دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه پرخاشگری با عزت نفس دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور ملایر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

عنوان :بررسی رابطه پرخاشگری با عزت نفس دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور ملایر

دانشگاه پیام نور

واحد ملایر

پایان نامه کارشناسی

رشته روانشناسی

عنوان :

بررسی رابطه پرخاشگری با عزت نفس دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور ملایر

 

استاد راهنما :

نگارنده :

سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

فصل اول.. 1

مقدمه و معرفی.. 1

مقدمه: 2

پرخاشگری: 4

بیان مسئله.. 6

ضرورت و اهمیت تحقیق:.. 10

اهداف تحقیق :.. 12

بیان فرضیه :.. 12

تعریف اصطلاحات:.. 13

تعریف مفهومی پرخاشگری.. 13

علل وعوامل ایجاد پرخاشگری :.. 13

عوامل بیرونی ومحیطی :.. 13

تعریف سنجشی پرخاشگری :.. 13

تعریف مفهومی عزت نفس :.. 13

فصل دوم.. 15

مقــدمـه.. 16

تعاریف پرخاشگری.. 17

انواع پرخاشگری.. 19

معتقدان به ذاتی بودن پرخاشگری :.. 20

جمع بندی دو نقطه نظر ارائه شده.. 21

نظریه های پرخاشگری :.. 21

دیدگاه روان شناختی ورفتارشناسی طبیعی.. 22

از رفتارنگری تا نو رفتار نگری.. 25

انواع اختلالات پرخاشگری.. 29

عوامل موثر بر پرخاشگری.. 30

عوامل زیست شناختی :.. 31

مواد شیمیایی :.. 31

راه های درمان پرخاشگری.. 32

تفاوت های جنسی پرخاشگری.. 33

تعاریف (عزت نفس ):.. 35

منشاء عزت نفس:.. 37

نظریه مختلف در مورد عزت نفس.. 38

ابعاد عزت نفس.. 39

انواع عزت نفس.. 40

استفاده از مکانیسم های دفاعی در عزت نفس.. 41

عوامل موثر بر عزت نفس.. 43

پیشینه تحقیق :.. 44

بررسی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران.. 45

فصل سوم.. 46

مقدمه.. 47

روش  تحقیق :.. 47

جامعه آماری.. 47

حجم نمونه.. 47

روش نمونه برداری.. 48

روش وابزار پژوهش.. 48

الف: ابزار.. 48

پرسشنامه پرخاشگری باس وپری.. 49

ابزار گردآوری ( ابزار جمع آوری اطلا عات).. 50

1- استفاده از اطلاعات و مدارك موجود.. 51

2- مشاهده.. 51

3- مصاحبه.. 52

4- پرسشنامه.. 53

 طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه :.. 54

الف) پرسشنامه عزت نفس پایایی کوپراسمیت.. 55

پرسش نامه پرخاشگری AGQ:.. 58

پایایی وروایی.. 58

روش جمع آوری.. 62

یافته های پژوهش.. 62

روش آماری.. 62

روش اجرا.. 63

فصل چهارم.. 64

فصل پنجم.. 66

مقدمه.. 67

نتیجه گیری وبحث.. 67

محدودیت های پژوهش.. 68

پیشنهادات.. 69

منابع.. 70

چکیده

پژوهش حاضر به موضوع ، عزت نفس و پرخاشگری در دانشجویان  می ‌پردازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ، عزت نفس و پرخاشگری و مقایسه آن دردانشجویان دختر و پسر صورت گرفت. 140دانشجو  (85 پسر  و 85 دختر)  که با استفاده از روش نمونه‌ گیری تصادفی خوشه ‌ای چند مرحله ‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه ‌های شخصیت خودشیفته (NPI-16) عزت نفس و پرخاشگری بر روی نمونه اجرا گردید. به منظور تحلیل داده‌ ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمونT   مستقل استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین عزت نفس و پرخاشگری رابطه معکوس معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که عزت نفس پایین بیشترین سهم را در پیش ‌بینی پرخاشگری دردانشجویان  بر عهده دارد. یافته‌ های این پژوهش نشان داد که هیچ گونه تفاوت جنسی در ویژگی ‌های و عزت نفس در بین دانشجویان وجود ندارد و تفاوت جنسی در ابعاد پرخاشگری در دانشجویان  فقط در بعد پرخاشگری فیزیکی مشاهده گردید. نتایج این پژوهش می ‌تواند از جهت نظری و بالینی در فهم بهتر ارتباط بین ، عزت نفس و پرخاشگری در بین  دانشجویان سودمند باشد.

كلید واژه: عزت نفس، پرخاشگری، دانشجویان


فصل اول

مقدمه و معرفی
 

مقدمه:

امروزه اکثر روان شناسان عزت نفس را عامل مهمی در سلامت روانی انسانها می دانند و عقیده دارند که یکی از علل بیماریهای روانی پایین بودن عزت نفس افراد می باشد.راجرز(198۸عزت نفس را به معنی ارزیابی فرد از خویشتن خویش می داند و می گوید این صفت خاصیتی  عمومی است و در همه ی انسانها وجود دارد.

