دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی

گرایش :نیروی انسانی

عنوان : بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود   

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش: مدیریت نیروی انسانی

 

عنوان:

بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود        

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی صانعی

پائیز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-1 بیان مسأله …………………………………………………………………………….. 4

1-2 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………….. 8

1-3 اهداف پژوهش ……………………………………………………………………….. 12

1-3-1 هدف اصلی پژوهش………………………………………………………………… 12

1-3-2 اهداف فرعی پژوهش ……………………………………………………………… 12

1-4 سؤال های پژوهش ……………………………………………………………………. 13

1-4-1 سؤال اصلی پژوهش……………………………………………………………….. 13

1-4-2 سؤال های فرعی پژوهش …………………………………………………………. 13

1-5 تبیین فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………. 14

1-5-1 فرضیه ی اصلی پژوهش…………………………………………………………… 14

1-5-2 فرضیه های فرعی پژوهش………………………………………………………… 14

1-6 متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………….. 15

1-7 مدل تحلیلی اولیه ی پژوهش…………………………………………………………… 15

1-8 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش…………………………………………. 16

1-8-1 اعتماد…………………………………………………………………………………….. 16

1-8-2 اعتماد……………………………………………………………………………….. سازمانی    16

1-8-2-1 اعتماد به مدیر……………………………………………………………………. 16

1-8-2-2 اعتماد به همکاران……………………………………………………………….. 16

1-8-2-3 اعتماد به سازمان…………………………………………………………………. 17

1-8-3 عدالت سازمانی……………………………………………………………………… 17

1-8-3-1 عدالت توزیعی ………………………………………………………………….. 17

1-8-3-2 عدالت رویه ای………………………………………………………………….. 18

1-8-3-3 عدالت مراوده ای ……………………………………………………………….. 18

1-8-4 بهره وری…………………………………………………………………………… 18

1-8-5 بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………………… 18

1-8-5-1 توانائی……………………………………………………………………………. 19

1-8-5-2 وضوح (شناخت شغلی)………………………………………………………….. 19

1-8-5-3 حمایت سازمانی …………………………………………………………………. 19

1-8-5-4 انگیزه …………………………………………………………………………… 19

1-8-5-5 ارزیابی ………………………………………………………………………….. 19

1-8-5-6 اعتبار ……………………………………………………………………………. 20

1-8-5-7 محیط ……………………………………………………………………………. 20

1-9 طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………….. 20

1-10 مدل فرآیندی پژوهش………………………………………………………………… 22

فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی پژوهش

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26……………………………………………..

2-1 بخش اول: مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… 29

2-1-1 تاریخچه ی اعتماد ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-1-2 سیر تکوین مفهوم شناسی اعتماد …………………………………………………… 30

