دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه سلامت روان و پایگاههای هویت و منبع کنترل با اختلالات تغذیه ای در زنان

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه سلامت روان و پایگاههای هویت  و منبع­ کنترل با اختلالات تغذیه ای در زنان

 دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته  روانشناسی عمومی

عنوان:

بررسی رابطه سلامت روان و پایگاههای هویت  و منبع­کنترل با اختلالات تغذیه ای در زنان

 

استاد راهنما:

خانم دکتر سعیده السادت حسینی

1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فهرست……………………………………………………………………………………………………………………..شماره صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل یکم :کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….2
1-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-2-بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-3-اهمیت و ضرورت ………………………………………………………………………………………………………………………………8
1-4-اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………8
1-4-1-هدف اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-4-2-اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-5-فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….8
1-6-تعاریف مفهومی و عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………..9
1-6-1-تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-6-2-تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………..9
فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………11
2-1-سلامت روانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….12
2-1-1-اهمیت سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………………12
2-1-2-معیارهای سنجش رفتار نابهنجار…………………………………………………………………………………………………………13
2 -1-3-تعریف سلامت روان………………………………………………………………………………………………………………………14
2-1-4-ملاك های سلامت روان………………………………………………………………………………………………………………… 15
2-1-5-تاریخچه ی بهداشت روانی……………………………………………………………………………………………………………….15
2-1-6-تاریخچه  بهداشت روانی در ایران……………………………………………………………………………………………………….17
2-1-7-اهداف بهداشتی روانی……………………………………………………………………………………………………………………..19
2-1-8-عملکردبهداشت­روانی………………………………………………………………………………………………………………………20
2-1-8-1-الف) پیش گیری انواع  آن………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-1-8-2-ب) درمان و انوع آن………………………………………………………………………………………………………………………21
2-1-8-3-ج) توان بخشی وانواع آن………………………………………………………………………………………………………………..23
2-2-پایگاههای هویت…………………………………………………………………………………………………………………………………..24
2-2-1- نظریه های مربوطه به هویت………………………………………………………………………………………………………………..24
2-2-2-پایگاه هویت……………………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-2-3-بحران  هویت  …………………………………………………………………………………………………………………………………..29
2-2-4-جامعه بسترمهم هویت………………………………………………………………………………………………………………………..30
2-2-5-مهمترین­ بسترهای­ اجتماعی­هویت………………………………………………………………………………………………………..31
2-2-6-پیامدهای بحران هویت………………………………………………………………………………………………………………………31
2-2-6-1-عوامل موثر در پدیدآیی بحران هویت……………………………………………………………………………………………….31
2-3-منبع کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………………………..32
2-3-1-کنترل درونی در برابر کنترل بیرونی………………………………………………………………………………………………………32
2-3-2-ارزیابی منبع کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-3-3-عوامل مرتبط بین منبع کنترل با تغذیه…………………………………………………………………………………………………….33
2-3-4-افراد ارای منبع کنترل درونی……………………………………………………………………………………………………………….34
2-3-5-افراد دارای منبع کنترل بیرونی……………………………………………………………………………………………………………..35
2-3-6-پیوستار منبع کنترل…………………………………………………………………………………………………………………………….36
2-3-7-نوسان پیوستار کانون کنترل………………………………………………………………………………………………………………..37
2-3-8- پی آمد هاو تاثیرات کانون کنترل……………………………………………………………………………………………………….38
2-3-9-شکل گیری کانون کنترل…………………………………………………………………………………………………………………..38
2-3-10-پرورش منبع کنترل درکودکی…………………………………………………………………………………………………………..38
2-4-اختلالات تغذیه……………………………………………………………………………………………………………………………………38
2-4-1-کم اشتهایی روانی و پر اشتهایی روانی…………………………………………………………………………………………………..39
2-4-2-مشخصه های بالینی بی اشتهایی روانی…………………………………………………………………………………………………….39
2-4-3-زیر تیپ های بی اشتهایی روانی…………………………………………………………………………………………………………….40
2-4-4-شیوع ودوره و همایندی مرضی بی اشتهایی روانی…………………………………………………………………………………….40
2-4-5-مشخصه های بالینی پراشتهایی روانی………………………………………………………………………………………………………41
2-4-6-زیرتیپ های پر اشتهایی روانی………………………………………………………………………………………………………………41
2-4-7-شیوع و دوره و همایندی مرضی پراشتهایی روانی……………………………………………………………………………………..41
2-4-8-شباهت و تفاوت بین دو نوع اختلال خوردن…………………………………………………………………………………………….42
2-4-9-سبب شناسی و عوامل علیتی در اختلال خوردن……………………………………………………………………………………….42
2-4-10-درمان و مداخله های درمانی………………………………………………………………………………………………………………44
2-4-11-دیگر اختلالات خوردن……………………………………………………………………………………………………………………45
2-5-تحقیقات داخلی و خارجی……………………………………………………………………………………………………………………..47
2-5-1-تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………….47
2-5-2-تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………….48
2-6- مدل مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………………………49
فصل سوم:روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………50
3-1-طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
3-2- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….51
3-3-جامعه و نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….51
3-4- ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………..51
3-5-شیوه اجرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..56
3-6-روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………….56
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………..57
4-1-یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………….58
4-2-یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………59
فصل پنجم:بحث و نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………….62
5-1-بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..63
5-1-1-فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………………………………63
5-1-2-فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………64
5-1-3-فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………..65
5-1-4-فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………..65
5-2- محدودیتهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..67
5-3- پیشنهاد های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………67
5-3-1-پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………….67
5-3-2-پشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….67
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
پرسشنامه سلامت…………………………………………………………………………………………………………………………………………72
پرسشنامه کنترل راتر ……………………………………………………………………………………………………………………………………75
پرسشنامه هویت……………………………………………………………………………………………………………………………………………78

