دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تطبیقی وضع موجود و وضع مطلوب سرمایه اجتماعی با رویکرد تقویت آن در گروه شرکت های همکاران سیستم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی تطبیقی وضع موجود و وضع مطلوب سرمایه اجتماعی با رویکرد تقویت آن در گروه شرکت های همکاران سیستم

دانشگاه شهید بهشتی

بررسی تطبیقی وضع موجود و وضع مطلوب سرمایه اجتماعی با رویکرد تقویت آن در گروه شرکت های همکاران سیستم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺻﻔﺤﻪ
§ ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ …………………………………………………………………………………………………….. ﺍﻟﻒ
§ ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ……………………………………………………………………………………………………… ١
ﻣﻘﺪﻣﻪ …………………………………………………………………………………………………………………………………. ٢
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺴﺎﻟﻪ ……………………………………………………………………………………………….. ٢
ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………………………………………………………………………………….. ٣
ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ………………………………………………………………………………………………………….. ٣
ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………………………………………………………………………………………………. ٤
ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻭ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………………………………………………………………………………… ٤
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………………………………………………………………… ٥
ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………………………………………………………………………………………………………………….. ٥
ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………………………………………………………………………………………………… ٦
ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ …………………………………………………………………………………….. ٦
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ …………………………………………………………………………………………………………… ٧
ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ……………………………………………………………………………………………………………. ٧
ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………………………………………………………………………………………………….. ٧
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ……………………………………………………………………………………………………………….. ١٠
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ………………………………………………………………………………………………………. ١١
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………………………………………………………………………………….. ١٢
§ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ………………………………………………………………………………………………………. ١٣
ﻣﻘﺪﻣﻪ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ١٤
ﺍﺻﻄﻼﺡﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ …………………………………………………………………………………………. ١٧
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ …………………………………………………………………….. ٢٠
ﺳﻴﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ……………………………………………………………………………………………….. ٢٣
ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ……………………………………………………………………………………………………….. ٢٥
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ……………………………………………………………………………………………………………. ٣٢
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻲ ……………………………………………………………………………………. ٣٣

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ………………………………………………………………………………….. ٣٣
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭﻭﻥﻧﮕﺮ ﻭ ﺑﺮﻭﻥﻧﮕﺮ …………………………………………………………………………………… ٣٤
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ……………………………………………………………………………………… ٣٤
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩﺍﻱ …………………………………………………………………………………………………… ٣٥
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻭ ﻣﺪﻧﻲ ……………………………………………………………………………………….. ٣٥
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ……………………………………………………………………………………………………………. ٣٦
ﺳﻄﻮﺡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ………………………………………………………………………………………………………… ٣٧
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ………………………………………………………………………………………………………….. ٤٣
ﺷﺒﻜﻪ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ٤٥
ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٤٨
ﺑﺎﻭﺭﻫﺎ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ٥٠
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٥١
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٥٣
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ……………………………………………………………………………………………….. ٥٥
ﭘﻴﺮﺑﻮﺭﺩﻳﻮ ………………………………………………………………………………………………………………………………… ٥٥
ﺟﻴﻤﺰ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﻛﻠﻤﻦ ………………………………………………………………………………………………………………. ٦٢
ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ …………………………………………………………………………………. ٦٨
ﺍﻳﺠﺎﺩ، ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ …………………………………………………………………………………. ٦٩
ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺩﻱ ﭘﻮﺗﻨﺎﻡ …………………………………………………………………………………………………………………….. ٧٦
ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ …………………………………………………………….. ٨٩
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺿﻌﻴﻒ …………………………………………………………………………………………………………………. ٨٩
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﻜﺎﻑ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ …………………………………………………………………………………………………………… ٩٠
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ……………………………………………………………………………………………………………… ٩٦
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ …………………………………………………………………………… ٩٩
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ………………………………………………………………………………………… ١٠١
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺭﺍﺑﻄﻪﺍﻱ ………………………………………………………………………………………….. ١٠٧
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ …………………………………………………………………………………………. ١١٢
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺑﻌﺎﺩ ……………………………………………………………………………………………………………………… ١١٤
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ …………………………………………………………………………………………………………. ١١٧
§ ﻓﺼﻞ ﺳﻮﻡ ……………………………………………………………………………………………………… ١٢٠

