دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران (مطالعه موردی بانک ملی شهرستان زنجان)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران  (مطالعه موردی بانک ملی شهرستان زنجان)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A. )

رشته مدیریت بازرگانی

گرایش  بازاریابی

عنوان :

بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران

(مطالعه موردی بانک ملی شهرستان زنجان)

استاد راهنما

سرکارخانم دکتر حاجی علی اکبری

بهار 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه 

1 چکیده

فصل اوّل : کلیّات پژوهش

 

21-1- مقدمه

31-2- بیان مسئله پژوهش

41-3- اهمیت، فواید و ضرورت پژوهش

61-4- اهداف پژوهش

61-5- سوالات پژوهش

61-6- روش تحقیق

71-7- روش جمع آوری داده ها

71-8 – روش تجزیه و تحلیل داده ها

71-9 – جامعه آماری

81-10- متغیرهای پژوهش

81-11- فرضیات پژوهش

81-12- روش سنجش متغیرها

91-13-   قلمرو پژوهش

101-14-  مدل مفهومی

1-15 تعریف کلید واژه ها10

فصل دوّم : مبانی و چهارچوب نظری تحقیق

 

172-1 مقدمه

202-2 تعریف سازمان

222-3 اهداف سازمانی

242-4 فرهنگ سازمانی

382-5 ساختار سازمانی

482-6 سبک مدیریت سازمان

522-7 منابع سازمانی

562-8  بازاریابی

582-9 هوش بازاریابی

652-10 سیستم بازاریابی هوشمند

672 -11 تحقیقات بازاریابی

712-12 مدل سیکل هوش بازاریابی

722-13 مشخصات  هوش بازاریابی

732-14 منابع اطلاعاتی هوش بازاریابی

742-15 پیشینه پژوهش های خارجی

772-16- پیشینه پژوهش های داخلی

802-16- بانک ملی ایران

فصل سوّم : روش پژوهش

843-1 مقدمه

853-2 روش پژوهش

863-3 تعریف متغیرها

873-4 جامعه آماری پژوهش

873-5 روش جمع‌آوری داده‌ها

883-6 تحلیل پرسش نامه

943-7  اعتبار یا روایی پرسش نامه

953-8  اعتماد یا پایایی

963-10 روش سنجش متغیرها

963-11 آزمون های استفاده شده

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

994-1- مقدمه

994-2 تحلیل توصیفی داده ها با توجه به سابقه خدمت

1014-3 تحلیل توصیفی داده ها با توجه به مقطع تحصیلی

1024-4 تحلیل توصیفی داده ها با توجه به سن آنها

1034-5 تجزیه و تحلیل داده ها

1034-6 تجزیه وتحلیل داده های مربوط به بخش اهداف سازمانی

1054-7  تجزیه وتحلیل داده های مربوط به بخش ساختار سازمانی

1084-6 تجزیه وتحلیل داده های مربوط به بخش فرهنگ سازمانی

1104-7تجزیه وتحلیل داده های مربوط به بخش مدیرت سازمان

1124-8 تجزیه وتحلیل داده های مربوط به بخش منابع سازمانی

1144-9 تجزیه وتحلیل داده های مربوط به بخش هوش بازاریابی

 

آماراستنباطی

1214-10 مقدمه

1254-11 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها

1284-12 آزمون  فرضیه اول

1344-13آزمون فرضیه دوم

136 4-14 آزمون فرضیه سوم

138 4-15 ازمون فرضیه چهارم

1404-16  آزمون فرضیه پنجم

143 4-17 آزمون فرضیه اصلی تحقیق

1454-18 آزمون رگرسیون چند متغیره

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

1475-1- مقدمه

5-2 نتایج آمار توصیفی147

1525-2 نتیجه گیری ازآزمون فرضیه اول

1545-3 نتیجه گیری ازآزمون فرضیه دوم

1555-4 نتیجه گیری ازآزمون فرضیه سوم

1565-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه چهارم

1575-6 نتیجه گیری از آزمون فرضیه پنجم

1585-7 نتیجه گیری ازآزمون  فرضیه ی اصلی

1615-8 پیشنهادات کاربردی به سازمان مورد مطالعه

1665-9 پیشنهادات پژوهشی به پژوهشگران آینده

 

168 فهرست منابع

171 چکیده انگلیسی

 

جداول و نمودارها و اشکال

 

104 جدول و نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت

105 جدول و نمودار توزیع فراوانی  پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی

106 جدول و نمودار توزیع  فراوانی پاسخگویان برحسب سن

122 جدول و نمودار هیستوگرام نرمال بودن توزیع داده ها

 

ضمائم  :    سه برگ پرسش نامه

 

چکیده

این پژوهش تلاشی است برای تبیین رابطه  بین عوامل سازمانی ( اهداف ، ساختار، فرهنگ ، سبک مدیریت و منابع سازمانی ) وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران  و هدف آن تبیین مفهوم هوش بازاریابی و عوامل سازمانی موثر بر آن است. این پژوهش به روش پیمایشی  انجام گرفته وداده ها با استفاده از پرسش نامه گردآوری شده است ، جامعه آماری این تحقیق را مدیران ستادی و روسای شعب و معاونان آنها در بانک ملی استان زنجان  تشکیل می دهند . برای سنجش پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . اعتبار یا روایی هم ازروش تجزیه و تحلیل همبستگی و روش صوری تایید گردید. برای تحلیل داده های توصیفی از میانگین و جداول فراوانی و نمودارها وبرای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده این واقعیت می باشد که بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: هوش بازاریابی ، عوامل سازمانی ، بانک ملی ایران