چکیده فارسی:

هدف پژوهش حاضر بررسی  رابطه سلامت روان و پایگاههای هویت  و منبع­کنترل با اختلالات تغذیه­ای در زنان .پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و شیوه اجرای آن همبستگی است ازجامعه مورد نظر تعداد   100نفراز زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره  بر اساس جدول مورگان و کرجسی وبااستفاده از نمونه­گیری دردسترس انتخاب شده­اند و به­کمک پرسشنامه­های سلامت عمومی  GHQ28وپرسشنامه سبک هویت و پرسشنامه منبع­کنترل راتر داده های مورد نظرجمع آوری شد. فرضیه ها شامل:1-بین مؤلفه­های سلامت روان با اختلالات تغذیه­ای رابطه وجود دارد.2-بین مؤلفه­های منبع کنترل با اختلالات تغذیه ای رابطه وجود دارد.3-بین مؤلفه های پایگاه هویتی با اختلالات تغذیه­ای رابطه وجود دارد. 4- مؤلفه های سلامت روان و منبع کنترل و پایگاههای هویت پیش بینی کننده اختلالات تغذیه هستند، می­شود. و نتایج تحلیل آماری به وسیله نرم افزار SPSS16 از روشهای آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیارو ازروشهای  آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره نشان دادکه: که بین مولفه های سلامت روان (علائم جسمانی ،علائم اضطرابی ،ناکنشوری اجتماعی ، افسردگی و نمره كلی سلامت روان با اختلالات تغذیه ای رابطه مثبت و معنادار وجود دارد(p<0/01) به عبارت دیگر، با افزایش نمرات  سلامت روان در زنان، اختلالات تغذیه ای آنان نیز افزایش یافته است. بین منبع كنترل درونی با اختلالات تغذیه ای رابطه منفی و معنادار وجود دارد(p<0/05). بین منبع كنترل بیرونی با اختلالات تغذیه ای رابطه مثبت و معنادار وجود دارد(p<0/01). به عبارت دیگر، زنان دارای اختلالات تغذیه ای از منبع كنترل بیرونی برخوردارند، و بین مولفه های پایگاه هویتی با اختلالات تغذیه ای رابطه ای وجود ندارد.و نیز مقدار رگرسیون پیش بینی اختلالات تغذیه زنان از روی مولفه های سلامت روان و منبع کنترل معنی دار می باشد (001/0>p و 61/13=F). بنابراین متغیر علائم جسمانی با ضریب بتای 28/0 می توانند به طور مثبت و معنی داری اختلالات تغذیه زنان را پیش بینی کنند.

