دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی منطقه 8 شهر تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی منطقه 8 شهر تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : مدیریت آموزشی

عنوان :

بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی منطقه 8 شهر تهران

 

استاد راهنما :

دکتر مهدی شریعتمداری

 

استاد مشاور :

دکتر مهدی دوایی

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

چکیده

فصل اوّل : كلیات پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. .2

1-1 بیان مسئله………………………………………………………………………………………………. .4

2-1 اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………… .5

3-1 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… .6

4–1 فرضیه ها و سوالات جانبی پژوهش……………………………………………………………… .7

5-1 تعاریف نظری………………………………………………………………………………………….. .7

6-1 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 12

1-2 مفهوم سلامت………………………………………………………………………………………….. 12

2-2 مفهوم سازمان………………………………………………………………………………………….. 13

3-2 مفهوم سلامت سازمانی………………………………………………………………………………. 13

4-2 تاریخچه سلامت سازمانی…………………………………………………………………………… 14

5-2 تعاریف سلامت سازمانی……………………………………………………………………………. 15

6-2 مولفه های سلامت سازمانی…………………………………………………………………………. 16

7-2 سلامت سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان………………………………………………………… 19

8-2 اهمیت سلامت سازمانی در آموزش و پرورش…………………………………………………. 24

9-2 سلامت سازمانی در مدرسه…………………………………………………………………………. 25

10-2 مشخصه های فضاهای کاری سالم ……………………………………………………………… 27

11-2 پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………… 28

12-2 پیشرفت تحصیلی و عوامل موثر بر آن…………………………………………………………. 31

13-2 خانواده و پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………. 43

14-2 پیشینه داخلی تحقیق………………………………………………………………………………… 44

15-2 پیشینه خارجی تحقیق………………………………………………………………………………. 46

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مقدمه: …………………………………………………………………………………………………………. 50

1-3روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 50

2-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………. 50

3-3 حجم نمونه آماری…………………………………………………………………………………….. 51

4-3 ابزار اندازه گیری داده ها…………………………………………………………………………….. 51

5-3 تعیین روایی و پایایی داده ها………………………………………………………………………. 52

6–3 روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………… 53

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 55

1-4 ویژگی­های جمعیت­شناختی…………………………………………………………………………. 56

2-4 شاخص های توصیفی پژوهش………………………………………………………………………………..59

3-4 یافته های استنباطی………………………………………………………………………………………………..60

4-4 تحلیل رگرسیون پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………..67

5-4 یافته های جانبی…………………………………………………………………………………………………….69

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 82

1-5 خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………….. 82

2-5 نتیجه گیری كلی……………………………………………………………………………………….. 82

3-5 فرضیه ها و نتایج آن………………………………………………………………………………….. 83

4-5 نتایج یافته های جانبی………………………………………………………………………………… 85

5-5 محدودیت ها…………………………………………………………………………………………… 89

6-5 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………. 89

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………….. 99

پیوست ها و ضمائم……………………………………………………………………………………………… 100

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                              صفحه

جدول 1-3: جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

جدول 2-3: سوالات مربوط به هر یک از فرضیه ها در پرسشنامه…………………………………………………………………………….. 53

جدول 3-3: جدول آلفای کرونباخ هر یک از متغیرها…………………………………………………………………………………………… 54

جدول 1-4: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک مدرک تحصیلی……………………………………………………………….. 57

جدول 2-4: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک سابقه کار………………………………………………………………………. 58

جدول 3-4: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک رشته تحصیلی…………………………………………………………………. 59

جدول 4-4: شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………………………………………… 60

جدول 5-4: نتایج مقدار کلموگروف اسمیرونوف برای بررسی نرمال بودن توزیع یگانگی نهادی………………………………………..61

جدول 6-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه یگانگی نهادی با پیشرفت تحصیلی ……………………………………. 62

جدول 7-4: نتایج مقدار کلموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن توزیع ملاحظه گری  ………………………………………….. 62

جدول 8-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه ملاحظه گری با پیشرفت تحصیلی ……………………………………… 62

جدول 9-4: نتایج مقدار کلموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن توزیع ساختدهی……………………………………………….. 63

جدول 10-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه ساخت دهی با پیشرفت تحصیلی …………………………………….. 63

جدول 11-4: نتایج مقدار کلموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن توزیع………………………………………………………….. 64

جدول 12-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه پشتیبانی منابع با پیشرفت تحصیلی……………………………………. 64

جدول 13-4: نتایج مقدار کلموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن توزیع تاکید علمی……………………………………………. 65

جدول 14-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه تاکید علمی باپیشرفت تحصیلی……………………………………….. 65

جدول 15-4: نتایج مقدار کلموگروف اسمیرونف برای بررسی نرمال بودن توزیع روحیه………………………………………………….. 66