مزلو (1970) معتقد است که همه ی افراد جامعه به یک ارزشیابی ثابت و استوار از خود یا عزت نفس نیاز مند است .ارضای نیاز به عزت نفس یا احساساتی از قبیل: اعتماد به نفس ارزش، قدرت، لیاقت، کفایت و مثمر ثمر بودن در جهان منتهی خواهد شد.اما بی اعتنایی به این نیاز موجب احساساتی از قبیل حقارت.ضعف و درماندگی خواهد شدکه این احساشسات به نوبه ی خود به وجود آورنده ی یاس و دلسردی خواهد بود ویا اینکه بیماریهای روانی را در انسان به وجود خواهد آورد (اسلامی نسب، 1373).

پاترسون (1989) معتقد است که بین اعتماد به نفس و عزت نفس تفاوت وجود دارد.اعتماد به نفس حس عمومی از نظارت بر خود و محیط است و به خود اثر بخشی بندورا نزدیک است.در حالیکه عزت نفس بیشتر حس عاطفی از قبول کردن از خویش واحساس ارزش خود است.بنا بر این اعتماد به نفس می تواند در عزت نفس شرکت داشته باشد اما این دو مترادف نیستند (اسلامی نسب، 1373).

عزت نفس به معنی ارزشمند بودن است.این حس از مجموعه ی افکار، احساسها، عواطف وتجربیاتمان در طول زندگی ناشی می شود.می اندیشیم که فردی با هوش و کودن هستیم، احساس می کنیم که که شخصی منفور یا دوست داشتنی هستیم، خود را دوست داریم یا نداریم، مجموعه ی هزاران برداشت، ارزیابی و تجربه ای که از خویش داریم باعث می شود که نسبت به خود احساس خوشایند ارزشمند بودن یا بر عکس احساس نا خوشایند بی کفایتی داشته باشیم.افراد صرف نظر از سن، جنس، زمینه ی فرهنگی، جهت و نوع کاری که در زندگی دارند، نیازمند عزت نفس هستند.چنانچه نیاز به عزت نفس ارضا شود، نیازهای گسترده تری نظیر نیاز به آفریدن، پیشرفت و یا درک استعداد بالقوه محدود می ماند(هریس کلمز، 1988).

عزت‌نفس میزان ارزش و اعتباری است كه یك فرد در زمینه‌های مختلف زندگی بویژه در زمینه‌های خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، جسمانی و هوشی برای خود قائل است (بیابانگرد، 1378).

عزت‌نفس عبارت است از قضاوت و نگرشی كه شخص به طور مداوم و پیوسته از ارزش‌های خویش انجام داده و معمولاً حفظ می‌نماید (كوپراسمیت، 1967).

چرا به عزت‌نفس نیاز داریم؟ گرینبرگ در تبیین چرایی مسئله، نظریه‌ای بیان نموده است كه بر اساس این نظریه، چون عزت‌نفس ما را از اضطراب محافظت می‌نماید به آن نیاز داریم(گرینبرگ، 1992).

فرنچ و وارگو، (1972) از عزت‌نفس به عنوان یك سپر فرهنگی در مقابل اضطراب نام می‌برند. از آنجا كه عزت‌نفس زمینه را برای تجارب زندگی كودك و نوجوانان فراهم می‌كند، مثبت ‌بودن آن ارزش ویژه‌ای دارد (به نقل از رستمی، 1375).

در اهمیت عزت‌نفس همین بس كه رضایت از زندگی شدیداً به احساسات مادر، مورد میزان ارزش خویشتن بستگی دارد. به طوریكه هرگاه افراد احساس كنند عزت‌نفسشان در معرض خطر است، سعی می‌كنند تا با استفاده از انواع رفتارها و راهبردها، احساس ارزشمندی خویش را حفظ كرده و از خود دفاع می‌كنند. نیاز به عزت‌تفس فقط از آن انسان است و وجود آن بدان دلیل است كه انسان دارای استعداد نماسازی و تفكر است (بیابانگرد، 1373).

امروزه اكثر روان‌شناسان عزت‌نفس را عامل مهمی در سلامت روانی انسان‌ها می‌دانند و عقیده دارند كه یكی از علل بیماری‌های روانی پایین ‌بودن عزت‌نفس افراد می‌باشد.

راجرز (1968) واژه‌ی عزت‌نفس را به معنای ارزیابی و ارزشیابی فرد نسبت به خویشتن می‌داند و می‌گوید: این صفت خاصیتی عمومی است و در همه‌ی انسان‌ها وجود دارد.

مزلو (1970)، معتقد است كه همه‌ی افراد جامعه به یك ارزشیابی ثابت و استوار خود یا عزت‌نفس نیازمندند.

ارضاء نیاز به عزت‌نفس با احساساتی از قبیل اعتماد بنفس، ارزش، قدرت، لیاقت در جهان منتهی خواهد شد، اما بی‌اعتنایی به این نیاز موجب احساساتی از قبیل حقارت، ضعف و درماندگی می‌شود كه این احساسات به نوبه‌ی خود بوجود‌آورنده‌ی یأس و دلسردی خواهد بود و یا اینكه بیماری‌های روانی را در انسان بوجود می‌آورند (اسلامی‌نسب، 1373).

 

تعداد صفحات:94

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com