 هوش -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 24

2-3 ماهیت هوش انسانی، از گذشـته تا حال ——– 26

2-4 سا بقـه تاریخی ———— 27

2-5 نظریه هوش چندگانه ——- 28

2-6 دلالت‌های نظریه هوش چند گانه برای برنامه‌های درسی و آموزش بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 32

2-7 فرهنگ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 34

2-7-1 فرهنگ ملی————- 35

2-7-2 فرهنگ عمومی———- 35

2-7-3 فرهنگ تخصصی——— 36

2-7-4 فرهنگ سازمانی——— 36

2-8 فرهنگ سازمانی———— 38

2-9 هوش فرهنگی ————- 41

2-10 اجزای هوش فرهنگی—— 44

2-10-1 دانش فرهنگی ——— 45

2-10-2 مراقبتهای فرهنگی—— 46

2-10-3 مهارت‌های فرهنگی —– 46

2-11 توسعه هوش فرهنگی —– 47

2- 12 ابعاد هوش فرهنگی —— 47

2- 13 انواع شخصیتها در هوش فرهنگی ———– 52

2-14 تقویت هوش فرهنگی —— 53

2-15 عناصر هوش فرهنگی —— 54

2-16 استفاده از هوش فرهنگی — 56

2- 17 مؤلفه‌های هوش فرهنگی — 57

2-18 آموزش هوش فرهنگی —– 61

2-19 هوش فرهنگی از دیدگاه اسلام ————– 63

2-20 اصول هوش فرهنگی از نظر اسلام ———– 64

2-21 ویژگی‌های مهم هوش فرهنگی از نظر اسلام — 67

2-22 راهبردهای اسلام در حوزۀ فرهنگ ملی و فرا ملی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 69

2-23 مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اسلام ——– 72

2-24 راه‌های تقویت مهارت‌های هوش فرهنگی ازنظر اسلامبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 80

2- 25 ارتباط -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 81

2-26 ارتباطات چیست؟——— 82

2-27 نظریه ارتباطات ———- 85

2-28 پشینه نظریه ارتباطات —– 86

2-29 چارچوب نظریه ارتباطات — 86

2-30 ارتباطات اثر بخش ——– 88

2-31 اثر بخشی در ارتباطات میان فردی———— 89

2- 32 ویژگیهای اثر بخشی —— 90

2-33 موانع مو جود بر سر راه ارتباطات اثر بخش —- 95

2-34 روشهای بهبود ارتباطات —- 97

2-35 تحقیقات در رابطه پژوهش– 98

2-35-1 پیشینه درداخل کشور— 98

2-35-2 پیشنه درخارج از کشور– 100

2-36 خلاصه فصل دوم———- 102

فصل سوم« روش تحقیق »

3-1 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 105

3-2 روش پژوهش————– 106

3-3 جامعه آماری————– 106

3-4 حجم نمونه ————— 107

3-5 روش نمونه گیری———– 108

3-6 ابزار جمع آوری اطّلاعات —- 109

3-8 پرسشنامه ارتباطات اثربخش– 109

3-7 پرسشنامه هوش فرهنگی —- 110

3-9 روایی پرسشنامه هوش فرهنگی ————— 111

3-10 روایی پرسشنامه ارتباطات اثر بخش———– 111

3-11 پایایی پرسشنامه هوش فرهنگی ————- 112

3-12 پایایی پرسشنامه ارتباطات اثربخش———– 112

3-13 روش جمع آوری داده‌ها —- 113

3-14 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها —————- 113

فصل چهارم« تجزیه و تحلیل داده‌ها »

4-1 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 115

4-2 الف) بررسی توصیفی گروه نمونه اعضای هیات علمیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 116

4-3 ب) بررسی توصیفی پاسخ‌های گروه نمونه اعضاء هیأت علمی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 120

4-4 ج) بررسی توصیفی پاسخ‌های نمونه اعضاء هیأت علمی به مؤلفه‌های هوش فرهنگی وارتباطات اثربخش   124