جدول 16-4: نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه روحیه باپیشرفت تحصیلی……………………………………………… 66

جدول 17-4: خلاصه تحلیل رگرسیون پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………………….. 67

جدول 18-4: نتایج تحلیل واریانس یکراهه مربوط به عوامل پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………….. 68

جدول 19-4: ضرایب رگرسیون پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………….68

جدول 20-4: میزان t و سطح معناداری آن در مولفه یگانگی نهادی………………………………………………………………………………70

جدول 21-4: میزان t و سطح معناداری آن در مولفه ملاحظه گری………………………………………………………………………………..70

جدول 22-4: میزان t و سطح معناداری آن در مولفه ساخت دهی ………………………………………………………………………………..71

جدول 23-4: میزان t و سطح معناداری آن در مولفه پشتیبانی ……………………………………………………………………………………..71

جدول 24-4: میزان t و سطح معناداری آن در مولفه تاکید علمی………………………………………………………………………………….72

جدول 25-4: میزان t و سطح معناداری آن در مولفه روحیه…………………………………………………………………………………………73

جدول 26-4: نتایج آزمون اثرات بین گروهی تحلیل واریانس یکراهه مدارک تحصیلی و مولفه های سلامت سازمانی……………73

جدول 27-4: نتایج آزمون اثرات بین گروهی تحلیل واریانس یکراهه رشته تحصیلی و مولفه های سلامت سازمانی………………74

جدول 28-4: نتایج آزمون اثرات بین گروهی تحلیل واریانس یکراهه سوابق کاری و مولفه های سلامت سازمانی………………..75

جدول 29-4: مقادیر ضرایب همبستگی مولفه های سلامت سازمانی و پیشرفت تحصیلی و ضرایب فیشر معادل آنها در دبیران

رشته علوم پایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

جدول 30-4: مقادیر ضرایب همبستگی مولفه های سلامت سازمانی و پیشرفت تحصیلی و ضرایب فیشر معادل آنها در دبیران

رشته علوم ریاضی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

جدول 31-4: مقادیر ضرایب همبستگی مولفه های سلامت سازمانی و پیشرفت تحصیلی و ضرایب فیشر معادل آنها در دبیران

رشته علوم انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

جدول 32-4: مقادیر ضرایب فیشر جهت مقایسه تفاوت همبستگی در دبیران رشته علوم پایه و ریاضی ……………………………79

جدول 33-4: مقادیر ضرایب فیشر جهت مقایسه تفاوت همبستگی در دبیران رشته علوم پایه و انسانی…………………………….79

جدول 34-4: مقادیر ضرایب فیشر جهت مقایسه تفاوت همبستگی در دبیران رشته علوم ریاضی و انسانی……………………….80

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار1-4: توزیع فراوانی نمونه اماری به تفکیک جنسیت…………………………………………. 57

نمودار2-4: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک مدرک تحصیلی…………………… 58

نمودار3-4: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک سابقه کار…………………………… 59

نمودار4-4: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری به تفکیک رشته تحصیلی…………………….. 60

 

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به یک جهان سازمانی مبدل شده است بدین ترتیب اهمیت سازمان ها که بیشترین دوران زندگی انسان در آنها سپری می شد روز به روز آشکار تر و نقش آنها در تحقق هدفهای انسانی روشن تر می گردد (جاسبی، 1385، ص42). در واقع سازمانها در رهبردی دنیای معاصر نقش دارند و جایگاه والا و برجسته ای در ساختار فرهنگی و اجتماعی جوامع پیدا کرده اند و بسیاری از فعالیتهای اساسی و حیاتی مربوط به زندگی مردم در سازمانها انجام می گیرد و زندگی بدون وجود سازمانهای گوناگون آموزشی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی، سیاسی، نظامی و غیره تقریباً مقدور نیست با وجود این، نیل به موفقیت و پیشرفت همه جانبه و تأمین رفاه و آسایش به صرف وجود سازمان ها تحقق نمی یاید، بلکه برای این منظور به سازمان های کار آمد و اثر بخش نیاز است ( کورمن، ترجمه شکر کن،1383). از مهمترین سازمانها می توان به سازمان آموزش و پرورش اشاره کرد که اثر بخش و کارآمدی آن تأثیر بسزایی در فعالیت و رشد سازمانهای دیگر دارد. در بین عوامل مختلفی که در توسعه جامعه مطرح می شود، آموزش و پرورش از مهمترین عوامل رشدی به حساب می آید. تعلیم و تربیت سبب افزایش دانش، مهارت، درک و توانایی انسانها می شود (میر کمالی،1383، ص160). بر اساس رویکرد سیستمی، هر جامعه به عنوان یک نظام کلی در نظر گرفته می شود که در درون خود دارای سازمانهایی می باشد، هریک از این سازمانها به منزله یک خرده نظام می بایست در کنار یکدیگر همگام و هماهنگ، در جهت تحقق هدف نظام بزرگ تر گام بردارند. شرط این همگامی و هماهنگی این است که سازمان ها از ویژگی های لازم و کافی یک سازمان سالم برخوردار باشند (هوی و میسکل، ترجمه عباس زاده،1383). مدرسه نیز که از خرده نظام های آموزش و پرورش سیستمی باز است که برای ادامه فعالیت و بقای خود باید شرایط متغیر محیطی سازگار شود تا بتواند با اثر بخشی فعالیت کرده و در دراز مدت دوام بیاورد (علاقه بند، 1377، ص184). و این سازگاری با شرایط در جهت اثر بخشی از خصوصیات سازمانهای سالم است. حال این سؤال مطرح می شود که سلامت سازمانی چیست ؟