2-1-3 اهمیت عنصر اعتماد ………………………………………………………………. 33

2-1-4 فرآیند اعتماد ……………………………………………………………………….. 34

2-1-5 ابعاد اعتماد …………………………………………………………………………. 36

2-1-5-1 ابعاد اعتماد از دیدگاه رابینز……………………………………………………… 36

  • ابعاد اعتماد از دیدگاه مایر و همکاران او………………………………………… 37

2-1-5-3 ابعاد اعتماد از دیدگاه باتلر و کانترل…………………………………………….. 38

2-1-5-4 ابعاد اعتماد از دیدگاه دایتز و هارتوگ…………………………………………… 38

2-1-5-5 ابعاد اعتماد از دیدگاه فارد و همکارانش ………………………………………… 38

2-1-6 مراحل تکامل اعتماد ……………………………………………………………….. 39

2-1-7 مفهوم شناسی اعتماد در ادبیات سازمانی …………………………………………… 40

2-1-8 انواع اعتماد در روابط سازمانی……………………………………………………. 41

2-1-9 سطوح تجزیه و تحلیل اعتماد سازمانی ……………………………………………. 42

2-1-9-1 اعتماد بین فردی می تواند در دو بعد طبقه بندی شود……………………………. 42

2-1-9-2 سازه ی اعتماد غیر فردی (مؤسسه ای)………………………………………….. 44

2-1-10 سطوح تجزیه و تحلیل اعتماد سازمانی از منظر اندیشمندان …………………….. 45

2-1-10-1 مک نایت و وِبستر (2001) ………………………………………………….. 45

2-1-10-2 تحقیقات سالو و کارژالوتو (2007) ………………………………………….. 46

2-1-10-3 تحقیقات ِالونن و همکاران (2008) …………………………………………… 46

2-1-10-4 تحقیقات مایر و همکاران (1995) و (1999)………………………………… 47

2-1-11 مدل ها و چارچوب های تئوریکی بحث اعتماد ………………………………….. 48

2-1-11-1 مدل اعتماد از دیدگاه مارتینز (2002) ……………………………………….. 48

2-1-11-2 مدل اعتماد مارپیچی زند (1972) …………………………………………….. 50

2-1-11-3 مدل پیشنهادی اعتماد مایر، داویس و اسکورمن (1995) …………………….. 51

2-1-12 پیامدهای اعتماد در سازمان……………………………………………………….. 53

2-1-13 موقعی که سطح اعتماد در یک سازمان پایین است وضعیت آن سازمان چگونه است؟   56

2-1-14 عدالت (تعاریف و مفاهیم) ……………………………………………………….. 57

2-1-15 اهمیت مطالعه ی عدالت در سازمانها ……………………………………………. 59

2-1-16 تاریخچه ی عدالت سازمانی………………………………………………………. 60

2-1-17 چیستی عدالت سازمانی (مروری بر نظریات اندیشمندان)……………………….. 62

2-1-18 منابع عدالت سازمانی …………………………………………………………….. 63

2-1-19 سنخ شناسی عدالت سازمانی ……………………………………………………… 64

2-1-19-1 توصیف و تفسیرهای ساخته شده در قلمروی تکوین عدالت توزیعی………….. 65

2-1-19-2 توصیف و تفسیر های ساخته شده در قلمروی تکوین عدالت رویه ای ……….. 67

2-1-19-2-1 از نظر لونتال شش قانون وجود دارد که هنگامی که به کار گرفته شوند، رویه ها و فرآیندهای عادلانه ای به وجود می آورند ……………………………………………………………… 68

  • منابعی که ارزیابی ها در مورد رعایت عدالت رویه ای از آنها مشتق می شوند………………………………………. 69

2-1-19-2-3 اهدافی که عدالت رویه ای دنبال می کند؟…………………………………… 69

2-1-19-2-4 مردم چه رویه هایی را عادلانه می دانند؟ ………………………………….. 69

2-1-19-3 توصیف و تفسیرهای ساخته شده در قلمروی تکوین عدالت تعاملی …………… 69

2-1-19-3-1 ابعاد عدالت تعاملی (مراوده ای)…………………………………………….. 71

2-1-19-3-2 در سنخ شناسی عدالت سازمانی از سه نوع دیگر از عدالت هم سخن به میان می آید که مثل سه نوع قبلی متداول نیستند. ……………………………………………………………………. 72

2-1-20 تاریخچه و تعاریف بهره وری ……………………………………………………. 75

2-1-20-1 بهره وری چه نیست؟ …………………………………………………………. 75

2-1-20-2 بهره وری چه هست؟…………………………………………………………… 75

2-1-21 بهره وری نیروی انسانی………………………………………………………….. ….. 79

2-1-22 انواع بهره وری ………………………………………………………………….. 79

2-1-22-1 بهره وری جزئی ………………………………………………………………. 79

2-1-22-2 بهره وری عامل کل …………………………………………………………… 80

2-1-22-3 بهره وری کل…………………………………………………………………… 80

2-1-23 جلوه های بهره وری چیست؟……………………………………………………… 80

2-1-23-1 کارآیی………………………………………………………………………….. 80

2-1-23-2 اثربخشی……………………………………………………………………….. 81

2-1-24 سطوح بهره وری ……………………………………………………………………… 82

2-1-25 اندازه گیری بهره وری……………………………………………………………. 82

2-1-26 عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری ………………………………………………. 83

