دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شركت های صنعتی استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : تحول

عنوان : بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شركت های صنعتی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A.

گرایش : تحول

 

عنوان:

بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول در شركت های صنعتی استان گیلان

 

استاد راهنما:

دكتر محمد هادی عسگری

زمستان92

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنــــــــوان مطالب

صفحه

چکیده

فصل اول:کلیات تحقیق                                                                              1         

 • مقدمه 2
 • بیان مسئله 3
 • اهمیت و ضرورت تحقیق 5
 • اهداف تحقیق 6
 • فرضیه های تحقیق                                                                          7
 • چهار چوب نظری تحقیق 7
 • تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق                                                8
 • قلمرو تحقیق 11

فصل دوم  :ادبیات وپشینه تحقیق                                                                    12

2-1)        بخش اول :

2-1-1 )   مقدمه                                                                                     13

2-1-2 )   تعاریف و مفهوم مدیریت دانش                                                       14

2-1-3)    نگاهی بر سیل تحول مدیریت دانش                                                  18

2-1-4 )   اهمیت مدیریت دانش                                                                  21

2-1-5)   نظریه  ها وفرایند های مدلهای مدیریت دانش                                        24

2-1-6 )  اثرات ومزایای مدیریت دانش در سازمان ها                                          26

بخش دوم:

2-2-1)   مقدمه                                                                                      30

2-2-2)  تعریف و مفهوم نوآوری و نوآوری محصول                                           31

2-2-3 )  سیر تحول نوآوری                                                                       43

2-2-4)  اهمیت نوآوری محصول                                                                  35

2 -2-5)  نظریه ها و نوآوری محصول و نوآوری سازمانها                                      38

2-2-6) مدلهای نوآوری                                                                             42

2-2-7)  اثرات نوآوری محصول بر سازمان                                                       46

2-3 )    رابطه مدیریت دانش و نوآوری محصول                                                47

2-4)    پیشینه تحقیق                                                                                53

فصل سوم: روش اجرای تحقیق                                                                      61

3-1 )   مقدمه                                                                                         62

3-2 )   روش تحقیق                                                                                62

3-3)    جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه                                         63

3-4 )   روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات                                        63

3-5 )  روایی و پایایی  گردآوری داده ها                                                         64

3-6 )  روش تجزیه و تحلیل داده هاو اطلاعات                                                  64

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات                                                 66

4-1)   مقدمه                                                                                          67

4-2)   بخش توصیفی داده های آماری                                                            67

4-3 )   بررسی نرمال بودن متغیرها                                                                 75

4-4)   بخش استنباطی داده ها واطلاعات                                                         76

فصل پنجم: بحث نتیجه گیری و پیشنهادات                                                        82

5-1)   مقدمه                                                                                          83

5-2)  خلاصه تحقیق:                                                                                84

5-3)   نتایج آمارتوصیفی                                                                            85

5-4)   نتایج آماراستنباطی                                                                           85

5-5)   محدودیتهای تحقیق                                                                         87

5-6)    پیشنهادات براساس یافته های تحقیق                                                     87

5-7)  پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                              88

منابع فارسی                                                                                           89                                                                                               انگلیسی                                                                                          95

 

فهرست اشکال

شکل (1-1)  مدل تحقیق                                                                            8

شکل (2-1)  مدل چرخشی نوناکا تاکوچی مدیریت دانش                                       26

شکل(2-2)   طبقه بندی نوآوری                                                                     32

شکل(2-3)  مدل تلفیقی پلسک                                                                     43

شکل(2-4)   بخش داخلی موتور فرضی نوآوری                                                 43

فهرست جدول

 

جدول (2-1) گاه شمار مدیریت دانش                                                             20

جدول (2-2)  مدلهای مدیریت دانش                                                              25

جدول (2-3)  طبقه انواع نوآوری سازمانی                                                         34

جدول (4- 1)  توصیف متغیرجنسیت پاسخ دهندگان                                             67

جدول (4- 2)  توصیف سابقه خدمت در بین  پاسخ دهندگان                                   68

جدول (4- 3)  توصیف متغیرتحصیلات پاسخ دهندگان                                          69

جدول ( 4-4)  توصیف متغیر نوآوری محصول                                                   70

جدول (4-5)  توصیف متغیر مدیریت دانش                                                       71

جدول ( 4-6)   توصیف متغیر تسهیم دانش داخلی                                              72

جدول (4-7)  توصیف متغیر اکتساب دانش خارجی                                             73

جدول (4-8)  توصیف متغیر اکتشاف دانش                                                       74

جدول ( 4-9)  نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف                                              75

