دانلود پایان نامه ارشد:بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : عمومی

عنوان : بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

پایان نامه کارشناسی ارشد

گرایش:

حقوق عمومی

عنوان:

بررسی حق آزادی بیان در دیدگاه اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر

استاد راهنما:

دکتر مریم مرادی

پائیز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده————– 1

مقدمه————— 2

بیان مسأله———— 2

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق———— 2

مرور ادبیات و سوابق مربوطه————– 3

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق——– 4

اهداف مشخص تحقیق— 4

در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره وران- 4

سوالات تحقیق——– 5

فرضیه­های تحقیق—— 5

تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی و تخصصی– 5

روش تحقیق——— 5

فصل اول – کلیات—– 7

گفتار اول- تعریف آزادی بیان————– 8

بند اول- تعریف آزادی– 8

بند دوم- تعریف بیان—- 8

بند سوم – تعریف جامع و حقوقی آزادی بیان– 9

گفتار دوم- آزادی بیان در مکاتب بشری—— 11

بند اول- دیدگاه لیبرالیسم در خصوص آزادی بیانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 11

بند دوم- دیدگاه مارکسیسم در خصوص آزادی بیانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 12

فصل دوم- آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 15

گفتار اول- دیدگاه اسلام در خصوص آزادی بیانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 16

بند اول- نظر قرآن در خصوص آزادی بیان—- 16

بند دوم- نظر معصومین در خصوص آزادی بیان- 18

بند سوم- نظر اهل سنت در خصوص آزادی بیانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 20

بند چهارم- نظر متفکرین و اندیشمندان اسلامی در خصوص آزادی بیان————— 21

گفتار دوم- آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 29

بند اول- دیدگاه فلسفی غرب در خصوص حق و آزادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 29

بند دوم- بررسی موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 35

بند سوم- محدودیت حق آزادی بیان از منظر غربیانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 36

فصل سوم- مقایسه حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 40

گفتار اول- تشابه میان حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 41

بند اول- تشابه در نحوه اجرای آزادی بیان—– 41

بند دوم- تشابه در فلسفه وجودی آزادی بیان— 41

بند سوم- تشابه در پیش زمینه­های تاریخی—– 42

گفتار دوم- تفاوت میان حق آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 42

بند اول- مبحث ارتداد— 42

بند دوم- جهانشمولی بودن احکام اسلامی—– 43

بند سوم- ساز و کار اجرایی————— 43

فصل چهارم- نگاه انتقادی به حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر————- 50

گفتار اول- حقوق بشر از جمله حق آزادی بیان ابزار توسعه نظام سرمایه داری است—— 51

گفتار دوم- حقوق بشر جهانشمول افسانه است- 53

گفتار سوم- حق قانون گذاری در انحصار خداوند استبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 57

گفتار چهارم – منطق تجدد و حقوق بشر تناقض درونی داردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 59

گفتار پنجم – نتیجه بحث- 61

فصل پنجم–تلاش­های­صورت­گرفته­درجهت­تلفیق اصول اعلامیه حقوق بشر بااحکام اسلامی- 63

گفتار اول- تلاش­های داخلی کشورها——– 64

بند اول- تاکید بر حقوق و آزادی­های سیاسی از جمله آزادی بیان در قوانین ایران——– 64

بند دوم-نهادهای­حکومتی­رسیدگی­کننده­به­نقض­حقوق­بشر­از­جمله­آزادی بیان در حقوق ایران– 66

گفتار دوم- تلاش­های بین المللی———– 69

بند اول- ضرورت تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 69

بند دوم- تشریفات تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 70

بند سوم- محتوای اعلامیه حقوق بشر اسلامی— 71

بند چهارم- ویژگی­های کلی اعلامیه حقوق بشر اسلامیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 72

بند پنجم- ابتداعات و نوآوری­های اعلامیه حقوق بشر اسلامیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 72

بند ششم – حق آزادی بیان در اعلامیه حقوق بشر اسلامیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 73