4-5 چ) یافته‌های پژوهش——– 125

فصل پنجم« بحث و نتیجه گیری »

5-1 مقدمه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 143

5-2 خلاصه‌ای از پژوهش——– 143

5-3 بیان یافته‌ها و بحث پیرامون آن————— 145

5-4 پیشنهادات—————- 153

5-4-1 پیشنهادات کاربردی مبتنی برنتایج تحقیق—- 153

5-4-2 پیشنهادات برای محققان و پژوهشگران ——- 154

5-5 محدودیت‌های پژوهش——- 155

5-5-1 محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر———– 155

5-5-2 محدودیت‌های خارج از كنترل پژوهشگر—— 156

منابع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 157

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

 

جدول (3-1) توزیع فراوانی جامعه برحسب تفكیك جنسیت و دانشگاهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 107

جدول 3-2) توزیع فراوانی جامعه و حجم نمونه—— 109

جدول 3-3) انطباق مؤلفه‌های هوش فرهنگی با سؤالات پژوهشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 110

جدول 3-4) مقیاس هفت درجه لیکرت————- 110

جدول 4-1) توزیع فراوانی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس جنسیتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 116

جدول 4-2) توزیع فراوانی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس سنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 117

جدول 4-3) توزیع فراوانی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس سابقه خدمت———— 118

جدول 4-4) توزیع فراوانی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس رتبه علمی————– 119

جدول 4-5) نتایج فراوانی و درصد پاسخ‌های اعضاء هیأت علمی به گزینه‌های سئوالات مربوط به عامل راهبردی، فرا شناختی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 120

جدول 4-6) نتایج فراوانی و درصد پاسخ‌های اعضاء هیأت علمی به گزینه‌های سئوالات مربوط به عامل دانش، شناختی 121

جدول 4-7) نتایج فراوانی و درصد پاسخ‌های اعضاء هیأت علمی به گزینه‌های سئوالات مربوط به عامل انگیزشی        122

جدول 4-8) نتایج فراوانی و درصد پاسخ‌های اعضاء هیأت علمی به گزینه‌های سؤالات مربوط به عامل رفتاری 123

جدول 4-9) میانگین و انحراف معیار مؤلفه‌های مربوط به متغیر هوش فرهنگی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی   124

جدول 4-10) میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیر هوش فرهنگی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی   124

جدول 4-11) میانگین و انحراف معیار مؤلفه‌های مربوط به متغیر ارتباطات اثربخش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی       125

جدول 4-12) میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیر ارتباطات اثربخش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی         125

جدول (4-13) ضریب همبستگی بین مؤلفه استراتژی هوش فرهنگی با ارتباطات اثربخش — 125

جدول (4-14) ضریب همبستگی بین مؤلفه دانش هوش فرهنگی واثر بخشی ارتباطات اعضاء هیأت علمی     126

جدول (4-15) ضریب همبستگی بین مؤلفه انگیزش هوش فرهنگی واثر بخشی ارتباطات اعضاء هیأت          126

جدول (4-16) ضریب همبستگی بین مؤلفه رفتار هوش فرهنگی واثر بخشی ارتباطات اعضاء هیأت علمی      127

جدول (4-17) ضریب همبستگی چند گانه بین ابعاد هوش فرهنگی با ارتباطات اثربخش—- 127

جدول (4-18) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر جنسیت 128

جدول (4-19) آزمون تفاوت معناداری بین میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به جنسیت-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 128

جدول (4-20) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به جنسیت 129

جدول (4-21) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سوابق خدمت-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 130

جدول (4-22) آزمون تفاوت معناداری بین میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سوابق خدمت-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 130

جدول (4-23) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی باتوجه به سوابق خدمت     131

جدول (4-24) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 132

جدول (4-25) آزمون تفاوت معناداری بین میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 132

جدول (4-26) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی        133

جدول (4-27) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 134

جدول (4-28) آزمون تفاوت معناداری بین میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 134