جدول (4-10)  ضریب همبستگی بین مدیریت دانش و نوآوری محصول                     76

جدول (4-11)  ضریب همبستگی بین تسهیم دانش داخلی و نوآوری محصول جدول       77

جدول (4-12)  ضریب همبستگی بین اکتساب دانش خارجی و نوآوری محصول            78

جدول (4-13)  ضریب همبستگی بین اکتشاف دانش و نوآوری محصول                     79

جدول (4-14)  نتایج رگرسیون چندگانه                                                           80

                                                                                                                      

فهرست نمودار

نمودار (2-1) گونه شناسی نوآوری محصول                                                       39

نمودار (4- 1)  نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان                                           67

نمودار (4-2)  نمودار میله ای سابقه خدمت در بین  پاسخ دهندگان                    69

نمودار (4-3)  نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان                                         70

نمودار (4-4)  هیستوگرام متغیر نوآوری محصول                                                 71

نمودار ( 4-5)  هیستوگرام متغیر مدیریت دانش                                                 72

نمودار (4- 6)  توصیف متغیرتسهیم دانش داخلی                                                73

نمودار (4- 7)  توصیف متغیراکتساب دانش خارجی                                             74

نمودار (4- 8)  توصیف متغیراکتشاف دانش                                                       75

ضمائم وپیوست ها:                                                                                    100

 • ب-1) پرسشنامه تحقیق                                                                          102
 • ب-2) خروجی رایانه در خصوص تجزیه تحلیل داده ها 103
 • ب-3) آزمون همبستگی 110

 

چکیده:

با توجه به تغییرات سریع ،سازمان ها دریافته اند که کاربرد مؤثر از سرمایه ها و منابع دانش متعدد و گسترده این توانایی را به آنها می دهد که نوآوری کنند و پاسخگوی انتظارات و نیازهای تازه مصرف كنندگان و همچنین تحولاتی كه در شرایط رقابتی و تكنولوژیك پیش می آید باشند، مدیریت دانش تصمیم گیری با کیفیت بالاتر را تایید کرده و اطمینان می دهد که ارزشها و مشارکت دارایی های  ذهنی به اندازه کافی کارا بوده و باعث بهربرداری می شود ، هدف این مطالعه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری محصول وهمچنین تاثیرمؤلفه های مدیریت دانش به روی نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان می باشد،در تحقیق حاضر از ابزار پرسشنامه ،وتعداد (278)نمونه استفاده شده این تحقیق از روش توصیفی وآزمون های پارامتریک و ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون و از نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده شده نتایج نشان میدهد كه رابطه مثبت و مستقیم، بین مدیریت دانش و نوآوری محصول وجود دارد به عبارت دیگر هرچه مدیریت دانش در سازمان بهبود یابد نوآوری محصول نیز افزایش خواهد یافت وبین مولفه های مدیریت دانش ونوآوری محصول هم رابطه مثبت ومستقیم وجود دارد به ترتیب اکتشاف دانش، اکتساب دانش خارجی و تسهیم دانش داخلی بیشترین تاثیر را بر روی نوآوری محصول می گذارند. سازمانها با استفاده از اشتراك گذاری اطلاعات ، دانش تكنولوژیك جدید و ویادگیری از الگو ها ومدل ها می توانند نوآوری محصول داشته باشند.

 