بند هفتم – تضادهای واضح اعلامیه اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر————– 73

بند هشتم – دلایل مخالفان اعلامیه اسلامی—– 74

بند نهم- نتیجه بحث—- 75

نتیجه گیری———– 76

منابع و ماخذ———- 78

ضمائم————– 83

متن اعلامیه حقوق بشر اسلامی (اعلامیه قاهره)– 84

متن اعلامیه حقوق بشر و میثاقین———— 90

میقاق بین المللی حقوق مدنی و سیاست—— 95

چکیده انگلیسی——– 117

 

چکیده:

حقوقدانان تعاریف مختلفی از آزادی بیان ارائه نموده­اند اما تعریف حقوقی و جامع­تر آن است که: «آزادی بیان یعنی آزادی در ابراز عقیده، نظر و فکر اعم از اجتماعی، سیاسی، فلسفی یا مذهبی» مضافاً اینکه تمام متفکران به این مسأله قائلند که باید آزادی بیان در چارچوب مشخص بوده تا به حقوق دیگران لطمه وارد نیاورد.

آزادی بیان در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است مضافاً اینکه مکاتب بشری چون مارکسیسم و لیبرالیسم نیز به آن اشاره دارند اما اهمیتی که مکتب الهی اسلام بر آزادی بشر از جمله آزادی بیان داشتند قابل انکار نمی­باشد آزادی بیان در گفتار و اقاریر و سنت معصومین (علیه السلام) و خلفای عصر اولیه اسلامی و نیز متفکرین و اندیشمندان اسلامی گذشته و حال به وضوح دیده می­شود. آزادی بیان در اصول و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی با آزادی بیان مندرج در متون اسلامی دارای تفاوت­ها و تشابه­هایی است که این پایان نامه سعی دارد با رویکرد تحلیلی به این تفاوت­ها و تشابه­ها اشاره نماید.

 

مقدمه:

1- بیان مسأله

ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می­دارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار در اخذ و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می­گوید:

«هر کس حق آزادی فکر و جدال و مذاهب یا معتقدات به انتخاب خود و همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود به طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می­باشد…»

در ماده 19 اعلامیه و 18 میثاق بین المللی به دو مسأله اشاره شد در اولی آزادی بیان به طور کلی و دیگری آزادی بیان در مسائل مذهبی و دینی.

این دو مسأله قرن­ها پیش از تدوین این دو سند بین المللی در دستورات مذهبی اسلام نیز به وضوح دیده می­شد شاید آزادی بیان و عقیده برای یک فرد اروپایی که سالها گرفتار جهل و خرافات قرون وسطی بود امر جدید و نوینی بوده ا ما برای یک فرد مسلمان با تاکیداتی که این مذهب نموده نمی­تواند امری تازه باشد.

با اینکه اسلام در تاکید بر حقوق بشر از مکاتب غربی پیش قدم بوده اما تفاوت­هایی عمده میان مصادیق و اسلوب حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشروجود دارد. این تفاوتهای غالب واقع در قالب تضاد است که بسیار مشهود و واضح است به طوری که بسیاری از حقوقدانان معتقد به نوعی از حقوق بشر به نام «حقوق بشر اسلامی» می­باشند. بیان این تضادهای میان حقوق بشر در اعلامیه جهانی و متون اسلامی و راه حل رفع این تضادها با استفاده از ابزارهای فقهی مثل احکام ثانویه اسلامی مسأله اصلی و بنیادین این تحقیق می­باشد.

