دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : استراتژیک

عنوان : بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ساوه

 

دانشکده علوم انسانی-گروه مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A))

مدیریت اجرایی- گرایش استراتژیک

 

موضوع:

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک: با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد

 

 (مطالعه موردی: شرکت دخانیات در ایران)

استاد راهنما

دکتر ابوالقاسم حكیمی پور

 

تابستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه- 3

1-2. بیان مسئله- 4

1-3. اهمیت موضوع- 6

1-4. اهداف تحقیق- 7

1-5.  تحقیق- 7

1-6. فرضیات تحقیق- 7

1-7. روش تحقیق- 8

1-8. روش گردآوری اطلاعات– 8

1-9. ابزار گردآوری اطلاعات– 8

1-10. ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات– 8

1-11. مدل مفهومی تحقیق- 9

فصل دوم: بررسی منابع

2-1- مقدمه- 11

2-2. بخش اول مدیریت دانش– 12

2-2-1. تاریخچه مدیریت دانش– 12

2-2-2. تعریف مدیریت دانش– 13

2-2-3. رویکردهای موجود به مدیریت دانش– 15

2-2-4. تولید دانش– 16

2-2-5. نگهداری دانش– 18

2-2-6. انتقال دانش– 18

2-2-7. کاربرد دانش– 20

2-2-8. اهداف مدیریت دانش– 21

2-2-9. مزایای مدیریت دانش– 23

2-2-10. استراتژی های مدیریت دانش– 23

2-3. بخش دوم: جهت گیری استراتژی– 24

2-3-1. مفهوم استراتژی و تاریخچه آن- 24

2-3-2. برنامه ریزی استراتژیک— 25

2-3-3. سطوح برنامه‌ریزی‌ استراتژیک— 27

2-3-4. مراحل مدیریت استراتژیک— 28

2-3-5. مفهوم نوین استراتژی و انواع استراتژی– 29

2-3-6. انواع گرایشات استراتژیک— 31

2-3-7. سطوح تدوین استراتژی– 32

2-3-8.  کاربرد برنامه‌ریزی استراتژیک در ایران- 33

فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-4. بخش سوم عملکرد و مفاهیم مربوط- 35