جدول (4-29) مقایسه زوجی اختلاف میانگین نمره عامل انگیزشی از نظر اعضاء هیأت علمی باتوجه به نوع دانشگاه   134

جدول (4-30) مقایسه زوجی اختلاف میانگین نمره عامل رفتاری از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه    135

جدول (4-31) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه      135

جدول (4-32) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به جنسیت 136

جدول (4-33) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه       137

جدول (4-34) مقایسه تفاوت میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه         138

جدول (4-35) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سن
-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 138

جدول (4-36) مقایسه تفاوت میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سن        139

جدول (4-37) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی        140

جدول (38-4) مقایسه تفاوت میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی 140

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

 

نمودار (4-1) توزیع درصدی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس جنسیت————– 116

نمودار (4-2) توزیع درصدی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس سن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 117

نمودار (4-3) توزیع درصدی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس سابقه خدمت———- 118

نمودار (4-4) توزیع درصدی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس رتبه علمی———— 119

نمودار (4-5) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به جنسیت   129

نمودار (4-6) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سوابق خدمت      131

نمودار (4-7) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه       133

نمودار (4-8) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه        135

نمودار (4-9) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به جنسیت   136

نمودار (4-10) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه       137

نمودار (4-11) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سن
-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 139

نمودار (4-12) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی        141

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                صفحه

 

شکل 2-1-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 35

شکل 2-2-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 45

شکل 2-3-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 47

شکل 2-4) چهارچوب هوش فرهنگی‌ (ارلی و انگ)—- 48

شکل 2-5) ابعاد هوش فرهنگی—- 50

 چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ میان هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات انسانی در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی شهرکرد می‌باشد. تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و آزاداسلامی شهرکرد در سال تحصیلی 92- 1391 می‌باشد. حجم جامعه در سه دانشگاه بالغ بر 498 نفر بوده، که از این تعداد طبق فرمول کوکران، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم جامعۀ آماری 158 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ استاندارد هوش فرهنگی « ارلی و انگ 2003 » و پرسشنامۀ ارتباطات اثر بخش « سوسمان وکرینوس 1979 » می‌باشد. روایی محتوا پرسشنامه توسط چند تن از اساتید رشتۀ علوم تربیتی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای پرسش نامه هوش فرهنگی 85/. و همچنین پایایی ارتباطات اثر بخش 87/0بدست آمده است. در نتیجه هردو پرسش نامه مناسب می‌باشند. تجزیه تحلیل در سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. درسطح آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی و… می‌باشد. در سطح آمار استنباطی بیان فرضیه کلی و فرضیه‌های ویژه (که آیا معنی دار بوده اند یا نه… ). نتایج تحلیل رگرسیون دو متغیره و گام به گام نشان داد ، که به طور کلی بین هوش فرهنگی با ارتباطات اثربخش رابطه معناداری وجود دارد . از بین مؤلفه‌های هوش فرهنگی، « مؤلفه‌های استراتژی و دانش هوش فرهنگی با اثر بخشی ارتباطات درسطح (P ≤ 0/01) رابطۀ معنادار وجــود دارد »، « بیـن مؤلفـۀ انگیزش هـوش فرهنگـی با اثر بخشـی ارتبـاطات در سطــح‌ (P ≤ 0/01)رابطۀ معنادار مشاهده نگردیده »، « بین مؤلفه رفتار هوش فرهنگی با اثر بخشی ارتباطات درسطح(P ≤ 0/05)رابطۀ معنادار وجود دارد. بین هوش فرهنگی اعضاء هیأت علمی بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک « جنس، سن، سنوات خدمت، نوع دانشگاه، رتبه علمی » در سطح‌ (α ≤ 0/05) تفاوت معناداری مشاهده نگردید . همچنین بین ارتباطات اثر بخش بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک «جنس، سن، سنوات خدمت، نوع دانشگاه، رتبه علمی» در سطح (P ≤ 0/05)تفاوت معناداری مشاهده نگردید.