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻘﺪﻣﻪ …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٢١
ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٢٢
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………………………………………………………………………………………………. ١٢٣
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………………………………………………….. ١٢٣
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………………………………………………………………………. ١٢٤
ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺯﻣﺎﻥ …………………………………………………………………………………………. ١٢٥
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ………………………………………………………………………………………………………………….. ١٢٦
ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ …………………………………………………………………………………… ١٢٨
ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ………………………………………………………………………….. ١٢٨
ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ……………………………………………………………………………………………. ١٣٢
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٣٣
ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ……………………………………………………………………………………………………………….. ١٣٦
§ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ………………………………………………………………………………………………….. ١٣٩
ﻣﻘﺪﻣﻪ ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ١٤٠
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ …………………………………………………….. ١٤٠
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ……………………………………………………………………………………………………………………… ١٤١
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻨﻲ ………………………………………………………………………………………………………………. ١٤٢
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻄ ﺗﺤﻴﻼﺕ …………………………………………………………………………………………….. ١٤٣
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ …………………………………………………………………………………………………. ١٤٤
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﻫﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ………………………………………………………………………………… ١٤٥
ﺟﺪﺍﻭﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﺎ ………………………………………………………………………………………………………. ١٤٨
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ………………………………………………………………………………………………………………… ١٧٢
ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………………………………………………………………………………………… ١٧٤
ﺁﺯﻣﻮﻥ T ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻄ ﺑﻬﻴﻨﮕﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ …………………………………………. ١٨٧
ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺯ ﺣﻴ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷﻜﺎﻑ ﺑﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺏ …………………… ١٨٨
ﻧﻘﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺩﺭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ……………………………………………………………. ١٩١
§ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ……………………………………………………………………………………………………… ١٩٣
ﻣﻘﺪﻣﻪ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ١٩٤
ﻣﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮ ﺁﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ ………………………………………………………………………….. ١٩٥

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺤ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………………………………………………………. ١٩٩
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺍﻭﻝ ………………………………………………………………………………………………………………………. ١٩٩
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺩﻭﻡ ……………………………………………………………………………………………………………………… ٢٠٠
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺳﻮﻡ …………………………………………………………………………………………………………………….. ٢٠٢
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﻬﺎﺭﻡ …………………………………………………………………………………………………………………. ٢٠٣
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﭘﻨﺠﻢ …………………………………………………………………………………………………………………… ٢٠٥
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺷﺸﻢ …………………………………………………………………………………………………………………… ٢٠٧
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………………………………………………………………………………………………………………. ٢٠٩
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻓﺮﺿﻴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ …………………………………………………………………………………… ٢٠٩
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺁﺗﻲ ………………………………………………………………………………………………… ٢١٣
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ……………………………………………………………………………………………………. ٢١٥
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎﺭﺳﻲ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ٢١٦
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﺭﺟﻲ ……………………………………………………………………………………………………………………………… ٢١٨
ﭘﻴﻮﺳﺖﻫﺎ …………………………………………………………………………………………………………. ٢٣٢
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ …………………………………………………………………………………………………………………….. ٢٣٣

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ: ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮐﺮﺩ، ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﻨﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻳﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻋﻀﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺟﻤﻌﻲ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻲ، ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﭘﻴﻤﻮﺩﻥ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺍﻣﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺤﺚ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﺭﻭﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻗﺮﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ، ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺒﮑﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺗﺆﺍﻡ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎ ﻭ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﮑﺎﻧﭙﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺴﺄﻟﻪ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺒﻌﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ، ﻳﺎ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﻱ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻳﺎ ﻓﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎ، ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻱ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ، ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺍﺣﺴﺎﺳﻲ، ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻫﻲ، ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮐﻠﻤﻪ “ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ” ﺩﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻴﭻ ﻓﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﮏ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ.

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ: ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻓﺮﺩ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻳﮏ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮐﻨﺪ

  • ﺍﺳﺎﺱ ﻭ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻱ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺣﺪ ﻓﺮﺩ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺪﻩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩ.

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻫﻤﮑﺎﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﻴﺎﺭﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻳﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﻱ ﺭﺍ ﺷﮑﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻲ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ، ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ، ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﻱ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ

  • ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

تعداد صفحه : 301
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***