واژگان کلیدی : مدیریت دانش ، نوآوری ، نوآوری محصول

فصل  اول

 • مقدمه

در اكثر شركت ها، توسعه محصولات و خدمات جدید یك فرایند تصادفی و بدون برنامه به حساب می آید. بجای ایجاد ساختارهای منظم برای استخراج ایده های جدید و توسعه و انتخاب هم زمان از میان آنها، این فرایند غالباً موقتی و بدون برنامه است. تنها در بخش های انگشت شماری یك رویكرد ساخت یافته برای توسعه خدمات جدید وجود دارد. شركت هایی که فرایند نوآوری شان را به شكل ساخت یافته تری انجام داده اند و از بی برنامگی آن جلوگیری كرده اند، بهتر می توانند فرصت های نوآوری را شناخته و فرایند توسعه محصول/خدمات جدید را مؤثرتر و كاراتر سازمان دهی كنند. بنابراین، نوآوری موفق در محصولات/خدمات باید رخدادی قابل كنترل باشد.(سلیمی و نصیری،1386).کاربرد کار آمد مؤثر مدیریت دانش مزیت رقابتی را افزایش می دهد و موفقیت سازمانی را ارتقاء می بخشد مدیریت دانش امروزه بیش از بیش مهم تلقی می شود چون سازمان ها دریافته اند که کاربرد مؤثر از سرمایه ها و منابع دانش متعدد و گسترده این توانایی را به آنها می دهد که نوآوری کنند و پاسخگوی انتظارات و نیازهای تازه مصرف کنندگان که سریعاً درحال تغییرات است باشند (سانداوالیا و دالچر[1]، 2010 ). مشخص کردن عوامل تعیین کننده نوآوری فناوری در شرکت ها به یک موضوع جالبی در تحقیقات تجربی در زمینه نوآوری می باشد. این موارد کلا از نقطه نظر جنبه اقتصاد صنعتی و جنبه مدیریت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.بررسی ها در حوزه اقتصاد صنعتی از این فرضیه شروع شده است که سطح نوآوری در شرکت می تواند به صورت ویژگی های ساختاری یک صنعت توضیح داده شود. و این موارد نیز امکان پذیر می باشد تا قابلیت الگوی کلی از تغییرات فناوری مربوط به صنایع خاص را مد نظر قرار داده یا به صورت کلی این موارد را کنار بگذاریم. این موارد شامل بررسی تاثیر ویژگی های یک صنعت مانند فرصت های موجود در بازار، مناسب بودن شرایط و … می باشد.(وگا[2] و همکاران،2008).

مدیریت دانش به عنوان ساز و کار اعمال فرآیندهایی در سطح فردی،گروهی و سازمانی جهت ایجاد شرایطی که دانش و اطلاعات بتواند در زمان مناسب در اختیار افراد قرار بگیرد،تا کنون در محافل علمی و سازمانی مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است.عمده این تحقیقات پیرامون زیر ساخت‌ها، فرآیندها، ساز و کارها، ابزارها و در موارد محدودی اثر آن بر برخی از عوامل مانند بهره وری، سودآوری یا عوامل ایجادکننده مزیت رقابتی مانند نوآوری مورد مطالعه قرارگرفته است.تحقیق و مطالعه پیرامون مدیریت دانش از منظر محتوایی گر چه می‌تواند در بسیاری از موارد مدیران و سایر کنش‌گران سازمانی را نسبت به شناخت و آگاهی از چیستی مدیریت دانش رهنمون باشد اما به تنهایی کافی نیست. در شرایط موجود مدیران به عنوان کنش‌گران اصلی سازمان به موضوع‌های سازمانی از منظر کارکردی و اجرایی می‌نگرند و اهمیت و ضرورت اعمال یک ساز و کار را از طریق ارزیابی اثرات و کارکردهای آن مورد ارزیابی قرار می‌دهند.همچنین عمده تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت دانش از منظر کارکردی به ارزیابی اثر مدیریت دانش بر یک عامل مانند نوآوری یا مدیریت روابط بامشتریان متمرکز شده‌اند و از نگاهی جامع به این موضوع غفلت نموده اند( انصاری رنانی، قاسمی نامقی،1388). سیاست گذاران و تحلیل گران به این اجماع رسیده اند که  قدرت ایده اقتصادهای توسعه یافته غربی ، به طور فزاینده ای به اقتصاد مبتنی بر دانش وابسته است . در دهه های اول انقلاب( دهه 1970 و 1980 )  فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT تأثیر عمده آن تحریک کارآفرینی بود ،اما در موج توسعه ICT و بسط آن در اقتصادهای کمتر توسعه یافته ، کارآفرینان  خودشان، بویژه آنهایی که در مناطق جغرافیایی دارای هزینه های بالای تولید هستند به مناطقی با هزینه کمتر تولید تمایل  دارند ، لذا این گرایشات ، مدیریت دانش با کیفیت بالا را می سازند که خود یک عامل رقابتی شرکت های بزرگ و کوچک می باشند آهلانر و همکاران [3]( 2007 ) . توسعه محصول نوآورانه موجب پیشرفت های فن آوری محصولات فرآیندها و خدمات می شود که این به نوبه خود مشارکت قطعی مشتریان و اجزای دیگر سازمان های تجاری را در بردارد . نوآوری یک محصول راه حل جدید خلاقانه برای شرایط و تمایلات فعلی می باشد و نیازهای پنهان و آشکار و خواسته های مشتریان و سهامداران را برآورده می کند . ( قاسمی نژاد و شاهیری ، 1392) .با توجه به این که هدف این مطالعه بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری محصول در شرکت های صنعتی استان گیلان می باشد . لذا در این فصل ابتدا به بیان مسأله و در ادامه اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف و هزینه ها و چارچوب نظری در نهایت مدل پیشنهادی تحقیق و تعریف  نظری وعملیاتی متغیرها بیان می شود .

تعداد صفحه : 119

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***