2-4-1. ارزشیابی عملكرد 35

2-4-2. ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد 36

2-4-3. اهداف ارزشیابی عملكرد 38

2-4-4. رویكرد ها و روش های ارزشیابی عملكرد 39

2-4-5. مدیریت عملکرد 40

2-4-6. مدل‌ها و ابزارهای مدیریت عملکرد: 41

2-5. بخش چهارم:نوآوری و خلاقیت– 46

2-5-1. تعاریف و مفاهیم خلاقیت و نوآوری– 46

2-5-2. فرآیند خلاقیت‏: 49

2-5-3. نوآوری و فرآیند آن‏: 50

2-5-4. اهمیت خلاقیت و نوآوری برای مدیران- 51

2-5-5. انواع خلاقیت‏: 52

2-5-6. چگونه می‏توان خلاقیت و نوآوری را در سازمان تسهیل کرد 59

2-6.  بخش پنجم پیشینه تحقیق: 61

2-6-1. پیشینه تحقیق داخلی: 62

2-6-2. پیشینه تحقیق خارجی: 63

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه- 66

3-2. روش تحقیق- 66

3-2-1. طبقه بندی بر اساس هدف– 67

3-2-2. طبقه بندی بر اساس روش– 67

3-3. روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات– 68

3-3-1. مطالعات کتابخانه ای– 68

3-3-2. پرسشنامه- 69

3-4. روایی و پایایی پرسشنامه- 70

3-4-1. روایی پرسشنامه- 70

3-4-2. پایایی پرسشنامه- 70

3-5. جامعه و نمونه آماری– 71

3-5-1. جامعه آماری– 72

3-5-2. نمونه آماری– 72

3-6. روش ها و تکنیک های تحلیل آماری– 73

3-6-1. آمار توصیفی: 73

3-6-2. آمار استنباطی: 73

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه- 78

4-2. آمار توصیفی- 78

4-2-1. بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری– 79

4-2-2. بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری– 79

4-2-3. بررسی وضعیت سن در نمونه آماری– 80

4-2-4. بررسی وضعیت سابقه کاری– 81

4-2-5. بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری– 81

4-2-6. بررسی وضعیت سمت سازمانی در نمونه آماری– 82

4-3. آمار استنباطی- 83

4-3-1. تحلیل عاملی مؤلفه های تحقیق با استفاده از نرم افزار Amos Graphics- 83

4-3-1-1. تحلیل عاملی تائیدی مدیریت دانش موثر- 84

4-3-1-2. تحلیل عاملی تائیدی عوامل گرایش استراتژیک— 84

4-3-1-3. تحلیل عاملی تائیدی عوامل نوآوری– 85

4-3-1-4. تحلیل عاملی تائیدی عوامل عملکردی– 86

4-3-2. مدل اندازهگیری– 87

4-3-3. مدل معادلات ساختاری– 89

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. مقدمه- 93

5-2. نتایج آمار توصیفی- 93

5-3. نتایج آمار استنباطی- 94

5-3-1. نتایج بررسی فرضیه های تحقیق- 95

5-4. محدودیت های تحقیق- 96

5-5. پیشنهادات تحقیق- 96

5-5-1. پیشنهادات بر اساس نتایج فرضیه- 96

5-5-2. پیشنهادات برای تحقیق های آتی- 97

فهرست منابع

منابع فارسی- 99

منابع لاتین- 102

پیوست– 105

پرسشنامه- 106

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول شماره 2-1 مراحل مدیریت دانش از دیدگاه صاحب نظران- 14

جدول 2-2 فرآیند تدوین استراتژی– 29

جدول 2-3- اهداف ارزشیابی عملكرد 38

جدول شماره 3-1 پایایی ابزار تحقیق- 71

جدول شماره 4-1 بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری– 79

جدول 4-2 بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری– 79

جدول 4-3 بررسی وضعیت سن در نمونه آماری– 80

جدول 4-4 بررسی وضعیت سابقه کاری در نمونه آماری– 81

جدول شماره 4-5 بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری– 81

جدول شماره 4-6 بررسی وضعیت سمت سازمانی در نمونه آماری– 82

جدول 4-7 شاخص های نیکویی برازش مدل تائید عاملی مدیریت دانش موثر- 84

جدول 4-8 شاخص های نیکویی برازش مدل تائید عاملی گرایش استراتژیک— 85

جدول 4-9 شاخص های نیکویی برازش مدل تائید عاملی نوآوری– 86

جدول 4-10 شاخص های نیکویی برازش مدل تائید عاملی عملکردی– 87

جدول 4-11 شاخص نرمال بودن داده ها 88

جدول 4-12 شاخص های نیکویی برازش مدل اندازهگیری متغیرهای تحقیق- 89

جدول 4-13 بار عاملی سوالات پرسشنامه- 89

جدول 4-14 شاخص های برازش مدل معادله ساختاری– 90

جدول 4-15 ضرائب رگرسیونی مولفه های تحقیق(آزمون فرضیات) 91

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 4-1 بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری– 79

نمودار 4-2 بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری– 80

نمودار 4-3 بررسی وضعیت سن در نمونه آماری– 80

نمودار 4-4 بررسی وضعیت سابقه کاری در نمونه آماری– 81

نمودار 4-5 بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری– 82

نمودار 4-6  بررسی وضعیت سمت سازمانی در نمونه آماری– 82

نمودار 4-7 مدل تحلیل عاملی تائیدی عوامل مدیریت دانش موثر- 84

نمودار 4-8 مدل تحلیل عاملی تائیدی عوامل گرایش استراتژیک— 85

نمودار 4-9 مدل تحلیل عاملی تائیدی عوامل نوآوری– 86

نمودار 4-10 مدل تحلیل عاملی تائیدی عوامل عملکردی– 87

نمودار 4-11 مدل اندازهگیری متغیرهای تحقیق- 88

نمودار 4-12 مدل معادله ساختاری تحقیق- 90

فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل شماره 1-1 مدل مفهومی تحقیق. منبع: فرارسی و همکاران(2012) 9

شکل شماره 2-1 مدل چهار حلقه ای مدیریت دانش– 14

شکل شماره 2-2 مراحل مدیریت دانش– 16

شکل2-3 چرخه عملکرد(الهی، 1378: 52) 37

شکل 2-4 فرآیند نوآوری– 51

شکل 2-5 فهرست خصوصیات مناسب برای فرد خلّاق و نوآور- 61

 

