دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی

عنوان : بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه)

دانشگاه ایلام

دانشكده علوم انسانی

پایان‌نامه كارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت بازرگانی(بازاریابی)

بررسی رابطه آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط

(مطالعه موردی: شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه)

استاد راهنما:

دکتر قاسمعلی شیری

استاد مشاور:

دکتر یاسان ا… پوراشرف

شهریور ماه 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 

بی­شک شرکت­های کوچک و متوسط تأثیر انکارناپذیری بر اوضاع اقتصادی هرکشوری دارد. این شرکت­ها، بخش عمده­ای از موفقیت خود را مرهون بکارگیری کارآفرینی در سازمان­های خود می­باشند. این ویژگی سبب شده تا آن­ها، وظایف محوله­شان را به شیوه­های متفاوتی انجام دهند. یکی از این وظایف، بازاریابی­ است که صاحبان این بنگاه­ها سعی می­کنند تا با نگاه کارآفرینانه­ای به آن بنگرند. بنابراین با توجه به اهمیت تقابل کارآفرینی و بازاریابی در فضای کسب و کارهای کوچک، محقق سعی کرده تا با یک پژوهش کاربردی، به بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی(مدل زهرا(1995): تجدید استراتژیک، نوآوری و توسعه کسب و کار) و آمیخته بازاریابی کارآفرینانه(P5: قیمت، محصول، ترفیع، توزیع و شخص) در شرکت­های کوچک و متوسط شهرک صنعتی فرامان استان کرمانشاه بپردازد. با توجه به این­که جامعه آماری تحقیق 114 شرکت بود، لذا با آزمون های آماری 63 واحد به عنوان نمونه انتخاب شد. اما از آن­جا که اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانهِ این قبیل شرکت­ها با آمیخته بازاریابی شرکت­های بزرگ متفاوت است، لذا به کمک یک نمونه اولیه آزمایشی، آمیخته بازاریابی کارآفرینانه مخصوص این شرکت­ها بدست آمد. با توجه به یافته های این بخش، پرسشنامه­ای طراحی و دربین 62 واحد صنعتی توزیع شد. نتایج حاصله به کمک آزمون­های آماری نشان داد که بین کارآفرینی سازمانی و آمیخته شخص، قیمت و محصول رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین کارآفرینی سازمانی و آمیخته ترفیع و توزیع رابطه معناداری مشاهده نشد. همچنین به کمک آزمون میانگین یک جامعه، جایگاه کارآفرینی سازمانی بالاتر از حد متوسط بدست آمد.

کلید واژه­ها: شرکت­های کوچک و متوسط، آمیخته بازاریابی کارآفرینانه، کارآفرینی سازمانی، شهرک­های صنعتی.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

 

چکیده:…………………………………………………………………………………………………………. د‌

فصل اول………………………………………………………………………………………………………… 1

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 1

1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………… 2

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………… 4

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. 5

1-4-1- اهداف کلی…………………………………………………………………………………………….. 5

1-4-2- اهداف جزئی……………………………………………………………………………………………. 5

1-5- فرضیه­های تحقیق:………………………………………………………………………………………….. 6

1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………. 6

1-5-2- فرضیه­های فرعی تحقیق………………………………………………………………………………….. 6

1-6- سوال­های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 7

1-7- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 7

1-8- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 8

1-9- کاربرد نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………. 9

1-10- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………… 9

1-11- تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………… 10

1-11-1 تعریف مفهومی متغیرها…………………………………………………………………………………. 10

1-11-2- تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………. 14

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2- شرکت­های کوچک و متوسط:…………………………………………………………………………….. 16

2-2-1- مفهوم شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………………………………. 16

