دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسك نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری  و ریسك نقدشوندگی سهام  در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده تحصیلات تکمیلی گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان تحقیق:

بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری  و ریسك نقدشوندگی سهام  در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر جعفر عزیزی

 

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

 

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………….. 3

1-4) چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………. 4

1-5)اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. 4

1-6) فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………….. 5

1-7) تعریف متغیرها………………………………………………………………………………………. 5

1-8) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1) بخش اول : شفافیت سود…………………………………………………………………………. 8

2-1-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………. 8

2-1-2)مفهوم شفافیت سود………………………………………………………………………………. 9

2-1-3)اندازه گیری شفافیت سود……………………………………………………………………… 11

2-1-4) انواع اطلاعات موجود در بازار سهام……………………………………………………….. 12

2-1-5) مدل های شفافیت سود………………………………………………………………………… 16

2-1-6) عدم افشای اطلاعات توسط شرکت‌ها……………………………………………………… 22

2-2) بخش دوم : ریسک نقدینگی…………………………………………………………………….. 24

2-2-1) مفهوم ریسک نقدینگی………………………………………………………………………… 24

ریسک نقدینگی تأمین مالی……………………………………………………………………………… 27

مدیریت نقدینگی…………………………………………………………………………………………… 27

2-2-2) ریسک نقدینگی و قیمت دارایی ها………………………………………………………… 28

2-2-4) ریسک و انواع آن ……………………………………………………………………………… 32

2-3) بخش سوم: بورس و اوراق بهادار ومفاهیم مرتبط با آن……………………………………. 37

4-1)بخش چهارم : پیشینه تحقیق……………………………………………………………………… 75

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- نوع و روش تحقیق……………………………………………………………………………….. 82

3-2- متغیرهای تحقیق و مدل رگرسیونی آن………………………………………………………… 83

3-3- محاسبه حجم نمونه……………………………………………………………………………….. 85

3-4- روش گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………. 86

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………… 87

فصل چهارم : روش تجزیه و تحلیل داده ها90

4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 90

4-2) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………… 90

4-3-1) پیش فرض های رگرسیون……………………………………………………………………. 92

1- آزمون کولموگراف-اسمیرنوف( بررسی نرمال بودن متغیرها)………………………………… 92

2- آزمون رامسی رست (فرض  خطی بودن مدل رگرسیونی)…………………………………… 93

3-  آنالیز واریانس رگرسیون (آزمون خطی بودن متغیرها)……………………………………….. 93

4- آزمون چاو(پایداری ضرایب)………………………………………………………………………. 93

5- آزمون ریشه واحد…………………………………………………………………………………….. 94

4-3-2) نتایج  رگرسیون چندگانه………………………………………………………………………. 95

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 99

5-2- نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………. 99

5-4- پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………. 103

5-5- پیشنهادات به محققین آتی……………………………………………………………………… 104

5-6- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………….. 104

منابع و ماخذ:………………………………………………………………………………………………. 105

پیوست………………………………………………………………………………………………………. 109

فهرست جداول

جدول3-1) تشریح متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………. 82

جدول3-2-) نحوه برآورد مدل2…………………………………………………………………….. 84

جدول شماره 4-1) آمارتوصیفی متغیر های تحقیق…………………………………………………. 90

جدول 4-2) نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف………………………………………………….. 92

جدول 4-3) آزمون رامسی رست………………………………………………………………………. 93

جدول شماره4 -4) آنالیز واریانس رگرسیون……………………………………………………… 93

جدول4-5) آزمون چاو…………………………………………………………………………………. 94

جدول4-6) آزمون ریشه واحد به روش فیلیپس برون…………………………………………… 94

 

چکیده:

در این تحقیق به بررسی ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی  درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. ما در این تحقیق بررسی خواهیم کرد که افزایش شفافیت سود شركتها ، ریسک نقدینگی  را کاهش می دهد . متغیر وابسته تحقیق ریسک نقدینگی و متغیر مستقل تحقیق شفافیت سود است.برای سنجش شفافیت سود از  مدل بارت و برای سنجش ریسک نقدینگی  از معیار آمیهود استفاده شد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره زمانی مورد تحقیق در بین سالهای1382 تا 1390 در بورس فعالیت داشتند. داده های مورد نظر پس از جمع آوری از طریق نرم افزار Excel دسته بندی و تلخیص شده سپس متغیر های اولیه شفافیت سود  به تبعیت از بارت جهت برآورد ضریب تعیین (R2) مورد استفاده قرار داده از سوی دیگر متغیر ریسک نقدینگی  با استفاده از معیار آمیهود مورد سنجش قرار گرفته و از طریق نرم افزار Excel محاسبه میگردد.در مرحله آخر نیز شفافیت سود و هزینه سرمایه سهام از طریق نرم افزار Eviews  و SPSS مورد پردازش قرار گرفته که بدین ترتیب با رگرسیون چند متغیره که هدف آن اندازه گیری رابطه متغیرهاست و با استفاده از خروجی های مدل بدست آمده ، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه منفی و معنی داری بین شفافیت سود و ریسک نقدینگی  وجود دارد