2-1-26-1 عوامل داخلی، که در دو گروه به شرح ذیل قابل تبیین می باشند ……………… 83

2-1-26-2 عوامل خارجی، که در سه گروه قابل تفکیک هستند ………………………….. 84

2-1-27 فواید بهره وری چیست ؟…………………………………………………………. 85

2-1-28 مدل ها و الگوهای بهبود و ارتقای بهره وری ……………………………………. 86

2-1-28-1 مدل چرخه ی بهره وری دکتر سومانث (1998)……………………………… 86

2-1-28-2 مدل بهره وری دکتر سومانث (CTPM)……………………………………… 88  2-1-28-3 مُدل دمینگ (PDCA)…………………………………………………………………………… 88

2-1-28-4 مدل کانن……………………………………………………………………….. 90

2-1-28-5 مدل CREST ………………………………………………………………… 90

2-1-28-6  مدل سوپر 5S…………………………………………………………………. 91

2-1-28-7 مدل بهره وری از دیدگاه فعالیت……………………………………………….. 92

2-1-28-8  مدل گودوین …………………………………………………………………… 93

2-1-28-9 مدل استوارت (1985)………………………………………………………… 93

2-1-28-10 مدل میوری اینسورث و نیویل اسمیت……………………………………….. 95

2-1-28-11 مدل هرسی و گلداسمیت (1980)……………………………………………. 95

2-1-28-12 مدل پیپلز (1987)…………………………………………………………… 97

2-1-28-13 مدل ژوزف ام پوتی (1995)………………………………………………… 97

2-1-28-14 مدل کیت دیویس و جان نیو استورم (1986)……………………………….. 98

2-1-28-15 مدل توتل (1986)…………………………………………………………… 98

2-1-28-16 مدل گراندل و وتون………………………………………………………….. 99

2-1-28-17 مدل بهره وری سازمان های خدماتی…………………………………………. 99

2-1-28-18 مدل ریگز و فلیکس………………………………………………………….. 100

2-1-29 اهمّ عوامل مؤثر در کاهش بهره وری منابع انسانی ……………………………… 100

2-1-30 موانع و مشکلات موجود در بهره وری ………………………………………….. 101

2-1-31 راههای ارتقاء و بهبود بهره وری نیروی انسانی…………………………………. 102

2-1-31-1 عامل نیروی کار ………………………………………………………………. 102

2-1-31-2 اصلاح روابط مدیران و کارکنان………………………………………………. 102

2-1-31-3 استفاده از نظرات و پیشنهادات………………………………………………… 102

2-1-31-4 تکنولوژی………………………………………………………………………. 103

2-1-32 دیگرعوامل تأثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی……………………………… 103

2-2 بخش دوم: پیشینه ی پژوهش………………………………………………………….. 104

2-2-1 پیشینه ی پژوهش های انجام شده در حوزه ی اعتماد سازمانی ……………………. 104

2-2-1-1 پژوهش های انجام شده در حوزه ی اعتماد سازمانی در داخل کشور……………. 104

2-2-1-2 پژوهش های انجام شده در حوزه ی اعتماد سازمانی در خارج از کشور……….. 110

2-2-2 پیشینه ی پژوهش های انجام شده در حوزه ی عدالت سازمانی ……………………. 115

2-2-2-1 پژوهش های انجام شده در حوزه ی عدالت سازمانی در داخل کشور…………… 115

2-2-2-2 پژوهش های انجام شده در حوزه ی عدالت سازمانی در خارج از کشور……….. 126

2-2-3 پیشینه ی پژوهش های انجام شده در حوزه ی بهره وری نیروی انسانی…………… 132

2-2-3-1 پژوهش های انجام شده در حوزه ی بهره وری نیروی انسانی در داخل کشور…. 132

2-2-3-2 پژوهش های انجام شده در حوزه ی بهره وری نیروی انسانی در خارج از کشور 141

2-3 بخش سوم: چارچوب نظری پژوهش …………………………………………………. 142

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145

3-1 روش پژوهش………………………………………………………………………………. 145

3-2 قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش …………………………………………… 146