2-2-2- چالش­های شرکت های کوچک و متوسط………………………………………………………………. 18

2-2-3- جایگاه شرکت­های کوچک و متوسط………………………………………………………………….. 20

2-3-کارآفرینی………………………………………………………………………………………………… 23

2-3-1- تاریخچه کارآفرینی……………………………………………………………………………………. 23

2-3-2- مفهوم کارآفرینی………………………………………………………………………………………. 24

2-4- کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………….. 26

2-4-1- تعاریف کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………. 26

2-4-2-کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………………. 30

2-4-3- مزایای کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………. 31

2-4-4- مدل­های کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………… 33

2-4- 4-1- مدل کوراتکو و همکارنش………………………………………………………………………….. 33

2-4-4- 2- مدل کوین و سلوین…………………………………………………………………………………. 34

2-4-4- 3- مدل وینکر و همکاران………………………………………………………………………………. 35

2-4-4- 4- مدل لامکین و دس…………………………………………………………………………………. 36

2-4-4- 5- مدل کوین و میلز……………………………………………………………………………………. 36

2-4-4-6- مدل كارآفرینی سازمانی شاکر زهرا (مدل تحقیق)…………………………………………………….. 36

2-4-4-6-1- نوآوری………………………………………………………………………………………….. 37

2-4-4-6-2-تجدید استراتژیک…………………………………………………………………………………. 40

2-4-4-6-3-توسعه کسب و کار………………………………………………………………………………… 42

2-5- تفاوت­های سازمان های کوچک و بزرگ…………………………………………………………………. 44

2-6- بازاریابی شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………………………………………. 48

2-6-1-آمیخته بازاریابی………………………………………………………………………………………… 54

2-6-2- تاریخچه آمیخته بازاریابی………………………………………………………………………………. 56

2-6-3- تعاریف آمیخته بازاریابی کارآفرینانه……………………………………………………………………. 59

2-6-3-1- ترفیع……………………………………………………………………………………………….. 60

2-6-3-2- قیمت……………………………………………………………………………………………….. 63

2-6-3-3- شخص……………………………………………………………………………………………… 65

2-6-3-4- توزیع(مکان)………………………………………………………………………………………… 67

2-6-3-5- محصول…………………………………………………………………………………………….. 68

2-6-4- آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در عمل…………………………………………………………………… 70

2-7- پیشنه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 72

2-7-1- پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………… 72

2-7-2-پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………….. 74

2-8- نتیجه گیری  و ارائه مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………. 76

فصل سوم………………………………………………………………………………………………………. 78

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 78

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. 78

3-3- فرایند تحقیق………………………………………………………………………………………………. 81

3-3-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. 81

3-3-2- نمونه گیری……………………………………………………………………………………………. 81

3-4- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. 83

3-4-1- روش تهیه پرسشنامه……………………………………………………………………………………. 83

3-4-2- تحلیل پرسشنامه………………………………………………………………………………………… 89

3-4-3-  پایایی…………………………………………………………………………………………………. 90

3-4- 4- روایی………………………………………………………………………………………………… 91

3-5- آزمون­های مورد استفاده………………………………………………………………………………….. 92

3-5-1- آزمون میانگین یک جامعه……………………………………………………………………………… 92

3-5-2- آزمون همبستگی……………………………………………………………………………………….. 92

3-5-3- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف……………………………………………………………………… 92

3-5-4- آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………. 93

3-5-5- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه………………………………………………………………………… 93

خلاص فصل…………………………………………………………………………………………………… 94

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………….. 95

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 95

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………….. 95

4-2-1- تحلیلهای توصیفی………………………………………………………………………………………. 96

4-2-1-1- سن صاحبان کسب و کار……………………………………………………………………………. 96

4-2-1-2- سابقه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط…………………………………………………………….. 99

4-2-1-3- حیطه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط…………………………………………………………… 102

4-2-2- فراوانی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………… 103

4-2-2-1- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه های هر بُعد کارآفرینی سازمانی…………………………………… 103

4-2-2-1- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه های هر بُعد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه…………………………… 104

4-2-3- تجزیه و تحلیل استنباطی……………………………………………………………………………….. 105

4-2-3-1- بررسی فرض نرمال بودن داده­ها…………………………………………………………………….. 106

4-2-4- آزمون فرضیه­ها……………………………………………………………………………………….. 107

4-2-4-1- آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………… 107

4-2-4-2- آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………….. 108

4-2-4-3- آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………….. 110

4-2-4-4- آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………. 111

4-2-4-5- آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………….. 112

4-2-4-6- آزمون فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………. 113

4-2-5- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 114

4-2-5-1-  سوال اول تحقیق…………………………………………………………………………………… 114

4-2-5-2-  سوال دوم تحقیق………………………………………………………………………………….. 115

4-2-5-3- سوال سوم تحقیق…………………………………………………………………………………… 116

4-2-5-4- سوال چهارم تحقیق………………………………………………………………………………… 120

4-2-6- یافته های جانبی تحقیق………………………………………………………………………………… 120

4-2-6-1- رتبه­بندی فرضیات براساس میزان رابطه……………………………………………………………… 120

4-2-6-2- بررسی تفاوت صاحبان کسب و کار………………………………………………………………… 121

4-2-6-3- بررسی شرکت­های کوچک و متوسط بر اساس سابقه فعالیت………………………………………… 123

4-2-6-4- بررسی یکپارچگی اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه……………………………………………… 125