کلمات کلیدی: شفافیت سود ، ریسک نقدینگی ،اهرم مالی ، مدل بارت، معیار آمیهود

فصل اول

(کلیات تحقیق)

 

1-1)مقدمه:

یكی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری ارزشیابی داراییهاست. ارزش ذاتی هر دارایی عبارت است از ارزش فعلی جریان های نقدی آتی دارایی، كه علاوه بر زمان وقوع، نرخ تنزیل نیز مورد توجه قرار میگیرد. نرخ تنزیل یا بازده مورد انتظار هر دارایی، نشان دهندة بازدهی از دست رفته تحت شرایط ریسك مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است . یكی از عوامل مؤثر بر ریسك داراییها قابلیت نقدشوندگی آنهاست(درخشنده,1382). نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری داراییها حایز اهمیت است، زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ شواهد تجربی نیز نشان میدهند كه عامل نقدشوندگی در تصمیمگیریها نقش مهمی را ایفا مینماید، اما بهرغم مطالعات بسیاری كه در این زمینه از سوی پژوهشگران صورت گرفته است، هیچ یكنواختی در انتخاب معیار قابل قبول از نقدشوندگی بازار وجود ندارد(Zhang,2007).

1-2) بیان مسئله :

تصمیم گیری بهینه برای سرمایه گذاری در واحدهای تجاری به بیان بهتر تخصیص صحیح منابع كمیاب در جامعه مستلزم وجود اطلاعات مالی شفاف است. (Michael A. Goldstein 2006)

نبود اطلاعات شفاف باعث تصمیم گیری های نامطلوب و در نتیجه اتلاف منابع اقتصادی، تخریب بازارهای سرمایه و در نهایت عقب ماندگی و فقر اقتصادی و كاهش رفاه عمومی می شود.  در این راستا این پرسش مطرح می شود كه آیا شفافیت سود حسابداری كه اصلی ترین معیار كمی اطلاعات مالی است منجر به ترغیب بیشتر افراد در داد و ستد سهام و در نتیجه پائین آمدن ریسك نقد شوندگی سهام می گردد یا خیر، به بیان ساده تر آیا این ادعا كه شفافیت سود اطمینان خاطری برای سرمایه گذاران و در نتیجه مشوقی جهت انجام معاملات بیشتر، ماندن در بازار و یا ورود سرمایه گذاران بالقوه در بازار است،كه از پارامترهای كاهش ریسك نقدشوندگی هستند از صحت كافی برخوردار است یا خیر؟ از سوی دیگر سرمایه گذاران با دانستن میزان سودمندی اطلاعات شفاف و آگاهی از شفافیت سود گزارش شده، با اطمینان بیشتری مبادرت به تعیین قیمت سهام، چه توسط خود و چه توسط تحلیل گران خود می كنند. هر چه بازارها توسعه یابند، ابزارهای جدیدتری برای پاسخگویی به نیازهای سرما یه گذاران تعریف میشوند. سرمایه گذاران در صورتی دارایی با ریسك بالاتر را میپذیرند كه بازده بالاتری را عاید آنها سازد و لذا یكی از عوامل مؤثر بر ریسك دارایی قابلیت نقدشوندگی آن است. هر چه نقدشوندگی كمتر باشد، سهم جذابیت كمتری پیدا میكند. تحقیقات اخیر بر نگرش سرمایه گذاران در مورد نقدشوندگی و این كه آیا نقدشوندگی نماینده فاكتور ریسك سیستماتیك است یا خیر، تمركز دارند و در پی بهترین تعریف از نسبت عدمنقدشوندگی هستند. در این رابطه آمیهود(2002) نسبت عدم نقدشوندگی را به صورت نسبت قدر مطلق بازده روزانه سهام به حجم معامله آن سهم در همان روز تعریف كرده است. یكی دیگر از مواردی كه اخیر اً مدنظر قرار گرفته ، میزان سهام شناور شركت است . سهام شناور آزاد درصدی از سهام یك شركت است كه برای معامله دربازار سهام در دسترس سرمایه گذاران بوده ، بدون هیچ گونه محدودیتی قابل معامله باشد(Omri,2003). ویل سهام شناور آزاد را به عنوان سهمی از سرمایه موجود برای فروش در بازارتعریف و از آن را به عنوان معیار نقدشوندگی استفاده می كند(Zhang,2007).حال این پرسش مطرح می شود كه آیا این گفته در بازار ایران از مقبولیت برخوردار است یا خیر؟(Long et.al 2011) و آیا میزان شفافیت سود حسابداری بر ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد یا خیر ؟

تعداد صفحه : 128

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***