 

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

آزادی بیان از بنیادی­ترین حقوقی است که یک انسان می­تواند داشته باشد این حق که در قرون اخیر مورد تاکید اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق و سایر اسناد بین المللی و علمای حقوق و اندیشمندان قرار گرفته قرن­ها پیش مورد تاکید ادیان الهی به خصوص اسلام بوده است به طوری که در دهه اولیه اسلامی که مقارن با حکومت پیامبر (ص) و خلفای راشدین بود. این حق به طور کامل اجرا می­شده و افراد جامعه در بیان عقاید خود آزادی کامل اما در چارچوبی مشخص بنام شرع داشته­اند. به عنوان نمونه حضرت علی (ع) امام اول شیعیان و خلیفه چهارم اهل سنت و جماعت در برخورد با اهل یعنی (خوارج) مادامی که آنها تنها بیان و نشر عقیده می­نمودند با آنها برخورد نداشتند و حتی حقوق و سهمیه آنها را از بین المال پرداخت می­فرمودند و زمانی که حضرت به پیکار با آنان پرداختند که آنها اقدام به تفکیر و کشتار مسلمین و بیگانگان می­نمودند. اهمیت و ضرورت این تحقیق در این است که ضمن بیان و بررسی حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی و فقه اسلام و کلام معصومین علیهم السلام به بررسی و ذکر تضاد و یا تعارضات میان این حق در اعلامیه و فقه اسلامی با رویکرد تحلیلی می­پردازد.

 

 

3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

بررسی حق آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسلام در بسیاری از کتب محققان حقوقی و فقها دیده شده از جمله در کتبی چون:

– آزادی­های عمومی و حقوق بشر، مولف دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی- سیری در جقوق بشر، مولف جهانبخش امیری -حقوق بشر، مولف دکتر حسین شریفی طراز کوهی و نظام بین الملل حقوق بشر، مولف حسین مهرپور که در این کتب به بیان و توضیح مصادیق مطرح در زمینه حقوق بشر در اعلامیه جهانی و میثاق پرداخته شده است که یکی از آنها آزادی بیان و عقیده می­باشد. مضافاً در کتاب های، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، مولف دکتر حسین مهرپور و حقوق بشر در راه کارهای اجرای آن، مولف حسین مهرپور در خصوص اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشر و عکس العمل ایران در خصوص آنها و عدم اجرای آن توسط دولت ایران به دلیل مغایرت با معتقدات اسلامی و راه کار اجرای این مقررات بین المللی به طوری که به معتقدات دینی لطمه وارد نیاید توضیحاتی داده شده است. همچنین در آثاری چون فرهنگ حقوق بشر، مولف دکتر حسین فرهنگ – فلسفه حقوق بشر، مولف آیت ا.. جوادی آملی – اسلام و حقوق بشر، مولف دکتر زین العابدین قربانی و حقوق بشر در اسلام، مولف عسکر حقوقی در این 4 کتاب به بیان مسأله فلسفه حقوق بشر در اسلام و دلیل تاکید اسلام بر رعایت حقوق انسانها و فرهنگ سازی اسلامی در زمینه حقوق بشر توضیحاتی داده شده است و نظر اسلام را در خصوص برخی مصادیق حقوق بشر بیان داشته است. مثل قضیه آزادی بیان و اعتقاد مذهبی.

 

4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

شاید در آثار زیادی به مباحث حقوق بشر و آزادی بیان پرداخته شده اما این در قالبی جامع و یک اثر منحصر به موضوع آزادی بیان امری جدید و دارای نوآوری می­باشد.

 

5- اهداف مشخص تحقیق

بررسی آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و متون و فقه اسلامی و شیعی،  بیان تعارضات در زمینه آزادی بیان در اعلامیه جهانی و فقه اسلامی و حل اینگونه تعارضات با الهام از فقه اسلامی و کلام بزرگان دین و استفاده از ابزار احکام ثانویه از اهداف مشخص این تحقیق می باشد.

 

6- در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره وران

این تحقیق می­تواند مورد استفاده دانشجویان و طلاب محترم، محققان و علاقه مندان قرار گیرد.

 

7- سئوالات تحقیق:

سؤال اصلی: چه تضادی میان آزادی بیان در اعلامیه جهانی و متون اسلامی وجود دارد؟

سؤال فرعی: چگونه و تحت چه شرایطی می­توان تضادهای میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و متون اسلامی را رفع نمود؟

تعداد صفحه : 125

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***