سازمانها می توانند مانند افراد و خانواده ها سالم و بالنده یا نا سالم و پریشان باشند. وظیفه ی اساسی هر مدیر موفق آن است که نشانه های سازمان سالم را بشناسد و بخشی از فعالیتهای خود را معطوف ایجاد فضای روانی که کارکنان تحت نظارت رشد یابند و با علاقه به کار خلاق بپردازند (ساعتچی، 1376، ص134). از مشخصات یک سازمان سالم آن است که سلامت جسمی و روانی کارکنان آن به جهان اندازه مورد توجه و علاقه ای مدیریت سازمان قرار می گیرد که تولید و بهره وری مورد تأکید قرار گرفته است. مدیریت اثر بخشی بدون توجه به اعتقاد به سلامت روانی کارکنان و در نتیجه توجه به سلامت سازمانی کارکنان حاصل نمی شود (ساعتچی، 1376، ص33). به اعتقاد مایلز (1969)[1] دوام و پایداری سازمانها در محیط خود و رشد و گسترش توانایی خود جهت سازگاری با آن منوط به برخورداری از سلامت می باشد. لایدن و کلینگل (2002)[2] نیز اظهار می دارند که سازمان ها در صورتی می توانند وظایف خود را به طور جداگانه انجام دهند و رشد یابند که از سلامت برخوردار باشند. با توجه به آنکه از سازمانآموزش و پرورش به عنوان صنعت رشد نام می برند و منزلت اجتماعی آن افزایش یافته و شمار مؤسسات و خدمات آموزشی گسترش پیدا کرده است و این صعود و رشد خدمات و بودجه  مستلزم بهبود کمی و کیفی این سازمان به طور هماهنگ است (علاقه بند، 1378). به نظر می رسد باید به مدارس به عنوان تامین کننده نیروی انسانی مورد نیاز سایر سازمانها، توجه خاصی صورت بگیرد چون مدارس، جز معدود سازمانهایی هستند که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بر سازمانهای دیگر تأثیر می گذارند. برای این منظور باید بستر مناسب بهبود کمی و کیفی مدارس فراهم شود و این امکان پذیر نخواهد بود مگر با شناخت مشکلات و عوامل تأثیر گذار بر جو مدارس. یکی از مفاهیمی که در نیمه ی دوم قرن بیستم برای شناخت مدارس در نتیجه تحقیقات توسعه داده شده ی مفهوم سلامت سازمانی مدارس می باشد. سلامت سازمانی مدرسه چارچوب دیگری برای مفهوم سازی جو عمومی مدرسه است. مفهوم سلامت مثبت در یک سازمان توجه را به شرایطی جلب می کند که رشد و توسعه ی سازمان را تسهیل کـرده یا مـــوجب پویایی های سازمــانی می باشد (هوی و میسکل، ترجمه عباس زاده، 1382، ص448). مدارس سالم معلمان متعهد و با روحیه ای دارند که به یکدیگر و به مدیر اعتماد دارند، دارای جوی باز هستند و معلمان و دانش آموزان موفقی دارند، در چنین مدارس پیشرفت و رشد دانش آموزان، معلمان و مدیران، هدفهای قابل تحقیقی به حساب آیند. مدارس سالم و پویا موجبات انگیزش و علاقه مندی به کار را در مدیر  و معلمان فراهم آورده و باعث افزایش کارایی که به نوبه ی خود عامل مهمی در افزایش اثر بخش از جمله پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که از جلوه های نمایان موفقیت نظام آموزشی می باشد، می گردد. مطالب عنوان شده که حاکی از اهمیت سلامت سازمانی در ایجاد بستری مناسب برای کارایی و اثر بخشی دارد، محقق را بر آن داشت که به بررسی سلامت سازمانی و رابطه آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس راهنمایی، بپردازد.

[1] Miles

[2] Lyden & Klingle

تعداد صفحه :126

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***