واژگان کلیدی:اختلالات تغذیه ،سلامت روان ،منبع کنترل ،پایگاه هویت ،شهرستان کرمانشاه ،

فصل یکم

کلیات پژوهش

1-1-مقدمه:

اختلالات تغذیه‌ای[1] از جمله مشکلاتی هستندكه ارتباط نزدیك با شیوه­زندگی وفرهنگ جامعه دارند. تمایل­شدید برخی از فرهنگ‌‌‌‌‌‌ها به خصوص فرهنگ غرب در توجه به زیبایی اندام، لاغری و تناسب اندام، اغلب اوقات، آن‌ها را به اعمال رژیم­های غذایی سخت و طاقت فرسا وادار می­كند و یا حتی بعضی از آن‌ها به اقدامات دیگری نظیر ورزش‌های شدید، استفراغ عمدی[2]، استفاده از داروهای مسهل[3] و غیره روی می‌آورند. اكثر موارد گزارش شده مربوط به كشورهای غربی است اما از كشورهای آسیایی نیز گزارش هایی ارائه شده است كه حاكی از نفوذ آن در كشورهای آسیایی می­باشد(فیربورن،2006). اختلالات تغذیه‌ای شامل دو دسته عمده می‌باشند، در نوعی از آن تحت عنوان بی‌اشتهایی عصبی[4]، بیمار با امتناع از غذا خوردن سعی در كاهش وزن خود دارد به نحوی كه حتی كاهش وزن بیشتر از 20% نیز رضایت بخش نمی­باشد. پرخوری عصبی[5] حالت دیگری است كه در آن بیمار پس از خوردن با ایجاد حالت تهوع و استفراغ عمدی و یا استفاده از دارو‌های مدر و مسهل سعی در كاهش اجباری وزن خود‌‌‌‌ دارد طبق بررسی‌های صورت گرفته در مطالعات همگانی و استفاده از آمار تشخیصی، اختلالات تغذیه­ای در بین زنان نسبت به مردان 9 برابر شیوع بیشتری داشته است. اختلالات تغذیه­ای، دارای تظاهراتی در زمینه‌های مختلف گوارشی، پوستی، اختلالات الكترولیتی و غیره است. طبق ملاك‌های تشخیصی ذكر شده در متن تجدید نظر شده بیماری­های روانی آمریکا 5  (2012)برای تشخیص قطعی اختلالات تغذیه­ای، بروز رفتارهای زیر لازم است: اشتغال ذهنی دائم با غذا و میل شدید به غذا و عدم كنترل در غذا خوردن، كوشش برای رفع اثرات چاق­كننده غذا با رفتارهای جبرانی6 نامناسب مثل استفراغ عمدی، سوء مصرف دارو‌های مسهل، استفاده از محدودیت‌های غذایی و دوره­های متناوب گرسنگی كشیدن، مصرف دارو‌های بازدارنده اشتها، مصرف تركیبات تیروئیدی یا دارو‌های مدر، آسیب روانی شامل ترس مرضی از چاقی، به­طوری­كه بیمار، آستانه وزن بسیار دقیقی را برای خود در نظر می­گیرد كه آشكارا از وزن قبل از بیماری كه بر اساس نظر پزشكان متناسب و در سطح بهینه بوده است پائین‌تر است و تاثیر فشارهای اجتماعی بر غذا خوردن. موارد ذكر شده از علائم اختلالات تغذیه‌ای می‌باشند و در مرحله بعد، افراد مبتلا طبق تشخیص علائم گزارش شده برای هر یك از گروه‌های پراشتهایی عصبی یا بی­اشتهایی عصبی، می‌توانند در هر یك از این دو گروه قرار بگیرند. جاكلین [6]و همكارانش (2007) سن شروع اختلالات بی‌اشتهایی عصبی را اواسط دوره نوجوانی تشخیص داده­اند .هویت یابی به موازات رشد فیزیکی ،شناختی ،اجتماعی و عاطفی  اهمیت خاصی دارد فرد  با شور زیادی از خود سوال می کنند که جایگاه من کجاست ؟