3-2-1 قلمرو موضوعی…………………………………………………………………….. 146

3-2-2 قلمرو مکانی ……………………………………………………………………….. 146

3-2-3  قلمرو زمانی……………………………………………………………………….. 146

3-3 جامعه و نمونه ی آماری پژوهش……………………………………………………… 147

3-3-1 جامعه ی آماری …………………………………………………………………….. 147

3-3-2 نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………. 147

3-3-3 تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………… 148

3-4 متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………. 149

3-4-1 متغیر مستقل ……………………………………………………………………….. 149

3-4-2 متغیر وابسته………………………………………………………………………… 149

3-5 روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………… 150

3-5-1 ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………….. 150

3-5-2 ساختار پرسشنامه ………………………………………………………………….. 151

3-6 تعیین قابلیت اعتبار یا روایی و قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش………………… ….. 152

3-6-1 قابلیت اعتبار یا روایی ابزار پژوهش………………………………………………. 153

3-6-1-1 تحلیل عاملی……………………………………………………………………… 154

3-6-1-2 انواع تحلیل عاملی ………………………………………………………………. 154

3-6-1-3 کفایت نمونه گیری……………………………………………………………….. 154

3-6-1-4 شاخص KMO………………………………………………………………….. 155

3-6-1-5 آزمون بارتلت……………………………………………………………………. 155

3-6-1-6 نتایج تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه ی اعتماد سازمانی ……………………….. 155

3-6-1-7 نتایج تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه ی عدالت سازمانی ……………………….. 156

3-6-1-8 نتایج تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه ی بهره وری نیروی انسانی ……………… 156

3-6-2 قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش ……………………………………………… 157

3-6-3 روش آلفای کرونباخ………………………………………………………………… 157

3-7 نحوه ی اجرای پژوهش……………………………………………………………….. 159

3-8 معرفی شیوه های تحلیل آماری………………………………………………………… 159

3-8-1 آزمون كولموگروف – اسمیرنوف (KS)……………………………………………. 160

3-8-2 آزمون T یك نمونه ای (آزمون میانگین یک جامعه)……………………………….. 161

3-8-3 آزمون T دو نمونه ای (مقایسه ی میانگین دو جامعه)……………………………… 161

3-8-4 آزمون مقایسه ی میانگین چند جامعه (ANOVA)………………………………… 162

3-8-5 آزمون توکی………………………………………………………………………… 162

3-8-6 رگرسیون چندگانه…………………………………………………………………… 163

3-8-7 همبستگی……………………………………………………………………………. 163

3-9 نرم افزار مورد استفاده در پژوهش …………………………………………………… 164

فصل چهارم : یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 166

بخش اول: آمار توصیفی……………………………………………………………………. 167

4-1 بررسی مشخصات دموگرافیک (جمعیت شناختی) اعضای نمونه…………………….. 167

4-1-1 وضعیت جنسیّت پاسخ دهندگان…………………………………………………….. 167

4-1-2 وضعیت سنّ پاسخ دهندگان…………………………………………………………. 168

4-1-3 میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………….. 169

4-1-4 وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان…………………………………………………… 170

4-1-5 سابقه ی کار پاسخ دهندگان…………………………………………………………. 171

بخش دوم: آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها …………………………………………….. 172

4-2 بررسی فرض نرمال بودن داده ها با استفاده از نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ….. 172

4-3 بررسی فرضیه ی اصلی (آزمون رگرسیون چندگانه)………………………………… 173

4-3-1 فرضیه ی اصلی……………………………………………………………………. 173

4-3-2 تحلیل و تفسیر گام ها ………………………………………………………………. 174

4-4 بررسی فرضیه های فرعی (نتایج آزمون همبستگی)…………………………………. 176

4-4-1 فرضیه ی فرعی 1…………………………………………………………………. 176

4-4-2 فرضیه ی فرعی 2 ………………………………………………………………… 177

4-4-3 فرضیه ی فرعی 3 ………………………………………………………………… 178

4-4-4 فرضیه ی فرعی 4 ………………………………………………………………… 178

4-4-5 فرضیه ی فرعی 5 ………………………………………………………………… 179

4-4-6 فرضیه ی فرعی 6 ………………………………………………………………… 180

4-4-7 فرضیه ی فرعی 7 ………………………………………………………………… 181

4-5 بررسی وضعیت موجود (کنونی) متغیرهای پژوهش و مؤلفه های آن (نتایج آزمون  Tیک نمونه ای)        182