کلید واژه‌ها:هوش فرهنگی، ارتباطات اثر بخش، اعضاء هیأت علمی

فصل اول

« کلیات تحقیق »

1-1 مقدمه

سالهای پایانی سده بیستم و سالهای آغازین هزاره سوم میلادی با بحثهای داغ و مناقشه بر انگیزجهانی شدن همراه بوده است.

آنچه مسلم است آن است که جهانی سازی پدیده‌ای تک بعدی نبوده و فرایندی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی… می‌باشد. هر چه جهان به سوی انسجام پیش می‌رود اهمیت و درک صحیح تفاوتهای فرهنگی افزایش می‌یابد. توجه به فرهنگهای مختلف و توصیه به شناخت نظامهای فرهنگی و چارچوب‌های ادراکی مختلف در این فرهنگها صرفاً در تحقیقات آکادمیک مورد توجه قرار نگرفته است.

اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های امروزی اساتیدی خواهند بود که علاوه بر، برخوردار بودن از مهارتهای فردی و تکنیکی و علمی بالا باید از هوش فرهنگی و عاطفی مناسبی نیز برخوردار باشند. ازطرفی از احساسات، عواطـف و علائـم و نشانه‌های شفاهی و غیرشفاهی در فرهنگ‌های مختلف تفاوتهای قابل ملاحظه ایی با هم دارند.

به عبارت بهتر برای کسب توانایی درک بالای احساسی مؤثر بر خورداری از هوش فرهنگی مناسب از ضروریات است. این هوش قابلیت مهمی برای کارکنان، اساتید و مدیران سازمانها و دانشگاه‌ها محسوب می‌شود. هوش فرهنگی در راستای هوش عاطفی و اجتماعی است. هوش عاطفی فرض می‌کند که افراد با فرهنگ خود آشنا هستند، بنابراین برای تعا مل و ارتباط با دیگران از روشهای فرهنگی خود استفاده می‌کنند، هوش فرهنگی جایی خود را نشان می‌دهد که هوش عاطفی ناتوان است. یعنی در جای که با افراد در محیط‌های ناآشنا سر و کار داریم.

اهمیت توانایی و برقراری ارتباط و تعامل در تجارب انسانی تا حدی است که می‌توان آن را شاخص تمام چیزهایی دانست که انسان را از سایر مخلوقات متمایز می‌کند. توانایی فرد برای برقـراری ارتباط متقابل با دیگری ازطریق تبادل افکار و عقاید، اولین گام در تمایز بیـن بشر و دیگرآفریده‌ها ست. همچنین قدرت انسان در ثبت افکـار و اطلاعات برای استفاده دیر یا زود دیگران و قدرت در یافت پاسخ آنان مبنای نیروی روز افزون تجارب و علوم است. به همین منوال قابلیت و توانایی یک فرد یا یک گروه برای اختلاط با گـروه‌های دیگر از طریق فرایند‌های ارتباطی، ریشه تمـامی ماهیت‌های اجتمـاعی نـژاد انسانی است . بنابـراین به سختـی می‌تـوان گفت که چیزی بنیادی تر از ارتباطات و درک تفاوتهای فرهنگی و اعمال فرایند‌های انسانی و پیشبرد تلاش‌های بشری وجود داشته باشد . با این حال تا این اواخر هیچ فعالیتی که نشان دهنده تحقیق و بررسی علمی در این زمینه باشد وجـود نداشته اسـت و تعریف اصـول اولیه این علم هنوز مراحل اولیه را طی می‌کند. اما شناخت قدرت ارتبـاطات اثربخش به دوران و روزگار باستان باز می‌گردد. بطوری که در زمان « افلاطون » نیز اهمیت این امر به خوبی تعریف شده بود او در خطابه‌های خود می‌نویسد، « چه چیزی والاتر و با ارزش تر از « کلمه » است که می‌تواند، قضـات را در محاکم، سناتورها را درمجلس و یا شهرونـدان را در اجتماعات و یا در گردهمایهای سیاسـی دیگر مجاب کند؟».

تعداد صفحه : 190

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***