شغل؟موقعیت تحصیلی؟ازدواج و…. من چگونه خواهد شد این سوالات در واقع تلاش برای یافتن هویت است که در نحوه برخورد با دیگران اثر می گذارد و با تغییر زمینه اجتماعی دچار دگرگونی می شود(احدی،جمهری 1385). اریکسون معتقد است عمده ترین تکلیف یک فرد حل بحران هویت است که برای رسیدن به هویتی کم و بیش ثابت باید نیازها ،آرزوها و توانایی های خود را به شکل تازه ایی سازمان دهد تا بتواند خورا باشرایط و انتقادات موجود در جامعه وفق دهد( احدی-جمهری1385). سلامت روانی جنبه ایی از مفهوم کلی سلامت است و به عقیده فروید انسان سالم کسی است که هر یک از مراحل رشد روانی-جنسی را با موفقیت گذرانده باشد و در هیچ یک از مراحل مزبور بیش از حد  تثبیت نشده باشد و به عقیده اسکینر فردی که رفتارش منطبق بر قوانین و ضوابط جامعه باشد و با استفاده از  شیوه ها را اصلاح رفتار برابر بهبود و به هنجار کردن رفتار خود اقدام کند فرد سالمی است و از نظر راجرز انسانی که  سلامت روانی دارد، انعطاف پذیر است، پیش داوری ندارد، احساس آزادی و خلاقیت می­کند و سازمان بهداشت جهانی آن را مفهومی کلی یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش های اجتماعی، روانی، جسمی قلمداد می کند. چه کسی یا چه چیزی سرنوشت شما را تعیین می­کند؟ وقایع و حوادث زندگی روزمره­ی خود را خوب درنظر بگیرید؛ چه کسی مسئول این وقایع است؟ در صورت بروز مشکلات چه کسی را سرزنش می­کنید و در مورد موفقیتهای به دست آمده چه کسی را مؤثر می­دانید؟ پاسخ شما به این سؤالات کانون کنترل شما را نشان میدهد. انسا نها یاد گرفته اند که وقایع زندگی را به نحوخاصی ببینند؛کانون کنترل  به نحوه ی نسبت  دادن علتها به وقایع زندگی گفته میشود. این عامل نشان  می­دهد که شما عادت دارید کجا دلایل رویدادهای زندگی را جستجو کنید. هر انسانی به طور طبیعی یک دستگاه ادراکی دارد که خودش از وجود آن باخبر نیست. این عقیده که چیزی درکنترل شماست، قویاً بر گفت وگوی درونیتان با خود و جهانی که درآن زندگی می­کنید تأثیر دارد.  شما به سؤالات ساده ولی اساسی زندگی به شیو های قابل پیش بینی پاسخ  می­دهید. چون ادراک شما در مورد اینکه وقایع زندگی چگونه کنترل می­شود، معمولاً از یک ثبات نسبی برخوردار است (مک گراو،2001). به عقیده ی راتر یکی از ابعادی که افراد را از یکدیگر متمایز می­کند، درجه ی کنترلی است که افراد تصور می­کنند بر رویدادهای زندگی خوددارند. به سخن دیگر میزان اعتقاد انسانها بر کنترل رویدادهای مؤثر در زندگی، عاملی است که سبب تمایز آ نها از یکدیگر می­شود. لذ
ا پزوهش حاضر سعی دارد به بررسی رابطه متغییرهای سلامت روان و پایگاههای هویت ومنبع کنترل با اختلالات تغذیه­ای در زنان مراجعه­کننده به مراکز مشاوره تغذیه شهرستان کرمانشاه بپردازد.
تعداد صفحه :89
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***