4-5-1 نتایج بدست آمده از آزمون T یک نمونه ای شامل دو خروجی می باشد…………… 182

4-5-2 تفسیر نتایج جدول (4-17)…………………………………………………………. 184

4-6 آزمون نقش جنسیت در دیدگاه پاسخ دهندگان (آزمون T دو نمونه ای)……………….. 187

4-7 نتایج آزمون مقایسه ی میانگین چند جامعه (ANOVA)…………………………….. 189

4-7-1 آزمون نقش سنّ در دیدگاه پاسخ دهندگان……………………………………………. 189

4-7-2 آزمون نقش سطح تحصیلات در دیدگاه پاسخ دهندگان……………………………… 190

4-7-3 آزمون نقش وضعیت استخدامی در دیدگاه پاسخ دهندگان…………………………… 191

4-7-3-1 توانایی……………………………………………………………………………. 192

4-7-4 آزمون نقش سابقه ی کار در دیدگاه پاسخ دهندگان………………………………….. 194

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 196

5-1 مرور فصل های پنچگانه ی پژوهش………………………………………………….. 197

5-2 یافته های پژوهش و بحث پیرامون آن………………………………………………… 198

5-2-1 یافته های توصیفی پژوهش…………………………………………………………. 198

5-2-1-1 یافته های حاصل از ویژگی های جمعیت شناختی……………………………….. 198

5-2-1-2 یافته های حاصل از بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش و مؤلفه های آنها…….. 198

5-2-1-2-1 یافته های حاصل از بررسی وضعیت کنونی متغیر اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن 198

5-2-1-2-2 یافته های حاصل از بررسی وضعیت کنونی متغیر عدالت سازمانی و مؤلفه های آن         200

5-2-1-2-3 یافته های حاصل از بررسی وضعیت کنونی متغیر بهره وری نیروی انسانی و مؤلفه های آن        203

5-2-2 یافته های استنباطی پژوهش………………………………………………………… 205

5-2-2-1 یافته های منتج از فرضیه های پژوهش…………………………………………. 205

5-2-2-1-1 فرضیه ی اصلی (یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون)……………………. 206

5-2-2-1-2 فرضیه ی فرعی اول (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)……………….. 207

5-2-2-1-3 فرضیه ی فرعی دوم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)………………… 207

5-2-2-1-4 فرضیه ی فرعی سوم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)……………….. 208

5-2-2-1-5 فرضیه ی فرعی چهارم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)…………….. 208

5-2-2-1-6 فرضیه ی فرعی پنجم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)………………. 208

5-2-2-1-7 فرضیه ی فرعی ششم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)………………. 209

5-2-2-1-8 فرضیه ی فرعی هفتم (یافته های حاصل از تحلیل همبستگی)……………….. 209

5-2-2-2 جمع بندی یافته های پژوهش…………………………………………………….. 211

5-2-2-3 سایر یافته های پژوهش………………………………………………………….. 212

5-3 پیشنهاد های پژوهش…………………………………………………………………… 214

5-3-1 پیشنهادهای منتج از فرضیه های پژوهش …………………………………………. 214

5-3-2 سایر پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………….. 214

5-3-3 پیشنهاد به پژوهشگران آتی ………………………………………………………… 225

5-4 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………… 227

5-4-1 محدودیت مکانی…………………………………………………………………….. 227

5-4-2 محدودیت های ناشی از نمونه گیری……………………………………………….. 227

5-4-3 محدودیت های دیگر………………………………………………………………… 227

5-5 مدل نهائی پژوهش ……………………………………………………………………. 229

بخش اول: منابع…………………………………………………………………………….. 231

الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………… 231

ب) منابع لاتین………………………………………………………………………………. 241

بخش دوم: پیوست ها……………………………………………………………………….. 254

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………… 276

فهرست نگاره ها

عنوان                                                                                                                                        صفحه