 

چکیده

 

این پژوهش تلاشی است برای تبیین رابطه ی بین عوامل سازمانی ( اهداف ، ساختار، فرهنگ ، سبک مدیریت و منابع سازمانی ) وهوش بازاریابی در بانک ملی ایران  و هدف آن تبیین مفهوم هوش بازاریابی و عوامل سازمانی موثر بر آن است. این پژوهش به روش پیمایشی  انجام گرفته وداده ها با استفاده از پرسش نامه گردآوری شده است ، جامعه آماری این تحقیق را مدیران ستادی و روسای شعب و معاونان آنها در بانک ملی استان زنجان  تشکیل می دهند . برای سنجش پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است . اعتبار یا روایی هم ازروش تجزیه و تحلیل همبستگی و روش صوری تایید گردید. برای تحلیل داده های توصیفی از میانگین و جداول فراوانی و نمودارها وبرای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده این واقعیت می باشد که بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران رابطه معناداری وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: هوش بازاریابی ، عوامل سازمانی ، بانک ملی ایران

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1  مقدمه

 

امروزه سازمانها برای اینکه در محیط  به شدت رقابتی به حیات اقتصادی خود ادامه دهند به ابزارهای جدیدی جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری نیاز دارند، ازجمله این ابزارها هوش یا هوشمندی بازاریابی [1] است که در سطح جهان و در بین شرکتها به سرعت رو به رشد و گسترش بوده و در حال تبدیل شدن به معیاری است که بتواند مدیران شرکتها و سازمانها را در اخذ تصمیمات هوشمندانه یاری دهد. بازاریابی هوشمندانه یک فرآیند است که محصول آن اطلاعات ارزیابی شده است ، مهمترین وظیفه آن پشتیبانی از فرآیندهای تصمیم گیری است که معمولا توسط مدیران اجرایی انجام می شود. ضرورت وجود هوشمندی در کاهش عدم اطمینان و خطر پذیری در تصمیم گیری امری بدیهی است، هدف اصلی از انجام تجزیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی شناخت بهتر بازار و رقبا  و در نتیجه دستیابی به نتایج بهتر در کسب و کار است . (درگی ، 1389 : 149)

عواملی که در این تحقیق به آن پرداخته شده است عوامل سازمانی می باشد . نقش و تاثیرعواملی از قبیل اهداف ، ساختار و فرهنگ سازمانی و همچنین سبک مدیریت و منابع سازمان بر هوش بازاریابی در بانک ملی ایران مورد مطالعه قرار گرفته است.

بانک ها به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور در طول سالهای اخیر با توجه به رقابتی شدن بازار خدمات بانکی و پیدایش بانکهای خصوصی یکی پس از دیگری و حضور بانکهای خارجی در آینده نزدیک و ضرورت ادامه بقا در آن زمان در صدد اثربخش نمودن فعالیتهای بازاریابی خود برآمده اند. اثربخش تر نمودن فعالیتهای بازاریابی میتواند بیشترین تاثیررا برموفقیت بانک ها داشته باشد. وبرای تحقق چنین هدفی توجه بیش از پیش به مقوله بازاریابی و هوشمندی بازاریابی ضرورتی دو چندان پیدا می کند.

1-2 بیان مسأله

 

موفقیت فردا در عرصه كسب و كار از آن سازمان هایی است كه بصیرت و اطلاعات بیشتری نسبت به خود و محیط رقابت داشته باشند. اطلاعات به عنوان یكی از اقلام مهم دارایی های استراتژیك وابزارهای بازاریابی به شمار می آید . هر قدر شركت بتواند ازبازار اطلاعات بیشتری به دست آورد، احتمال آنكه استراتژی های اثربخش وموفقیت آمیز تدوین و اجرا كند، بیشتر است  بنابراین ردیابی، درك و واكنش به تحولات بازاربه عنوان یك جنبه ی ویژه از فعالیتهای بازاریابی مطرح بوده  و لازم است شركت ها یك برنامه اثربخش به نام هوش بازاریابی را به اجرا درآورند.(درگی ،1389 :151)

صنعت بانكداری ایران نیز در دهه های اخیر به سوی رقابتی شدن پیش می رود. عرصه رقابتی درنظام بانكی بسیارپیچیده ودشوار می گردد و در پیش بینی های بازار آینده وضعیت بس پیچیده تر را ترسیم می نماید، چراكه هنوز جای بانكهای خارجی دركنار بانكهای موجود خالی است، بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک کشور در سالهای اخیر به علت حضور بانک های خصوصی و همچنین تحریم کشورهای دیگراز نظر تامین منابع دچار مشکلات عدیده ای گردیده است ، تا حدی که در سال های اخیر به زیان دهی رسیده است برای مقابله با این مساله اجرای استراتژی های بازاریابی نوین که آن هم مستلزم داشتن هوش بازاریابی است کاملا ضروری به نظر میرسد.

[1] – Marketing Intelligence

تعداد صفحه : 187

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***