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین رابطه مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات به منظور بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع همبستگی و توصیفی است. همچنین می توان این تحقیق را از نظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی دانست. در این تحقیق به منظور سنجش متغیر های تحقیق در بخش میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده . این پرسشنامه ها در قالب طیف پنج گزینه ای لیکرت ارائه می شود. در این تحقیق از آمار استنباطی و توصیفی استفاده شده است . به منظور انجام تجزیه و تحلیل های مورد نظر و تایید یا رد فرضیات تحقیق از نرم افزار SPSS-AMOS استفاده شده. در تعیین روایی پرسشنامه، تأكید پژوهشگر بیشتر به روایی سازه بوده است. در این پژوهش جهت ارزیابی روایی سازه از نتایج تحلیل عاملی تأییدی(CFA) استفاده می شود . برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از روش آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS استفاده شده است.  جامعه آماری این تحقیق را مدیران، معاونان، روسای ادارات و کارشناسان مسئول ادارات شرکت دخانیات ایران تشکیل می دهند.  حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 118 نفر  تعیین شد . روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری تصادفی ساده بود. درتحلیل نتایج تحقیق باتوجه به جدول ضرائب رگرسیونی  فرضیات زیر مورد تایید قرار گرفت:

رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و نوآوری در شرکت دخانیات وجود دارد.

رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و عملکرد در شرکت دخانیات وجود دارد.

رابطه معنی داری بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات وجود دارد.

رابطه معنی داری بین گرایش استراتژیک و عملکرد در شرکت دخانیات وجود دارد.

رابطه معنی داری بین گرایش استراتژیک و نوآوری در شرکت دخانیات وجود دارد.

رابطه معنی داری بین نوآوری و عملکرد در شرکت دخانیات وجود دارد.

 

واژگان كلیدی: نوآوری، گرایش استراتژیک، عملکرد، مدیریت دانش، شرکت دخانیات

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در اقتصاد مبتنی بر تولید انبوه، اندازه‌گیری عملکرد نسبتا ساده است، به عنوان مثال‌ می‌توان خروجی تولید را محاسبه و با عملکرد گذشته و یا با الگوها مقایسه و ارزیابی‌ نمود، اما در اقتصاد مبتنی بر دانش، اندازه‌گیری عملکرد سخت‌تر است سازمان‌های امروز باید زرنگ تر، سریع تر، و چابک تر باشند. پیچیدگی جهان قرن بیست‌ و یک، فضای انقلاب را تسریع نموده است و آن هایی که نمی‌توانند یاد بگیرند، سازگار شوند و تغییرات را بپذیرند؛ به سادگی نابود خواهند شد. یادگیری ما را نجات خواهد داد و این امر بواسطه مدیریت بر دانش سازمانی صورت خواهد گرفت(خوش سیما و همکاران،1384). مدیریت دانش در چند سال اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است و در برنامه های‌ دانشگاهی و اقتصادی بسیاری از کشورها نقش کلیدی را ایفا کرده است. در کشور ما، هم درسطح دانشگاهی وهم درسطح ملی توجه خاصی رابه خود جلب کرده است. برگزاری کنفرانس­های بین المللی در کشور و نقش حساس و قابل توجه آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادی نیز مشهود است. چنان که برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور”اقتصاد مبتنی بر دانش‌”می باشد. مدیریت دانش پدیده ای نوظهور است که تغییرات زیادی در نقش افراد جامعه ایجاد کرده است. این پدیده جدید، فرهنگ «اشتراک دانش» را ترویج می‌کند و به همگان می‌آموزد که حتی اگر مسئول بخشی از یک فرایند هستند، درباره کل فرایند بیندیشند. با تبدیل دانش به یک منبع راهبردی برای سازمان‌ها، نیاز مبرمی به ایجاد روش‌های تولید، اشتراک و به کارگیری دانش در سازمان ها به وجود آمده است(فرهادی،1383). اما در این میان با توجه به استراتژیک بوده حوزه های دانشی در سازمان و این موضوع که مدیریت دانش صحیح به عنوان یک مزیت رقابتی شناخته می شود، لازم است تا هماهنگی مناسبی بین برنامه های مدیریت دانش و استراتژی ها و نوع استراتژی انتخاب شده در سازمان به وجود بیاید. در این فصل از تحقیق تلاش می شود تا کلیاتی از طرح تحقیق در قالب بیان مسئله و اهمیت موضوع و هم چنین اهداف و سوالات در کنار روش تحقیق و مدل مفهومی ارائه گردد.

تعداد صفحه : 134

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***