دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس ( مدارس متوسطه غرب استان گیلان )

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت دولتی

گرایش :منابع انسانی

عنوان : بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس ( مدارس متوسطه غرب استان گیلان )

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت
دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت دولتی              گرایش:  منابع انسانی

عنوان :

بررسی رابطه بین سبک رهبری با عملکرد مدیران مدارس
( مدارس متوسطه غرب استان گیلان )

استاد راهنما :
دکتر حسین گنجی نیا

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق.. 3

1-1) مقدمه. 4

1-2) بیان مسئله. 5

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق.. 9

1-4) اهداف تحقیق.. 10

1-5) چارچوب نظری تحقیق.. 10

1-6) فرضیه‌های تحقیق.. 13

1-7)تعریف نظری (مفهومی ) و عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق: 13

1-7-1) متغیرهای مستقل.. 13

1-7-1-1 )تعریف نظری ومفهومی : 13

1-7-1-2)تعریف عملیاتی متغیر مستقل (سبكهای رهبری): 15

1-7-2) متغیر وابسته (عملكرد) 15

1-7-2-1)تعریف نظری ومفهومی : 15

1-7-2-2) تعریف عملیاتی متغیر وابسته عملكرد : 16

1-8) قلمرو تحقیق: 17

فصل دوم : مروری بر ادبیات تحقیق.. 18

2-1) رهبری سازمانی : 19

2-1-1) نظریه های هدایت و رهبری: 20

2-1-1-1) نظریه های خصوصیات فردی رهبری: 20

2-1-1-2) نظریه های رفتاری رهبری: 20

2-1-1-3) نظریه موقعیتی و اقتضایی: 21

2-1-1-4)نظریه مسیر – هدف: 21

2-1-1-5) نظریه دوره زندگی(بلانچارد): 22

2-1-1-6) نظریه های انگیزش: انگیزش: 22

2-1-1-7) نظریه محتوایی: 22

2-1-1-8) نظریه های فرایندی: 23

2-2)تعاریف دیگر از سبک رهبری : 24

2-2-1)مقایسه رهبری خدمتگزار و رهبری تحول‌گرا 27

2-2-2) مدلهای رهبری.. 29

2-2-3)  سبك رهبری leadership style: 31

2-2-4)انواع سبك رهبری.. 32

2-2-5)چهار سبك رهبری (مدل هرسی و بلانچارد) 33

2-2-6)فرق میان رهبر و مدیر (رئیس) 33

2-1-6-1 ) تفاوتها وتشبهات : 34

2-1-7)مدل رهبری وضعیتی(رهبری موقعیتی): 36

2-1-7-1) محتوی اصلی نظریه : 36

2-1-7-2) محدودیت نظریه رهبری وضعیتی.. 39

2-2) اهمیت رهبری: 40

2-3) خلاصه ای از تئوری های  رهبری  : 44

2-3-1) شبکه مدیریت: 44

2-3-2)نظریه ی اقتضائی: (فیدلر) 46

2-4)مقایسه رهبری از دیدگاه دانشمندان غربی و امام علی(ع) : 48

2-4-1)مقایسه رهبری از دیدگاه های متفاوت: 49

2-4-2)  رهبری از دیدگاه امام علی(ع) : 49

2-5) بخش دوم: عملکرد. 50

2-5-1) مقدمه : 50

2-5-2) تعریف عملکردperformance)) 50

2-5-3) عوامل مؤثر بر عملكرد: 52

2-5-4) مدیریت عملكرد: 54

2-5-5)تعریف مدیریت عملکرد. 54

2-5-6)پیوند استراتژیك اهداف و عملكرد سازمانی با اهداف و عملكرد فردی.. 56

2-6)تعریف ارزیابی.. 57

2-7)ارزیابی عملکرد. 57

2-8)دلایل استفاده از ارزیابی عملکرد. 59

2-9)دلایل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزیابی عملکرد. 60

