دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاٌثیر شخصیت و سوگیریهای رفتاری بر تمایل رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : بررسی تاٌثیر شخصیت و سوگیریهای رفتاری بر تمایل رفتاری   سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه یزد

دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

بررسی تاٌثیر شخصیت و سوگیریهای رفتاری بر تمایل رفتاری

 سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر داریوش دموری

استادان مشاور: دکتر داریوش فرید و دکتر حجت الله صادقی

زمستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بر طبق تئوری رفتار برنامه­ریزی­شده آیژن، فرض می­شود تمایلات رفتاری انسان تحت تاثیر برخی از عوامل شناختی منجر به تغییر رفتار فرد ­شود. در این تحقیق تاثیر چندین عامل را بر روی تمایلات بلندمدت و کوتاه­مدت سرمایه­گذاری با توجه به ابعاد پنج­گانه شخصیت مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه تحقیق شامل تمام سرمایه­گذاران بورس اوراق بهادار تهران است که 384 نفر به صورت تصادفی نمونه تحقیق را تشکیل می­دهند. داده­ها بااستفاده از پرسشنامه جمع­آوری و با استفاده از مدل­سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم­افزار Amos مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد افرادی که فرا اعتمادی بیشتری دارند تمایل کمتری به سرمایه­گذاری بلند­مدت دارند، همچنین افراد دارای گشودگی به تجربه بیشتر تمایل بیشتری به سرمایه­گذاری بلندمدت دارند. افراد ریسک­گریز و وظیفه­شناس تمایلی به سرمایه­گذاری بلندمدت و کوتاه­مدت ندارند. این نتایج ما در بعد گشاده­رویی و فرا­اعتمادی با نتایج تحقیق مایفیلد و دیگران مطابقت دارد.

واژگان کلیدی: مدل­پنج عاملی، شخصیت، سوگیری رفتاری، تمایلات سرمایه­گذاری، مدل­سازی معادلات ساختاری

 

فصل اول کلیات تحقیق                                                                                               

1-1-مقدمه                                                                                              2

1-2-تعریف موضوع                                                                                     2

1-3-فرضیات پژوهشی تحقیق                                                                         3

1-4-روش تحقیق                                                                                       4

1-5-مراحل تحقیق                                                                                     5

1-6-شرح واژه­ها و اصطلاحات                                                                         5

1-6-1-شخصیت                                                                                        5

1-6-2-مدل پنج عاملی                                                                                 5

1-6-3-سوگیری رفتاری                                                                                6

1-6-4-سرمایه­گذاری                                                                                   6

فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1-مقدمه                                                                                              7

2-2-مالی رفتاری                                                                                        7

2-2-1-فرض عقلایی بودن                                                                           13

2-2-2-مالی رفتاری خرد و کلان                                                                    14

2-2-3-سوگیری رفتاری                                                                              14

2-2-4-تئوری چشم­انداز کاهنمن و تورسکی                                                       46

2-3-شخصیت                                                                                         53

2-3-2-ابعاد پنج­گانه شخصیت                                                                       53

2-3-3-مدل پنج­عاملی شخصیت                                                                    54

2-4-تئوری رفتار برنامه­ریزی­شده                                                                    55

2-4-1-نظریه عمل استدلالی                                                                        55

2-4-2-نظریه رفتار برنامه­ریزی­شده                                                                  56

2-5-مدل مفهومی تحقیق                                                                            57

2-6-خلاصه فصل                                                                                      64

فصل سوم روش­شناسی تحقیق

3-1-مقدمه                                                                                             66

3-2-روش تحقیق                                                                                      66

3-3-مدل مفهومی تحقیق                                                                            70

3-4-مراحل پژوهش                                                                                   71

3-5-فرضیات تحقیق                                                                                  72

3-6-جامعه آماری و حجم نمونه مورد نیاز                                                          73

3-7-ابزار جمع­آوری اطلاعات                                                                        74

3-8-روایی و اعتبار                                                                                    76

3-8-1-بررسی اعتبار                                                                                 79

3-8-2-آزمون مدل اندازه­گیری و بررسی روایی عاملی پرسش­نامه                                81

3-8-3-تحلیل عاملی تائیدی                                                                         81

3-9-روش­های تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه­ها                                                  87

3-10-تحلیل آماری                                                                                   87

3-11-نرم­افزارهای مورد استفاده                                                                     87

3-12-خلاصه فصل                                                                                   88

فصل چهارم تحلیل اطلاعات

4-1-مقدمه                                                                                             90

4-2-بررسی آمار توصیفی                                                                             90

4-2-1-جنسیت                                                                                       90

4-2-2-سن                                                                                            91

4-2-3-سابقه کار با بورس                                                                            92

4-2-4-تحصیلات                                                                                     93

4-3-توصیف ابعاد اصلی تحقیق                                                                      95

4-3-1-بررسی آمار استنباطی                                                                       95

4-3-2-بررسی نرمال بودن توزیع آماری                                                             95

4-3-3-بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش                                                          96

4-3-4-آزمون T                                                                                       96

4-4-مدلسازی معادلات ساختاری سرمایه­گذاری بلندمدت و کوتاه­مدت                          96