4-2-6-5- رابطه عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با ابعاد کارآفرینی سازمانی………………………………… 125

خلاصه فصل چهارم……………………………………………………………………………………………. 127

فصل پنجم……………………………………………………………………………… 128

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 128

5-2- نتایج حاصل از فرضیه­ها………………………………………………………………………………….. 129

5-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی…………………………………………………………………………… 129

5-2-2- نتایج حاصل از فرضیه اول…………………………………………………………………………….. 129

5-2-3- نتایج حاصل از فرضیه دوم……………………………………………………………………………. 130

5-2-4- نتایج حاصل از فرضیه سوم……………………………………………………………………………. 130

5-2- 5- نتایج حاصل از فرضیه چهارم…………………………………………………………………………. 131

5-2- 6- نتایج حاصل از فرضیه پنجم…………………………………………………………………………… 132

5-3- نتایج حاصل از سوالات تحقیق…………………………………………………………………………… 133

5-3-1- نتایج حاصل از سوال اول و دوم تحقیق………………………………………………………………… 133

5-3-1- نتایج حاصل از سوال سوم و چهارم تحقیق…………………………………………………………….. 134

5-4- نتایج جانبی تحقیق………………………………………………………………………………………. 134

5-5- نتجه گیری کلی………………………………………………………………………………………….. 135

5-6-کاربردها و پیشنهادها……………………………………………………………………………………… 136

5-6-1- پیشنهاد به صاحبان کسب و کارها……………………………………………………………………… 136

5-6-2- پیشنهاد به مدیران کسب و کار………………………………………………………………………… 137

5-6-3- پیشنهادات به محققین آینده……………………………………………………………………………. 138

5-7- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………… 139

رفرنس………………………………………………………………………………………………………… 141

ضمایم………………………………………………………………………………………………………… 153

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                             صفحه

جدول ‏2‑1- معیارهای بکار رفته در تعریف شرکت های کوچک و متوسط……………………………………….. 16

جدول ‏2‑2 – تعریف بانك سرمایه گذاری و صندوق سرمایه گذاری اروپا از شرکت های کوچک و متوسط 17

جدول ‏2‑3- بررسی مهم ترین محدودیت های ذاتی شرکت های کوچک و متوسط……………………………….. 18

جدول ‏2‑4- بررسی ویژگی های ذاتی شرکت های کوچک و متوسط……………………………………………. 21

جدول ‏2‑5- تعاریف موجود از کارآفرینی و کارآفرین………………………………………………………….. 24

جدول ‏2‑6- پژوهش های صورت گرفته از کارآفرینی سازمانی در بخش­های مختلف…………………………….. 28

جدول ‏2‑7- تعاریف موجود از کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………… 29

جدول ‏2‑8- مزایای بکارگیری کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………… 31

جدول ‏2‑9- بررسی تفاوت­های شرکت های کوچک و بزرگ…………………………………………………… 44

جدول ‏2‑10- عناصر پیشنهادی در خصوص آمیخته بازاریابی…………………………………………………….. 56

جدول ‏2‑11-  اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته ترفیع…………………………………………….. 61

جدول ‏2‑12- اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته قیمت…………………………………………….. 63

جدول ‏2‑13- اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته شخص……………………………………………. 65

جدول ‏2‑14- اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته توزیع…………………………………………….. 66

جدول ‏2‑15- اجزای بکارگرفته شده در رابطه با عناصر آمیخته محصول…………………………………………… 68

جدول ‏2‑16- ترتیب جایگاه عناصر آمیخته بازاریابی در مطالعات مختلف)………………………………………… 69

جدول ‏3‑1- فراوانی شرکت­های شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه…………………………………………………. 79

جدول ‏3‑2- نمونه طبقاتی شرکت­های شهرک صنعتی فرامان کرمانشاه…………………………………………….. 80

جدول ‏3‑3- آزمون سنجش میزان نسبت بکارگرفته شده از اجزای بازاریابی………………………………………. 82

جدول ‏3‑4- اجزای حذف شده حاصل از آزمون دو جمله ای……………………………………………………. 83

جدول ‏3‑5- – شاخص KMO و آزمون بارتلت………………………………………………………………….. 84

جدول ‏3‑6- نتایج حاصل از تحلیل عاملی برای تعیین عوامل مهم عناصر آمیخته بازارایبی………………………….. 85