2-10)معیار های ارزیابی عملکرد. 61

2-11)چه كسانی ارزیابی می‌كنند؟. 62

2-12)ارتباط بین ارزیابی عملکرد، ارزشیابی شغل، میزان حقوق و مزایا 64

2-13)روشهای مختلف ارزیابی عملکرد. 65

2-14)هدف نهایی از ارزیابی عملکرد. 69

2-15)مدیریت منابع انسانی و عملکرد کارکنان. 70

2-16)عملکرد کارکنان  وارزیابی آن : 71

2-16-1) حفظ جایگاه کارکنان و عملکرد آنها: 71

2-16-2) تشویق و عملکرد کارکنان: 73

2-16-3) بهبود عملکرد کارکنان: 74

2-17)کارکنان آموزش و پرورش و عملکرد: 78

2-18) تغییر در عملکرد کارکنان. 79

2-19)تغییر عملکرد ضعیف کارکنان: 80

2-19-1) دلایل تغییر: بعضی تحولات سازمانی ناشی از تصمیمات مدیران عالی سازمان است. 80

2-19-2) درک ماهیت تغییر: 81

2-19-3) موانع تغییر عملکرد: 82

2-20) مؤلفه های مدیریت عملکرد : 83

2-20-1) مدیریت عملکرد بعنوان یک سیستم تجاری : 84

2-20-2) مدیریت عملکرد بعنوان یک فرهنگ وسبک رهبری : 84

2-20-3) مدیریت عملکرد بعنوان بخشی از پیمان  روانشناختی : 85

2-20-4) مدیریت عملکرد بعنوان بازخورد شخصی و فرآیند یادگیری : 85

2-21)کلی نگری در مدیریت عملكرد: 85

2-22) مدل Achieve  در عملکرد: 87

فصــل سوم: روش اجرای تحقیق.. 89

3-1) مقدمه. 90

3-2) روش اجرای تحقیق: 90

3-3) جامعه و نمونه آماری.. 91

3-4) ابزار و روش جمع آوری اطلاعات… 93

3- 4-1) روائی.. 94

3- 4-2) پایائی.. 94

3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات… 96

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات… 97

4-1)مقدمه: 98

4-2) توصیف متغیر های تحقیق.. 98

4-2-1وضعیت سکونت پاسخگویان. 98

4-2-2جنسیت پاسخگویان. 99

4-2-3)گروه سنی پاسخگویان. 100

4-2-4) سطح تحصیلات پاسخگویان. 101

4-2-5) وضعیت تاهل  پاسخگویان. 102

4-2-6 ) سابقه کاری پاسخگویان. 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 107

5-1)نتیجه گیری.. 108

5-1-1) نتایج توصیفی.. 108

5-1-2) نتایج استنباطی : 109

5-2) پیشنهادات پژوهش: 110

5-3) محدودیت های تحقیق: 111

منابع و مآخذ. 112

ضمائم و پیوست ها 118

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول2-1): تفاوتهای مدیر با رهبر. 35

جدول2-2)جدول امتیاز دهی به روش امتیاز بندی در ارزیابی عملکرد کارکنان. 65

جدول 2-3 )جدول تعیین سطح کارکنان در روش رتبه بندی غیر مستقیم ارزیابی عملکرد کارکنان.. 66

جدول 3-1) نام شهرستانهای غرب استان گیلان.. 92

جدول3-2) آلفای متغیرهای مستقل و وابسته. 95

جدول4-1) فروانی مربوط به وضعیت سکونت پاسخگویان.. 98

جدول 4-2)فروانی مربوط به جنسیت پاسخگویان.. 99

جدول 4-3) فروانی مربوط به سن پاسخگویان.. 100

جدول4-4 )فروانی مربوط به سطح تحصیلات  پاسخگویان.. 101

جدول4-5) فروانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان.. 102

جدول 4-6) فروانی مربوط به سابقه كاری پاسخگویان.. 103

جدول 4-7)آزمون همبستگی پیرسن مربوط به سبک رهبری و عملکرد مدیران.. 104

جدول4-8) مقایسه میانگین مربوط به سبک رهبری استبدادی/دموکراتیک و عملکرد مدیران.. 105