نگاره ی (1-1). مدل تحلیلی اولیه ی پژوهش……………………………………………… 15

نگاره ی (1-2). مدل فرآیندی پژوهش……………………………………………………… 24

نگاره ی (2-1). فرآیند اعتماد………………………………………………………………. 35

نگاره ی (2-2). ابعاد اعتماد………………………………………………………………… 37

نگاره ی (2-3). مراحل تکاملی اعتماد……………………………………………………… 39

نگاره ی (2-4). مفاهیم اعتماد سازمانی…………………………………………………….. 47

نگاره ی (2-5). مُدل مارتینز……………………………………………………………….. 49

نگاره ی (2-6). مُدل مارپیچی اعتماد………………………………………………………. 51

نگاره ی (2-7). مدل پیشنهادی اعتماد……………………………………………………… 53

نگاره ی (2-8). روابط میان عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی…………… 65

نگاره ی (2-9). عوامل مؤثر بر بهره وری  ……………………………………………………………………………………………………………………. 85

نگاره ی (2-10). مدل چرخه ی بهره وری………………………………………………… 87

نگاره ی (2-11). چرخه ی دمینگ………………………………………………………… 90

نگاره ی (2-12). اجزای مدل 5s در ارتقای بهره وری و کیفیت…………………………. 92

نگاره ی (2-13). مدل گودوین در ارتقای بهره وری………………………………………. 93

نگاره ی (2-14). مدل شماتیک بهبود بهره وری استوارت………………………………… 94

نگاره ی (2-15). مدلی برای بهره وری خدمات…………………………………………… 100

نگاره ی (2-16). عوامل مؤثر بر بهره وری کارکنان…………………………………….. 104

نگاره ی (2-17). مدل تحلیلی پژوهش…………………………………………………….. 143

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                         صفحه

جدول (2-1). سیر تاریخی تکوین مفهوم عدالت سازمانی………………………………….. 73

جدول (2-2). چارچوب نظری پژوهش …………………………………………………… 143

جدول (3-1). متغیرهای پژوهش ………………………………………………………….. 149

جدول (3-2). ساختار پرسشنامه ی اعتماد سازمانی ……………………………………….. 151

جدول (3-3). ساختار پرسشنامه ی عدالت سازمانی ………………………………………. 152

جدول (3-4). ساختار پرسشنامه ی بهره وری نیروی انسانی …………………………….. 152

جدول (3-5). امتیاز بندی مقیاس لیکرت…………………………………………………… 152

جدول (3-6). نتایج آزمون تحلیل عاملی پرسشنامه ی اعتماد سازمانی ……………………. 156

جدول (3-7). نتایج آزمون تحلیل عاملی پرسشنامه ی عدالت سازمانی …………………… 156

جدول (3-8). نتایج آزمون تحلیل عاملی پرسشنامه ی بهره وری نیروی انسانی …………. 156

جدول (3-9). میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های پژوهش ………………………… 158

جدول (4-1). وضعیت جنسیّت پاسخ دهندگان …………………………………………….. 167

جدول (4-2). وضعیت سنّ پاسخ دهندگان …………………………………………………. 168

جدول (4-3). میزان تحصیلات پاسخ دهندگان …………………………………………….. 169

جدول (4-4). وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان …………………………………………… 170

جدول (4-5). سابقه ی کار پاسخ دهندگان …………………………………………………. 171

جدول (4-6). نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف …………………………………….. 173

جدول(4-7). نتایج متغیرهای وارد شده و حذف شده در مدل رگرسیون چند گانه …………. 174

جدول(4-8). نتایج ضرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیون ………………………… 174

جدول (4-9). ضرایب استاندارد و غیراستاندارد پیش بینی بهره وری نیروی انسانی از طریق متغیرهای پیش بینی کننده در رگرسیون گام به گام………………………………………………………….. 175

جدول (4-10). نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه ی فرعی 1 …………………………. 177