جدول ‏3‑7- سوالات پرسشنامه به تفکیک هر عنصر………………………………………………………………. 87

جدول ‏3‑8- درجه بندی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………. 88

جدول ‏3‑9- درجه بندی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………. 88

جدول ‏3‑10- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر………………………………………………………………… 89

جدول ‏4‑1- فراوانی سن صاحبان کسب و کار…………………………………………………………………… 95

جدول ‏4‑2- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سن………… 96

جدول ‏4‑3- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و هر یک از عناصر آن به تفکیک سن 96

جدول ‏4‑4- جدول فراوانی بر اساس سابقه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط…………………………………… 98

جدول ‏4‑5- میانگین توجه شرکت­ها به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سابقه فعالیت شرکت…… 98

جدول ‏4‑6- میانگین توجه شرکت­ها به آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و هر یک از عناصر آن به تفکیک سابقه فعالیت شرکت……. 99

جدول ‏4‑7- فراوانی حیطه فعالیت شرکت­های کوچک و متوسط………………………………………………… 100

جدول ‏4‑8- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه­های هر بعد کارآفرینی سازمانی………………………………….. 102

جدول ‏4‑9- فراوانی پاسخ دهندگان به شاخصه­های هر بعد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه………………………….. 102

جدول ‏4‑10- آزمون بررسی نرمال بودن داده­ها…………………………………………………………………. 104

جدول ‏4‑11- آزمون بررسی رابطه آمیخته بازاریابی و کارآفرینی سازمانی………………………………………. 105

جدول ‏4‑12- آزمون بررسی رابطه آمیخته قیمت و کارآفرینی سازمانی………………………………………….. 107

جدول ‏4‑13- آزمون بررسی رابطه آمیخته محصول و کارآفرینی سازمانی……………………………………….. 108

جدول ‏4‑14- آزمون بررسی رابطه آمیخته ترفیع و کارآفرینی سازمانی…………………………………………… 109

جدول ‏4‑15- آزمون بررسی رابطه آمیخته توزیع و کارآفرینی سازمانی………………………………………….. 110

جدول ‏4‑16- آزمون بررسی رابطه آمیخته شخص و کارآفرینی سازمانی………………………………………… 111

جدول ‏4‑17-  آزمون بررسی میزان کارآفرینی سازمانی SMEها……………………………………………….. 112

جدول ‏4‑18- جایگاه ابعاد کارآفرینی سازمانی در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………….. 112

جدول ‏4‑19- جایگاه اجزای آمیخته قیمت  در شرکت­های کوچک و متوسط…………………………………… 114

جدول ‏4‑20- جایگاه اجزای آمیخته محصول  در شرکت­های کوچک و متوسط…………………………………. 115

جدول ‏4‑21- جایگاه اجزای آمیخته ترفیع  در شرکت­های کوچک و متوسط……………………………………. 115

جدول ‏4‑22- جایگاه اجزای آمیخته توزیع  در شرکت­های کوچک و متوسط…………………………………… 116

جدول ‏4‑23- جایگاه اجزای آمیخته شخص  در شرکت­های کوچک و متوسط………………………………….. 117

جدول ‏4‑24- جایگاه عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در شرکت­های کوچک و متوسط……………………… 117

جدول ‏4‑25- رتبه بندی فرضیات براساس میزان رابطه با کارآفرینی سازمانی…………………………………….. 118

جدول ‏4‑26- آزمون مقایسه بکارگیری کارآفرینی سازمانی بین صاحبان جوان و میان سال SME…………………. 119

جدول ‏4‑27- آزمون مقایسه بکارگیری آمیخته بازاریابی بین صاحبان جوان و میانسال SME……………………… 120

جدول ‏4‑28- آزمون مقایسه بکارگیری ابعاد کارآفرینی سازمانی بین شرکتهای نوظهور و رشد یافته………………. 121

جدول ‏4‑29- آزمون مقایسه بکارگیری عناصر آمیخته بازاریابی بین شرکتهای نوظهور و رشد یافته………………… 121

جدول ‏4‑30- رابطه بین اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با یکدیگر………………………………………….. 122

جدول ‏4‑31- رابطه بین اجزای آمیخته بازاریابی کارآفرینانه با ابعاد کارآفرینی سازمانی…………………………. 123