خلاصه فصل                                                                                            98

فصل پنجم نتیجه­گیری و جمع­بندی

5-1-مقدمه                                                                                           105

5-2-مروری بر نتایج تحقیق                                                                        105

5-3-نتایج تحقیق                                                                                    105

5-4-پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی                                                               105

5-5-پیشنهادات کاربردی                                                                            106

5-6-خلاصه فصل

ضمائم                                                                                                 109

منابع تحقیق                                                                                          113

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

در این فصل تلاش بر این است که دید مختصری درباره اهمیت موضوع، هدف پژوهشی تحقیق و فرضیه­های پژوهشی پیدا کنیم. در تعریف موضوع به بیان مسئله، هدف از اجرا و کاربرد نتایج تحقیق می­پردازیم. سپس فرضیات پژوهشی و روش تحقیق را بیان می­کنیم و در پایان به معرفی کلمات کلیدی به کار رفته در پایان­نامه می­پردازیم.

1-2-تعریف موضوع(بیان مسئله، هدف از اجرا و کاربرد نتایج تحقیق)

برای کسانی که نقش روانشناسی در دانش مالی را به عنوان عاملی اثرگذار بر بازارهای اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه­گذاران بدیهی می­دانند، قبول وجود تردید در مورد اعتبار مالی­رفتاری دشوار است. طرفداران دانش مالی­رفتاری اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از تمایلات روانشناختی و رفتارهای سرمایه گذاران در عرصه سرمایه گذاری ، کاملا ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است.

یکی از عوامل مهم جمعیت­شناختی در تصمیمات کوتاه­مدت و بلند­مدت سرمایه­گذاران، ویژگی­های شخصیتی افراد است. می­توان از طریق شناسایی ویژگیهای شخصیتی سرمایه­گذاران و انحرافات رفتار سرمایه­گذاران و ارایه برنامه­هایی که تاثیر این انحرافات را در مالی رفتاری کاهش دهد، میزان انحراف از تصمیمات بلند مدت را کاهش داده وبه سرمایه­گذاران برای دستیابی به اهداف مالی بلند­مدت خود کمک نمود( احمد بدری، 1388).

نظریه­پردازان در زمینه تصمیم­گیری همیشه تلاش کرده­اند، در مدلهای خود از دخالت شخصیت و تمایلات رفتاری، در تصمیمات جلوگیری به عمل آورند در حالی که دیدگاههای افراد و درجه ریسک­پذیری و تجربه او در تصمیم­گیری موثر هستند.

در حیطه علم مالی رفتاری علاوه بر شخصیت، برخی از سوگیری­های رفتاری نیز بر رفتار سرمایه­گذار تاثیر فراوان می­گذارند. این سوگیری­ها سبب می­شوند که رفتار سرمایه­گذار از حالت عقلایی خود فاصله بگیرد و سبب بروز برخی مشکلات همچون تشکیل پرتفوی نامناسب، معاملات بیش از اندازه و . . . می شود. فرا اعتمادی[1]، نماگری[2]، اتکا و تعدیل[3]، خطای پس بینی[4]، خطای دسترسی[5]، خطای تشدید تعهد و خطای تصادفی بودن از جمله سوگیریها و تمایلات رفتاری هستند که در مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته­اند( رسول سعدی و دیگران، 1389).

یکی از مدلهای معروف و برتر در زمینه شخصیت مدل پنج عاملی[6] است. مطالعات و پژوهش­های زیادی در سال­های اخیر اعتبار این مدل را تائید کرده است و آن را مبنای بقیه مدل­ها می داند( نیچلسون و دیگران،2005). در این تحقیق برای بررسی ابعاد شخصیت از مدل پنج عاملی استفاده شده است. هدف  از این مطالعه بررسی تاثیر ویژگی­های شخصیتی و برخی از سوگیری­[7]های رفتاری بر روی تصمیمات بلند مدت و کوتاه مدت سرمایه گذاری است.

با توجه به اینکه عده زیادی از سرمایه­گذاران در بازار عقلایی عمل نمی کنند و دارای سوگیری­های زیادی هستند، باعث می شود که بازار از کارایی خود فاصله بگیرد.به طور مثال یکی از نتایج این ناهنجاری­ها تشکیل حباب در بازار بورس است که در نتیجه آن تعداد زیادی از سرمایه گذاران متحمل ضرر می­شوند.بنابراین از نتایج این تحقیق می­توان برای شناسایی دقیقتر سوگیری­های رفتاری و مطابقت شخصیت فرد با شیوه سرمایه­گذاری او و در نهایت تعدیل این ناهنجاری­ها استفاده کرد.

همچنین نتایج این تحقیق برای کارگزاران بورس مفید خواهد بود، چرا که با برنامه ای می­توان تمایل سرمایه­گذاری­های افراد را مطابق با شخصیتشان تطبیق داد.

[1] -Overconfidence

[2] -Representativeness

[3] -Anchoring and Adjustment

[4] -Conservatism

[5] -Availability Bias

[6] -Big Five Model

[7] -Bias

تعداد صفحه : 137

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***