جدول (4-11). نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه ی فرعی 2 …………………………. 177

جدول (4-12). نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه ی فرعی 3 …………………………. 178

جدول (4-13). نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه ی فرعی 4 …………………………. 179

جدول (4-14). نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه ی فرعی 5  ………………………… 180

جدول (4-15). نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه ی فرعی 6 …………………………. 181

جدول (4-16). نتایج آزمون همبستگی برای فرضیه ی فرعی 7 …………………………. 181

جدول (4-17). نتایج آزمون T یک نمونه ای برای متغیرهای پژوهش و مؤلفه های آن …. 183

جدول (4-18). فاصله ی اطمینان 95% اختلاف میانگین نمونه برای متغیرهای پژوهش .. 187

جدول (4-19). نتایج آزمون T و آزمون لوین برای مقایسه ی نقش جنسیّت در دیدگاه پاسخ دهندگان      188

جدول (4-20). نتایج آزمون نقش سنّ در دیدگاه پاسخ دهندگان ……………………………. 190

جدول (4-21). نتایج آزمون نقش سطح تحصیلات در دیدگاه پاسخ دهندگان ……………… 191

جدول (4-22). نتایج آزمون نقش وضعیت استخدامی در دیدگاه پاسخ دهندگان …………… 192

جدول (4-23). نتایج آزمون توکی برای مؤلفه ی توانایی …………………………………. 193

جدول (4-24). وضعیت همگن بودن مؤلفه ی توانایی ……………………………………. 193

جدول (4-25). نتایج آزمون نقش سنوات خدمت در دیدگاه پاسخ دهندگان ………………… 194

جدول (5-1). یافته های حاصل از ویژگی های جمعیت شناختی ………………………….. 198

جدول (5-2). نتایج آزمون فرضیه های فرعی پژوهش……………………………………. 211

جدول (5-3). نتایج آزمون اثرات متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش…………………….. 212

 

فهرست نمودارها 

عنوان                                                                                                                                          صفحه

نمودار (4-1). وضعیت جنسیّت پاسخ دهندگان…………………………………………….. 167

نمودار (4-2). وضعیت سنّ پاسخ دهندگان…………………………………………………. 168

نمودار (4-3). میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………….. 169

نمودار (4-4). وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان…………………………………………… 170

نمودار (4-5). سابقه ی کار پاسخ دهندگان…………………………………………………. 171

چکیده

پژوهش پیش رو ذیلِ مفاهیمِ رفتارِ سازمانی و با هدفِ بررسی رابطه ی بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شاهرود طرح و اجراء شده است. به این منظور، کلیه ی کارکنان بیمارستان فاطمیه ی شهرستان شاهرود به تعداد 275 نفر به عنوان جامعه ی آماری لحاظ و مورد بررسی قرار گرفتند که تعداد 160 نفر از این جامعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب، و مورد پژوهش قرار گرفت. این مطالعه از دیدِ روش از انواع پژوهش های توصیفی، از نوع همبستگی؛ از منظرِ هدف، کاربردی؛ به لحاظ شیوه ی گردآوری اطلاعات، میدانی است. بر این اساس برای سنجشِ مفاهیمِ اساسی پژوهش به ترتیب پرسشنامه های استاندارد 1- اعتماد سازمانی گری رودر (2003) شامل 34 سؤال، 2- عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) شامل 19 سؤال، و 3- بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلد اسمیت (1980) شامل 26 سؤال بکار برده شد. پایائی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای هر سه متغیر اشاره شده به ترتیب 831/0-936/0 و931/0 محاسبه شد. همچنین روائی پرسشنامه ها به روش محتوائی انجام و با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی و شاخص KMO تأئید شد. داده های گردآوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. یافته های نهائی پژوهش در نرم افزار Spss ، مؤیّدِ تأییدِ تمام فرضیات پژوهش بود. به گونه ای که نتایج حاصل از فرضیات بیانگر وجود یک رابطه ی مثبت و معنادار بین اعتماد سازمانی و ابعاد آن با بهره وری نیروی انسانی است. همچنین روابط مثبت و معنی داری بین ادراکِ کارکنان از عدالت سازمانی و ابعاد آن با بهره وری نیروی انسانی مشاهده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی (گام به گام) نشان داد، طی دو گام اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی قادر به پیش بینی بهره وری نیروی انسانی بوده اند (05/0Sig<). از یافته های جانبی پژوهش اینکه ادراک عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در بین مردان و زنان، در رده های سنّی با سوابق خدمتی، وضعیت های استخدامی و نیز سطوح تحصیلی متفاوت، یکسان بود و تفاوت معنی داری نداشت. ولیکن در مؤلفه ی «توانائی» که از ابعاد بهره وری نیروی انسانی است، نظرات گروههایِ استخدامیِ متفاوت، یکسان نبود.