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

شکل ‏2‑1- تقسیم بندی کارآفرینی سازمانی بر اساس سطح تحلیل……………………………………………….. 26

شکل ‏2‑2– مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارنش……………………………………………………… 33

شکل ‏2‑3- مدل کارآفرینی سازمانی کوین و سلوین……………………………………………………………… 34

شکل ‏2‑4- مدل کارآفرینی سازمانی وینکر و همکاران…………………………………………………………… 35

شکل ‏2‑5- مدل کارآفرینی سازمانی زهرا……………………………………………………………………….. 36

شکل ‏2‑6- تفاوت در حوزه توسعه کسب و کار و تجدید استراتژیک…………………………………………….. 43

شکل ‏2‑7-  مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………. 75

شکل ‏4‑1- درصد فراوانی مشارکت کنندگان بر اساس سن صاحبان کسب و کار…………………………………. 95

شکل ‏4‑2- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سن…………. 96

شکل ‏4‑3- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و هر یک از عناصرش به تفکیک سن. 97

شکل ‏4‑4- درصد فراوانی بر اساس سابقه فعالیت شرکت­ها………………………………………………………. 98

شکل ‏4‑5- میانگین توجه صاحبان کسب و کار به کارآفرینی سازمانی و هر یک از ابعادش به تفکیک سابقه فعالیت… 99

شکل ‏4‑6- میانگین توجه شرکت­ها به آمیخته بازاریابی و هر یک از عناصرش به تفکیک سابقه فعالیت……………. 100

شکل ‏4‑7- درصد فراوانی بر اساس فراوانی حیطه فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط………………………….. 101

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-   مقدمه

 

با توجه به منابع محدود در شرکت­های کوچک و متوسط، بازاریابی در این شرکت­ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. به­طوری­که بسیاری از محققان، ضعف بازاریابی این شرکت­ها را دلیل اصلی شکست­های این شرکت­ها معرفی می­کنند؛ لذا در گام اول، تدوین برنامه بازاریابی متناسب با این شرکت­ها حیاتی به نظر می­رسد و در گام بعدی، لزوم توجه به خلاقیت و کارآفرینی در این برنامه ضروری به نظر می­رسد. بنابراین تحقیق حاضر با این اهداف، در شهرک صنعتی فرامان استان کرمانشاه انجام شد. از طرفی هر تحقیق، برای رسیدن به نتایج قابل اعتماد، ملزم به رعایت اصول و چارچوب­های از پیش تعریف شده­ای می­باشد. در این پژوهش نیز، محقق سعی کرده تا با رعایت این اصول، یافته­هایی تحقیق خود را در 5 فصل تدوین و ارائه دهد. بر این اساس، در فصل اول، به اهداف و کلیاتی از موضوع مورد بررسی، اشاره و در فصل بعد، مبانی نظری موجود و پیشینه مرتبط به آن شرح داده شده است. در ادامه و در فصل سوم، روش تحقیق و شیوه تهیه پرسشنامه بیان و در فصل بعد، به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در خاتمه نیز به نتایج تحقیق اشاره و بر اساس آن، پیشنهاداتی به صاحبان شرکت­های کوچک و متوسط، مدیران شهرک صنعتی استان کرماشاه و محققان آتی ارائه گردیده است.

1-2-   بیان مسئله

با توجه به ویژگی­های خاص جهان امروز، از جمله تغییر و تحولات سریع، پیچیدگی­های فزاینده و رقابت روزافزون(هادیزاده مقدم، رحیمی فیل آبادی، 1384) و همچنین ضعف شیوه­های سنتی از قبیل برنامه­ریزی استراتژیک، تحقیقات و پیش­بینی­های بازار(بارت[1]، 1996؛ سیگلکو، ریوکین[2]، 2005)، توجه به شیوه­های جدید – جهت فائق آمدن بر این تغییرات- ضروری گشته است(ماسون[3]، 2007). در همین راستا، کارآفرینی سازمانی[4] یکی از شیوه­هایی است که سازمان­های امروزی به خصوص شرکت­های کوچک و متوسط[5] به آن توجه می­­کنند. مفهومی که در سال 1970 برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت(هادیزاده مقدم، رحیمی فیل آبادی، 1384) و تا به حال، توسط محققان زیادی به طرق متفاوتی تعریف شده است. در ابتدا این مفهوم بیشتر برای سنجش کارآفرینی سازمانی در شرکت­های از پیش تاسیس شده[6] بکارگرفته می­شد ولی به مرور محققین مدعی شدند که استفاده از این مفهوم برای همه شرکت­ها از جمله شرکت­های کوچک و متوسط مهم و حیاتی است و مزایای زیادی از جمله ایجاد ارزش و توان اقتصادی(دس[7] و همکاران، 2003)، بهبود عملکرد(دس و همکاران، 2003؛ زهرا[8]، 1991؛ زهرا، 1996) و حفظ مزیت رقابتی(کوراتکو[9]، 2007؛ هایتون[10]، 2005) را به همراه دارد.