جدول4-9)مقایسه میانگین مربوط به سبک رهبری مشارکتی/غیر مشارکتی و عملکرد مدیران.. 106

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                             صفحه

نمودار 4-1) وضعیت سکونت پاسخگویان. 98

نمودار4-2 )جنسیت پاسخگویان. 99

نمودار4-3) سن  پاسخگویان. 100

نمودار4-4) سطح تحصیلات  پاسخگویان. 101

نمودار4-5 ) وضعیت تاهل پاسخگویان. 102

نمودار 4-6) سابقه كاری پاسخگویان. 103

 

چکیده

مدیریت ، رهبری و چگونگی کارایی و عملکرد مدیران از جمله عوامل موفقیت سازمانها محسوب  می شود . سبک مورد قبول مدیران در کارایی ، عملکرد و اثر بخشی سازمانها تاثیر مستقیم دارد .

درجامعه مدیران فراوانی وجود دارند ، لیکن آنچه مهم است وجود افرادی است که آماده پذیرش نقشهای علمی در جامعه باشند و کار خود را با عملکرد بهتر و سبک موثر که مناسب با اوضاع و شرایط خاص سازمان خود باشد ارائه نمایند .

البته باید اذعان نمود که بین مدیریت و رهبری تفاوت وجود دارد . یکی از صاحب نظران مدیریت به نام زالزنیک[1] معتقد است که تفاوتها در طرز تلقی ها نسبت به اهداف مفهوم کار به روابط بین دیگران ، خود اداراکی [2]و توسعه می باشد .  مدیران به پذیرش طرز تلقی غیر شخصی یا انفعالی و رهبران بیشتر تمایل به نگرش شخصی نسبت به اهداف دارند. (مولینز،1991،ص 119) .

هدف اساسی این پژوهش کشف رابطه بین سبک رهبری و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب استان گیلان می باشد .

روش اجرا در این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی است.مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های یک موقعیت صورت می گیرد. از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارت است از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن.

(خاکی، 1382، ص 123)

ابزار اندازه گیری در این پژوهش دو نوع پرسشنامه ی استاندارد که یکی برای نوع سبک رهبری و پرسشنامه دوم به سنجش شاخص های عملکرد مدیران پرداخته است.

اعتبار پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برآورد گردیده است که برای پرسشنامه سبک رهبری 81.1% وبرای پرسشنامه عملکرد 97.2% می باشد .

برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نیز از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است . در سطح توصیفی از مشخصه های آماری نظیر فراوانی ، درصد میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسن و جداول مقایسه میانگین ها و با بهره گیری از نرم افزار  Spss استفاده شده است . تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی  بوده واز نظر هدف كاربردی بوده ودارای یك فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:

بین سبک رهبری و عملکرد مدیران  مدارس متوسطه رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

1- بین سبک رهبری استبدادی/ غیردموکراتیک و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب گیلان رابطه معنادار وجود دارد.

2- بین سبک رهبری مشارکتی/ غیرمشارکتی  و عملکرد مدیران مدارس متوسطه غرب گیلان رابطه معنا دار وجود دارد .

جامعه آماری تحقیق كلیه مدیران مرد وزن شاغل در مدارس متوسطه مناطق آموزش وپرورش  غرب استان  گیلان وروش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس می باشد . برای گرد آوری داده ها از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است جهت آزمون فرضیه ها نیز از آزمون همبستگی پیرسن و جداول مقایسه میانگین ها  استفاده شده است .

واژگان كلیدی: سبک های رهبری  ، عملکرد

 

1 Zaleznix

2 Self-Perleption

تعداد صفحه : 144

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***