واژگان کلیدی: اعتماد سازمانی، عدالت سازمانی و بهره وری نیروی انسانی.

فصل اول

(کلیات پژوهش )

 مقدمه

دنیاى كنونى، دنیاى تحولات و دگرگونى هاست، دنیائى سرشار از تغییرات ژرف و سریع الوقوع. امروزه چالش پیش روی همه ی سازمان ها و مؤسسات، بحث بهره وری و کارآمدی است. رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده ی مؤثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات است. در این رسالت استفاده ی بهینه از نیروی انسانی (بهره وری نیروی انسانی( از اهمیت خاصی برخوردار است. چرا که انسان برخلاف سایر منابع سازمانی دارای عقل و اختیار است و مدیر نمی تواند بسادگی از آن استفاده نماید و مهمتر اینکه نیروی انسانی نه تنها یک منبع سازمانی است بلکه تنها عامل بکارگیری سایر عوامل می باشد، این نقش در سازمانهای خدماتی اهمیت بیشتری می یابد چرا که انسان یکه تاز صحنه ی کار و عرصه ی خدمات مربوطه می گردد. حال اگر این انسان باانگیزه، توانمند و بهره ور باشد می تواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب بکار گیرد و انواع بهره وری را محقّق سازد و نهایتاً سازمان را بهره ور نماید و گرنه رکود و عقب ماندگی ارمغان نیروی انسانی منفعل و بی انگیزه می باشد. با توجه به اهمیت نیروی انسانی در یک سازمان و نقش وی در رشد و تحقق اهداف سازمانی، پرداختن به مبحث بهره وری یکی از مهمترین دغدغه های مدیران امروزی است (نظری، 1387).

در این بین، بیمارستان ها به عنوان یکی از نقش آفرینان مهم نظام سلامت کشور از اهمیت خاصی برخوردارند و طبیعتاً مدیران نیز، علاقمندند تا تمام ابزارهای مدیریتی را بکار گیرند تا کارکنانی بهره ور، پویا و اثربخش داشته باشند. از آنجا که کارآیی نیروی انسانی همواره بر اساس محاسبات اقتصادی قابل پیش بینی نیست، عوامل متعدد دیگری در این زمینه مؤثرند که برخاسته از نیازهای برتر انسان در ابعاد اجتماعی، احترام و خودیابی است (پورسلطانی، میرزائی و زارعیان، 1390: 60).

شاید بتوان مفاهیمی چون اعتماد[1] و عدالت سازمانی[2] را به عنوان دو موضوع محوری و از الزامات حیاتی ساختار یک سازمان قلمداد کرد که اثرات قابل توجهی بر اثربخشی، کارآمدی و موفقیت فردی و سازمانی دارد. بر این اساس ما در این پژوهش برآنیم پس از بیان مسأله، اهمیت و ضرورت این دو پارامتر را مورد بحث قرار داده و به تبیین رابطه ی آنها با بهره وری نیروی انسانی بپردازیم. در ادامه با مطرح نمودن اهداف، سؤالات و فرضیات پژوهش، مدل تحلیلی اولیه و اجزای آن را ترسیم نموده و در نهایت ضمن تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها، طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها را معرفی نمائیم.

[1]– Trust

[2]– Organizational Justice

تعداد صفحه : 63

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***