برای سنجش میزان کارآفرینی سازمانی شرکت­ها، مدل­های مختلفی وجود دارد که در این تحقیق، از مدلی که زهرا در سال 1995 ارائه داد و شامل  نوآوری[11]، تجدید استراتژیک[12] و توسعه کسب و کار[13] می­باشد، استفاده شده است(زهرا، 1995؛ شارما، کریسمن[14]، 1999).

به طور کلی توجه به اجزای این مدل به سازمان­های از پیش تاسیس شده برای توسعه و ورود به بازارهای جدید، ایجاد و معرفی محصول جدید و به کارگرفتن مدل­های نوآورانه کسب و کار کمک می کند. در کنار نگرش کارآفرینانه به این شرکت­ها، وجود محدودیت­هایی از قبیل مشکلات مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص و کوچک بودن(حسنقلی پور، آقازاده، 1384) و همچنین ویژگی­های منحصر به فرد آن­ها از جمله انعطاف­پذیری، نیاز به منابع کم، متکی بودن به منابع داخلی(احمدی، صفری کهره و اعظمی، 1387) سبب شده تا وظایف و برنامه­های بازاریابی این شرکت­ها از جمله آمیخته بازاریابی[15]­شان در مقایسه با شرکت­های بزرگ و غیرکارآفرین متفاوت باشد(مارتین[16]، 2009). اما هرچقدر این تفاوت­ها در ارتباط با وجود نگرش کارآفرینانه ایجاد شود، احتمال تطبیق­پذیری این شرکت­ها با چالش­های ناشی از محیط پیچیده امروزی بیشتر می­شود. به­طوری­که آمیخته بازاریابی شرکت­های کوچک و متوسط به عنوان آمیخته بازاریابی کارآفرینانه[17](محصول[18]، قیمت[19]، توزیع[20]، ترفیع[21] و شخص[22]) یاد شده و باید مجموعه ابزارهایی باشد که یک بنگاه کارآفرین با بکارگیری آن­ها به شیوه­ای نوآورانه، توان کسب سود بیشتر و ارائه ارزشی بالاتر را برای مشتریان اولیه – نسبت به سایر رقبا- فراهم آورد(رضوانی، گلابی، 1390). این تعریف متفاوت، نیازمند نگاهی نو، به عناصر تشکیل دهنده آمیخته بازاریابی و همچنین تمامی اجزایی که هر کدام از عناصر آمیخته بازاریابی را تشکیل می­دهند، است.

بنابراین این تحقیق، با دو مساله کلی روبرو است؛ اولا با توجه به تفاوت­های شرکت­های کوچک و متوسط با شرکت­های بزرگ و همچنین ویژگی­ها و محدودیت­های خاص این شرکت­ها، اجزای هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه شرکت­های کوچک و متوسط را مشخص کند و ثانیا به دلیل اهمیت نگرش کارآفرینانه به تمامی وظایف و برنامه­های بازاریابی این شرکت­ها در محیط پویای امروزی، این تحقیق در پی پاسخ به این سوال می­باشد که آیا رابطه معناداری بین میزان کارآفرینی سازمانی این شرکت­ها با هر کدام یک از عناصر آمیخته بازاریابی کارآفرینانه وجود دارد یا خیر؟

[1]. Barrett

[2]. Siggelkow & Rivkin

[3]. Mason

[4]. Corporate Entrepreneurship

[5]. Small & Medium size Enterprise

[6]. Established Company

[7]. Des, Ireland, Zahra, Floyd, Janney & Lane

[8]. Zahra

[9]. Kuratko

[10]. Hayton

[11] . Innovation

[12]. Renewal

[13]. New Venture

[14]. Sharma & Chrisman

[15]. Marketing Mix

[16]. Martin

[17]. Entrepreneurial Marketing Mix

[18]. Product

[19]. Price

[20]. Place

[21]. Promation

[22]. person

تعداد صفحه : 190

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***